Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
01/10/2018 второ гласуване

  Доклад на Комисия
  Д О К Л А Д

  вх. № 853-03-70/01.10.2018г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 854-01-52, внесен от Николай Веселинов Александров и група народни представители на 13.06.2018 г., приет на първо гласуване на 27.07.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
  (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,30,36, 64 и 105 от 2006 г., бр.41,59, 92 и 113 от 2007 г.} бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 21 и 64 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 43 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя „както и в случаите по чл. 57”.
  2. Алинея 3 се отменя.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС::
  В § 1 т. 1 се изменя така:
  „1. В ал. 2 след думите „търговски дружества“ се поставя точка и текстът до края се заличава.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 43 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „в които държавата е едноличен собственик на капитала“ се заличават.
  2. Алинея 3 се отменя.

  § 2. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „или при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство” се заменят с „при спазване на законодателството в областта на държавните помощи”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Когато предмет на вноската е вещно право върху имот или вещ - частна държавна собственост, лицето, което я е извършило, има блокираща квота при вземането на следните решения:
  1. изменение на устава или на дружествения договор;
  2. увеличаване и намаляване на капитала;
  3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
  4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска, на публичния съдружник;
  5. преобразуваме и прекратяване на дружеството.”

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 2 се изменя така:
  § 2. В чл. 57, ал. 3 думите „или при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство” се заменят с „при спазване на законодателството в областта на държавните помощи”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 57, ал. 3 думите „или при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство” се заменят с „при спазване на законодателството в областта на държавните помощи”.

  § 3. Член 57а се отменя.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага да бъде отхвърлен.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 57а, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Държавата и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон може да учредяват и да участват в търговски дружества, чиито капитал няма да е изцяло тяхна собственост, след решение на Министерския съвет. Участието може да е с парична и непарична вноска.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 57а, ал. 1, изречение първо думите „държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала“ се заменят с „и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон“.

  Предложение от нар. пр. Маргарита Николова:
  §… В чл. 39, ал. 4 от Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г.; изм., бр. 103 от 2017 г. и бр. 7 и бр. 15 от 2018 г.) се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Маргарита Николова :
  §… В чл. 4, ал. 2 от Закона за Българската банка за развитие (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г. и бр. 99 от 2011 г., бр. 102 от 2012 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 63 и бр. 96 от 2017 г.) думите „както и дейностите по чл. 39, ал. 2, т. 4 и 5 от Закона за концесиите“ се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде подразделение „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА“ с § 4:
  §4. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 от 2003 г. на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 7, 8 и 64 от 2018 г.) в чл. 28 се създава ал. 11:
  „(11) Апорт на недвижими имоти, които не са обособени части – собственост на търговски дружества, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 може да се извърши само в търговски дружества, чиито капитал е сто на сто тяхна собственост, както и в търговски дружества, в които те притежават част от капитала, а останалата част е държавна или общинска собственост, след решение на Министерския съвет по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговските дружества. Апорт може да бъде извършван и при учредяване на търговско дружество при спазване на същите условия.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде подразделение „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА“ с § 4:

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 4. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 от 2003 г. на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 7, 8 и 64 от 2018 г.) се създава чл. 28а:
  „Чл. 28а. (1) Апорт на имоти или вещи, които не са обособени части – собственост на търговско дружество, включено в списъка по чл. 3, ал. 1, се извършва след решение на Министерския съвет по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на дружеството.
  (2) Апорт може да се извършва само в търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е дружеството по ал. 1, както и в търговско дружество, в което дружеството по ал. 1 притежава част от капитала, а останалото участие в капитала е държавно или общинско.
  (3) Апорт може да се извършва и при учредяване на търговско дружество при условията на ал. 1 и 2.“
  Форма за търсене
  Ключова дума