Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/07/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-54/17.07.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 854-01-52, внесен от Николай Веселинов Александров и група народни представители на 13.06.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 11 юли 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 854-01-52, внесен от Николай Веселинов Александров и група народни представители на 13.06.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката – г-н Лъчезар Борисов – заместник-министър; от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – г-жа Златка Божинова -държавен експерт в дирекция „Търговски дружества и концесии“.
  Законопроектът беше представен от народния представител Николай Александров, който посочи, че с него се цели да се отразят нормативните промени в законодателството след отмяната на Закона за публично-частното партньорство. С проекта на закон се прецизира възможността държавата да апортира имоти в капитала на публично-частни дружества по смисъла на Закона за концесиите, но при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.
  Представителите на Министерството на икономиката и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството заявиха, че подкрепят законопроекта. Заместник-министър Борисов отбеляза, че с промените в действащите разпоредби на Закона за държавната собственост ще се осигури изпълнението на правителствената политика за разгръщане на индустриалните зони.

  При обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Хамид Хамид и Пенчо Милков.
  Г-н Кирилов посочи, че с предложените промени се хармонизира Закона за държавната собственост със Закона за концесиите и ясно се определя в кои случаи се прилага Закона за концесиите, като се прецизира и органа, който осъществява процедурата. Той добави, че при необходимост ще направи предложения между първо и второ четене на законопроекта, с които да прецизира текстовете.
  На поставения от г-н Милков въпрос относно начина на обезпечаване на интереса на държавата и обществото при преценката на компаниите, в които се апортират държавни имоти, г-н Борисов посочи, че в тези случаи се прави анализ дали вноската представлява държавна помощ, като допълни, че всяко увеличение на капитала се извършва с акт на Министерски съвет след извършването на „пазарен тест“. Той добави, че не е държавна помощ вноска в дружество, чийто бизнес план показва, че то може да се развие.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 854-01-52, внесен от Николай Веселинов Александров и група народни представители на 13.06.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума