Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/11/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-85/19.11.2018 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерски съвет на 06.11.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 14 ноември 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерски съвет на 06.11.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на външните работи – г-н Пламен Бончев - генерален директор на генерална дирекция „Глобални въпроси“, г-жа Димана Драмова - началник на отдел „Международно право“ и г-жа Мария Шопова - съветник в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Бончев, който посочи, че Механизмът за бежанците в Турция е създаден през ноември 2015 г. с цел координиране на действията, финансирани от бюджета на Европейския съюз и от приноса на държавите – членки на Европейския съюз, и засилване ефективността и взаимното допълване на подпомагането, предоставяно на бежанците в Турция. Средствата по механизма са предназначени за спешна хуманитарна помощ, образование, здравни и други услуги за бежанците.
  Беше отбелязано, че по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, на заседание на Европейския съвет, проведено на 28 и 29 юни 2018 г., е постигнато споразумение за осигуряване финансирането на втория транш за Механизма в размер на 3 млрд. евро, от които 2 млрд. евро се предоставят от бюджета на Европейския съюз и 1 млрд. евро - от вноски на държавите членки, като вноската на България ще бъде в размер на 6 млн. 255 хил. лв.
  Съгласно Актуализираното общо споразумение, одобрено от Комитета на постоянните представители на Европейския съюз, всяка държава членка следва да изпрати на Европейската комисия сертификат за принос и приложен към него индивидуален график за национални вноски за периода 2019 – 2023 г. Плащанията на България ще започнат от третото тримесечие на 2019 г. и ще бъдат осигурени от централния бюджет чрез бюджета на Министерството на външните работи.
  В разискванията взеха участие народните представители Крум Зарков и Данаил Кирилов, които изразиха своята подкрепа за законопроекта.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерски съвет на 06.11.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума