Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/09/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-68/25.09.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 802-01-33, внесен от Министерски съвет нa 30.08.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 19 септември 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 802-01-33, внесен от Министерски съвет нa 30.08.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова – заместник-министър и от Национално бюро за правна помощ – г-жа Елена Чернева – председател.
  Законопроектът беше представен от г-жа Ахладова, която посочи, че с него се цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на хартиен носител от гражданите на документи, удостоверяващи основанията за предоставяне на правна помощ, издавани от съответните компетентни ведомства – Агенция за социално подпомагане, Национален осигурителен институт, Национална агенция по приходите, Агенция по заетостта и Агенция по вписванията.
  Тя добави, че всеки гражданин, отговарящ на изискванията на Закона за правната помощ, има право на безплатна правна помощ за консултация и подготовка на документи и на безплатен правен съвет от адвокат, като основанията за предоставяне на правна помощ се удостоверяват с документи, издадени от съответните компетентни ведомства. С предложените промени ще се ускори процедурата по предоставяне на правна помощ чрез служебен електронен обмен на информация за заявителите на правна помощ между Националното бюро за правна помощ и съответните компетентни ведомства. Въвежда се принципът за несменяемост на адвоката от консултацията до процесуалното представителство по делото, като по този начин ще се постигне процесуална икономия и бързина в съдебното производство и ще се избегне повторното откриване на процедура за правна помощ от съда с искане за определяне на адвокат.
  Г-жа Ахладова допълни, че с предложените изменения и допълнения в Закона за правната помощ ще се осигури по-ефективна защита на интересите на гражданите и по-голяма бързина на процедурата по предоставянето й.
  В дискусията взеха участие народните представители Пенчо Милков и Христиан Митев, които заявиха, че подкрепят предложените законодателни промени.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 802-01-33, внесен от Министерски съвет нa 30.08.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума