Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/07/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-56/19.07.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители нa 12.07.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 18 юли 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители нa 12.07.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – г-жа Весела Начева – началник на политическия кабинет и г-жа Веселина Терзийска – главен секретар; от Агенция „Пътна инфраструктура“ – г-н Светослав Глосов – председател на Управителния съвет и г-н Дончо Атанасов - член на Управителния съвет.
  Законопроектът беше представен от народния представител Станислав Иванов, който посочи, че с него се цели изграждането и функционирането на електронна система за събиране на тол такса на база на изминато разстояние за превозните средства над 3.5 тона и на таксите за електронните винетки за леките автомобили.
  Г-н Иванов отбеляза, че с този законопроект се регламентират спецификите на отделните „тол продукти“ – електронна винетка, маршрутна карта и таксуване на база данни относно изминатото разстояние, като се въвеждат и уикенд винетки.
  Със законопроекта се транспонира Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 1999/62/ЕС относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, като се създава възможност тези такси да се заплащат по електронен път, чрез картово разплащане или в брой в пунктовете за продажба, както и чрез терминали за самотаксуване.
  Проектът на закон предвижда събирането на таксите да се извършва от търговци, сключили договори с Агенция „Пътна инфраструктура“ при предварително обявени условия и цени, като пунктовете за продажба да се разполагат на граничните контролно-пропускателни пунктове или в близост до тях, в областните градове на страната, както и по протежение на платената пътна мрежа.
  Създава се отделен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и се допълват правомощията на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Помирителната комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция „Пътна инфраструктура“ изразиха положително становище в подкрепа на законопроекта.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Филип Попов и Данаил Кирилов. Г-н Попов отбеляза, че към представения законопроект липсва финансова обосновка, с което се нарушава Закона за нормативните актове и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради което няма да подкрепи законопроекта. Г-н Кирилов заяви, че ще подкрепи обсъждания законопроект, като акцентира върху въвеждането на модерно и адекватно заплащане на тол таксите и на електронните винетки и посочи, че не се предвиждат промени във вещно-правния режим и статута на пътищата.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители нa 12.07.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума