Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/12/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-89/12.12.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от Данаил Димитров Кирилов на 10.12.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 12 декември 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от Данаил Димитров Кирилов на 10.12.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – г-жа Цецка Цачева – министър и г-н Евгени Стоянов – заместник-министър; от Министерството на вътрешните работи – г-н Младен Маринов - министър и г-н Красимир Ципов - заместник-министър; от Прокуратурата на Република България – г-н Сотир Цацаров - главен прокурор; от Върховния касационен съд – съдия Борислав Белазелков; от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – г-н Пламен Георгиев – председател и г-жа Антоанета Цонкова - член.
  Законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов, който посочи, че с него се цели обезпечаване на ефективната работа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобитото имущество /Комисията/. Той допълни, че предложенията отразяват действителната воля на законодателя към момента на приемането на закона и уточни, че упражняването на правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество е самостоятелно производство, необвързано от развитието на наказателния процес. Г-н Кирилов добави, че сравнително-правен анализ между разпоредбата на чл. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) и чл. 153, ал. 5 от сега действащия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ясно разкрива смисъла и желанието на законодателя да създаде производствата, които се развиват независимо едно от друго.
  В подкрепа на това съдържание на волята на законодателя г-н Кирилов направи съпоставка между уредбата на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.), действащ до 2012 г., и Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.), действащ от 2012 г. до януари 2018 г. По първия закон предпоставка за сезиране на гражданския съд е било установяването на престъпно обстоятелство с влязло в сила решение, докато следващите два закона – от 2012 г. и сега действащия от 2018 г. такива изисквания няма.
  Със законопроекта се прецизират разпоредбите относно сроковете за извършване на предварителната проверка във фазата на производството по гражданска конфискация. Предлага се неспазването на инструктивните срокове да не е основание за прекратяване на гражданското производство.
  Проектът на закон урежда действието на закона по отношение на неприключилите проверки и производства пред съда по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. По този начин се цели в пълна степен защитата на държавния интерес и обезпечаване на ефективността на гражданската конфискация.

  Председателят на Комисията, г-н Георгиев, посочи, че постановеното Тълкувателно Решение на ОСГК на Върховния касационен съд от 07.12.2018 г. засяга 19 производства на Комисията за близо 22 млн. лв. Той добави, че на основание на тълкувателното решение вече е прекратено едно производство и комисията има около 300 висящи съдебни производства. Г-н Георгиев уточни, че постановеното тълкувателно решение е в противоречие с ясните мотиви на законодателя и с него се дописва и променя закона, което правомощие е на законодателя.
  Г-жа Цачева акцентира върху разграничението между гражданската конфискация и наказателното производство и добави, че гражданската конфискация не представлява наказание.
  Министърът на вътрешните работи – г-н Маринов изрази изцяло положително становище и отчете, че с приемането на закона ще се защити държавния интерес.
  Съдия Белазелков посочи, че Върховният касационен съд споделя необходимостта от отнемане на незаконно придобитото имущество. Той добави, че следва да се търси баланс и защита на интересите на страните, като същевременно се спази принципът на пропорционалност.
  Г-н Цацаров изрази подкрепата си към законопроекта, като отбеляза, че тълкувателното решение не отговаря на волята на законодателя и изложи аргументи от Конституционното решение № 13 от 2012 г., в което изрично е посочено, че гражданската конфискация не е обвързана от наказателното производство.
  По законопроекта са постъпили положителни становища от Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи.

  В обсъждането взеха участие народните представители Хамид Хамид, Христиан Митев, Данаил Кирилов, Димитър Лазаров, Крум Зарков, Пенчо Милков и Филип Попов.
  Народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ посочиха, че спешното гласуване на законопроекта не е обосновано и няма да го подкрепят.
  Г-н Лазаров и г-н Митев изразиха своята подкрепа към внесения законопроект.
  Г-н Хамид отбеляза, че ще подкрепи проекта на закон, като между първо и второ гласуване ще бъдат направени предложения за прецизиране на текстовете.
  Г-н Кирилов изложи аргументи в подкрепа на законодателната инициатива, като добави, че изцяло споделя изложените особени мнения на съдиите по постановеното Тълкувателно решение на ОСГК на ВКС от 07.12.2018 г. Той посочи, че с цел защита на обществения интерес и ефективността на работата на комисията, законопроектът е внесен своевременно.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от Данаил Димитров Кирилов на 10.12.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума