Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
15/10/2018 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 802-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.08.2018 г., приет на първо гласуване на 05.10.2018 г.
  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 802-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.08.2018 г., приет на първо гласуване на 05.10.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
  (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и
  бр. 7, 56 и 77 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 22 се създава ал. 4:
  „(4) Националното бюро за правна помощ служебно събира информация по ал. 2 и 3 и се снабдява с необходимите документи от съответните компетентни органи по електронен път.“
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 23, ал. 3, в основния текст, изречения първо и второ след думата „съдът“ се поставя запетая, добавя се „съответно председателят на Националното бюро за правна помощ“ и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В случаите, когато е предоставена правна помощ чрез консултация в регионален център за консултация и лицето е поискало допускане на правна помощ по чл. 21, т. 3 и 3, решението за предоставяне на правната помощ за подготовка на документи за завеждане на дело и за назначаване на адвокат за процесуално представителство се взема от председателя на НБПП. Решението се взема в 14-дневен срок от получаването на документите от съответния адвокатски съвет. Отказът за предоставяне на правната помощ се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  Предложение на нар. пр. Иван Иванов, Явор Божанков и Пенчо Милков:
  Създава се § 4:
  „§ 4. В чл. 33, ал. 6, т. 1 думите „за срока на лишаване от право да упражнява адвокатска професия“ се заменят с „до придобиване на право да упражнява адвокатска професия, в случаите на наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за адвокатурата.“
  Комисията подкрепя / не подкрепя предложението.


  Предложение на нар. пр. Иван Иванов, Явор Божанков и Пенчо Милков:
  Създава се раздел „Заключителна разпоредба“ с § 5:
  „Заключителна разпоредба
  § 5. В Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 43 и 79 от 2005 г., бр. 10, 39 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 53 и 101 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г. и бр. 97 от 2012 г.; Решение № 4 на Kонституционния съд от 2016 г. - бр. 32 от 2016 г.) в чл. 22, ал. 1, т. 3 в края на изречението, след думите „4 и 5“ се поставя запетая и се добавя „поради загубване на качеството на адвокат, до нов прием по реда на Глава втора“.
  Комисията подкрепя / не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова и гр. нар. пр.:
  Създава се подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“ с § 4:
  § 4. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 2018 г.; изм., бр. 27 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В т. 5 думите „питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали“ се заменят с „обекти-недвижими имоти“;
  2. Точка 6 се отменя.

  2. В глава втора наименованието на раздел V се изменя така: „Охрана на обекти - недвижими имоти“.
  3. Член 24 се изменя така:
  „Чл. 24. (1) Охраната на обекти - недвижими имоти, е дейност по осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект, по опазване на телесната неприкосновеност на физически лица, пребиваващи в обекта и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото, находящо се в него, както и по тяхното предотвратяване.
  (2) Охраната по ал. 1 може да включва и извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни, мониторен контрол и реакция с мобилни охранителни патрули.“
  4. Член 25 се изменя така:
  „Чл. 25. (1) Възложител по договор за охрана по чл. 24 е физическо или юридическо лице, включително и орган на държавната или местната власт, собственик или ползвател на законно основание на недвижимия имот и имуществото, находящо се в обекта.
  (2) Възложител по договор за охрана по ал. 1 е и едноличният търговец или юридическото лице, собственик или ползвател на законно основание на недвижимия имот, в който са обособени дискотеки, питейни или развлекателни заведения, игрални или компютърни зали, притежаващ разрешение от местните органи на власт за извършване на търговската си дейност и/или лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта.“
  5. Раздел VI с чл.27-29 се отменят.
  6. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. "Охраняван обект" е физическо лице при лична охрана; движимо или недвижимо имущество – при охрана или самоохрана на имуществото на физически или юридически лица; недвижим имот и намиращото се в него движимо имущество – при сигнално-охранителна дейност; недвижим имот и намиращите се в него лица и движимо имущество – при охрана на обекти – недвижими имоти; пътното превозно средство и намиращите се в него ценности – при охрана при транспортиране на ценни пратки или товари; конкретното мероприятие – при охрана на мероприятие; селскостопанското имущество – при охрана на селскостопанско имущество.
  2. Точка 5 се отменя.
  7. В преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  7.1. В § 4, ал. 2 думата „6-месечен“ се заменя с „9-месечен“;
  7.2. Създава се § 10а:
  „§ 10а. (1) Издадените до влизането в сила на този закон лицензи за извършване на охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали и за охрана на урбанизирани територии по Закона за частната охранителна дейност, включително допълнените лицензи, издадени по реда на § 4, ал. 4-6 от преходните и заключителните разпоредби, запазват действието си за извършване на тези дейности. Към лицензите по изречение първо служебно се издава допълнение по чл. 46, ал. 4 от закона, в което като вид дейност се посочва „охрана на обекти-недвижими имоти“.
  (2) Подадените до влизането в сила на този закон заявления за издаване на лиценз за извършване на охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали и за охрана на урбанизирани територии се разглеждат без да е необходима промяна на данните в тях и без да се събира такса в срок до 3 месеца от влизането му в сила, като в издадения лиценз се посочва като вид дейност „охрана на обекти-недвижими имоти“.
  Комисията подкрепя / не подкрепя предложението.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума