Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/09/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-67/25.09.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерски съвет на 13.08.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 19 септември 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерски съвет на 13.08.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на културата – г-н Мехти Меликов –директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“ и г-жа Катерина Пашова – държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права“; от Сдружение „Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО“ – г-жа Ева Петрова – юрист; от Сдружение „Артистаутор“ – г-н Николай Стайков – юрист; от Сдружение „Музикаутор“ – г-жа Яна Тодорова – юрисконсулт; от Сдружение „Филмаутор“ – г-жа Мария Палаурова – изпълнителен директор.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Меликов, който посочи, че с него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.
  Г-н Меликов отбеляза, че със законопроекта се въвеждат ограничения на правата на авторите и на носителите на права, сродни на авторското право, като се създава възможност за свободно използване на произведенията и другите обекти на закрила от хора, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни произведения.
  С проекта на закон се създават задължения за оправомощените лица като гаранция за спазване на неимуществените авторски и сродни права, както и за предотвратяване на неоторизирано използване от страна на лица, които не са бенефициери по смисъла на закона, или по начини, извън допустимите от закона.
  Със законопроекта се създава възможност за осъществяване на трансграничен обмен на копия на произведения, публикувани в достъпен формат като Брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение, радиопредаване и други.
  В дискусията взеха участие народните представители Пенчо Милков, Христиан Митев и Данаил Кирилов, които заявиха, че ще подкрепят законопроекта. Г-н Милков отбеляза, че не възразява срещу предметния обхват на законопроекта и разширяването на възможността за свободно използване на печатни произведения от слепи хора и такива с нарушено зрение. Г-н Кирилов изтъкна, че Директива (ЕС) 2017/156 е сериозна стъпка в подобряване на правното положение и достъпа на лицата, които са с физически увреждания и които не могат свободно да използват всички произведения с оглед на съответните заболявания.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерски съвет на 13.08.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума