Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/07/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.853-03-53/13.07.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 11 юли 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на енергетиката - г-н Жечо Станков - заместник-министър, г-н Николай Налбантов - директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”, г-н Жеко Жеков - началник на отдел в дирекция „Корпоративно управление в енергетиката” и г-жа Анелия Терзиева - главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност и административно обслужване и човешки ресурси”; от Електроенергиен системен оператор ЕАД - г-н Йоан Балачев.

  Законопроектът беше представен от г-н Станков, който посочи, че с него се цели въвеждането в националното законодателство на изискванията на: Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (Електрическата директива), Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (Газовата директива) и разпоредби от Директива 2014/94/ЕС за разгръщане на инфраструктура за алтернативните горива.
  Измененията и допълненията на действащия към настоящия момент Закон за енергетиката целят пълно и точно транспониране на изискванията на Електрическата и Газовата директива. С промените се регламентират изискванията към състава на надзорния съвет на независимия преносен оператор, урежда се независимостта на оператора на системата за съхранение на природен газ и се въвежда забрана за прехвърляне на персонал на оператор, който е бил част от вертикално интегрирано предприятие, към предприятия, изпълняващи дейност по производство и доставки.
  В съответствие с разпоредби на Директива 2014/94/ЕС за разгръщане на инфраструктура за алтернативните горива се въвеждат изискванията на чл. 4, параграфи 7, 8, 9, 10, 11 и 12 от нея и се създава необходимата правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства.
  Законопроектът съдържа и разпоредби относно учредяването на необходимите вещни права и облекчаване на режима за изграждане на линейни енергийни обекти. С промените в Закона за енергетика се цели намаляване на административните процедури за получаване на разрешение за строеж, чрез разграничаване на разрешителния режим при изграждането на площадкови енергийни обекти, от този на линейни енергийни обекти. Предвидена е легална дефиниция по отношение на института „линеен енергиен обект“, като е предложено учредяването на правото на строеж да се изисква само за при изграждането на обекти, които могат да бъдат въведени в експлоатация като самостоятелни обекти.
  С изменения и допълнения в Закона за горите се облекчава разрешителния режим за изграждане на линейни енергийни обекти чрез уреждане на възможността за осъществяване на инвестиционни намерения за тези обекти въз основа на сервитутно право без необходимостта от промяна на предназначението.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума