Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/07/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-52/13.07.2018 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-18, внесен от Министерски съвет на 09.07.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 11 юли 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-18, внесен от Министерски съвет на 09.07.2018 г.

  На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите: г-н Красимир Живков – заместник-министър; г-жа Илияна Тодорова – директор на дирекция „Управление на водите”; г-жа Румяна Петрова – държавен експерт в дирекция „Управление на водите” и г-н Владимир Ангелов – заместник главен директор на главна дирекция Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Красимир Живков, който посочи, че целта на споразумението е предоставяне на консултантски услуги на Министерството на околната среда и водите за разработване на Плановете за управление на риска от наводнения - втори цикъл 2022-2027 г. и разработване на Плановете за управление на речните басейни - трети цикъл 2022-2027 г.
  Г-н Живков отбеляза, че по отношение на Плановете за управление на риска от наводнения Международната банка за възстановяване и развитие ще окаже съдействие на Министерството на околната среда и водите за разглеждане на всички аспекти на управлението на риска от наводнения, при актуализацията на предварителната оценка на риска, както и за съставяне на карти на заплахата и риска от наводнения. Предлага се разработването на програма от мерки за намаляване на неблагоприятните последици, превенция, защита и готовност за адекватна реакция на населението при наводнения, като се взема предвид влиянието на изменението на климата.
  За Плановете за управление на речните басейни се очаква да се постигне съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз за водите, като се разработят методики и извършат проучвания. Въвежда се характеризиране на районите за басейново управление на водите, както и оценка на натиска, въздействието, риска и състоянието на водните тела, като се определят цели и мерки за постигане и поддържане на добро състояние на водните тела в рамките на съответните райони за басейново управление на водите.
  В отговор на поставен въпрос от народния представител Явор Божанков, заместник-министър Живков отбеляза, че финансирането е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-18, внесен от Министерски съвет на 09.07.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума