Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/07/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-55/17.07.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 11 юли 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – г-н Красимир Ципов – заместник-министър; от Столичната дирекция на вътрешните работи – г-н Антон Златанов – заместник-директор и от Министерството на младежта и спорта – г-н Асен Марков - главен секретар и г-жа Ралица Мутафчиева - парламентарен секретар.
  Законопроектът беше представен от народния представител Славчо Атанасов, който посочи, че целта му е предприемане на мерки за превенция на противообществените прояви при провеждането на спортни мероприятия, прецизиране на функциите на собственика на спортния обект, на отговорностите на организатора на спортното мероприятие, гарантиране персонализацията на посетителите и създаване на превантивен механизъм и по-бързо разкриване на извършителите на противообществените прояви.
  Със законопроекта се въвеждат допълнителни изисквания относно разполагането и използването на видеокамери, променят се условията и реда за достъп на посетителите до спортното мероприятие, включително недопускане на лица с наложени принудителни административни мерки, както и на малолетни и непълнолетни лица без придружител.
  Г-н Атанасов отбеляза, че се предлага диференциация на наказанията в зависимост от тежестта на противообществените прояви, като се въвежда и наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото“. Предвижда се възможност при повторно нарушаване на принудителната административна мярка „Забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина“ да се прилага специалната разпоредба на Наказателния кодекс. Завишават се санкциите за нарушенията на организаторите на спортни мероприятия и собствениците или ползвателите на спортни обекти.
  В проведеното обсъждане взеха участие народните представители Христиан Митев и Данаил Кирилов, които заявиха, че ще подкрепят законопроекта. Г-н Митев отбеляза, че мерките са навременни и резултат от работата на народни представители от различни парламентарни групи.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума