Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/09/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-64/12.09.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерски съвет на 01.08.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 11 септември 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерски съвет на 01.08.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Агенция по обществени поръчки – г-жа Миглена Павлова – изпълнителен директор; г-жа Галя Манасиева – директор на дирекция „Законодателство и методология“; г-жа Ана Миткова – директор на дирекция „Електронно възлагане, стандартизация и мониторинг“ и г-жа Христина Денева – началник на отдел „Правна уредба и методология“ в дирекция „Законодателство и методология“; от Камара на строителите в България – г-жа Виолета Ангелиева и от адвокатско дружество „Събев и съдружници“ – г-жа Искра Нейчева и г-жа Емилия Петкова – адвокати.
  Законопроектът беше представен от г-жа Миглена Павлова, която посочи, че с него се цели установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната, като се предвижда в националното законодателство задължение за възложителите на обществени поръчки да получават и обработват електронни фактури във връзка с изпълнение на договори за обществени поръчки, в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС. По отношение на въвеждането на задължителна електронна комуникация се предлага промяна в реда за подписване, публикуване и връчване на електронни документи в хода на възлагане и изпълнение на поръчките, съответно в правилата за съхраняване на информацията.
  Предвидено е повишаване на стойностните прагове по чл. 20 от Закона за обществените поръчки, като увеличението на праговете за строителство, доставка и услуги цели доближаване до съответните нови европейски стойности, в сила от 1 януари 2018 г.
  Със законопроекта се предлага прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират лични обстоятелства при участие в поръчки. Кръгът на тези лица се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите управителни и надзорни органи. Предвижда се когато в тези органи членуват юридически лица обстоятелствата да се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие. Променени са разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Предвидена е санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.
  С оглед осигуряване на по-голяма прозрачност в процеса на възлагане и изпълнение на поръчките се въвежда задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за тяхното изменение.
  Предлага се и унифициране на практиката по прилагане на закона чрез прецизиране на отделни правила и изисквания на закона и подобряване на сътрудничеството между органите по предварителен и последващ контрол. Предложени са промени в предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, които са основани на досегашната практика, натрупана в рамките на двегодишния срок на действие на закона и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както и да уеднаквят правилата и подхода за извършване.
  Предлагат се промени, които целят по-ефективно сътрудничество между Агенцията по обществени поръчки и контролните органи в областта на обществените поръчки. Целта е да се подпомогне еднаквото разбиране и прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки. Предложени са и промени в административнонаказателните разпоредби на закона.
  Г-жа Павлова отбеляза, че очакваните ефекти от приемането на закона са подобряване на системата на обществените поръчки в страната и оптимизиране работата на държавните институции, което би довело до положително въздействие върху процеса на възлагане.
  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Христиан Митев и Пенчо Милков, както и представителите на изпълнителната власт и браншовата организация.
  Г-жа Ангелиева изрази положително становище по законопроекта, като отбеляза, че по отношение на някои разпоредби от Камарата на строителите в България ще направят предложения за прецизиране.
  Г-н Милков отбеляза, че предлаганият законопроект е съществен и подкрепя неговата цел свързана с електронното възлагане на обществени поръчки и електронното разплащане, но по определени разпоредби от него има резерви и затова ще се въздържи да подкрепи законопроекта.
  Народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев изразиха своята подкрепа за законопроекта, като г-н Митев посочи, че е съгласен да се прецизират някои от разпоредбите на законопроекта включително и съобразно предложенията на браншовата организация.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерски съвет на 01.08.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума