Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/12/2018

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 853-03-91/19.12.2018 г.

  Относно: общ законопроект на приетите на 12 декември 2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 23.02.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16.11.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Общ проект!

  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
  (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97от 2016 г., бр. 20 и 85 от 2017 г. и бр. 94 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 60 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
  2. В ал. 3 думите „партиите и коалициите по ал. 2“ се заменят с „парламентарно представените партии и коалиции“.

  § 2. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 накрая се добавя „но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция“.
  2. Алинеи 6, 7, 8 , 9 и 10 се отменят.

  § 3. В чл. 75 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
  2. В ал. 3 думите „партиите и коалициите по ал. 2“ се заменят с „парламентарно представените партии и коалиции“.

  § 4. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „Представителите на една“ се добавя „парламентарно представена“.
  2. В ал. 5 накрая се добавя „но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция“.
  3. Алинеи 6, 7, 8 , 9 и 10 се отменят.

  § 5. В чл. 91 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
  2. В ал. 4 думите „партиите и коалициите по ал. 2“ се заменят с „парламентарно представените партии и коалиции“.

  § 6. В чл. 92 ал. 6 се изменя така:
  „(6) При назначаването на членовете и на ръководството на комисията се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия. При определяне на ръководствата на секционните избирателни комисии за цялата страна се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.“

  § 7. В чл. 102 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
  2. В ал. 3 думите „партиите и коалициите по ал. 2“ се заменят с „парламентарно представените партии и коалиции“.
  3. В ал. 6 думите „и на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени“ се заличават.
  4. Алинея 7 се отменя.

  § 8. В чл. 104, ал. 1 думите „или 7“ се заличават.

  § 9. В чл. 107, ал. 5, изречение първо накрая се добавя „но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция“.

  § 10. В чл.212 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „ако в тази секция се провежда машинно гласуване по решение на Централната избирателна комисия“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) След приключване на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която избирателят пуска в специална непрозрачна кутия за машинно гласуване.“

  § 11. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 12 думата „изпращането” се заменя с „предаването“, а накрая се добавя „и изготвяне протокола на съответната избирателна комисия“.
  2. В ал. 3 думата „изпълнителите“ се заменя с „Информационно обслужване“ АД“ и се създава изречение второ: „Изработването на специализирани устройства за гласуване се извършва от „Информационно обслужване“ АД, който при необходимост може да ползва други специализирани изпълнители.“

  § 12. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Резултатите от машинното гласуване се сумират с резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, за което се изготвя общ протокол.”
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Записващото техническо устройство с резултатите от машинното гласуване по партии, коалиции и кандидатите се предават от секционни избирателни комисии на районните или общинските избирателни комисии едновременно с разпечатката от машината след приключване на гласуването и протокола на секционата избирателна комисия с резултатите от гласуването в избирателната секция.“

  § 13. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Всяка избирателна секция се оборудва с видео заснемане, като през целия изборен ден помещението се заснема и излъчва на живо на сайта на районната избирателна комисия.“
  § 14. В чл. 261, ал. 1, т. 3 думите „в което е изписан поредният номер” се заменят със „срещу името ”.
  § 15. В чл. 262, ал. 3 думите „не се изписва номерът на и” се заличават.
  § 16. В чл. 325, ал. 1, т. 3 думите „в което е изписан поредният номер” се заменят със „срещу името ”.
  § 17. В чл. 335 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Данните от машинното гласуване се прибавят съответно към данните от протокола на секционната избирателна комисия по ал. 1.”
  § 18. В чл. 371, ал. 1, т. 3 думите „в което е изписан поредният номер“ се заменят със „срещу името”.

  § 19. В чл. 421, ал. 1, т. 4 думите „в което е изписан поредният номер” се заменят със „срещу името ”.

  § 20. В чл. 422, ал. 1, т. 4 думите „в което е изписан поредният номер” се заменят със „срещу името”.

  § 21. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 11а:
  „§ 11а. (1) След изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. Централната избирателна комисия въвежда поетапно машинно гласуване в определени от нея секции, но не по-малко от 1000.
  (2) Централната избирателна комисия определя броя и номерата на избирателните секции, в които се произвежда машинно гласуване, не по-късно от 10 дни след насрочване на изборите. Централната избирателна комисия определя, такива условия и ред за машинното гласуване, които да осигуряват тайната на вота на избирателя, сигурността на изборния процес и изборните резултати при спазване на изискванията на част I, глава XIV, раздел III „Машинно гласуване“ от този кодекс.
  (3) Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната.“

  § 22. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г., изм., бр. 85 от 2017 г. и бр. 94 от 2018 г.) в § 145 се правят следните изменения:
  1.В ал. 1 думите „след 1 януари 2018 г.“ се заличават.
  2. В ал. 33 думите „на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.“ се заличават.

  § 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума