Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/05/2018
  Стенограма от заседание на комисия
  П Р О Т О К О Л
  № 47


  На 10 май 2018 г. се проведе извънредно заседание на Комисията по правни въпроси при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, внесен на 10 май 2018 г.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по правни въпроси, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 11,50 ч. и ръководено от председателя на комисията господин Данаил Кирилов

  * * *

  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Колеги, откривам извънредното заседание на Комисията по правни въпроси с предложение за дневен ред:
  1. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, внесен на 10.05.2018 г.
  Законопроектът беше внесен преди час и половина.
  Докладвам обстоятелствата за извънредността. Обсъждан е сутринта на Председателски съвет от представителите на парламентарните групи изтичащият срок за подаване на декларации по Антикорупционния закон, който изтича на 15 май 2018 г. Постигнато е съгласие между парламентарните групи в спешен порядък да се дискутира удължаването на срока с оглед две обстоятелства.
  Това е първото прилагане на новата декларация по този закон и конституирането на органа, новата Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, което беше осъществено по новия закон с две публични процедури, и което, макар да беше извършено максимално стегнато и бързо, все пак отне повече от два месеца. На практика декларациите, като образци, бяха одобрени и електронно достъпни едва във вчерашния ден, а задължените лица за деклариране имат не повече от 6 календарни дни да достигнат до тях и да ги попълнят. От тези шест календарни дни два са неприсъствени за администрация, което пък затруднява събирането на справки и удостоверителни документи.
  По тази причина в спешен порядък с колегите експерти и дирекция „Законодателство и право на ЕС“, подготвихме бързо предложение във вида, с който разполагате и е пред Вас.
  Това беше изложение на предложението за извънреден дневен ред.
  Имате думата по дневния ред. Няма изказвания и възражения.
  Който е съгласен да приемем дневния ред, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет.

  Пристъпваме към първа точка от дневния ред:
  ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
  Вносители са Данаил Кирилов, Християн Митев, Гергана Стефанова, Хамид Бари Хамид на 10 май 2018 г.
  Колеги, от името на вносителите, съвсем кратко препращам към изложението, което направих във връзка с дневния ред. Това са основните съображения, които ни мотивираха да представим на Вашето внимание това предложение.
  Редно е да допълня, че колегите от Движението за права и свободи се присъединиха към Законопроекта със следното, бих го нарекъл – подусловие, което докладвам на Вашето внимание. Според тях срокът не трябва да е фиксиран на 8 юни, а трябва да е обусловен и да е симетричен на разпоредбата, която обвързва срока с момента на приемането на Наредбата и инструкциите от Министерския съвет. Трудно ми е в момента да цитирам нормата. Мисля, че е § 24 от Преходните и заключителни разпоредби, която касае наредбите и приемането на образците.
  Възможно е ако влезем на второ четене от трибуната да има такова предложение, което според мен е резонно. Ще удължи още срока, но е логично да имаме определяем срок и да имаме всички инструкции на всички органи по вече стабилно одобрена проектна декларация. Но това е по Ваша преценка.
  Ако постъпи такова предложение, вероятно лично аз за себе си бих го подкрепил, защото тази норма е конкурентна. Тя е конкурентна с общото правило за датата 15 май, а е темпорална норма, която се прилага еднократно и касае само първото прилагане на закона. При първото прилагане имаме ред особености. Ако си спомняте, с КПКОНПИ коментирахме с оглед невъзможността да имат състав и да одобрят проекта на образец, коментирахме дали да не се придържаме за 2017 г. за образеца по стария закон, защото ние декларираме онази минала година при онези обстоятелства. Ние не сме знаели новите три или четири обстоятелства, които са включени в новия закон, респективно и в новия образец на декларация.
  Предполагам, че на Председателския съвет сутринта датата 8 юни е била предложена като срок, заради другите подаващи за пръв път декларации, на които срокът е 8 юни. И тук правилото за 8 юни мисля, че е от § 4, който казва: в едномесечен срок от утвърждаването на образеца.
  Това беше представянето на Законопроекта.
  Имате думата за изказвания, мнения, становища, предложения.
  Заповядайте, господин Нотев.
  ЯВОР НОТЕВ: Господин Председател, абсолютно необходимо е да се обсъди чисто практическия проблем с оглед недостатъчното време и необходимостта да реагираме на нови изисквания. Истината е, аз малко бодро пред колегите споделих, че тъй като срокът е кошмарът на всеки адвокат, дисциплинирано събрах каквото можах, попълних декларацията и изтичах да си я подам. Само че днес ми се изправиха косите, когато в стаята на Парламентарната група обсъдихме с колеги кой как чете съответните наименования на графите. Оказа се, че по разбирането на колеги финансисти, директно цитирам Ники Александров, трябва да декларирам ползването на служебен автомобил, защото това е чужда движима вещ и повече от три месеца я ползвам.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Абсурдно е това тълкуване.
  ЯВОР НОТЕВ: Да, напълно абсурдно.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Вчера го коментирахме, господин Лазаров може да свидетелства.
  ЯВОР НОТЕВ: Разсъждавам, че в този разговор колегата ми Александров се позова на същото разбиране, споделено от председателя на Комисията Георгиев. Ако някой се сети да декларирам и служебен кабинет, компютър и така нататък – това ще бъде безумие.
  Въпросът е, че опираме до това: дали да се изложим по-малко или да се изложим повече. Малкото излагане вече е факт. Стигаме до промяна, много светкавична промяна, но тя е наложителна. И това предложение, което Вие съобщихте, от името на колегата Хамид, но то не е въведено официално, ми се струва най-разумно и най-необходимо, защото то трябва да внесе яснота по това всеки, който е добросъвестен, и желае да изпълни задължението си, да може да го направи с убедеността, че е изпълнил тези задължения. Иначе сме в сферата на предположенията и в усещане за гузна съвест – като че ли не сме ги изпълнили. Реално аз така се чувствам след сутринта. До вчера бях спокоен, казах „Изпреварих опашката“, занесох всичко. И днес си казвам „Нищо не съм направил, ще трябва да се допълвам“.
  Поддържам категорично това. Чудя се каква е техническата възможност предложението, за което говорите, да стане официално.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Между двете четения.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не, на самото второ четене като редакционно предложение.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Редакционно ще е цял текст?
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не е цял текст. След текста се вместо точката се слага запетая и се добавя „но не по-рано от срока по…“ и ще цитираме…
  ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Пак ще има възможност за тълкуване.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Не може ли утре веднага да внесем текста и в сряда да го гласуваме, да се приключи.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Сряда е след 15-и. Друг е въпросът дали обнародването ще бъде в срока.
  Господин Лазаров иска организирано думата.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Дали в единия или в другия вариант – 8 юни също е достатъчен срок. Вчера колегата Александров, разбира се, като счетоводител изчете Закона, без духа на закона, защото никой не може да приеме за нормално и разумно президент, министър-председател, председател на Народното събрание, депутати да декларират, че ползват служебни коли. Говорим и надолу за администрацията по линия на служебните правоотношения или бусчета, също жилища – нали това е идеята и логиката на закона, и още някои други неща, които бяха поставени, както и задължителното допълнително осигуряване, което, както сега е написано в проекта на декларация, би трябвало да се декларира, защото е безсмислено. То се удържа от дохода и се вади от годишния облагаем доход.
  Има разбиране по тези неща. Мисля, че срокът не би трябвало да бъде чак до 8 юни, но както се приеме. Тези неща ще бъдат изчистени.
  Поради което, господин Председател, предлагам сега в спешен порядък да гласуваме, да се изготви веднага доклада и евентуално да се организира бързото гласуване на Законопроекта, защото в сряда вече е късно.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: С кой текст? Ние гласуваме този, а искаме друг.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Този.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Моля Ви, нека да е този, а в залата да решим. Ако имаме подкрепа – нека да е този, а в залата да решим дали е възможно да внесем два срока и да визираме по-късния. Мислете по този въпрос. Мисля, че бях достатъчно обстоятелствен и искрен в описанието на волята на колегите. Смятам, че е честно да Ви кажа, че имаше такова предложение и с това разбиране колегите от ДПС са го подписали.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: А ще имаме ли готовността в залата никой да не прави забележки, че не е точно редакционно?
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз затова го представям на Вашето внимание.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Защото един ако скочи…
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Господин Димитров, хайде да уточним. Наредбата инструкция, за която говорим, няма да утвърждава или променя декларациите. Те са от компетенциите на КПКОНПИ, те са приети.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Говорим за срока.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Те ще регламентират как ще се извършва проверката, кой ще я извършва, конфликта на интереси и как ще се извършва проверката над вече декларираното. Така че не е чак толкова обвързано с оглед отлагането на срока и подаването на декларации. Наредбите ще регламентират нещо по-друго – как ще се осъществява проверката, кой ще я осъществява, какви са компетенциите, също и конфликта на интереси. Да не драматизираме толкова. И 8 юни е нормален срок.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Тук ако детайлизираме по това каква е наредбата, идеята и мисълта на колегата Цонев беше да направим нова законова делегация за втора наредба, която да е за съдържанието на самите декларации, но аз възразих, че това е втора делегация, че вече имаме режим, по който се утвърждава образеца, че ще стане прекалено много и че вече имаме една такава делегация.
  Уточнявам го, за да няма изкривяване на коректната воля на колегите.
  Моля всички колеги, ако утре влезе в дневния ред, да използват това време и за уточняване на редакции, и за уточняване на концепцията на дефинирането на такъв срок. Няма лошо според мен на второ четене да се проведе дебат за това как да се определи срокът – фиксиран ли да бъде, относително определяем, привързан ли да бъде и към кой момент.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Това, при положение че гласуваме този текст.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да.
  ЯВОР НОТЕВ: За да имаме основата откъде да започнем.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Трябва да стане първо и второ четене заедно. Бързаме, както виждам.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ако няма други изказвания, закривам дебата.
  Който е съгласен да подкрепим на първо четене Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, внесен на 10 май 2018 г., моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Приема се на първо гласуване от Комисията по правни въпроси.
  С това изчерпахме дневния ред.
  Благодаря на колегите за участието.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 12,10 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Данаил Кирилов
  Форма за търсене
  Ключова дума