Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Стенограма от заседание на комисия
П Р О Т О К О Л
№ 111

На 11 декември 2019 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по правни въпроси при следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-59, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2019 г., приет на първо гласуване на 21 ноември 2019 г.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по правни въпроси, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Анна Александрова.

* * *

ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Колеги, имаме кворум. Откривам заседанието на Комисията по правни въпроси.
Дневният ред е:
1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-59, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2019 г., приет на първо гласуване на 21 ноември 2019 г.
Имате думата по дневния ред.
Няма изказвания, мнения и становища.
Закривам дебата. Подлагам на гласуване предложения дневен ред.
За – 15, против и въздържали се няма. (Председателят изчита гостите.)

Преминаваме към:
ОБСЪЖДАНЕ ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, № 902-01-59, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 6 НОЕМВРИ 2019 Г., ПРИЕТ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА 21 НОЕМВРИ 2019 Г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки“.
Изказвания по заглавието?
Заповядайте, господин Министър.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона.
За – 16, против и въздържали се няма.
Преминаваме към предложение на Анна Александрова и Иглика Събева за създаване на нов § 1.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението на Анна Александрова и Иглика Събева.
За – 14, против няма, въздържали се 2.
Преминаваме към § 1 по вносител.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване § 1 по вносител.
За – 16, против и въздържали се няма.
Заповядайте, господин Митев.
ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Процедурата ми е във връзка с гласуването. Моля там, където няма предложения по текстовете, ако може да ги обединявате и да ги гласуваме анблок. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Бих Ви подкрепила с огромно удоволствие, обаче за докладчиците и за колегите, които ще подготвят доклада е по-лесно. Обещавам, че ще съм бърза, няма да се забавим.
Параграф 2 по вносител – няма предложения.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 2 по вносител.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 3 – текст на вносител, няма предложения.
Изказвания? Няма.
Моля да гласуваме.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 4 – текст на вносител. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4 в т. 1 и 2 думите „които са“ се заличават. Това е редакционно предложение на експертите от Работната група.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, заедно с предложението за редакция на Работната група.
За – 16, против и въздържали се няма.
Предложение на народните представители Анна Александрова и Иглика Събева за създаване на нов параграф.
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми експерти и гости! Това е второто предложение от такъв характер, което сте направила. Молбата ми е като вносител да направите кратка мотивировка за тези цифри.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Мотивите не са пред мен. Ще дам думата на Агенцията по обществените поръчки. Доколкото знам, е съгласувано с Европейската директива.
Заповядайте да допълните.
ГАЛЯ МАНАСИЕВА: Междувременно с Регламент бяха изменени стойностите по европейските прагове и съответно с решение те са приведени към съответната валута. Тези регламенти са задължителни за прилагане от 1 януари и затова се наложи да се изменят и с този ЗИД да се вмъкнат новите стойности. Нашите към момента са променени и се явяват по-високи и би се получило нарушение, ако от 1 януари възлагаме по по-високите прагове. Затова сме ги намалили, като сме закръглили за по-голямо удобство.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване предложението на Анна Александрова и Иглика Събева.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 5 – предложение от народните представители Анна Александрова и Иглика Събева, и предложение за редакция.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция заедно с предложението по вносител.
За – 13, против няма, въздържали се 2.
Преминаваме към § 6 по вносител. Има предложение на Работната група за редакция.
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението за редакция, заедно с текста на вносителя за § 6.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 7 – текст на вносител, няма предложения.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 8 – текст на вносител. Има предложение на работната група: „в т. 2 след думите „по ал. 1“ се добавя „и“.“
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция на Работната група с текста на вносителя за § 8.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 9 – текст на вносител, няма предложения.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 9.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 10 – текст на вносител, няма предложения.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 11 – текст на вносител и предложение за редакция на Работната група.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя и предложението за редакция на § 11.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 12 – текст на вносител и предложение за редакция на работната група.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя и предложението за редакция на § 12.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 13 по вносител, няма предложения.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 13.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 14 – текст на вносител.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 14.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграфи 15 и 16 – текст на вносител.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 15 и § 16.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 17 – текст на вносител и предложение за редакция от Експертната работна група: „Думата „той“ се заменя с „възложителят“.“
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция на работната група заедно с текста на вносителя.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграфи 18 и 19 са по текст на вносител, няма предложения
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 18 и § 19.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграфи 20 и 21 – текст на вносител, без предложения
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 20 и 21 по вносител.
За – 16, против и въздържали се няма.
По текста на вносителя за § 22 има предложение на Работната група за редакция.
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението за редакция заедно с текста на вносителя за § 22.
За – 16, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 23 по текст на вносител и предложение за редакция.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция за § 23 заедно с текста на вносителя.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 24 – има предложение за редакция.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция на § 24.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 25 – текст на вносител, без предложения.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 25.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграфи 26 и 27 са по текста на вносителя – няма предложения.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 26 и 27.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграфи 28 и 29 са по текст на вносителя, без предложения.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 28 и 29 по вносител.
За – 16, против и въздържали се няма.
По § 30 има предложение за редакция: „В т. 3 относно ал. 9 думите „чл. 35, ал. 1“ се заменят с „чл. 35“.“
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението за редакция заедно с текста на вносителя за § 30
За – 17, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 31 – по текст на вносителя, без предложения.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване текста на вносителя за § 31.
За – 17, против и въздържали се няма.
По текста на вносителя за § 32 има предложение за редакция от Работната група: „Думите „които са“ се заличават.“
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция заедно с текста на вносителя за § 32.
За – 18, против и въздържали се няма.
По текста на вносителя за § 33 има предложение за редакция от Работната група.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция на § 33 заедно с текста на вносителя.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 34 е по текст на вносителя, няма предложения.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението по вносител за § 34.
За – 18, против и въздържали се няма.
По текста на вносителя за § 35 има предложение за редакция.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция заедно с текста на вносителя за § 35.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 36 е по текст на вносителя.
Моля да гласуваме.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 37 по вносител и предложение за отхвърляне на § 37, тъй като не се създава в § 35 нова ал. 3.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за отхвърляне на § 37.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 38 – текст на вносител и предложение за редакция.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението за редакция заедно с текста на вносителя за § 38.
За – 18, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 39 – текст на вносителя и предложение за редакция на § 39.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението за редакция на § 39 заедно с текста на вносителя.
За – 16, против и въздържали се няма.
Параграф 40 е по текст на вносителя.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване текста на вносителя за § 40.
За – 18, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 41- текст на вносителя и предложение за редакция.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението за редакция за § 41 заедно с текста на вносителя.
За – 18, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 42, 43 и 44 по текст на вносителя.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 42, 43 и 44.
За – 18, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 45 по текст на вносителя и предложение за редакция на Работната група.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция заедно с текста на вносителя.
За – 18, против и въздържали се няма.
Преди § 46 правя предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
(3) След като приеме жалбата за редовна, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на останалите страни, които в тридневен срок от получаването им могат да подадат отговор.“
2. Досегашните алинеи от 3 до 7 стават съответно алинеи от 4 до 8.
3. В чл. 216а, ал. 2 думите „чл. 216, ал. 3“ се заменя с „чл. 216, ал. 4“.“
Подлагам на гласуване направеното от мен предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 46 е по текст на вносителя.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване текста на вносителя за § 46.
За – 18, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 47 – текст на вносителя и предложение на народните представители Анна Александрова и Иглика Събева.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението на Александрова и Събева за § 47 заедно с текста на вносителя.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 48 – текст на вносителя.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване текста на вносителя за § 48.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 49 – текст на вносителя и предложение на Александрова и Събева.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване направените предложения от Александрова и Събева заедно с текста на вносителя за § 49.
За – 18, против и въздържали се няма.
Преминаваме към параграфи 50 и 51 – по текст на вносителя, без предложения.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 50 и 51.
За – 16, против и въздържали се няма.
Преминаваме към предложение за създаване на нов § 52.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване направеното предложение за създаване на нов § 52.
За – 18, против и въздържали се няма.
Преминаваме към предложение за създаване на нов § 53.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 53.
За – 18, против и въздържали се няма.
Преминаваме към „Преходни и заключителни разпоредби“.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
За – 18, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 52 по вносител и предложение от Александрова и Събева.
С колежката Събева оттегляме предложението си и предлагаме да се отхвърли § 52, защото е отразен вече.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 52.
За – 18, против и въздържали се няма.
Параграф 53 – текст на вносителя и предложение от Александрова и Събева.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението на Александрова и Събева заедно с текста на вносителя за § 53.
За – 18, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 54 – текст на вносител, предложение на Анна Александрова и Иглика Събева и предложение за редакция на Работната група.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението за редакция заедно с предложението на Александрова и Събева и текста на вносителя за § 54.
За – 18, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 55 по вносител. Има предложение на Александрова и Събева и предложение за отхвърляне на § 55, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 52 – по принцип трябва да приемем текста.
Моля да гласуваме.
За – 18, против и въздържали се няма.
Предложение на Александрова и Събева за отхвърляне на нов § 56, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 52 и следва да го приемем по принцип.
Моля да гласуваме.
За – 16, против и въздържали се няма.
Преминаваме към § 56 по вносител и предложение на Александрова и Събева – по същия начин предложението е за отхвърляне на § 56, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 52, но трябва да го приемем.
Моля да гласуваме.
За – 14, против няма, въздържали се 2.
Преминаваме към предложение от Александрова и Събева за създаване на § 57.
Изказвания?
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Господин министърът знае, че това е любимият ми закон и няма как да не се изкажа. Вземам думата само да поздравя Агенцията за обществени поръчки, Министерството на правосъдието и колегите от Правна комисия, които са направили тези предложения и са работили толкова добре, че Законът минава. Когато е свършена работата предварително, така минават текстовете. Успех!
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви.
Закривам дебата и подлагам на гласуване предложението на Александрова и Събева за създаване на § 57.
За – 18, против и въздържали се няма.
Заповядайте, господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Ще направя предложение и ще го мотивирам по следния начин. С последните изменения, колеги, и допълнения в Закона за електронното управление бяха създадени разпоредби, които да регламентират дейностите по системна интеграция. Изпълнението на тези дейности с § 45 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление е възложено на Информационно обслужване АД.
С предложения законопроект се прецизират дейностите, които Информационно обслужване АД извършва във връзка със системната интеграция. Предлагат се разпоредби, съгласно които на дейностите, свързани със системната интеграция Информационно обслужване е възложител в Закона за обществените поръчки.
Така се създават допълнителните гаранции, които спазва принципът на свободна конкуренция – има упоменати в чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.
За дейностите извън системната интеграция и Информационно обслужване предлагам да запазим досегашния режим, който не изисква дружеството, колеги, да прилага Закона за обществените поръчки, когато набавя услуги или доставки, примерно в малките градове. Именно тези мотиви искам да формулирам като предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание като се създаде нов § 60 или по съответната номерация, като в Закона за електронното управление се правят следните допълнения:
„В чл. 7с след думата „включват“ се добавя „предоставянето на услуги по“, а след думата „информационните“ се добавя „и комуникационните“ и накрая се добавя „както и дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги“.
Второ, колеги, в § 45 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление – ДВ, бр. 94 от 2019 г.:
„а) в ал. 1 се създава изречение второ „Информационно обслужване АД е публичен възложител само при възлагането на дейности за изпълнение на услугите по чл. 7с;“
б) създава се ал. 3:
(3) Разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат от Информационно обслужване АД при възлагането на доставки, услуги и строителство, необходими за изпълнението на договори сключени преди 29 ноември 2019 г., както и за договорите, сключени след тази дата, когато процедурите за възлагането са открити преди 29 ноември 2019 г.
Създаването на нов § 61:
§ 61. Параграф 60 влиза в сила от 29 ноември 2019 г.“
Благодаря за вниманието, колеги.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви.
Колеги, имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам дебата и подлагам на гласуване направеното предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
За – 16, против няма въздържали се 2.
Правя предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за създаване на нов параграф в Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози – в Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 50 навсякъде думите „1 януари 2020 г.“ се заменят с „1 януари 2022 г.“;
2. В § 52, ал. 5 думите „1 януари 2020 г.“ се заменят с „1 януари 2022 г.“;
3. В § 54 думите „1 януари 2020 г.“ се заменят с „1 януари 2022 г.“;
Предлагам да се създаде нов параграф: „Влиза в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.“
Ще Ви изчета мотивите ми за това предложение.
Преминаването на Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията е свързано с изпълнението на дейностите по Проект „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между търговските регистри в Европейския съюз и изграждане на Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с Имотния регистър и Единната входна точка и прехвърляне на Централния регистър на особените залози“, изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
С Решение № 546 от 18 септември 2019 г. за изменение и допълнение на Решение № 163 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България е приета Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г., като Приложение № 1: Актуализирана пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г. е определено реализирането ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР) като отделна информационна система, администрирана от Агенцията по вписванията.
Посоченото налага цялостна реорганизация на архитектурата на системите, администрирани от Агенцията по вписванията, с което да се гарантира безпроблемната работа на регистри с национално значение, което доведе и до удължаване на срока за изпълнение на проекта „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между търговските регистри в Европейския съюз, изграждане на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с Имотния регистър, единната входна точка и прехвърляне на Централния регистър на особените залози“, изпълняван по оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Изготвената документация за стартиране изграждането на Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията следва да се въведе в съответствие, за да гарантира оперативната съвместимост на информационните системи, администрирани от Агенцията по вписванията.
С оглед нормативно определените срокове за извършване на посочените дейности е необходимо промяна в срока по § 50, § 52, ал. 5 и § 54, както ги цитирах преди малко, като има предвид да се измени „1 януари 2020 г.“ на „1 януари 2022 г.“.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване направеното предложение от Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
За – 16, против няма, въздържали се 2.
Преминаваме към предложение на Анна Александрова и Иглика Събева, като предлагам на колежката Събева да го оттеглим. Съгласна е, оттегляме предложението си.
Преминаваме към предложението за редакция – създава се параграф, който ще определят колегите: „Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г.“
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване.
За – 16, против няма, въздържали се 2.
С това гласувахме Доклада на второ четене по Закона за обществените поръчки. Изчерпахме дневния ред на Комисията по правни въпроси и закривам днешното заседание. Благодаря на всички за вниманието и участието.

(Закрито в 15:15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА АЛЕКСАНДРОВА
Форма за търсене
Ключова дума