Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/07/2018 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 853-03-57/23.07.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 854-01-44, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 22.05.2018 г., приет на първо гласуване на 20.06.2018 г.
  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

  (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид:
  Създава се нов § 4, в чл. 61, ал. 2 от ГПК след думите „с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт“ се добавя „и сроковете по изпълнителни дела“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на нар. пр. Крум Зарков по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 61 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 61 ал. 2 се отменя.

  § 1. Чл. 113 се изменя така:
  „Искове на и срещу потребители
  Чл. 113. Исковете на потребители и исковете срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира постоянният адрес или седалището на потребителя.“

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов:
  Параграф 1 се изменя така:
  § 1. Член 113 се изменя така:
  “Искове на и срещу потребители
  Чл. 113. Исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес или седалището на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В предложението на нар. пр. Данаил Кирилов относно чл. 113 думите „или седалището“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. Член 113 се изменя така:
  „Искове на и срещу потребители
  Чл. 113. Исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния.“

  § 2. В чл. 115, ал. 2 думите „Прекият иск на увредено лице, спрямо което застрахователят е отговорен, се предявява и“ се заменят с „Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват“.

  Предложение на нар. пр. Кирил Калфин:
  Параграф 2 се изменя така:
  § 2. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Прекият иск на увредено лице, спрямо което застрахователят, Гаранционния фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи са отговорни, се предявява по настоящия адрес, по постоянния адрес или седалището на ищеца, или по местонастъпването на застрахователното събитие.“.
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) За подсъдността по ал. 2 съдът следи служебно. Проверката се извършва до изпращането на препис от исковата молба за отговор.
  (4) Когато съдът констатира, че делото не му е подсъдно по правилата на ал. 2, го изпраща на компетентния съд – по настоящия адрес, а ако такъв липсва – по постоянния адрес на ищеца.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов:
  Параграф 2 се изменя така:
  § 2. В чл.115 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват по настоящия адрес или седалището на ищеца, а при липса на настоящ адрес – по постоянния или по местонастъпване на застрахователното събитие.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 115 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие.“

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се нов § 3:
  § 3. В чл. 118, ал. 2, изречение второ след думите „надлежния съд“ се добавя „който в случаите по чл. 115, ал. 2 е този по настоящия адрес или седалището на ищеца, а при липса на настоящ адрес – по постоянния“.
  Предложението е оттеглено.

  § 3. В чл. 119, ал. 2 думите „местонахождение на недвижимия имот“ се заменят с „чл. 108, ал. 2, чл. 109, чл. 113 и чл. 115, ал. 2“.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов:
  Параграф 3 става § 4 и се изменя така:
  § 4. В чл.119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Възражение за неподсъдност на делото по чл. 108, ал. 2, чл. 113 и чл. 115, ал. 2 може да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до изпращане на препис от исковата молба.“.
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1-3“.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „съдебното дирене“ се заменят с „първото по делото заседание“.
  2. В предложението на нар. пр. Данаил Кирилов за ал. 3 думите „изпращане на препис от исковата молба“ се заменят с „приключване на първото по делото заседание“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „съдебното дирене“ се заменят с „първото по делото заседание“.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Възражение за неподсъдност на делото по чл. 108, ал. 2, чл. 113 и чл. 115, ал. 2 може да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1-3“.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се подразделение „ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА“ с § 5:
  ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
  § 5. Заварените до влизането в сила на този закон производства се довършват по досегашния ред, независимо от промяната на подсъдността.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В предложението на нар. пр. Данаил Кирилов по § 5 след думата „закон“ се добавя „съдебни“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде подразделение: „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“

  Комисията предлага да се създаде § 5:
  § 5. Заварените до влизането в сила на този закон съдебни производства се довършват по досегашния ред, независимо от промяната на подсъдността.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се § 6:
  § 6. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.) в чл. 144 думите „с изключение на чл. 61, ал. 2“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 6:
  § 6. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.) в чл. 144 думите „с изключение на чл. 61, ал. 2“ се заличават.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се §. 7:
  §. 7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози (обн. ДВ, бр. 105 от 2016 г.) в § 54 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 септември 2018 г.“ се заменят с „1 януари 2020 г.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 7:
  § 7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) в § 54 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 септември 2018 г.“ се заменят с „1 януари 2020 г.“.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се § 8:
  § 8. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1 и § 6, които влиза в сила от 1 септември 2018 г.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 8:
  § 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1 и 6, които влизат в сила от 1 септември 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума