Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
03/10/2018 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 853-03-73/03.10.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерски съвет нa 01.08.2018 г., приет на първо гласуване на 19.09.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
  (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24 и 30, 49 и 77 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 числото “5 000 000” се заменя с “10 000 000”.
  2. В т. 2 числото “408 762” се заменя с “430 000”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Възможността по ал. 1 не може да се използва за разделяне на обществени поръчки и прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  По § 2 относно чл. 7, предлага се създаването на ал. 4:
  „(4) Възложител, който е първостепенен разпоредител с бюджет може да възлага обществени поръчки за нуждите на подчинените му разпоредители с бюджет от по-ниска степен, независимо че те са самостоятелни възложители.„
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Възможността по ал. 1 не може да се използва за разделяне на обществени поръчки и прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Възложител, който е първостепенен разпоредител с бюджет може да възлага обществени поръчки за нуждите на неговите разпоредители с бюджет от по-ниска степен, независимо че те са самостоятелни възложители.“

  § 3. В чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 8 след думите “финансови инструменти” думата “включително” се заличава.
  2. В т. 9 след думата “заеми” се добавя “включително банкови кредити” и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 14, ал. 1, т. 6 думите “и за което са изпълнени условията на т. 5, буква “в“” се заменят с “и за изпълнителя са изпълнени условията на т. 5, букви „б“ и “в“”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 15, ал. 1, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя “т. 2 и 3”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 16 след думите „чл.13-15“ се поставя запетая, а думите „с цел заобикаляне на закона“ се заменят с „когато не са налице предвидените в закона основания“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 18, ал. 8 след думата “данни” се поставя запетая, а думата “проект” се заменя с “идеен проект”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1:
  аа) в буква "а” числото “5 000 000” се заменя с “10 000 000”;
  бб) в буква “б” числото “264 033” се заменя с “280 000”;
  вв) в буква “в” числото “500 000” се заменя с “1 000 000”;
  б) в т. 2:
  аа) в буква "а” числото “5 000 000” се заменя с “10 000 000”;
  бб) в буква “б” числото “264 033” се заменя с “280 000”;
  вв) в буква “в” числото “408 762” се заменя с “430 000”;
  гг) в буква “г“ числото “500 000” се заменя с “1 000 000”;
  в) в т. 3:
  аа) в буква “а” числото “5 000 000” се заменя с “10 000 000”;
  бб) в буква “б” числото “817 524” се заменя с “860 000”;
  вв) в буква “в” числото “1 000 000” се заменя с “1 500 000”.
  г) в т. 4 навсякъде числото “817 524” се заменя с “860 000”, а числото “5 000 000” се заменя с “10 000 000”.
  2. В ал. 2, т. 1 числото “5 000 000” се заменя с “10 000 000”.
  3. В ал. 7, т. 1 числото “5 000 000” се заменя с “10 000 000”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. В ал. 14 думите “с цел прилагане” се заменят със “за прилагане”.
  2. Алинея 15 се изменя така:
  „(15) Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части, с което се прилага ред за възлагане за по-ниски стойности, освен в случаите по ал. 6.“

  Предложение на нар. пр. Християн Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Възложителят изчислява прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване, съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Възложителят изчислява прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване, съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации.“
  2. В ал. 14 думите „с цел” се заменят със „за”.
  3. В ал. 15 думите „с цел прилагане на” се заменят със „с което се прилага“, а накрая се добавя „освен в случаите по ал. 6“

  § 10. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 9 и 10 се изменят така:
  „9. за създаване на квалификационна система;
  10. за включването или за отказа за включване на заинтересовани лица в динамичната система за покупки или в квалификационна система;“
  б) създава се т. 11:
  „11. за прекратяване участието в динамична система за покупки или в квалификационна система на лица, които са включени в нея.“
  2. В ал. 4 след думите „т. 1“ се поставя запетая, а думите „ и 2“ се заменят с „2 и 9“.
  3. Създава се ал. 10:
  “(10) Кандидатите и участниците се уведомяват за решенията по ал. 1, т. 3 – 8, 10 и 11 в тридневен срок от тяхното издаване, чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39, ал. 1, към което е прикачено съответното решение. Решението се счита за връчено от постъпване на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 9 се изменя така:
  „9. за създаване на квалификационна система;“
  б) създава се нова т. 10:
  „10. за включването или за отказа за включване на заинтересовани лица в динамичната система за покупки или в квалификационна система;“
  в) досегашната т. 10 става т. 11.
  2. В ал. 4 думите „ и 2“ се заменят с „2 и 9“.
  3. В ал. 8 думите „т. 4-10“ се заменят с „т. 4-11“.
  4. Създава се ал. 10:
  “(10) Кандидатите и участниците се уведомяват за решенията по ал. 1, т. 3–8, 10 и 11 в тридневен срок от тяхното издаване, чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1, към което е прикачено съответното решение. Решението се смята за връчено от постъпване на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.”

  § 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3:
  „3. тридесет дни след сключване на договор на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 – 8.”
  2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1“ се заменят със „за възлагане на поръчка“, а думите „чл. 13-15“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 1-4 и чл. 15, ал. 1.“
  3. В ал. 4, изречение първо думите “по ал. 1, т. 1” се заменят със “за възлагане на поръчка”.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 11, т. 1 и 3 (относно чл. 26) се изменят така:
  „1. В ал. 1:
  аа) т. 2, накрая се добавя „или на решението на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 215, ал. 2, т. 2 или 5;
  бб) „3. тридесет дни след сключване на договор на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 – 8.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) В случай на поръчки, възложени въз основа на рамково споразумение или динамична система за покупки, възложителите могат да изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка, което съдържа информация за всички сключени договори през съответното тримесечие. Обявленията се изпращат в срок до 30 дни след края на всяко тримесечие.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  § 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 накрая се добавя „или на решението на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 215, ал. 2, т. 2 или 5;
  б) създава се т. 3:
  „3. тридесет дни след сключване на договор на основание чл. 14, ал. 1, т. 5–8.”
  2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1“ се заменят със „за възлагане на поръчка“, а думите „чл. 13-15“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 1-4 и чл. 15, ал. 1.“
  3. В ал. 4, изречение първо се изменя така: „В случай на поръчки, възложени въз основа на рамково споразумение или динамична система за покупки, възложителите могат да изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка, което съдържа информация за всички сключени договори през съответното тримесечие.“

  § 12. Член 27 се изменя така:
  „Чл. 27. Възложителите изпращат за публикуване обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение по чл. 116, ал. 1 в срок тридесет дни от подписване на допълнителното споразумение.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 29, ал. 1 думата “публикуват” се заменя с “изпращат за публикуване”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В заглавието думите „чрез електронни средства” се заличават.
  2. В ал. 1, в основния текст думите „електронни средства” се заменят с „платформите по чл. 39, ал. 1 и 3”.
  3. В ал. 3 думите “чл. 39, ал. 3” се заменят с “чл. 39, ал. 5”, а думите “в съответствие с чл. 39, ал. 4” се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
  § 14. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В заглавието думите „чрез електронни средства” се заличават.
  2. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „електронни средства” се заменят с „платформата по чл. 39а, ал. 1”.
  3. В ал. 3, изречение първо се изменя така: „Когато не е възможно осигуряване на неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка или части от нея по реда на ал. 1, възложителите посочват в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес условията и начина за нейното получаване.“

  § 15. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „разяснения по“ се добавя „условия, които се съдържат в“.
  2. В ал. 4 думите “публикуване на” се заличават.
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) С разясненията по ал. 2 не може да се въвеждат промени в условията на процедурата“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
  § 15. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „разяснения по“ се добавя „условия, които се съдържат в“.
  2. В ал. 4 думите „публикуване на” се заличават.
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата“.

  § 16. В чл. 34, ал. 3 думите „електронни средства” се заменят с „платформите по чл. 39, ал. 1 и 3”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
  § 16. В чл. 34, ал. 3 думите „електронни средства” се заменят с „платформата по чл. 39а, ал. 1”.

  § 17. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Обявленията по ал. 1 се изпращат до Службата за публикации на Европейския съюз чрез платформата по чл. 39, ал. 1, поддържана от Агенцията по обществени поръчки. За дата на изпращане на обявленията се приема датата, удостоверена от платформата.”
  2. Алинея 5 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
  § 17. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Обявленията по ал. 1 се изпращат до Службата за публикации на Европейския съюз чрез платформата по чл. 39a, ал. 1, поддържана от Агенцията по обществени поръчки. За дата на изпращане на обявленията се приема датата, удостоверена от платформата чрез електронен времеви печат.”
  2. Алинея 5 се отменя.

  § 18. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 5 и 6:
  “5. обявите за събиране на оферти по чл. 187, както и информация за възлагане на поръчките;
  6. информация при производство по обжалване.“
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Публикуваните в РОП обявления по ал. 1, т. 2 не могат да съдържат информация, която се различава от тази, изпратена за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
  § 18. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 5 и 6:
  “5. обявите за събиране на оферти, както и информация за възлагане на поръчките;
  6. информация при производство по обжалване.“
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Публикуваните в РОП обявления по ал. 1, т. 2 не могат да съдържат информация, която се различава от тази, изпратена за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз.”

  § 19. Създава се чл. 36а:
  „Профил на купувача
  Чл. 36а. (1) Възложителите поддържат профил на купувача, чрез който се осигурява публичност на:
  1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации;
  2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
  3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
  4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
  5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
  6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
  7. договорите за подизпълнение;
  8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
  9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и съобщения при прекратяване на възлагането по този ред;
  10. информация при производство по обжалване;
  11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.
  (2) Документите по ал. 1 за всяка обществена поръчка се обособяват в електронна преписка.
  (3) В случаите на изключението по ал. 1, т. 3 чрез профила на купувача се оповестяват начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни чрез електронни средства.
  (4) При публикуване на документите по ал. 1 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.
  (5) С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в този закон.
  (6) Профилът на купувача се поддържа на платформата по чл. 39, ал. 1.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19:
  § 19. Създава се чл. 36а:
  „Профил на купувача
  Чл. 36а. (1) Възложителите поддържат профил на купувача, чрез който се осигурява публичност на:
  1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации;
  2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
  3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4;
  4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
  5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
  6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
  7. договорите за подизпълнение;
  8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
  9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред;
  10. информация при производство по обжалване;
  11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.
  (2) Документите по ал. 1 за всяка обществена поръчка се обособяват в електронна преписка.
  (3) При публикуване на документите по ал. 1 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.
  (4) С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго е предвидено в този закон.
  (5) Профилът на купувача се поддържа на платформата по чл. 39a, ал. 1.”

  § 20. Членове 37 и 38 се отменят.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  § 20 се изменя така:
  „Членове 37-38 се отменят.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В глава пета наименованието на раздел IV се изменя така: “Електронно възлагане на поръчки”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. Член 39 се изменя така:
  „Възлагане чрез електронна платформа
  Чл. 39. (1) Възлагането на обществени поръчки, включително чрез динамична система за покупки, рамково споразумение и квалификационна система, се осъществява с електронни средства чрез използване на централизирана електронна платформа.
  (2) Платформата по ал. 1 осигурява най-малко възможност за:
  1. подготовка и публикуване на решенията, обявленията, и документациите за обществени поръчки;
  2. подготовка и получаване на запитвания и предоставяне на разяснения;
  3. подготовка и изпращане на покани;
  4. подготовка и подаване на заявления за участие и оферти;
  5. оценяване на офертите;
  6. сключване на договор;
  7. подготовка и подаване на заявки по договори;
  8. приемане и обработване на електронни фактури;
  9. свързване със системи за електронно разплащане;
  10. подготовка и публикуване на документите по чл. 36, ал. 1, т. 5;
  11. обмен на друга информация и документи.
  (3) Централните органи за покупки могат да използват платформи за електронно възлагане, различни от платформата по ал. 1, при условие че е осигурена техническа съвместимост и свързаност с нея, и платформите, използвани от тези органи предоставят възможностите по ал. 2, т. 1 – 9 и 11. Централните органи за покупки са длъжни да изпълнят изискванията по чл. 35 и 36, преди да публикуват съответната информация на техните платформи.
  (4) Платформите по ал. 1 и 3 са общодостъпни и оперативно съвместими с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба. При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация платформите гарантират защита на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване.
  (5) Възложителите не използват платформите по ал. 1 и 3 за изготвяне и обмен на документи, съдържащи класифицирана информация, с изключение на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2, 4-6 и 8 и обявленията по чл. 156. В тези случаи обменът на информация се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  (6) По изключение, възложителите могат да не изискват използване на платформите по ал. 1 и 3 при изготвяне и/или представяне на оферти, когато поради специализирания характер на обществената поръчка, се налага използването на специфични инструменти и устройства, или формати на файлове, поддържани от приложения, които не са общодостъпни и не могат да се предоставят на възложителя за изтегляне или използване от разстояние, включително когато са включени в лицензионна схема за защита на авторски права. В документацията възложителите указват начина за изготвяне и/или представяне на офертите и посочват писмени мотиви, които се публикуват в досието на поръчката.
  (7) Платформите по ал. 1 и 3 не се използват за представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат предадени с електронни средства.
  (8) В случаите по ал. 6 и 7, когато не се използват платформите по ал. 1 и 3, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.
  (9) При поръчки за строителство и при конкурси за проект възложителите могат да изискат при изготвянето на офертите или проектите използването на специални инструменти за електронно моделиране на информация, които не са общодостъпни. В тези случаи възложителите осигуряват подходящи средства за достъп до тези инструменти.
  (10) Предложените от възложителите средства за достъп по ал. 9 са подходящи, когато:
  1. осигуряват неограничен и пълен пряк безплатен достъп с електронни средства до тези инструменти от датата на публикуване на обявлението или от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, като в обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който са достъпни тези инструменти;
  2. на лицата, които нямат достъп до съответните инструменти или които нямат възможност да ги получат в рамките на съответните срокове по независещи от тях причини, се осигури безплатен онлайн достъп до обществената поръчка чрез генериране на кодове за еднократен достъп.
  (11) При установено непланирано прекъсване във функционирането на платформата по ал. 1 в деня, в който изтича срок, свързан с възлагане на обществена поръчка, съответният срок се удължава. Редът за установяване на прекъсването и за удължаване на срока се определя в правилника за прилагане на закона.”

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Член 39 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22:
  § 22. Член 39 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Параграф 22 се изменя така:
  „§ 22. Създава се чл. 39а:
  „Възлагане чрез електронна платформа
  Чл. 39а. (1) Възлагането на обществени поръчки, включително чрез динамична система за покупки, рамково споразумение и квалификационна система, се осъществява с електронни средства чрез използване на централизирана електронна платформа.
  (2) Платформата по ал. 1 осигурява най-малко възможност за:
  1. подготовка и публикуване на решенията, обявленията, и документациите за обществени поръчки;
  2. подготовка и получаване на запитвания и предоставяне на разяснения;
  3. подготовка и изпращане на покани;
  4. подготовка и подаване на заявления за участие и оферти;
  5. оценяване на офертите;
  6. сключване на договор;
  7. подготовка и подаване на заявки по договори;
  8. приемане и обработване на електронни фактури;
  9. свързване със системи за електронно разплащане;
  10. подготовка и публикуване на документите по чл. 36, ал. 1, т. 5;
  11. обмен на друга информация и документи.
  (3) Централните органи за покупки могат да използват платформи за електронно възлагане, различни от платформата по ал. 1, при условие че е осигурена техническа съвместимост и свързаност с нея, и платформите, използвани от тези органи предоставят възможностите по ал. 2, т. 1 – 9 и 11. Централните органи за покупки са длъжни да изпълнят изискванията по чл. 35 и 36, преди да публикуват съответната информация на техните платформи.
  (4) Платформите по ал. 1 и 3 са общодостъпни и оперативно съвместими с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба. При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация платформите гарантират защита на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване.
  (5) Възложителите не използват платформите по ал. 1 и 3 за изготвяне и обмен на документи, съдържащи класифицирана информация, с изключение на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 8 и обявленията по чл. 156. В тези случаи обменът на информация се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  (6) По изключение, възложителите могат да не изискват използване на платформите по ал. 1 и 3 при изготвяне и/или представяне на оферти, когато поради специализирания характер на обществената поръчка, се налага използването на специфични инструменти и устройства, или формати на файлове, поддържани от приложения, които не са общодостъпни и не могат да се предоставят на възложителя за изтегляне или използване от разстояние, включително когато са включени в лицензионна схема за защита на авторски права. В документацията възложителите указват начина за изготвяне и/или представяне на офертите и посочват писмени мотиви, които се публикуват в досието на поръчката.
  (7) Платформите по ал. 1 и 3 не се използват за представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат предадени с електронни средства.
  (8) В случаите по ал. 6 и 7, когато не се използват платформите по ал. 1 и 3, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.
  (9) При поръчки за строителство и при конкурси за проект възложителите могат да изискат при изготвянето на офертите или проектите използването на специални инструменти за електронно моделиране на информация, които не са общодостъпни. В тези случаи възложителите осигуряват подходящи средства за достъп до тези инструменти.
  (10) Предложените от възложителите средства за достъп по ал. 9 са подходящи, когато:
  1. осигуряват неограничен и пълен пряк безплатен достъп с електронни средства до тези инструменти от датата на публикуване на обявлението или от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, като в обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който са достъпни тези инструменти;
  2. на лицата, които нямат достъп до съответните инструменти или които нямат възможност да ги получат в рамките на съответните срокове по независещи от тях причини, се осигури безплатен онлайн достъп до обществената поръчка чрез генериране на кодове за еднократен достъп.
  (11) При установено непланирано прекъсване във функционирането на платформата по ал. 1 в деня, в който изтича срок, свързан с възлагане на обществена поръчка, съответният срок се удължава. Редът за установяване на прекъсването и за удължаване на срока се определя в правилника за прилагане на закона.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 23.
  § 23. Създава се чл. 39а:
  „Възлагане чрез електронна платформа
  Чл. 39а. (1) Възлагането на обществени поръчки, включително чрез динамична система за покупки, рамково споразумение и квалификационна система, се осъществява с електронни средства чрез използване на централизирана електронна платформа.
  (2) Платформата по ал. 1 осигурява най-малко възможност за:
  1. подготовка и публикуване на решенията, обявленията, и документациите за обществени поръчки;
  2. подготовка и получаване на запитвания и предоставяне на разяснения;
  3. подготовка и изпращане на покани;
  4. подготовка и подаване на заявления за участие и оферти;
  5. оценяване на офертите;
  6. сключване на договор;
  7. подготовка и подаване на заявки по договори;
  8. приемане и обработване на електронни фактури;
  9. свързване със системи за електронно разплащане;
  10. подготовка и публикуване на документите по чл. 36, ал. 1, т. 5;
  11. обмен на друга информация и документи.
  (3) Централните органи за покупки могат да използват платформи за електронно възлагане, различни от платформата по ал. 1, при условие че е осигурена техническа съвместимост и свързаност с нея, и платформите, използвани от тези органи предоставят възможностите по ал. 2, т. 1 – 9 и 11. Централните органи за покупки са длъжни да изпълнят изискванията по чл. 35 и 36, преди да публикуват съответната информация на техните платформи.
  (4) Платформата по ал. 1 е общодостъпна и оперативно съвместима с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба. При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация платформата гарантира защита на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване.
  (5) Възложителите не използват платформата по ал. 1 за изготвяне и обмен на документи, съдържащи класифицирана информация, с изключение на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 8 и обявленията по чл. 156. В тези случаи обменът на информация се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  (6) По изключение, възложителите могат да не изискват използване на платформата по ал. 1 при изготвяне и/или представяне на оферти, когато поради специализирания характер на обществената поръчка, се налага използването на специфични инструменти и устройства, или формати на файлове, поддържани от приложения, които не са общодостъпни и не могат да се предоставят на възложителя за изтегляне или използване от разстояние, включително когато са включени в лицензионна схема за защита на авторски права. В документацията възложителите указват начина за изготвяне и/или представяне на офертите и посочват писмени мотиви, които се публикуват в досието на поръчката.
  (7) Платформата по ал. 1 не се използва за представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат предадени с електронни средства.
  (8) В случаите по ал. 6 и 7, когато не се използва платформата по ал. 1, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.
  (9) При поръчки за строителство и при конкурси за проект възложителите могат да изискат при изготвянето на офертите или проектите използването на специални инструменти за електронно моделиране на информация, които не са общодостъпни. В тези случаи възложителите осигуряват подходящи средства за достъп до тези инструменти.
  (10) Предложените от възложителите средства за достъп по ал. 9 са подходящи, когато:
  1. осигуряват неограничен и пълен пряк безплатен достъп с електронни средства до тези инструменти от датата на публикуване на обявлението или от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, като в обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който са достъпни тези инструменти;
  2. на лицата, които нямат достъп до съответните инструменти или които нямат възможност да ги получат в рамките на съответните срокове по независещи от тях причини, се осигури безплатен онлайн достъп до обществената поръчка чрез генериране на кодове за еднократен достъп.
  (11) При установено непланирано прекъсване във функционирането на платформата по ал. 1 в деня, в който изтича срок, свързан с възлагане на обществена поръчка, съответният срок се удължава. Редът за установяване на прекъсването и за удължаване на срока се определя в правилника за прилагане на закона.”

  § 23. Членове 40 - 43 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.

  § 24. В чл. 45 се създава ал. 3:
  “(3) Когато подаването на оферти или на части от тях с електронни средства не е възможно, поради някоя от причините по чл. 39, ал. 6 или 7, сроковете за получаване на оферти се удължават с 5 дни.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
  § 25. В чл. 45 се създава ал. 3:
  “(3) Когато подаването на оферти или на части от тях с електронни средства не е възможно, поради някоя от причините по чл. 39a, ал. 6 или 7, сроковете за получаване на оферти се удължават с 5 дни.”

  § 25. В чл. 47 се създават алинеи 5-7:
  “(5) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, както са определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, възложителите са длъжни да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на превозните средства, които включват най-малко изисквания за:
  1. потребление на енергия, и
  2. емисии на въглероден диоксид (CO2), и
  3. емисии на азотни оксиди (Nox), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици.
  (6) Възложителите прилагат изискванията на ал. 5:
  1. чрез посочване като технически спецификации в документацията за обществената поръчка, или
  2. като показатели при критерий за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 2 или 3.
  (7) Възложителите могат да не прилагат изискванията на ал. 5, когато възлагат обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, които не подлежат на задължително одобрение на типа или на индивидуално одобряване съгласно наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, издадена на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата. “
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Създава се нов § 26:
  „§ 26. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, основният текст:
  „Възложителят определя техническите спецификации съобразно изискванията на приложимите нормативни актове в съответната област, като прилага някой от следните начини:“.
  2. В ал. 2 думите „техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон“ се заменят с „техническа оценка или техническо одобрение“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 27.
  § 27. В чл. 48 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 текста преди т. 1 се изменя така:
  „(1)Възложителят определя техническите спецификации съобразно изискванията на приложимите нормативни актове в съответната област, като прилага някой от следните начини:“.
  2. В ал. 2 думите „техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон“ се заменят с „техническа оценка или техническо одобрение“.

  § 26. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 и 2 думите “освен ако е реабилитиран” се заличават;
  б) точка 3 се изменя така:
  “3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Възложителят може да не прилага изискванията по ал. 1 при поръчки, възлагани на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 182, ал. 1, т. 1 или чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3, когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси. В тези случаи той е длъжен да посочи мотиви в обявлението за възлагане на поръчка, а при възлагане по чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3 – в досието на поръчката.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Алинея 1, т. 3 не се прилага когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.”

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В предложения § 26 (относно чл. 54) се правят следните промени:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В случаите по ал. 2, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.“
  2. Предложената нова ал. 3 става ал. 4.
  3. Досегашната ал. 3, която е предложена да стане ал. 4, става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Алинея 1, т. 3 не се прилага когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 28:
  § 28. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 и 2 думите “освен ако е реабилитиран” се заличават;
  б) точка 3 се изменя така:
  “3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В случаите по ал. 2, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.“
  4. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Възложителят може да не прилага изискванията по ал. 1 при поръчки, възлагани на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 182, ал. 1, т. 1 или чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3, когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси. В тези случаи той е длъжен да посочи мотиви в обявлението за възлагане на поръчка, а при възлагане по чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3 – в досието на поръчката.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Алинея 1, т. 3 не се прилага когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева.”

  § 27. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 след думите “довело до” се добавя “разваляне” и се поставя запетая, а думите “предсрочното му” се заменят с “предсрочно”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Основанията по ал. 1, т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му, както и за представляващите го физически лица по пълномощие, когато е приложимо.”

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 27, т. 2 (относно чл. 55) се изменя така:
  „2. Алинея 3 се изменя така:
  (3) Основанията по ал. 1, т. 5 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 29:
  § 29. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 след думите „довело до” се добавя „разваляне”, а думите “предсрочното му” се заменят с “или предсрочното му”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Основанията по ал. 1, т. 5 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3.”

  § 28. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „процедурата“ се заменят с „участие в поръчката“.
  2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „а при събиране на оферти с обява – в протокола от работата на комисията“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 30.

  § 29. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в т. 1 накрая се добавя „на наказанието”;
  б) точка 2 се изменя така:
  “2. три години от датата на:
  а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква “а“;
  б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3, освен ако в акта е посочен друг срок;
  в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4.”
  2. В ал. 4 думите “и 5” се заличават.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 29, т. 2 (относно чл. 57) се изменя така:
  „2. Алинея 4 се изменя така:
  (4) Стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на обществена поръчка, поради наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", както и на тези, за които са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4, се включват в списък, който има информативен характер.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 31:
  § 31. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в т. 1 накрая се добавя „на наказанието”;
  б) точка 2 се изменя така:
  “2. три години от датата на:
  а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква “а“;
  б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3, освен ако в акта е посочен друг срок;
  в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на обществена поръчка, поради наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", както и на тези, за които са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4, се включват в списък, който има информативен характер.“


  § 30. В чл. 58 ал. 6 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 32.

  § 31. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 в началото се добавя „за последните три приключили финансови години“
  б) точка 2 се изменя така:
  “2. да имат застраховка “Професионална отговорност“, когато такова изискване произтича от нормативен акт;”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 33.

  § 32. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 накрая се добавя “съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Информацията по ал. 1, т. 3 и 4 обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 34.

  § 33. В чл. 63 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 в текста преди буква „а“ думите „най-много“ се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В случаите по ал. 1, т. 1, когато естеството на поръчката го налага, възложителите могат да приемат опит за период, по-дълъг от посочения. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 – в поканата за участие в преговори.
  3. В ал. 4 думите „процедурите за“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 35.

  § 34. В чл. 64, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т. 1 думите „и доказателства“ се заличават.
  2. В т. 2 думите „доказателство за“ се заменят с „документи, които доказват“;
  3. В т. 6 думите “в който е посочена” се заменят с “както и документи, които доказват”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 36.

  § 35. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „техническите способности и професионалната компетентност“ се заменят „техническите и професионалните способности.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.“
  3. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 37.

  § 36. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „отговаря на“ се добавя „някое от“, а накрая се поставя запетая и се добавя “поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка“.
  3. Създават се нови ал. 5 и 6:
  “(5) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
  (6) Не е нарушение на забраната по ал. 5 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.”
  4. Досегашните ал. 4-10 стават съответно 7-13.
  5. Досегашната ал. 11 става ал. 14 и в нея т. 2 се изменя така:
  “2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.”
  6. Досегашната ал. 12 става ал. 15 и се изменя така:
  “(15) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 14, в срок до 3 дни от неговото сключване.”

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 36 т. 5 се изменя така:
  „5. Досегашната ал. 11 става ал. 14 и в нея:
  а) в основния текст думите „по изключение, когато възникне“ се заменят с „при“;
  б) т. 2 се изменя така:
  “2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 38:
  § 38. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „отговаря на“ се добавя „някое от“, а накрая се добавя “поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка“.
  3. Създават се нови ал. 5 и 6:
  “(5) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
  (6) Не е нарушение на забраната по ал. 5 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.”
  4. Досегашните ал. 4 става ал. 7.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“.
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
  8. Досегашните ал. 8-10 стават съответно ал. 11-13.
  9. Досегашната ал. 11 става ал. 14 и в нея:
  а) в текста преди т. 1 думите „по изключение, когато възникне“ се заменят с „при“;
  б) т. 2 се изменя така:
  “2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.”
  10. Досегашната ал. 12 става ал. 15 и се изменя така:
  “(15) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 14, в срок до три дни от неговото сключване.”

  § 37. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се отменя.
  2. В ал. 5 думите „от участниците и кандидатите“ се заличават, след думата “време” се добавя “след отварянето на заявленията за участие или офертите”, а думите „да представят“ се заменят с „представяне на“.
  3. Алинеи 6 и 7 се отменят.
  4. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  § 37 (относно чл. 67), т. 1 се изменя така:
  „1. Алинея 3 се изменя така:
  (3) Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 39:
  § 39. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се отменя.
  2. В ал. 5 думите „от участниците и кандидатите“ се заличават, след думата “време” се добавя “след отварянето на заявленията за участие или офертите”, а думите „да представят“ се заменят с „представяне на“.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.“
  4. Алинея 7 се отменя.
  5. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.“

  § 38. В чл. 71 ал. 5 се изменя така:
  “(5) В случаите по чл. 47, ал. 6, т. 2, когато енергийните аспекти и въздействието върху околната среда са представени в парично изражение, за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства възложителите прилагат методиката, определена с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 40.

  § 39. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6:
  „(6) В процедурите, които съдържат етап на преговори и са поканени няколко участници, както и при провеждане на електронен търг, възложителят прилага ал. 1-5, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите или след приключване на електронния търг, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.“
  2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „установени в процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1-11“.
  3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 41.

  § 40. В чл. 74 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото “35” се заменя с “30”.
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 42.

  § 41. В чл. 75 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 числото “30” се заменя с “25”.
  2. Алинея 6 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 43.

  § 42. В чл. 76 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 числото “30” се заменя с “25”.
  2. В ал. 6 думите „чл. 75, ал. 5 – 8“ се заменят с „чл. 75, ал. 5 и 7-8“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 44.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Създава се нов § 43:
  „§ 43. В чл. 80, алинеи 1- 3 се изменят така:
  (1) Конкурсът за проект се провежда самостоятелно или като част от възлагане на обществена поръчка за услуга.
  (2) Когато конкурсът за проект се провежда самостоятелно, прогнозната стойност се определя, като в нея се включва общата сума на наградите и плащанията.
  (3) Когато конкурсът за проект предхожда процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, в прогнозната стойност се включват всички евентуални награди или плащания за участниците, както и стойността без ДДС на обществената поръчка за услуга, която може да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 45:
  § 45. В чл. 80, алинеи 1- 3 се изменят така:
  „(1) Конкурсът за проект се провежда самостоятелно или като част от възлагане на обществена поръчка за услуга.
  (2) Когато конкурсът за проект се провежда самостоятелно, прогнозната стойност се определя, като в нея се включва общата сума на наградите и плащанията.
  (3) Когато конкурсът за проект предхожда процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, в прогнозната стойност се включват всички евентуални награди или плащания за участниците, както и стойността без ДДС на обществената поръчка за услуга, която може да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление.“


  § 43. Заглавието на чл. 82 се изменя така: “Определяне на изпълнител на обществена поръчка по сключено рамково споразумение“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 46.

  § 44. В чл. 83 ал. 6 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 47.

  § 45. В чл. 89, ал. 4 след думата „договаряне“ се поставя запетая, а думите „или процедура на договаряне с предварителна покана за участие“ се заменят с „процедура на договаряне с предварителна покана за участие, публично състезание или събиране на оферти с обява“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 48.

  § 46. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) създава се нова т. 6:
  “6. броя и времевия график на етапите, когато се предвижда провеждането на електронния търг на етапи;”
  б) досегашната т. 6 става т. 7.
  2. В ал. 4 думите “офертите” се заменят с “допуснатите оферти”.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) До всички участници, чиито оферти са допуснати се изпраща едновременно чрез електронни средства покана, която съдържа:
  1. резултата от първоначалната оценка на всяка оферта;
  2. реда за свързване към използваното електронно оборудване;
  3. дата и час за начало на електронния търг;
  4. начина на приключване на електронния търг.”
  4. Алинея 6 се отменя.
  5. Алинеи 8, 9 и 10 се изменят така:
  “(8) Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканата.
  (9) Провеждането на електронния търг се организира по начин, който дава възможност на всеки участник да определи относителното си място в класирането във всеки момент.
  (10) Когато електронният търг се провежда на последователни етапи, на всеки етап се обявява броят на участниците.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 49.

  § 47. В чл. 91 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
  “2. когато всички етапи на електронния търг, определени в поканата, са завършили, или
  3. когато в два последователни етапа не са получени нови предложения, отговарящи на изискванията на възложителя или получените предложения не водят до промяна на най-доброто предложение.”
  2. В ал. 2 думата “приключи” се заменя с “проведе”, а думите “по реда на ал. 1, т. 3, включително когато като допълнение се прилагат условията по ал. 1, т. 2” се заменят с “на етапи”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 50.

  § 48. В чл. 92 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Електронните каталози, които се изготвят от участниците за определена процедура, трябва да съответстват на установените от възложителя технически спецификации.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 51.

  § 49. В чл. 94, ал. 2 думите “и формат” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 52.

  § 50. Член 97 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 53.

  § 51. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „еднократно“ се заличава, а след думите “промени в” се добавя “условията на процедурата, посочени в”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Възложителят може да направи промените по ал. 1 еднократно в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, чрез публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява.”
  3. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) След изтичането на срокoвете по ал. 3 – 5 възложителят може да прави промени само в обявените срокове, чрез публикуване на обявления за изменение или допълнителна информация и решенията, с които се одобряват.”
  4. В ал. 7:
  а) в т. 1 се създава изречение второ: “Новият срок трябва да е съобразен с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят промените, но не може да е по-кратък от първоначално определения.”;
  б) в т. 2 накрая се поставя точка и запетая и се създава изречение второ: “От деня на публикуване на разясненията в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, съответно 4 дни.”
  5. Алинеи 8 и 9 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 54.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Създава се нов §52:
  „§ 52. В чл. 101, ал. 5 се изменя така:
  (5) При изготвяне на заявления за участие или оферти всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 55:
  § 55. В чл. 101 ал. 5 се изменя така:
  (5) При изготвяне на заявления за участие или оферти всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.“

  § 52. В чл. 104, ал. 4 се създава второ изречение: „Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 56.

  § 53. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думите „от процедурата“ се заличават;
  2. В т. 2, буква „а” след думата „условия” се добавя „за изпълнение”;
  3. Създава се т. 5:
  “5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 57.

  § 54. В чл. 108, т. 1 думите „рамково споразумение“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 58.

  § 55. В чл. 109, т. 1 след думите “ал. 3” се добавя “и 4”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 59:
  § 59. В чл. 109, т. 1 думите “ал. 3” се заменят с “ал. 4 и 5”.

  § 56. Наименованието на глава тринадесета се изменя така: „Възлагане на обществена поръчка“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 60.

  § 57. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 съюзът "или" се заменя с “и/или”.
  2. В ал. 2, изречение второ думите “Когато поръчката” се заменят с “При запазена поръчка, която”.
  3. В ал. 4 след думата „интерес“ се поставя запетая, съюзът „или“ се заличава, а накрая се добавя „или в обявата“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 61.

  § 58. В глава тринадесета наименованието на раздел II се изменя така:
  „Договор за обществена поръчка. Рамково споразумение.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 62.

  § 59. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 се изменя така:
  “2. представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;
  2. В ал. 4 думите “чл. 116, ал. 1, т. 5” се заменят с “чл. 116, ал. 1, т. 7”.
  3. Създава се ал. 9:
  „(9) В случаите по ал. 1 възложителят няма право да изисква документи:
  1. които вече са му били предоставени;
  2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
  3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 63.

  § 60. Създава се чл. 112а:
  Сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение
  Чл. 112а. (1) При сключване на рамково споразумение се прилагат условията на чл. 112, ал. 1.
  (2) Възложителят не изисква документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 при сключване на договор по рамково споразумение, в което са определени всички условия.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 64.

  § 61. Създава се чл. 115а:
  „Електронни фактури
  Чл.115а. При разплащанията по договорите за обществени поръчки възложителите са длъжни да приемат и обработват електронни фактури, при условие че тяхното съдържание отговаря на изискванията по чл. 114, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и фактурите съответстват на:
  1. европейския стандарт за електронно фактуриране EN 16931-1:2017 или български или еквивалентен стандарт, с който е въведен;
  2. видовете синтаксис, одобрени с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1870 на Комисията от 2017 година за публикуването на референтния номер на европейския стандарт за електронното фактуриране и на списъка на синтаксиси в съответствие с Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 65.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 65:
  § 65.Създава се чл. 115а:
  „Електронни фактури
  Чл.115а. При разплащанията по договорите за обществени поръчки възложителите са длъжни да приемат и обработват електронни фактури, при условие че тяхното съдържание отговаря на изискванията по чл. 114, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и фактурите съответстват на европейския стандарт за електронно фактуриране, одобрен с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1870 на Комисията от 2017 година за публикуването на референтния номер на европейския стандарт за електронното фактуриране и на списъка на синтаксиси в съответствие с Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета или еквивалентен стандарт, с който е въведен.“

  § 62. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
  1 В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думата “само” се заличава;
  б) точка 4 се изменя така:
  “4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, при условие, че възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;“
  в) създават се нови т. 5 и 6:
  “5. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, когато за първоначалния изпълнител е налице универсално или частично правоприемство, включително при преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, както и в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
  а) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;
  б) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;
  6. условията по т. 4 или 5 са налице по отношение на участник в обединението изпълнител, което не е юридическо лице;”
  г) досегашната т. 5 става т. 7;
  д) досегашната т. 6 се отменя.
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 4 думите “ал. 1, т. 2, 3 и 6” се заменят с “ал. 1, т. 2 и 3”.
  4. В ал. 5:
  а) в текста преди т. 1 думите “ал. 1, т. 5” се заменят с “ал. 1, т. 7”;
  б) т. 4 думите “ал. 1, т. 4” се заменят с “ал. 1, т. 4 или 5”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 66.

  § 63. В чл. 121, ал. 1 думите „създават и” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 67.

  § 64. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  “(1) Електронните документи в досието на обществената поръчка се съхраняват в платформата по чл. 39, ал. 1 за срок 3 години от годината, в която е приключило изпълнението на договора или е прекратено възлагането. След изтичане на този срок, те се архивират за срок 5 години, в съответствие със Закона за електронното управление.”
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
  “(2) Когато възложителите съхраняват документи на хартиен носител, като част от досиетата по чл. 121, ал. 1 и/или информация по чл. 121, ал. 3, срокът е 5 години от датата на приключване изпълнението на договора или от датата на прекратяване на възлагането.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “по ал. 1” се заменят с “по ал. 2”.

  Предложение от нар. пр. Пенчо Милков и група народни представители:
  В § 64 се правят следните изменения:
  1. в т. 1 създаваната нова ал. 1 придобива следната редакция:
  „(1) Електронните документи в досието на обществената поръчка се съхраняват в платформата по чл. 39, ал. 1 безсрочно.“
  2. в т. 2 в новото съдържание на ал. 2 в края на текста след думата „възлагането“ се поставя запетая и се добавя „а тяхно електронно копие се съхранява в платформата по чл. 39, ал. 1 безсрочно“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Християн Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 64. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  “(1) Електронните документи в досието на обществената поръчка се съхраняват в платформата по чл. 39a, ал. 1 за срок 5 години от годината, в която е приключило изпълнението на договора или е прекратено възлагането. След изтичане на този срок, те се архивират за срок 5 години, в съответствие със Закона за електронното управление.”
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
  “(2) Когато възложителите съхраняват документи на хартиен носител, като част от досиетата по чл. 121, ал. 1 и/или информация по чл. 121, ал. 3, срокът е 5 години от датата на приключване изпълнението на договора или от датата на прекратяване на възлагането.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “по ал. 1” се заменят с “по ал. 2”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 68:
  § 64. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  “(1) Електронните документи в досието на обществената поръчка се съхраняват в платформата по чл. 39a, ал. 1 за срок 5 години от годината, в която е приключило изпълнението на договора или е прекратено възлагането. След изтичане на този срок, те се архивират за срок 5 години, в съответствие със Закона за електронното управление.”
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
  “(2) Когато възложителите съхраняват документи на хартиен носител, като част от досиетата по чл. 121, ал. 1 и/или информация по чл. 121, ал. 3, срокът е 5 години от датата на приключване изпълнението на договора или от датата на прекратяване на възлагането.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “по ал. 1” се заменят с “по ал. 2”.

  § 65. В чл. 133 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото “35” се заменя с “30”.
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 69.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 145, ал. 2 изречение първо се изменя така: „В случаите по ал. 1 секторните възложители са длъжни да предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до техническите спецификации чрез платформата по чл. 39а, ал. 1.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 70:
  § 70. В чл. 145, ал. 2 изречение първо се изменя така: „В случаите по ал. 1 секторните възложители са длъжни да предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до техническите спецификации чрез платформата по чл. 39а, ал. 1.“

  § 66. В чл. 149, ал. 8 думите „по ал. 1 с цел заобикаляне на закона“ се заменят с „ по ал. 1, когато не са налице предвидените в закона основания“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 71.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Създава се нов § 68:
  „§ 68. В чл. 155, ал. 2 след думата „възложителите” се добавя „могат да”, а думата „обобщена” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 72:
  § 72. В чл. 155, ал. 2 след думата „възложителите” се добавя „могат да”, а думата „обобщена” се заличава.

  § 67. В чл. 156, ал. 2, изречение второ думите „чрез електронни средства“ се заменят с „по реда на чл. 35, ал. 3“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 73.

  § 68. В чл. 157 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите “освен ако е реабилитиран” и запетаите пред и след тях се заличават.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Основанията по ал. 1 и ал. 2, т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.”

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 68, т. 2 (относно чл. 157) се изменя така:
  „2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Основанията по ал. 1 и ал. 2, т. 5 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 74:
  § 74. В чл. 157 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 и 2 думите “освен ако е реабилитиран” се заличават.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Основанията по ал. 1 и ал. 2, т. 5 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3.”

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Създава се нов §68.
  „§68. В чл. 159, ал. 1, основният текст се изменя така:
  „(1) Възложителят определя техническите спецификации съобразно изискванията на приложимите нормативни актове в съответната област, като прилага някой от начините, посочени в чл. 48, ал. 1, т. 1, 3 и 4, или чрез посочване в следния ред на:“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 75:
  § 75. В чл. 159, ал. 1 текста преди т. 1 се изменя така:
  „(1) Възложителят определя техническите спецификации съобразно изискванията на приложимите нормативни актове в съответната област, като прилага някой от начините, посочени в чл. 48, ал. 1, т. 1, 3 и 4, или чрез посочване в следния ред на:“

  Комисията предлага да се създаде нов § 76:
  § 76. В чл. 165, ал. 2, изречение второ думите „чрез електронни средства“ се заличават и след думата „поръчка“ се добавя „чрез платформата по чл. 39а, ал. 1“.

  § 69. В чл. 168 думите “чл. 116, ал. 1, т. 1, 4 и 5” се заменят с “чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 7”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 77.

  § 70. В чл.178 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: “Срокът не може да бъде по-кратък от 20 дни, и започва да тече от изпращане на обявлението за публикуване.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Срокът по ал. 2 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 10 дни, ако възложителят е публикувал обявление за предварителна информация и то:
  1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и
  2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 4 или приложение № 5, в зависимост от вида на възложителя.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) В решението за откриване на процедурата възложителят е длъжен да мотивира прилагането на ал. 4.”
  5. Досегашната ал. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 78.

  § 71. В чл. 179, ал. 1, изречение второ след думите “ал. 3” се добавя “или 4”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 79.

  § 72. В чл. 180, ал. 1 след думите “5 дни” тирето и думите “при поръчки за доставки и/или услуги и в случаите на чл. 178, ал. 3, а при поръчки за строителство – до 7 дни” се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става § 80:
  § 80. В чл. 180, ал. 1 думите “при поръчки за доставки и/или услуги и в случаите на чл. 178, ал. 3, а при поръчки за строителство – до 7 дни” се заличават.

  § 73. В чл. 181 ал. 8 се изменя така:
  “(8) Участниците се уведомяват за решенията по ал. 6 по реда на чл. 22, ал. 10.”

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Параграф 73 се изменя така:
  „§73. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя „и са спазени изискванията на чл. 104, ал. 3”
  2. Алинея 8 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 73, който става § 81:
  § 81. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя „и са спазени изискванията на чл. 104, ал. 3”.
  2. Алинея 8 се отменя.

  § 74. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите “ал. 2 и 3” се заменят с “ал. 2 и 4”.
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) В случаите по ал.1, т. 5 възложителят може да сключи договор само ако са налице най-малко трима класирани участници.”
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 82.

  § 75. В чл. 184 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 83.

  § 76. В чл. 185:
  1. в текста преди т. 1 думите “до РОП и публикува на профила на купувача” се заменят със “за публикуване”;
  2. в т. 2 думите „т. 2 и 3“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 84.

  § 77. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “на профила на купувача” се заменят “в РОП”.
  2. В ал. 2 след думите “Заедно с” се добавя “публикуване на”, думата “публикуват” се заменя с “осигуряват достъп до”, а накрая се добавя “на профила на купувача”.
  3. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 85.

  § 78. В чл. 188 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: „Получаване на оферти“.
  2. В ал. 1 думите “7 дни – за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство – 15 дни” се заменят с “10 дни”.
  3. Алинея 3 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В §78 (относно чл. 188), т. 3 се изменя така:
  „3. Алинея 2 и 3 се отменят.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 86:
  § 86. В чл. 188 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: „Получаване на оферти“.
  2. В ал. 1 думите “7 дни – за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство – 15 дни” се заменят с “10 дни”.
  3. Алинеи 2 и 3 се отменят.

  § 79. Член 190 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79, който става § 87.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Създава се нов § 80:
  „§ 80. В чл. 191, ал. 1, т. 1 думите „включително след удължаване на срока по чл. 188, ал. 2” се заличават.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 88:
  § 88. В чл. 191, ал. 1, т. 1 думите „включително след удължаване на срока по чл. 188, ал. 2” се заличават.

  § 80. Член 192 се изменя така:
  „Чл. 192. (1) След изтичане на срока по чл. 188, ал. 2 получените оферти се разглеждат и оценяват независимо от техния брой.
  (2) Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и който не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, ако има такива.
  (3) Възложителят може да не прилага изискванията по чл. 54, ал. 1 при поръчки, възлагани на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 и 3.
  (4) Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника.
  (5) Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, ако има такива. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
  (6) Резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците се отразяват в протокол. Възложителят утвърждава протокола, след което в един и същ ден протоколът се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Параграф 80 (относно чл. 192) се изменя така:
  1. Предложените ал. 1 и 3 отпадат;
  2. Алинеи 2, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 1, 2, 3 и 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 80, който става § 89:
  § 89. Член 192 се изменя така:
  „Чл. 192. (1) Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и който не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, ако има такива.
  (2) Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника.
  (3) Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, ако има такива. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
  (4) Резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците се отразяват в протокол. Възложителят утвърждава протокола, след което в един и същ ден протоколът се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.“

  § 81. В чл. 193 думите “съобщение на профила на купувача, в което” се заменят с “информация в РОП, в която ”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 81, който става § 90.

  § 82. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се отменя;
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) В 5-дневен срок от сключването на договора възложителят изпраща информация за публикуване в РОП.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В предложения § 83, т. 1 (относно чл. 194, ал. 3) се изменя така:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) Възложителят може да изменя договор за обществена поръчка при условията на чл. 116."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 82, който става § 91:
  § 91. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Възложителят може да изменя договор за обществена поръчка при условията на чл. 116.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) В 5-дневен срок от сключването на договора възложителят изпраща информация за публикуване в РОП.“

  § 83. Създава се чл. 194а:
  „Запазване на поръчки при събиране на оферти с обява
  Чл. 194а. (1) Възложителите могат да приложат реда по чл. 187 – 189 и за поръчки, които попадат в обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 и чиято стойност изисква възлагане чрез публично състезание, когато поръчката се запази и се възложи на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.
  (2) В случаите по ал. 1 участникът, избран за изпълнител, трябва да докаже, че най-малко 70 на сто от персонала му се състои от хора с увреждания или такива в неравностойно положение и че същите ще са ангажирани в изпълнението на поръчката, както и че са изпълнени условията на чл. 12, ал. 6.
  (3) В случаите по ал. 1 възложителят посочва в обявата, че поръчката е запазена за лица, които отговарят на изискванията по ал. 1 и 2.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 92.

  § 84. В чл. 196, ал. 1, т. 1 думите “чрез сключване” се заменят с “въз основа”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 84, който става § 93.

  § 85. В чл. 197, ал. 1, т. 6 и 7 думата „получаването” се заменя с „връчването”.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  § 85 (относно чл. 197) предлага се отмяна на действащата ал. 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 85, който става § 94:
  § 94. В чл. 197 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 6 и 7 думата „получаването” се заменя с „връчването”.
  2. Алинея 3 се отменя.
  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 95:
  § 95. В чл. 201, ал. 2, изречение второ се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 95:
  § 95. В чл. 201, ал. 2, изречение второ се отменя.

  § 86. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „образуване на производството“ се заменят с „образуваното производство по чл. 200, ал. 1“
  2. В ал. 4 след думата „поръчка“ се добавя „от момента на подаването й“.
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) В случаите, когато обществената поръчка е разделена на обособени позиции, жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, включително срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществената поръчка за онези обособени позиции, които не са включени в предмета на оспорването.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 96.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 97:
  § 97. В чл. 204, ал. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 97:
  § 97. В чл. 204, ал. 5 се отменя.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 98:
  § 98. В чл. 205, ал. 7, изречение първо се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 98:
  § 98. В чл. 205, ал. 7, изречение първо се отменя.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Създава се нов § 87:
  „§ 87. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За представяне на електронни документи, включително създадени или изпратени чрез платформата по чл. 39, ал. 1, се прилага чл. 184 от Гражданския процесуален кодекс."
  2. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно ал. 3 – 5.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 99:
  § 99. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За представяне на електронни документи, включително създадени или изпратени чрез платформата по чл. 39а, ал. 1, се прилага чл. 184 от Гражданския процесуален кодекс.“
  2. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно ал. 3 – 5.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 100:
  § 100. В чл. 213, ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 100:
  § 100. В чл. 213, ал. 2 се отменя.

  § 87. В чл. 216 се създава ал. 7:
  „(7) Влезлите в сила съдебни решения не подлежат на отмяна по реда на чл. 237 -249 от Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 87, който става § 101 и се изменя така:
  § 101 . В чл. 216 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) На страните се връчват призовки и съобщения на посочените от тях електронен адрес или факс. Когато страните не са посочили електронен адрес или факс, призоваването и връчването на съобщения по делото се извършва по реда на чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс. „

  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Влезлите в сила съдебни решения не подлежат на отмяна по реда на чл. 237 -249 от Административнопроцесуалния кодекс.“

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 102:
  § 102. Създава се нов чл. 216а:
  „Обжалване на разпорежданията и определенията на Комисията за защита на конкуренцията

  Чл. 216а. (1) Разпореждането по чл. 201, ал. 2 и определенията по чл. 204, ал. 1, чл. 205, ал. 3 и по чл. 213, ал. 1 подлежат на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването им на страните. Съдът се произнася в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба.
  (2) Срокът за отстраняване на нередовността на частната жалба пред Върховния административен съд, е три дни от получаване на съобщението, връчено по реда на чл. 216, ал. 3.
  (3) За неуредени въпроси относно производството по частната жалба се прилагат разпоредбите на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 102:
  § 102. Създава се нов чл. 216а:
  „Обжалване на разпорежданията и определенията на Комисията за защита на конкуренцията
  Чл. 216а. (1) Разпореждането по чл. 201, ал. 2 и определенията по чл. 204, ал. 1, чл. 205, ал. 3 и по чл. 213, ал. 1 подлежат на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването им на страните. Съдът се произнася в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба.
  (2) Срокът за отстраняване на нередовността на частната жалба пред Върховния административен съд, е три дни от получаване на съобщението, връчено по реда на чл. 216, ал. 3.
  (3) За неуредени въпроси относно производството по частната жалба се прилагат разпоредбите на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“


  § 88. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2:
  аа) в основния текст думите “свързана с прилагане на закона” и запетаите пред и след тях се заличават;
  бб) буква “б” се изменя така:
  “б) предоставяне на разяснения по прилагане на закона;”
  вв) създават се букви “г” - “е”:
  “г) контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  д) контрол на процедури на договаряне;
  е) контрол на изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2.”;
  б) в т. 4 думите “организира и управлява” се заменят с “координира”, а думата “изготвяне” се заличава;
  в) точки 5-8 се отменят;
  г) точки 11 и 12 се изменят така:
  “11. поддържа и управлява платформата по чл. 39, ал. 1;
  12. разработва и утвърждава образци на документи и правилата за използване на платформата по чл. 39, ал. 1;”
  д) точка 13 се отменя;
  е) точка 14 се изменя така:
  “14. извършва мониторинг на обществените поръчки чрез обобщаване и анализ на:
  а) информацията в платформата по чл. 39, ал. 1;
  б) резултатите от дейността по т. 2;
  в) друга информация, получена в АОП;”
  ж) точка 20 се отменя;
  з) точка 22 се изменя така:
  “22. участва в дейността на експертния съвет за сътрудничество;”
  и) в т. 24 думите “ежегодни статистически отчети” се заменят с “мониторингов доклад за състоянието на пазара на обществени поръчки в страната въз основа на информацията по т. 14”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Контролът по ал. 1, т. 2, букви „г“ и „д“ обхваща процедури за обществени поръчки с прогнозна стойност равна на или по-висока от:
  1. 1 000 000 лв. – за строителство;
  2. 200 000 лв. – за доставки и услуги.“
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Контролът по ал. 1, т. 2, буква „е“ обхваща договори за обществени поръчки на стойност по ал. 2, когато стойността на изменението е равна или по-висока от 20 на сто от стойността на сключения договор. Когато стойността на договорите не е посочена в тях, размерът на изменението се изчислява въз основа на прогнозната стойност на поръчката.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите “т. 1 и 2” се заменят с “т. 1, 2 и 9”, а след думите „информацията по“ се добавя „чл. 36, ал. 1, т. 6 и“.
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:
  а) в основния текст думите “интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки” се заменят с “Портала за обществени поръчки“;
  б) в т. 2 думите „по ал. 5“ се заменят с „по ал. 6“;
  в) в т. 4 думите “с правилника за прилагане на закона” се заменят със “със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.”
  8. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 88, който става § 103:

  § 103. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2:
  аа) в текста преди буква „а“ думите “свързана с прилагане на закона” и запетаите пред и след тях се заличават;
  бб) буква “б” се изменя така:
  “б) предоставяне на разяснения по прилагане на закона;”
  вв) създават се букви “г” - “е”:
  “г) контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  д) контрол на процедури на договаряне;
  е) контрол на изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2.”;
  б) в т. 4 думите “организира и управлява” се заменят с “координира”, а думата “изготвяне” се заличава;
  в) точки 5-8 се отменят;
  г) точки 11 и 12 се изменят така:
  “11. поддържа и управлява платформата по чл. 39а, ал. 1;
  12. разработва и утвърждава образци на документи и правилата за използване на платформата по чл. 39а, ал. 1;”
  д) точка 13 се отменя;
  е) точка 14 се изменя така:
  “14. извършва мониторинг на обществените поръчки чрез обобщаване и анализ на:
  а) информацията в платформата по чл. 39а, ал. 1;
  б) резултатите от дейността по т. 2;
  в) друга информация, получена в Агенцията по обществени поръчки;”
  ж) точка 20 се отменя;
  з) точка 22 се изменя така:
  “22. участва в дейността на експертния съвет за сътрудничество;”
  и) в т. 24 думите “ежегодни статистически отчети” се заменят с “мониторингов доклад за състоянието на пазара на обществени поръчки в страната въз основа на информацията по т. 14”;
  к) в т. 26 думите „чл. 72, ал. 7“ се заменят с „чл. 72, ал. 8“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Контролът по ал. 1, т. 2, букви „г“ и „д“ обхваща процедури за обществени поръчки с прогнозна стойност равна на или по-висока от:
  1. 1 000 000 лв. – за строителство;
  2. 200 000 лв. – за доставки и услуги.“
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Контролът по ал. 1, т. 2, буква „е“ обхваща договори за обществени поръчки на стойност по ал. 2, когато стойността на изменението е равна или по-висока от 20 на сто от стойността на сключения договор. Когато стойността на договорите не е посочена в тях, размерът на изменението се изчислява въз основа на прогнозната стойност на поръчката.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите “т. 1 и 2” се заменят с “т. 1, 2 и 9”, а след думите „информацията по“ се добавя „чл. 36, ал. 1, т. 5 и 6 и“.
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:
  а) в текста преди т. 1 думите “интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки” се заменят с “Портала за обществени поръчки“;
  б) в т. 2 думите „по ал. 5“ се заменят с „по ал. 6“;
  в) в т. 4 думите “с правилника за прилагане на закона” се заменят със “със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.”
  8. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.


  § 89. Член 229а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 89, който става § 104.

  § 90. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  “1. международните договори, сключени на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 13, буква “б“;
  б) в т. 4 думите “или съвместното” се заличават;
  в) т. 6 думите “и 5, както и да представят съответните доказателства” се заличават.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Информацията по ал. 1, т. 6 се изготвя по образец и се изпраща в срок един месец от влизането в сила на акта, с който нарушението е доказано.”
  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Информацията по ал. 1, т. 1 се изпраща в 30-дневен срок от сключването на договора.”

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 90, т. 1 (относно чл. 230, ал. 1), се създава нова б. „г“:
  „г) в т. 7 думите „чл. 20, ал. 3, 4, 6 и 7“ се заменят с „чл. 20, ал. 4, 6 и 7“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 90, който става § 105:
  § 105. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  “1. международните договори, сключени на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 13, буква “б“;
  б) в т. 4 думите “или съвместното” се заличават;
  в) т. 6 думите “и 5, както и да представят съответните доказателства” се заличават;
  г) в т. 7 думите „чл. 20, ал. 3, 4, 6 и 7“ се заменят с „чл. 20, ал. 4, 6 и 7“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Информацията по ал. 1, т. 6 се изготвя по образец и се изпраща в срок един месец от влизането в сила на акта, с който нарушението е доказано.”
  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Информацията по ал. 1, т. 1 се изпраща в 30-дневен срок от сключването на договора.”

  § 91. В чл. 231, ал. 2 думите “прилагат към досието по чл. 121” се заменят с “публикуват в досието на поръчката.”

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  § 91 (относно чл. 231) се изменя така:
  „Член 231 се изменя така:
  (1) Проекти на стандартизирани изисквания и документи по чл. 229, ал. 1, т. 4 се разработват по предложение на възложител или група от възложителите.
  (2) Проектите по ал. 1 се съгласуват с компетентните органи и съответните браншови организации и се публикуват за обсъждане на Портала за обществени поръчки.
  (3) Стандартизирани изисквания и документи се одобряват от министъра на финансите и от министъра, отговорен за съответния ресор.
  (4) Възложителите са длъжни да прилагат стандартизирани изисквания и документи по ал. 3.
  (5) Възложителите могат да не прилагат стандартизирани изисквания и документи по ал. 3 изцяло или частично, когато това произтича от естеството на поръчката, но са длъжни да посочат писмени мотиви, които се публикуват в досието на поръчката.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 91, който става § 106:
  § 106. Член 231 се изменя така:
  Прилагане на стандартизирани изисквания и документи
  Чл. 231 (1) Проекти на стандартизирани изисквания и документи по чл. 229, ал. 1, т. 4 се разработват по предложение на възложител или група от възложителите.
  (2) Проектите по ал. 1 се съгласуват с компетентните органи и съответните браншови организации и се публикуват за обсъждане на Портала за обществени поръчки.
  (3) Стандартизирани изисквания и документи се одобряват от министъра на финансите и от министъра, отговорен за съответния ресор.
  (4) Възложителите са длъжни да прилагат стандартизирани изисквания и документи по ал. 3.
  (5) Възложителите могат да не прилагат стандартизирани изисквания и документи по ал. 3 изцяло или частично, когато това произтича от естеството на поръчката, но са длъжни да посочат писмени мотиви, които се публикуват в досието на поръчката.

  § 92.Член 232 се изменя така:
  „Контрол чрез случаен избор“
  „Чл. 232. (1) Контролът по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „г“ се осъществява върху процедурите, чиито обявления за оповестяване на откриването им подлежат на публикуване в РОП, с изключение на тези, провеждани по реда на чл. 148 – 175.
  (2) Процедурите по ал. 1 се определят чрез случаен избор по методика, която отчита нивото на риск.
  (3) Контролът по ал. 1 се осъществяват на два етапа:
  1. преди оповестяване откриването на процедурата – върху проектите на решение, обявление и техническа спецификация, а когато е приложимо и върху проекта на методиката за оценка;
  2. след оповестяване откриването на процедурата – върху одобрените документи по т. 1.
  (4) Когато откриването на процедурата се оповестява с предварително обявление, контролът по ал. 1 обхваща и поканата за потвърждаване на интерес преди и след нейното изпращане до лицата, заявили интерес.
  (5) Проверката на техническите спецификации обхваща спазване на изискванията на чл. 49, ал. 2, а когато е приложимо и съответствието със спецификации, стандартизирани съгласно чл. 231.
  (6) Контролът по ал. 3, т. 1 завършва с изготвяне на предварително становище, което се изпраща на възложителя.
  (7) В случай че възложителят не спази препоръките в становището по ал. 6, той изпраща писмени мотиви до Агенцията по обществени поръчки едновременно с публикуване в РОП на решението за откриване и обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
  (8) Контролът по ал. 3, т. 2 завършва с окончателно становище, като при изготвянето му се разглеждат и предоставените мотиви по ал. 7.
  (9) Контролът завършва след осъществяване на етапа по ал. 3, т. 1 в случаите:
  1. по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2;
  2. на спешно възлагане по чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 7, чл. 76, ал. 6, чл. 133, ал. 4, чл. 134, ал. 3, чл. 135, ал. 3, чл. 136, ал. 3 и чл. 137, ал. 4;
  3. на процедури по чл. 18, ал. 1, т. 12.
  (10) Възложителят прилага писмени мотиви към досието по чл. 121, когато не вземе предвид констатациите от окончателното становище, а в случаите по ал. 9 – от предварителното становище.
  (11) Условията и редът за осъществяване на предварителния контрол по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 92, който става § 107.

  § 93. Създава се чл. 232а:
  „Външна експертна помощ
  Чл. 232а. (1) При осъществяване на контрола по чл. 232, ал. 3, т. 1 относно проверката на техническите спецификации и методиката за оценка Агенцията по обществени поръчки може да използва външни експерти, специалисти в съответната област.
  (2) Външните експерти се включват в списък, поддържан от Агенцията по обществени поръчки, който се публикува на Портала за обществени поръчки.
  (3) Външният експерт извършва проверка на документите по ал. 1, съгласно чл. 232, ал. 5, както и за спазване на разпоредбите на законодателството, което регламентира дейностите от предмета на проверяваната обществена поръчка.
  (4) За резултата от проверката се изготвя становище, което се изпраща на възложителя, заедно с предварителното становище по чл. 232, ал. 6.
  (5) Обменът на информация между Агенцията по обществени поръчки и външния експерт се извършва по електронен път при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
  (6) Условията и редът за определяне на външните експерти, възлагането и изпълнението на проверката, както и нейното заплащане се определят с наредба на Министерския съвет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 93, който става § 108.

  § 94. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “по чл. 229, ал. 1, т. 6” се заменят с “чл. 229, ал. 1, т. 2, буква “д”, и думите “т. 1, 4 и 5” се заменят с “т. 1 и 4”.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  (2) Контролът по ал. 1 не се осъществява върху процедури за доставка на или услуги за достъп, пренос и разпределение на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружества, които притежават специални или изключителни права.
  (3) Контролът по ал. 1 се провежда след публикуване на решението за откриване на процедурата в РОП и обхваща проверка за съответствие на посоченото правно основание с мотивите в решението за откриване и доказателствата, представени от възложителя.”
  3. В ал. 4 след думата “изготвя” се добавя “окончателно”.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 94 (относно чл. 233), т. 3 се изменя така:
  „3. Алинея 4 се изменя така:
  (4) Агенцията по обществени поръчки изготвя становище за резултатите от контрола, което се изпраща на възложителя.“
  Комисията подкрепя подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 94, който става § 109:
  § 109. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “по чл. 229, ал. 1, т. 6” се заменят с “чл. 229, ал. 1, т. 2, буква “д”, и думите “т. 1, 4 и 5” се заменят с “т. 1 и 4”.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  (2) Контролът по ал. 1 не се осъществява върху процедури за доставка на или услуги за достъп, пренос и разпределение на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружества, които притежават специални или изключителни права.
  (3) Контролът по ал. 1 се провежда след публикуване на решението за откриване на процедурата в РОП и обхваща проверка за съответствие на посоченото правно основание с мотивите в решението за откриване и доказателствата, представени от възложителя.”
  3. Алинея 4 се изменя така:
  (4) Агенцията по обществени поръчки изготвя становище за резултатите от контрола, което се изпраща на възложителя.“

  § 95. Член 234 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 95, който става § 110.

  § 96. Член 235 се изменя така:
  „Чл. 235. (1) Контролът по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „е“ обхваща проверка за наличие на условията за прилагане на основанието по чл. 116, ал. 1, т. 2.
  (2) За осъществяване на контрола възложителят, преди да сключи допълнителното споразумение, изпраща мотиви, подкрепени с доказателства относно причините, които налагат изменението на договора.
  (3) За осъществения контрол по ал. 1 Агенцията по обществени поръчки предоставя предварително становище за законосъобразност, което се изпраща на възложителя.
  (4) Условията и редът за осъществяване на контрола по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.”

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  По § 96 (относно чл. 235), новата ал. 3 се изменя така:
  „(3) За осъществения контрол по ал. 1 Агенцията по обществени поръчки предоставя становище за законосъобразност, което се изпраща на възложителя.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 96, който става § 111:
  § 111. В чл. 235 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Контролът по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „е“ обхваща проверка за наличие на условията за прилагане на основанието по чл. 116, ал. 1, т. 2.
  (2) За осъществяване на контрола възложителят, преди да сключи допълнителното споразумение, изпраща мотиви, подкрепени с доказателства относно причините, които налагат изменението на договора.

  § 97. В чл. 236 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т. 1 думите “по чл. 232 – 235” се заменят с “чл. 232, 233 и 235”.
  2. В т. 3 думите по “чл. 234 и 235” се заменят с “чл. 235”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 97, който става § 112.

  § 98. В чл. 239 ал. 1 се изменя така:
  „(1) При извършване на проверки по чл. 238 органите на Агенцията за държавна финансова инспекция имат право:
  1. на свободен достъп до цялата информация, включително класифицирана, според нивото им на достъп при спазване на принципа „необходимост да се знае“, както и до всички документи, включително на електронен носител, които се съхраняват в проверявания обект;
  2. на свободен достъп до служебните помещения и до всички служители в проверявания обект;
  3. да проверяват активите и пасивите, изградената счетоводна система и всички документи, включително на електронен носител;
  4. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверявания обект документи, заверени копия на документи, сведения и справки и други документи, които имат значение за извършваните проверки;
  5. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверявания обект декларации за всички банкови сметки в страната и в чужбина;
  6. да изискват в определени от тях срокове от длъжностните лица в проверавания обект писмени обяснения по вьпроси, свързани с извършваните проверки;
  7. да изискват в определни от тях срокове и да се запознават с докладите на вътрешните одитори и на други контролни органи, които се съхраняват в проверяваната организация или лице;
  8. да изискват заверени копия на документи, сведения и справки от юридически лица и еднолични търговци извън проверявания обект, свързани с извършването на проверки;
  9. да извършват насрещни проверки в юридически лица и еднолични търговци, извън проверявания обект, когато това е необходимо при извършването на проверка;
  10. да се запознават с материали, сьбирани в съдебни производства, както и със съдебни решения, които имат значение за проверяваната дейност;
  11. да претърсват помещения, транспортни средства, както и други места, в които се съхраняват документи на проверявания обект, и да изземват документи, записи на компютърни информационни данни и носители на компютърни информационни данни за осигуряване на доказателства със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи след получено разрешение от съда.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 98, който става § 113.

  § 99. В чл. 241 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Докладът по ал. 1 се връчва на възложителя. След връчването на доклада ръководителят на проверявания обект може да даде писмено становище в 14 – дневен срок от връчването на доклада. Финансовият инспектор, извършил проверката, се произнася с мотивирано писмено заключение в 14 – дневен срок от постъпването на писменото становище.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 99, който става § 114.

  § 100. Член 246 се изменя така:
  „Експертен съвет за сътрудничество
  Чл. 246. (1) Създава се постоянно действащ експертен съвет за сътрудничество с участието на представители на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция.
  (2) Експертният съвет приема насоки за прилагане на закона във връзка с контролната дейност на институциите по ал. 1.
  (3) В състава на експертния съвет се включват най-малко трима служители, определени от ръководителите на институциите по ал. 1, като поне един от представителите да е на ръководна длъжност.
  (4) Съветът се ръководи от председател, който се избира измежду неговите членове за срок от две години. Председателят не може да бъде представител на една и съща институция в два последователни мандата.
  (5) Дейността на съвета се подпомага от администрацията на Агенцията по обществени поръчки.
  (6) Изготвянето на насоките, тяхното актуализиране или отменяне се извършва по искане на ръководителите на институциите по ал. 1.
  (7) Насоките се публикуват на интернет страниците на институциите по ал. 1.
  (8) При необходимост в работата на съвета по ал. 1 могат да се привличат и представители на други институции.
  (9) Дейността на съвета се осъществява по правила, утвърдени от ръководителите на институциите по ал. 1.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 100, който става § 115.

  § 101. В чл. 247, ал. 1 думите “чл. 2, ал. 2, чл. 16, чл. 21, ал. 14, 15 или 17 или чл. 149, ал. 8“ се заменят с “чл. 2, ал. 2, чл. 11, ал. 5, чл. 16, чл. 21, ал. 14, 15 или 17, чл. 149, ал. 8 или чл. 150, ал. 4.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 101, който става § 116.

  § 102. В чл. 248 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  “(1) Възложител, който сключи договор без да са изпълнени изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 5-8, чл. 15, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 149, ал. 1, т. 13 се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 50 000 лв.”
  2. Досегашният текст става ал. 2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 102, който става § 117.

  § 103. В чл. 253, ал. 1 думите “ал. 9” се заменят с “ал. 7, 9”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 103, който става § 118.

  § 104. В чл. 254 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “т. 2 или 4” се заменят с “т. 2 или 5 или ал. 4”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на възложител, който сключи договор преди изтичането на 14-дневния срок по чл. 112, ал. 6 или в нарушение на забраната по чл. 112, ал. 8.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 104, който става § 119:
  § 119. В чл. 254 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите “т. 2 или 4” се добавя “или ал. 4”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на възложител, който сключи договор преди изтичането на 14-дневния срок по чл. 112, ал. 6 или в нарушение на забраната по чл. 112, ал. 8.”

  § 105. Създава се чл. 255а:
  “Чл. 255а. Възложител, който прекрати процедура, без да са налице основанията по чл. 110, ал. 1 или не прекрати процедура при наличие на тези основания, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 5 000 лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 105, който става § 120.

  § 106. В чл. 256 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Възложител, който възложи обществена поръчка като сключи договор или извърши разходи или поеме задьлжение за извършване на разходи, с което се достига или надвишава минималния стойностен праг по чл. 20, ал. 1 или 2, без да приложи процедура по чл. 18, ал. 1 съобразно стойността на поръчката при наличие на основания за това, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, а когато няма писмен договор - от извършения разход или от поетото задължение за извършване на разход, но не повече от 10 000 лв.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Възложител, който възложи обществена поръчка като сключи договор или извърши разходи или поеме задължение за извършване на разходи, с което се достига или надвишава минималния стойностен праг по чл. 20, ал. 3, без да приложи предвидения в закона ред за възлагане на обществената поръчка съобразно стойността на поръчката при наличие на основания за това, се наказва с глоба в размер 1 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, а когато няма писмен договор - от извършения разход или от поетото задължение за извършване на разход, но не повече от 3 000 лв.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 106, който става § 121.

  § 107. Създават се чл. 256а – чл. 256в:
  „Чл. 256а. Възложител, който не изпрати в срок информацията, подлежаща на публикуване в Регистъра на обществените поръчки или в “Официален вестник“ на Европейския съюз се наказва с глоба в размер от 200 до 1 000 лв.
  Чл. 256б. Възложител, който замени избрания изпълнител в нарушение на чл. 116, ал. 1, т. 4 или 5, или допусне замяна или включване на нов подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 66, ал. 14, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 5 000 лв.
  Чл. 256в. Възложител, който не изпълни задължението си по чл. 122, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 3 000 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 107, който става § 122.

  § 108. В чл. 257 се изменя така:
  „Чл. 257. В случаите по чл. 247, чл. 249-255, чл. 256 – 256б, когато в договора не е посочена обща стойност или тя не може да се определи, размерът на глобата се определя въз основа на прогнозната стойност, посочена в обявлението за обществена поръчка, на извършения разход или на поетото задължение за извършване на разход по договора, а ако няма такива от средствата за съответната дейност, предвидени в бюджета на възложителя.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 108, който става § 123.

  § 109. Създава се чл. 257а:
  „Чл. 257а. Когато нарушенията по този закон са извършени повторно, се налага глоба в двоен размер.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 109, който става § 124.

  § 110. В чл. 258, ал. 1 след думите “физическите лица” се добавя “в размер от 1000 до 5 000 лв.“, а думите “от 1 000 до 50 000 лв.” се заменят с “от 2 000 до 10 000 лв.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 110, който става § 125:
  § 125. В чл. 258, ал. 1 думите „чл. 208, ал. 4“ се заменят с „чл. 208, ал. 5“, след думите “физическите лица” се добавя “в размер от 1000 до 5 000 лв.“, а думите “от 1 000 до 50 000 лв.” се заменят с “от 2 000 до 10 000 лв.”.

  § 111. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 2:
  а) в т. 3 думите „чл. 147, ал. 1” се заменят с „чл. 148, ал. 1”;
  б) създава се т. 10а:
  “10а. „Електронна фактура“ означава фактура, която е издадена, предоставена и получена в структуриран електронен формат, който позволява автоматичното й електронно обработване.”;
  в) точка 24 се изменя така:
  „24. "Научноизследователска и развойна дейност" са всички дейности, които обхващат фундаментални научни изследвания, приложни научни изследвания и експериментална развойна дейност
  Фундаменталните научни изследвания включват експериментална и теоретична работа, насочена основно към постигането на нови знания по отношение на естеството на явления и поддаващи се на наблюдение факти, без оглед на евентуално конкретно приложение или употреба.
  Приложните научни изследвания представляват оригинални разработки, предприети с оглед добиването на нови знания. Тези изследвания са основно насочени към постигането на определена практическа цел.
  Експерименталната развойна дейност включва разработки, които се основават на съществуващото познание, получено при научни изследвания или практически опит, и които се извършват за започване на производството на нови материали, стоки или устройства, установяване на нови процеси, системи и услуги или значително подобряване на вече съществуващите такива. Експерименталната развойна дейност може да включва създаване на технологични прототипи, например устройства за демонстриране постиженията на нова концепция или нова технология в съответна или представителна среда.“
  г) създават се т. 32а и 32б:
  „32а. „Осигуряване ползването на летища" е извършване на дейности по: поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището; ограничаването и отстраняването на препятствия; поддържането на визуалните сигнални средства; аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност; охраната на летището; сигурността на полетите.
  32б. „Осигуряване ползването на пристанища" е извършване на дейности по: поддръжката на прилежащата акватория на пристанищата за обществен транспорт, плавателните и подходните канали; извършването на промерни и драгажни дейности;поддръжката на кейови стени, отбивни съоръжения, пристанищни индустриални коловози и подкранови пътища, противопожарна, водоснабдителна и канализационна мрежа, електрическа мрежа - високо и ниско напрежение, настилки за обществен транспорт на територията на пристанищата; охрана на пристанището.“
  д) създава се т. 33а:
  „33а. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.“;
  е) в т. 34 думата „лице“ се заменя с „трето лице“.
  ж) създават се т. 43а и 43б:
  “43а. „Публични средства“ са тези по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
  43б. „Синтаксис“ означава машинно четим език или диалект, който се използва за представяне на елементите на данните, съдържащи се в електронната фактура.”
  з) в т. 48, букви „а“ и „б“ се изменят така:
  а) „международен стандарт" – стандарт по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ,
  L 316/12 от 14 ноември 2012 г.);
  б) "европейски стандарт" – стандарт по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;“
  и) създава се т. 55а:
  „55а. „Трето лице“ е всяко лице, различно от кандидата или участника.“
  к) в т. 66 накрая се добавя“ по смисъла на Закона за счетоводството”.
  2. В § 3 се създават т. 7 и 8:
  „7. Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ L 120/5 от 15 май 2009 г.).
  8. Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно електронното фактуриране при обществените поръчки (ОВ L 133/1 от 6 май 2014 г.).”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 111, който става § 126 и предлага:
  1. Създава се нова буква „к“:
  „к) в т. 59 думата „проект“ се заменя с „идеен проект“.
  2. Досегашната буква „к“ става буква „л“.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Създава се нов § 112:
  „§ 112. В Преходните и заключителни разпоредби:
  1. Параграф § 28 се отменя.
  2. В § 29, т. 1-3 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 127:
  § 127. В преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
  1. Параграфи 24 и 28 се отменят.
  2. В § 29:
  а) в т. 1 думите „от 18 октомври 2018, а“ се заличават;
  б) точки 2 и 3 се отменят.

  § 112. Досегашното приложение № 10 към чл. 115 става приложение № 10 към чл. 72, ал. 4.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 112, който става § 128:
  § 128. В приложение № 10 думите „чл. 115“ се заменят с „чл. 72, ал. 4“.

  § 113. Приложение № 11 към чл. 71, ал. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 113, който става § 129.

  § 114. В приложение № 20 към чл. 187, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. Критерии за подбор, когато е приложимо.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 114, който става § 130.


  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 115. Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване или е публикувана обява за събиране на оферти, или покана до определени лица, приключва по досегашния ред.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 115:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Възложителите са длъжни да изпращат изискуемата информация, свързана с възлагането и изпълнението на поръчките по ал. 1, по реда, действащ към момента на откриване на поръчката.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 115, който става § 131:
  § 131. (1) Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които да 1 ноември 2019 г. е взето решение за откриване или е публикувана обява за събиране на оферти, или покана до определени лица се приключват по реда, действащ към момента на откриването им.
  (2) Възложителите са длъжни да изпращат изискуемата информация, свързана с възлагането и изпълнението на поръчките по ал. 1, по реда, действащ към момента на откриването им.
  (3) Договорите въз основа на рамково споразумение, сключено до 1 ноември 2019 г., се възлагат по реда, действащ към датата на решението за откриване на процедура за сключване на рамково споразумение. По този ред се изпраща и изискуемата информация, свързана с възлагането и изпълнението на договорите.

  § 116. Предварителният контрол на документите, постъпили в Агенцията по обществени поръчки до влизането в сила на този закон, се осъществява по досегашния ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 116, който става § 132.

  § 117. (1) Параграф 62 се прилага и за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, сключени до влизането в сила на този закон.
  (2) Параграф 69 се прилага и за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения в областите отбрана и сигурност, сключени до влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 117, който става § 133, като в ал. 1 числото „62“ се заменя с „66“, а в ал. 2 числото „69“ се заменя със „77“.

  § 118. Възложителите са длъжни да поддържат създадените от тях профили на купувача, както и да публикуват в тях необходимата информация за поръчки, открити до влизане в сила на §19 относно чл. 36а, ал. 6, до изтичане на една година от приключване на изпълнението на последния договор или от прекратяване на възлагането на поръчките, публикувани на тези профили.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 118, който става § 12934, като думите „§ 19 относно чл. 36а, ал. 6“ се заменят с „чл. 36а, ал. 5“ .

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Създават се нови § 119, 120, 121 и 122:
  „§ 119. Външните експерти, които са включени в списъка по чл. 229а, ал. 2 до влизане в сила на този закон се вписват служебно в списъка по чл. 232а, ал. 2.“
  § 120. В § 106 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на АПК (обн. ДВ, бр. 77 от 2018 г. ), в т. 1 (относно ал. 1, изречение трето) думите „за отмяна на влезли в сила съдебни актове и“ се заличават.
  § 121. В срок до 1 март 2019 г. компетентните органи привеждат в съответствие с този закон подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.“
  § 122. Навсякъде в закона думите „чл. 39“ се заменят с „чл. 39а“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 135 и 136:
  § 135. Външните експерти, които са включени в списъка по чл. 229а, ал. 2 до влизане в сила на този закон се вписват служебно в списъка по чл. 232а, ал. 2.
  § 136. В срок до 1 март 2019 г. компетентните органи привеждат в съответствие с този закон подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

  Предложение за редакция на работната група:
  § 137. До 1 януари 2021 г. централните органи за покупки провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки чрез създадените от тях платформи по досегашния ред, с изключение на задълженията по чл. 35 и 36, които от 1 ноември 2019 г. се извършват чрез платформата по чл. 39а, ал. 1.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде § 138:
  § 138. Производствата, образувани пред Върховния административен съд по частни жалби, подадени до обнародването на този закон се приключват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 138:
  § 138. Производствата, образувани пред Върховния административен съд по частни жалби, подадени до обнародването на този закон се приключват по досегашния ред.

  § 119. В Закона за движението по пътищата (обн. ДВ. бр.20 от 1999г., изм. бр.1 от 2000г., бр. 43 и 76 от 2002г., бр.16 от 2003г., бр. 22 от 2003г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004г., бр.79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005г., бр. 30, 34, 61, 64, 82, 85 и 102 от 2006г., бр. 22, 51, 97 и 109 от 2007г., бр.36, 43, 69, 88 и 102 от 2008г., бр. 74, 75, 82, 93 от 2009г., бр.54, 98 и 100 от 2010г., бр.10, 19, 39 и 48 от 2011г., бр.20, 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012г., бр.15 и 68 от 2013г., бр.53 и 107 от 2014г., бр.14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015г., бр.13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016г., бр.9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017г., бр.2, 7, 17, 55, 59, 62 и 77 от 2018г.) в чл. 99, ал. 3 думите „по чл. 13, ал. 1, т. 13" се заменят с ,,по чл. 14, ал. 1, т. 5".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 119, който става § 139.

  § 120. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 43 и 98 от 2016 г., бр. 91 от 2017 г. и бр. 20 от 2018 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 7:
  „7. „Поемане и управление на държавния дълг“ включва:
  а) дейности, свързани с поемането на държавен дълг чрез емисии на държавни ценни книжа на местния и международните капиталови пазари и договори за държавни заеми;
  б) дейности, съпътстващи процеса по емитирането на държавни ценни книжа като избор на първични дилъри на ДЦК, избор и назначаване на банки мениджъри и правни консултанти, както и всички действия по неговото обслужване и отчитане;
  в) извършване на различни финансови сделки и операции на вторичния пазар с държавни ценни книжа, целящи намаляване на рисковете, които произтичат от структурата на държавния дълг и оптимизиране обслужването на държавния дълг;
  г) услуги, дейности, програмно и ресурсно осигуряване на официалния регистър на държавния и държавногарантирания дълг и на официалната информация за дълга и гаранциите на подсектор „Централно управление“ съгласно Закона за публичните финанси;
  д) услуги, дейности, програмно и ресурсно осигуряване за непрекъснат достъп в реално време до финансова и икономическа информация за целите на мониторинга и контрола на вторичния пазар на държавния дълг, включително средствата за извличане и анализ на цени на държавни ценни книжа, както и на платформи за търговия и регистриране на държавни ценни книжа на местния и на международните пазари“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 120, който става § 140.

  § 121. Законът влиза в сила от 18 октомври 2018 г., с изключение на:
  1. параграф 19 относно чл. 36а, ал. 6, § 22 относно чл. 39, ал. 2, т. 5-7 и 9, и относно чл. 39, ал. 3 - по отношение на техническата свързаност на платформите и § 64 относно чл. 122, ал. 1, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.;
  2. параграф 61, който влиза в сила от 18 април 2019 г., а за възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за обществените поръчки – от 18 април 2020 г.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Параграф 121 се изменя така:
  „§121. Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на:
  1. параграф 10 относно чл. 22, ал. 10, §12, §14, §16, §17 и §18, §19 относно чл. 36а, ал. 6, §20, §22 относно чл. 39а, ал. 1, ал. 2, т. 1-4, 8 и ал. 4 – 11, §23 относно отмяна на чл. 42, §24, §40 – 42, §44 (чл. 83, ал. 6, ДСП чрез платформата), §48, §50 (чл. 97, платформи на ЦОП), §65 (чл. 122, досие чрез платформата), §65 (чл. 133, съкращаване на срока за ел. подадена оферта), §67 (чл. 156, ал. 2, публикуване на информация в ОВ на ЕС), §73 (чл. 181, ал. 8, уведомяване за решенията в публично състезание), §76 относно чл. 185, т.2 (информация до РОП за изм. на договор на всички основания), §77, §78 относно чл. 188, ал. 2 и 3 (срокове за получаване на оферти при обявата, удължаване, отново публикуване на обява), §81 (чл. 193, публикуване на информация в РОП), §82 относно чл. 194, ал. 4, §85 относно отмяната на чл. 197, ал. 3, §87 относно чл. 208, ал. 2; §90 относно т. 1, б. „г“ (чл. 230, ал. 1, т. 7); §94. които влизат в сила 1 ноември 2019 г.
  2. §20 относно отмяната на чл. 39, §23 относно отмяна на чл. 40 и чл. 43, §112, които влизат в сила от 18 октомври 2018 г.
  3. параграф § 22 относно чл. 39а, ал. 2, т. 5-7 и 9, и относно чл. 39а, ал. 3, § 64 относно чл. 122, ал. 1, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.;
  4. параграф 61, който влиза в сила от 1 ноември 2019 г..
  5. параграфи 87 (относно чл. 216, ал. 7) и 120 (относно пар. 106 ЗИДАПК), които влизат в сила от 02.01.2019 г.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 121, който става § 141.
  § 141. Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на:
  1. параграф 96; § 97; § 98; § 100; § 102; § 136 и § 138, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.
  2. параграф 14, т. 3; § 22; § 24 относно отмяна на чл. 40 и 41; § 42, т. 2; § 43, т. 2; § 44, т. 2; § 47; § 51; § 52; § 53; § 69, т. 2; § 127 и § 137, които влизат в сила от 18 октомври 2018 г.
  3. параграф 10, т. 4; § 12, § 14, т. 1 и т. 2; § 16; § 17; § 18, § 20; § 21; § 23 относно чл. 39а, ал. 1, ал. 2, т. 1-4, 8, 10 и 11 и ал. 4 – 11; § 24 относно отмяна на чл. 43; § 25; § 39, т. 1; § 42, т. 1; § 43, т. 1; § 44, т. 1; § 65; § 67; § 68; § 69, т. 1; § 70; § 73; § 76; § 81, т. 2; § 84; § 85; § 86, т. 3; § 88; § 90; § 91, т. 2; § 94; §99; § 105, т. 1, буква „г“; § 109, т. 3; § 122 относно чл. 256в и § 130, които влизат в сила 1 ноември 2019 г.
  4. параграф 19 относно чл. 36а, ал. 5 и § 23 относно чл. 39а, ал. 2, т. 5-7 и 9 и ал. 3, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума