Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/07/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  Вх.№ 853-03-60/10.09.2018 г.

  Относно: Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г., № 711-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 21.06.2017 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г., № 850-01-161, внесен от Висшия съдебен съвет на 22.06.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 25 юли 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г., № 711-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 21.06.2017 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г., № 850-01-161, внесен от Висшия съдебен съвет на 22.06.2018 г.

  На заседанието присъства председателят на Върховния административен съд - г-н Георги Чолаков, който представи основните тенденции в дейността на административните съдилища през отчетните 2016 г. и 2017 г. и обърна внимание върху някои специфики в работата на административните съдилища.
  Той подчерта, че в докладите е отчетена правораздавателната, тълкувателната и международната дейност на Върховния административен съд. Подробно са описани всички статистически данни на двете колегии на Върховния административен съд /ВАС/. Очертани са приоритетите и основните цели за неговото развитие, които са насочени към осигуряване на по – голяма прозрачност в работата на съда, баланс между постъпващи и решени дела, повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители, по-ефективно финансово управление на съда, контрол и усъвършенстване процеса на управление на човешките ресурси.
  В контекста на промените в законодателство, касаещи подсъдността на делата разглеждани от ВАС е предприет цялостен подход по балансирано разпределение на делата и овладяване на прекомерната натовареност на магистратите. Предвижда се да се продължи тенденцията за намаляване на делата разглеждани като първа инстанция от ВАС и тяхното разглеждане от административните съдилища.
  През 2016 г. във ВАС са образувани 10 дела за произнасяне с тълкувателни решения, които са инициирани от председателя на Върховния административен съд, от главния прокурор на Република България, от омбудсмана на Република България и от министъра на правосъдието. През годината Общото събрание на колегиите във ВАС се е произнесло с 5 тълкувателни решения и 2 определения. Прието е едно тълкувателно постановление по образувано смесено тълкувателно дело между съдии от Върховния административен и Върховния касационен съд. През 2017 г. Общото събрание на колегиите във ВАС се е произнесло със 7 тълкувателни решения и 2 определения.
  През 2016 г. във Върховния административен съд са постъпили 14 838 дела, а през 2017 г. са постъпили 15 038 дела. Общият брой на делата за разглеждане през 2016 г. е бил 21 058 г., а през 2017 г. е бил 22 010. Броят на решените по същество административни дела във ВАС за 2016 г. е 14 086, а за 2017 г. е 15 812, като за сравнение през 2015 г. броят е 14 301 дела. Г-н Чолаков отбеляза, че през двата отчетни периода се запазва тенденцията броят на изготвените съдебни актове в едномесечен срок да е над 80% от общия брой свършени дела, 16% са в тримесечен срок и само 4% над тримесечните срокове. Видно от изложените в докладите статистики се запазва тенденцията и съотношението за изготвянето на съдебни актове в срок, като е налице трайна ефективност и стабилитет в правораздавателната дейност на ВАС, което се дължи както на организацията на правораздавателния процес, така и на високата лична мотивираност и професионализъм на магистратите. Отбелязва се, че в обявеното от Европейската комисия информационно табло за резултатите в областта на правосъдието през отчетния период анализът поставя българското административно правосъдие на трето място в правораздавателни системи в Европа. По отношение на показател „бързина на правосъдие”, бързината на първоинстанционното производство и съответно минималният процент изоставащи дела в административното правораздаване нарежда България сред първите пет държави в ЕС.
  През 2017 г. е установен траен баланс между постъпващите и решените административни дела.
  В отчетните периоди във ВАС са работили общо 90 съдии през 2016 г. и 93 съдии през 2017 г.
  В докладите е представена информация за дейността на административни съдилища през 2016 г. и 2017 г. , която включва данни за постъпилите и приключени дела през годината за всеки един административен съд, за качеството на съдебните актове и срочността за решаване на споровете. Следва да се отбележи, че както във ВАС и в административните съдилища има намаляване на броя на постъпилите дела за разлика от предходния отчетен период. Най-голяма е средната месечна натовареност на административните съдии в Административен съд–София-град (22.7,65 бр. дела месечно за 2016 г. и 23,34 дела месечно за 2017 г.), Административен съд – Бургас (22.7 бр. дела месечно за 2016 г. и 21,90 дела месечно за 2017 г.), Административен съд–Благоевград (22,3 бр. дела месечно за 2016 г. и 19,61 дела месечно за 2017 г.), Административен съд - Хасково (20,30 бр. дела месечно за 2016 г. и 21,04 дела месечно за 2017 г.), Административен съд София област (17,78 бр. дела месечно за 2016 г. и 21,52 дела месечно за 2017 г. ) и Административен съд – Плевен (17,51бр. дела месечно за 2016 г. и 19,61 дела месечно за 2017 г.). С най-малка натовареност са: Административен съд – Ямбол (7,90 бр. дела месечно за 2016 г. и 9,69 дела месечно за 2017 г.); Административен съд – Силистра (8,10 бр. дела месечно за 2016 г. и 13,61 дела месечно за 2017 г.);Административен съд – Търговище (8,85 бр. дела месечно за 2016 г. и 9,28 дела месечно за 2017 г. ); Административен съд – Сливен (9,11 бр. дела месечно за 2016 г. и 10,79 дела месечно за 2017 г.); Административен съд – Добрич (9,80 бр. дела месечно за 2016 г. и 12,89 дела месечно за 2017 г.). Дейността на административните съдилища през 2016 г. и 2017 г. е обобщена чрез подробни данни за всеки един административен съд, включващи броят на образуваните дела, тяхното движение и разпределение на първоинстанционни и касационни, натовареността на съдиите, кадровата обезпеченост, сграден фонд и техническа обезпеченост, професионална квалификация на магистратите и служителите, мерки за публичност и комуникация.
  В последната част на доклада са направени редица предложения от ВАС и отделни административни съдилища, за законодателни промени в Административнопроцесуалния кодекс и други специални закони, които да доведат до по-ефективно и бързо правосъдие. С предложенията за промяната в родовата подсъдност на делата се цели да се уреди възможността по жалби срещу административни актове, издадени от регулаторни органи, агенции и комисии, да са компетентни административните съдилища като първа инстанция и с това да се разтовари Върховния административен съд от разглеждането на дела като първа инстанция. В доклада за 2016 г. се съдържат предложения за промени в правната уредба относно подсъдността й по данъчни дела, като разглеждането им се възложи на всички административни съдилища, а не само на пет от тях, каквато е уредбата в момента. Направени са конкретни предложения относно призоваването, участието на заинтересованите страни, срока за произнасяне на административния орган, съдебното производство, регламентиране на държавните такси. В доклада за 2017 г., в частта „Предложения за законодателни промени“ е посочено изготвеното становище на Пленума на ВАС по законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, приет на първо гласуване на 22.06.2017 г.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 18 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, приема Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г., № 711-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 21.06.2017 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г., № 850-01-161, внесен от Висшия съдебен съвет на 22.06.2018 г. и предлага на Народното събрание да приеме проекти за решение по тях със следната редакция:

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

  Проект!


  Р Е Ш Е Н И Е
  за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт
  Р Е Ш И:

  Приема Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г.

  Решението е прието от 44-то Народно събрание на …….. 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

  Проект!


  Р Е Ш Е Н И Е
  за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт
  Р Е Ш И:

  Приема Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г.

  Решението е прието от 44-то Народно събрание на …….. 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума