Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/09/2018 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 854-01-52, внесен от Николай Веселинов Александров и група народни представители на 13.06.2018 г.
  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 854-01-52, внесен от Николай Веселинов Александров и група народни представители на 13.06.2018 г., приет на първо гласуване на 27.07.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТАСОБСТВЕНОСТ

  (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,30,36, 64 и 105 от 2006 г., бр.41,59, 92 и 113 от 2007 г.} бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 21 и 64 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 43 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя „както и в случаите по чл. 57”.
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „или при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство” се заменят с „при спазване на законодателството в областта на държавните помощи”
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Когато предмет на вноската е вещно право върху имот или вещ - частна държавна собственост, лицето, което я е извършило, има блокираща квота при вземането на следните решения:
  1. изменение на устава или на дружествения договор;
  2. увеличаване и намаляване на капитала;
  3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
  4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска, на публичния съдружник;
  5. преобразуваме и прекратяване на дружеството.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Член 57а се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  Предложение от нар. пр. Маргарита Николова:
  §… В чл. 39, ал. 4 от Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г.; изм., бр. 103 от 2017 г. и бр. 7 и бр. 15 от 2018 г.) се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Маргарита Николова:
  §… В чл. 4, ал. 2 от Закона за Българската банка за развитие (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г. и бр. 99 от 2011 г., бр. 102 от 2012 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 63 и бр. 96 от 2017 г.) думите „както и дейностите по чл. 39, ал. 2, т. 4 и 5 от Закона за концесиите“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума