Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Стенограма от заседание на комисия
ПРОТОКОЛ
№ 105


На 1 октомври 2019 г. се проведе редовно заседание на Комисията по правни въпроси при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
- законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 2 септември 2019 г.;
- законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-61, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители нa 3 септември 2019 г. и
- законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-63, внесен от Веселин Найденов Марешки и група народни представители нa 5 септември 2019 г.
2. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора, № 902-01-36, внесен от Министерски съвет на 8 юли 2019 г.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по правни въпроси, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 15,32 ч. и ръководено от председателя на Комисията по правни въпроси Анна Александрова.

* * *

ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Добър ден на всички! Имаме кворум. Откривам заседанието на Комисията по правни въпроси.
Колеги, имате дневен ред.
Първа точка:
1. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
- законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 2 септември 2019 г.;
- законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-61, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители нa 3 септември 2019 г. И
- законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-63, внесен от Веселин Найденов Марешки и група народни представители нa 5 септември 2019 г.
Втора точка обсъждане на второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора, № 902-01-36, внесе от МС на 8 юли 2019 г.
Имате думата по дневния ред. Няма изказвания.
Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува.
За – 16, против и въздържал се – няма.

Преминаваме към първа точка:
ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЕДИН ОБЩ ДОКЛАД ПО ТРИТЕ ЗАКОНОПРОЕКТА, които току-що изброих.
Имате думата за изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване приемане на Общ Законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Моля, който е „за“, да гласува.
За – 16, против и въздържал се – няма.
Общият Законопроект е приет.

Преминаваме към втора точка:
ОБСЪЖДАНЕ ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА, № 902-01-36, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА 8 ЮЛИ 2019 Г.
Гости на днешното заседание: от Националната комисия за борба с трафика на хора – професор Николай Проданов, заместник-председател; госпожа Камелия Димитров, секретар; от Кабинета на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната – госпожа Николета Кузманова, началник на кабинета.
Колеги, на Вашето внимание имате Доклад за второ гласуване на току-що цитирания Законопроект – Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора.
Изказвания по наименованието на Закона? Няма.
Подлагам на гласуване теста на вносителя за наименованието на Закона.
Моля, който е „за“, да гласува.
За – 16, против и въздържал се – няма.
Прието е.
Преминаваме към § 1. Имаме текст на вносител. Нямаме предложения.
Параграф 2. Текст на вносител. Нямаме предложения.
Параграф 3. Текст на вносител и редакционна поправка.
Изказвания, колеги. Няма.
Закривам дебата. Подлагам на гласуване § 1 – с текст на вносител, § 2 – с текст на вносител, § 3 – заедно с редакционната поправка.
Моля, който е „за“, да гласува.
За – 16, против и въздържал се – няма.
Параграфите са приети.
Преминаваме към § 4 – имаме тест на вносител и предложение от работната група.
Параграф 5. Текст на вносител. Няма предложения.
Параграф 6. Текст на вносител и предложение за редакция от работната група.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата. Подлагам на гласуване § 4 заедно с предложението за редакция; § 5 – с текст на вносител;, § 6 – текст на вносител и предложение за редакцията.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 16, против и въздържал се – няма.
Параграфите са приети.
Преминаваме към § 7 – с текст на вносител, без предложения.
Параграф 8 – с текст на вносител, без предложение.
Параграф 9 – с текст на вносител, заедно с предложение за редакция от работната група.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване § 7 – с тест на вносител; § 8, § 9 – заедно с предложението за редакцията.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 16, против и въздържал се – няма.
Преминаваме към параграф 10. Имаме текст на вносител и предложение за редакция от работната група.
Параграф 11 – с текст на вносител.
Изказвания? Няма.
Параграф 12–с текст на вносител.
Параграф 13 – с текст на вносител. Няма постъпили предложения.
Параграф 14 – с текст на вносител.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 10 заедно с предложенията за редакция, § 11 – с текст на вносител, § 12 – с текст на вносител, § 13 и § 14.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 16, против и въздържал се – няма.
Параграфите са приети.
С приетото гласуване приехме на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора, № 902-01-36, внесен от Министерския съвет на 8 юли 2019 г., приет на първо гласуване на 18 септември 2019 г.
Заповядайте, уважаеми господин Заместник-министър – имате думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ: Бих искал само да Ви благодаря, госпожо Председател.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря за възможността, госпожо Председател.
Исках само да благодаря на вносителите не само за инициативата, а и за това, че са взели бележките, които бяха направени по време на обсъжданията на първо четене в различната Комисия. Мисля, че и Комисията, госпожо Председател, под Ваше ръководство е свършила добра работа, предлагайки редакционни бележки, които подобряват качеството на Законопроекта и определят законово какво точно ще правят приютите, които създаваме. Надявам се това да е за добре и Ви благодаря за коректната работа.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Искате ли да кажете нещо, господин Заместник-министър?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ: Само едно изречение.
Мнението на Националната комисия напълно съвпада с мнението на господин Зарков. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на Комисията по правни въпроси. Благодаря Ви.

(Закрито в 15,40 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Анна Александрова
Форма за търсене
Ключова дума