Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/02/2019 първо гласуване

  Становище на комисията
  С Т А Н О В И Щ Е

  вх. № 953-03-7

  Относно: проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, № 954-02-3, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 06.02.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 13 февруари 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, № 954-02-3, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 06.02.2019 г.

  Проектът за решение беше представен от народния представител Явор Божанков, който посочи, че с него се предлага Комисията по правни въпроси в двудневен срок да одобри и внесе за разглеждане проект на процедурни правила за предложения за състав, изслушване на кандидати и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия.
  Той уточни, че мандатът на състава на Централната избирателна комисия е 5 годишен и изтича на 21 март 2019 г., като съгласно Изборния кодекс процедурата по избор на нов състав следва да приключи до 21 февруари 2019 г. Г-н Божанков посочи, че неспазването на тези срокове би било изключително лош знак и пример за своеволие на законодателния орган и добави, че парламентарната група „БСП за България“ настоява за приемането в най-кратък срок на процедурни правила за избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия.

  В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Христиан Митев, Емил Димитров и Крум Зарков.

  Г-н Димитров посочи, че изборът на състава на Централната избирателна комисия е важен за българското общество и добави, че той трябва да бъде предхождан от широко обществено обсъждане на кандидатурите, като се осигури достатъчен срок за тяхното представяне. Той предложи с цел спазване на публичността на кандидатурите гласуването на процедурните правила да се осъществи до 1 юли.
  Г-н Зарков посочи, че неприемането на процедурните правила и отлагането на избора за нов състав на Централната избирателна комисия противоречи на разпоредбите на Изборния кодекс, тъй като липсва обективна причина за това. Той добави, че най-голямата гаранция за независимостта на членовете на Централната избирателна комисия е техният мандат и забавянето на избора на нов състав няма да повиши доверието в изборния процес.
  Г-н Димитров отбеляза, че настоящият състав на Централната избирателна комисия показва висок професионализъм и компетентност, като изрази опасения, че смяната му сега ще доведе до затруднения в предстоящите избори.
  Г-н Кирилов изложи становище, че проектът на решение е недопустим и необоснован, като подчерта, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не допуска Народното събрание с решение в пленарна зала да задължи Комисия да приеме правила.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 5 гласа „за”, 9 гласа „против“ и 2 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, № 954-02-3, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 06.02.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума