Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Стенограма от заседание на комисия
П Р О Т О К О Л
№ 100

На 17 юли 2019 г., сряда, от 14,30 ч. се проведе заседание на Комисията по правни въпроси при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г, .№ 902-00-19, внесен от Министерски съвет нa 11.07.2019 г.
2. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерски съвет на 24.06.2019 г.

Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито и ръководено от госпожа Анна Александрова – председател на Комисията.
* * *
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Здравейте на всички!
Имаме кворум – откривам заседанието.
Имате дневен ред пред себе си – мнения, становища, възражения по дневния ред?
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА Благодаря Ви, госпожо Председател.
Виждам, че вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите – министър Ангелкова и колегите й са тук, предлагам това да бъде точка първа от днешния дневен ред, а точка първа: Годишен доклад за състоянието на Националната сигурност на Република България да бъде точка втора.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви.
Колеги, други предложения? Няма други предложения.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Атанасова, цитирано от нея.
За – 13, против няма, въздържали се – 6.
Точка втора става точка първа, точка първа става точка втора по дневния ред.


По така гласуваното предложение преминаваме към точка първа:
Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 24 юни 2019 г.
Гости на днешното заседание от Министерството на туризма са: госпожа Николина Ангелкова – министър; госпожа Екатерина Дацова – директор на дирекция „Управление на морски плажове“, госпожа Василка Цанева – началник на отдел „Контрол на концесионната дейност“.
От Асоциацията на парковете господин Тома Белев – председател на Управителния съвет.
Здравейте на всички!
Колеги, имате доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 24 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 5 юли 2018 г. Проектът е на второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите“.
Изказвания?
Правя редакционно предложение да стане „Закон за допълнение на Закона за концесиите“.
Други предложения?
Подлагам на гласуване направеното от мен редакционно предложение: „Закон за допълнение на Закона за концесиите“
За – 19, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 1. Имате текст на вносител и предложение за редакция от работните групи. Между другото, работната група, сътрудниците от Комисията по правни въпроси, заедно с Министерството на туризма работиха може би в четири или пет работни групи, за изчистят текстовете напълно. Все пак, ако имате забележки, становища, мнения, няма проблем. Колегите са тук и можем да ги дискутираме.
Текста на вносител, предложения за редакция – изказвания?
ТОМА БЕЛЕВ: Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Ние сме представили своето становище към Вас. Искам да подчертая само, че явно има неразбиране от страна на вносителя за обхвата на директивата за концесиите доколкото единственият критерий дали една концесия попада, или не попада в обхвата на директивата е само нейният размер. От раздадените през последните две години концесии – това са 31 броя концесии, 24 са над прага, който определя директивата за задължителни за прилагане на нейните разпоредби.
Опитът да се реши проблемът с морските плажове чрез концесиите категорично няма как да се случи по простата причина, че до настоящия момент една трета грубо казано от морските плажове никога не са отдавани на концесия нито под наем. Една трета към настоящия момент са под наем и едва една трета са под концесия.
Прехвърлянето на разпоредбите за управление на плажовете чрез системата за концесии не е полезно за опазването на биологичното разнообразие и околната среда. Към настоящия момент в нито една от концесиите, които са сключени от 2007 г. насам, включително в защитени зони, не са посочени целевите за опазване видове дюни, което е довело до увреждането на голяма площ от част от дюните, и то точна на териториите, които са отдавани под концесия. Имам предвид ембрионалните дюни, това е местообитание на 2110. Всичко това ме кара да се обърна към Вас да потърсите друго решение за отдаване и стопанисване на плажове извън концесиите. Или ако избирате концесията, поне нека да е в рамките на директивата за концесии, доколкото тя позволява да се поставят по-сериозни условия, свързани с опазване на околната среда.
Бъдещите концесии, които са включени в плана на правителството за 2019 – 2020 г., макар че при тях не е посочена нито стойност, нито размер на роялтите, ако се използва средният размер на роялтите, който е постигнат през последните две години, ще означава, че 18 от 39 концесии също попадат в обхвата на директивата за концесиите. Тоест към настоящия момент имаме ситуация, при която чрез концесионните процедури се извършва непозволена държавна помощ към определени търговски дружества и се нарушава директивата за концесиите. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция на § 1, заедно с текста на вносителя.
За – 14, против няма, въздържали се – 6.
Предложението се приема.
Преминаваме към „Преходни и заключителни разпоредби“.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“.
За – 19, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 2 – текст на вносител и предложение за редакция за създаване на нов § 2.
Параграф 2, който пропуснах, ще бъде отразен на систематичното му място в нов § 2.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция за създаване на нов § 2.
За – 14, против няма, въздържали се – 6.
Параграф 3 – текст на вносител.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3.
За – 14, против няма, въздържали се – 7.
Преминаваме към § 4 – текст на вносител и предложения за редакция от работната група.
Има предложения от народните представители Александър Иванов, Александър Ненков и Анна Александрова за § 4.
Изказвания?
На Вашето внимание имате мотивите за нашето предложение – няма да ги повтарям.
Колеги, имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми гости! Ще бъда кратък, защото този въпрос в тази комисия е обсъждан поне пет пъти в последните две години и половина. Ясни са ни различията.
Искам да кажа, че сме чувствителни от БСП от аргументите, които изрази господин Белев.
Два са въпросите, които трябва да се кажат. Първият е дали въобще да се дава на концесия. Тук позицията на БСП винаги е била, че концесионирането на плажовете не е единственият и съвсем не е най-ефективният начин според нас да се стопанисват.
Вторият е въпросът, с който регулираме, ако се реши да се отдава на концесия, по кой ред да бъде това. С § 1 на този закон, който гласувахме и който всъщност беше решен още при гласуването на първо четене, решихме това да е по специален закон.
Оставям настрана споровете дали това влиза в контекста на директивата, или не. Тези спорове се водиха, различията бяха констатирани и разбирането на Министерството на туризма е, че това не противоречи на директивата. Има и други гледни точки. Скоро ще разберем, тъй като предполагам, че Европейската комисия ще се произнесе, когато му дойде времето.
По § 4 искам да кажа, че от една страна е направен очевиден опит не само да се възстанови предишното състояние на закона, но в него да се въведат и онези части на Закона за концесиите, приет наскоро от Народното събрание, които би трябвало да организират по-голяма публичност и прозрачност на процедурата.
Използвам случая, за да повторя, че едно от изискванията за добро управление както на плажове, така и на държавата като цяло, е устойчивостта на едно законодателно решение. С всичките резерви, които имаме, затова не се противопоставяме категорично на този текст. Въздържаме се, за да покажем отношение към концесионирането като политика като цяло. Много моля Министерството на туризма и чрез него Министерският съвет веднъж завинаги да реши как ще управлява плажовете и да се придържа към някаква устойчива политика, която ще помогне и на тези, които се възползват, и на икономическите оператори, и на туристите, и на неправителствените организации и на всички да бъдат ефективни в опазването на този природен ресурс и за най-добрата му експлоатация.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Реплики към изказването му? Няма реплики.
Господин Митев, заповядайте за изказване.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Няма да учудя никого със становището си, че няма да подкрепя този параграф по простата причина, че с него всъщност се връща старото положение, което съществуваше преди приемането на Закона за концесиите – имам предвид новия Закон, който е съобразен с Европейската директива.
Да, действително колегата Зарков правилно отбеляза, че има част от разпоредбите от Закона за концесиите, които са внесени тук, но бих казал, че това основно са по-скоро козметични поправки, отколкото допълнения към старият режим, който съществуваше по Закона за Черноморското крайбрежие, които да направят процеса по концесиониране по-ефективен и такъв, че да е в полза на българските граждани.
За съжаление, смятам, че това, което се предвижда, особено специално в Глава втора „в“ – „Контрол по изпълнение на сключените концесионни договори“, че контролът основно ще се извършва от министъра на туризма. Смятам, че за съжаление, това няма да подобри контрола по отношение на изпълнението и прилагането на законодателството във връзка с изпълнението на концесионните договори. Доказано е във времето, без да персонализирам – дали ще е госпожа Ангелкова, или някой друг, че министърът на туризма, който и да е той, не се справя адекватно, не знам дали заради липса на финансови, човешки или някакви други ресурси, но така или иначе контролът е неадекватен и не съответства на това, което би следвало да бъде. В противен случай нямаше да имаме толкова примери за нарушения на концесионни договори, да не говорим, че последващо санкциониране от страна на държавата е по-скоро формално без да постига ефекта за поправяне на това концесиониране и недопускане в бъдеще на нарушенията, които са извършени.
Свидетели сме на многократно повтаряне на едни и същи нарушения, обикновено от едни и същи концесионери на плажове.
Що се отнася до предложенията на народните представители, те се отнасят до създаване на нови параграфи в Закона за защита от шума на околната среда. Не се противопоставям на тях, те са смислени, имат своята обосновка и ще ги подкрепя, но няма как да подкрепя режим, който макар и козметично променен, който донякъде е съобразен частично със Закона за концесиите, на практика ни връща в стария начин на концесиониране, чиито дефекти виждаме в момента. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Реплики към изказването на господин Митев? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението на народните представители Александър Иванов, Александър Ненков и Анна Александрова за § 4.
За – 13, против няма, въздържали се – 8.
Уважаеми колеги, правя предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Ще изчета предложението, което правя и мотивите за това. „В чл. 30 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, след думата „паркиране“ се добавя „върху територията на морския плаж или“.“
Мотивите към направеното предложение са, че се предвижда въвеждане на забраната с промяната на чл. 30, ал. 3 се включва в санкционния режим, като съответната санкция по предложената в чл. 17б забрана следва да намери място в чл. 30, ал. 3. Именно защото Законът за Черноморското крайбрежие не беше обнародван към онзи момент, когато направихме предложенията, затова правя това редакционно предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване направеното от мен предложение.
За – 14, против няма, въздържали се – 7.
Предложението се приема.
Сега подлагам на гласуване предложението за редакция на текста от работната група, заедно с приетото предложение от мен и колегите и предложението, което направих по чл. 83, ал. 5, т. 2, заедно с текста на вносител.
За – 12, против – 2, въздържали се – 7.
Преминаваме към предложения от Александър Иванов, Александър Ненков и Анна Александрова за създаване на нов параграф. (Реплики.) И следващият – свързани са, и следващото предложение направено от Александър Иванов, Александър Ненков и Анна Александрова за създаване на нов параграф.
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Позволете ми накратко да защитя внесеното предложение. Съвсем скоро пленарната зала прие промени в Закона за шума, с който бяха засилени контролните правомощия на органите по смисъла на този закон, тъй като към настоящия момент поотделно контролните органи действат по свои вътрешноведомствени актове, като при осъществяването на проверки се стигна до заключението от страна на Министерството на вътрешните работи, Министерството на туризма, РЗИ, че има необходимост да се даде правно основание за приемане на подзаконов нормативен акт, наредба, която да уреди взаимодействието между контролните органи.
Между другото, в началото на века е действала инструкция между полицейските органи на Министерството на вътрешните работи и тогава органите на ХЕИ за осъществяване на проверки за шумово въздействие. Смятаме за удачно включването на една такава промяна по отношение на създаването на правно основание за наредба, която да уреди това взаимодействие между контролните органи с цел да бъде осъществяван един качествен контрол и нарушителите да получават санкции тогава, когато извършват нарушения по смисъла на Закона. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ципов.
Колеги, други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване направените предложение за създаване на нови параграфи от мен и колегите.
За – 14, против няма, въздържали се – 7.
Преминаваме към § 5 – текста на вносител, предложение от народните представители Александър Иванов, Александър Ненков и Анна Александрова и предложение за редакция.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, за мен това е черешката на тортата в този законопроект – предаването на обратно действие на разпоредби от корпуса на Закона. Смятам, че в този случай е недопустимо – знаете, обратното действие да се прилага по изключение. Напоследък в множество нормативни актове, в множество законопроекти, и в този виждаме, че това се случва, особено що се отнася до сключени договори, които запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия.
Смятам, че при започнала процедура е абсолютно недопустимо да се предава обратно действие и няма да подкрепя този параграф.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Реплики към изказването на господин Митев? Няма.
Други изказвания, колеги? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението от народните представители Иванов, Ненков и Александрова, заедно с предложението за редакции и текста на вносител.
За – 12, против – 2, и въздържали се – 7.
Приема се § 5, а с това и Законопроектът.
Колеги, преминаваме към т.2.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, госпожо Председател.
В началото на заседанието променихме дневния ред, поради факта, че вносителите по тогавашната точка първа са във водещата комисия да докладват.
Очаква се да приключват след около час с доклада във водещата комисия и предлагам точка втора – Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г. да отпадне от днешния дневен ред и да го разгледаме на следващото заседание, когато ще има кой да докладва пред нас.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Атанасова.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване отпадането на точка втора от дневния ред.
За – 21, против и въздържали се няма.
Благодаря Ви. С това закривам заседанието.
Благодарим Ви, уважаема госпожо Министър. Пропуснах да Ви благодаря и колегата Зарков ме подсети.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря на Вас и народните представители за подкрепата.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Колеги, закривам заседанието на Правната комисия.
(Закрито в 15,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Анна Александрова
Форма за търсене
Ключова дума