Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/11/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА


  Д О К Л А Д
  Вх.№ 853-03-87/27.11.2018 г.

  Относно: годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 г., № 802-00-31, внесен от Министерски съвет на 11.06.2018 г.

  На съвместно заседание, проведено на 21 ноември 2018 г. на основание чл. 112, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по правни въпроси и Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледаха Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – проф. Николай Проданов - заместник-министър, г-жа Милена Коцева – директор на дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ и г-жа Ива Станчева-Чинова – правителствен агент в дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека”.
  Годишният доклад беше представен от проф. Проданов, който посочи, че докладът е структуриран в три части, като в първата част се съдържа актуална информация относно броя на висящите жалби пред Европейския съд по правата на човека, броя на осъдителните решения за 2017 г, както и някои от по-важните решения на съда.
  Заместник-министърът заяви, че по критерий брой висящи жалби пред Европейския съд по правата на човека за 2017 г. България отново се нарежда на 15-то място с 623 броя жалби.
  Постановените решения по дела срещу България са 65, от които 31 са осъдителните решения, 2 допълнителни решения по въпроса за обезщетенията, 6 оправдателни решения по същество, 14 решения, с които съдът е отхвърлил жалбите като недопустими, и 12 решения, с които жалбите се заличават от списъка на делата.
  Втората част на доклада съдържа информация относно решенията на съда срещу България във фазата на изпълнение, позитивните промени в законодателството и практиката в резултат на осъдителните решения на съда.
  Проф. Проданов допълни, че общият брой решения в стадий на изпълнение към 31 декември 2017 г. е 207, от които 77 са прецеденти, а останалите установяват повтарящи се нарушения. За сравнение с предходната година общият брой висящи дела към 31 декември 2016 г. е 290, а прецедентите са 94.
  През 2017 г. е закрито наблюдението на 116 решения, от които 28 прецеденти и 88 решения с повтарящи се нарушения, докато през 2016 г. е приключило наблюдението на общо 31 решения.
  Заместник-министърът посочи по-важните групи решения, по които наблюдението е закрито, които са: групите „Китов срещу България“ и „Джангозов срещу България“, групата „Ангелова и Илиев“, групата „Бочев срещу България“, групата „Великови“, решенията „Канджов“ и „Звездев“. Закрито е и наблюдението по още 20 прецедентни дела.
  Установен е значителен напредък по изпълнението на редица решения - „Нешков и други срещу България“ и групата решения „Кехайов срещу България“, отнасящи се до условията в местата за лишаване от свобода; групата „Великова срещу България“ и „Колеви срещу България“, отнасящи се до нарушения във връзка с неефективно разследване; решенията „Стойне Христов срещу България“ и „Светозар Петров срещу България“ относно нарушения на правото на процес в разумен срок; групата „Станев срещу България“ относно незаконно настаняване в социални домове на лица, поставени под ограничено запрещение поради психично заболяване.
  Проф. Проданов посочи, че третата част на доклада засяга проблеми, произтичащи от решения на съда, по които е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за успешното изпълнение на решенията и предотвратяването на бъдещи нарушения на конвенцията.
  Той допълни, че в засилена процедура по наблюдение са редица дела, които засягат трудности в производствата, свързани с настаняването в домове за малолетни и непълнолетни лица; наказателния процес; засекретяването на съдебни решения на Върховния административен съд; припознаването и установяването на произход; изпълнението на съдебни решения от държавни институции; регистрацията на вероизповеданията; свободата на медиите и свободата на изразяването, както и някои аспекти от избирателните права на гражданите и правото на образование.
  В дискусията взеха участие народните представители Красимир Велчев, Васил Антонов и Данаил Кирилов, които заявиха, че ще подкрепят годишния доклад на министъра на правосъдието.
  В отговор на поставения от г-н Велчев въпрос относно публичността на решенията на Върховния административен съд по дела, съдържащи класифицирана информация, г-жа Станчева – Чинова посочи, че все още липсва яснота относно необходимостта от промени в Закона за защита на класифицираната информация. Тя допълни, че в Министерството на правосъдието са получени допълнителни въпроси от отдел „Изпълнение на решенията“ към Комитета на министрите, които са в процес на превод и подготовка за изпращане на Върховния административен съд за становище.
  В отговор на поставения от г-н Велчев въпрос относно предстоящите промени в института „клевета“, промяната на минималните размери на глобите, налагани по чл. 146 и 148а от НК, и премахването на квалифицирания състав по чл. 148, ал. 1, т. 3 от НК, г-жа Станчева – Чинова посочи, че работната група е приключила работата си по законопроекта, който ще бъде обявен за обществено обсъждане.
  Г-н Кирилов изрази своето задоволство от отчетените като значими промени в Наказателно-процесуалния кодекс, в подзаконовата нормативна уредба, приета от Министерството на правосъдието, по прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, като допълни, че трябва да продължат усилията в тази посока.

  След проведеното обсъждане,
  Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” подкрепи внесения Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 г., № 802-00-31, внесен от Министерски съвет на 11.06.2018 г.;
  Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” подкрепи внесения Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 г., № 802-00-31, внесен от Министерски съвет на 11.06.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!

  РЕШЕНИЕ
  във връзка с Годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 г.

  Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

  РЕШИ:

  Приема Годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума