Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Стенограма от заседание на комисия
П Р О Т О К О Л
№ 138

На 15 септември 2020 г. се проведе редовно заседание на Комисията по правни въпроси при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз, № 002-02-14, внесен от Министерския съвет на 03.09.2020 г.
2. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург, № 002-02-16, внесен от Министерския съвет на 11.09.2020 г.
3. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-85, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 17.08.2020 г.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по правни въпроси, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 13,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията по правни въпроси госпожа Анна Александрова и заместник-председателя Христиан Митев.

* * *

ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Добър ден, колеги! Налице са необходимия брой членове на Правната комисия.
Имаме кворум, откривам заседанието на Комисията по правни въпроси.
Имате дневен ред в три точки:
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз, № 002-02-14, внесен от Министерски съвет на 03.09.2020 г.
2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург, № 002-02-16, внесен от Министерски съвет на 11.09.2020 г.
3. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-85, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 17.08.2020 г.
Имате ли изказвания по дневния ред?
Няма изказвания.
В такъв случай предлагам да преминем към гласуване на дневния ред.
Подлагам на гласуване така предложения дневен ред.
За – 20, против и въздържали се – няма.
Дневният ред е приет.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ДОГОВОРИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, № 002-02-14, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 03.09.2020 Г.
Кой ще ни представи Законопроекта?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Благодаря.
Уважаеми народни представители, с Договора от Лисабон, който е в сила от 1 декември 2009 г., преките чуждестранни инвестиции станаха елемент от общата търговска политика, която е изключителна компетентност на Европейския съюз.
През 2011 г. Европейската комисия стартира инициатива с основна задача – съгласуването на обща позиция между държавите членки относно съществуване и прилагане на двустранните инвестиционни договори, сключени между държавите – членки на Европейския съюз, така че да се спазва законодателството на Съюза.
По инициатива на Европейската комисия към Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ или така наречената DG FISMA на Комисията, бяха създадени експертни работни групи, които обсъждаха инвестиционната среда на Европейския съюз в светлината на тези сключени двустранни инвестиционни договори между държавите членки с оглед тяхното прекратяване.
С Решение на Министерския съвет по т. 15 от Протокол № 23 на заседание на Министерския съвет от 15 юни 2011 г. е била одобрена позиция на Република България относно готовността за прекратяване на такъв тип двустранни инвестиционни договори.
Тогава българското правителство е изразило принципна позиция, че Република България ще заяви готовност за прекратяване на двустранните инвестиционни договори с държавите членки тогава, когато се приеме координиран подход на ниво Европейски съюз за едновременно и цялостно прекратяване на всички двустранни инвестиционни договори в рамките на Съюза, включително и чрез допълнително съдействие на Комисията. Така на прекратяване подлежат 23 двустранни инвестиционни договора между България и държави – членки на Европейския съюз, както и клаузата в прекратения двустранен инвестиционен договор с Италианската република, с която се удължава закрилата на инвестиции, направени преди датата на прекратяването на Договора за допълнителен период от време.
С Решението по Делото C-284 „Achmea срещу Република Словакия“ от 6 март 2018 г. Съдът на Европейския съюз постанови, че арбитражните клаузи в двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз, са в противоречие с чл. 267 и чл. 344 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Тогава Съдът прие, че арбитражните клаузи, които са залегнали в двустранните инвестиционни договори между държавите членки, противоречат на правото на Европейския съюз и следователно са неприложими.
След постановяването на цитираното решение, държавите членки с посредничество на Европейската комисия засилиха дискусията във връзка с прекратяване на сключените помежду им двустранни инвестиционни договори.
Страните членки постигнаха съгласие процесът по прекратяване на тези договори да бъде осъществен на два етапа, като първият следва да се осъществи с подписване на декларация на представителите на правителствата на държавите членки относно правните последици на решението на Съда по отношение „Achmea“ и относно защитата на инвестициите в Европейския съюз, и като втори етап, държавите членки следва да положат максимални усилия да прекратят договорите с многостранен договор или двустранно в срок до 6 декември 2019 г.
В периода 15 – 16 януари 2019 г. държавите членки, включително България, подписаха декларация в изпълнение на първия етап. Паралелно с процеса на финализиране на декларацията, държавите членки с посредничеството на Комисията, започнаха работа по едновременно и координирано прекратяване на инвестиционните договори в рамките на Европейския съюз посредством сключването на многостранно споразумение.
С Решение по т. 18 от Протоколно решение № 25 от заседанието на Министерския съвет, което е проведено на 29 април 2020 г., Министерският съвет одобри Проекта на споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз, като основа за водене на преговори и упълномощи постоянния представител на Република България към Европейския съюз господин Цанчев да проведе преговорите и да подпише споразумение от името на Република България, при условие за последваща ратификация.
Със Споразумението ще бъдат прекратени 19 двустранни инвестиционни договора на Република България с държави – членки от Европейския съюз, както и клаузата, която споменах преди малко, в прекратения договор с Италианската Република.
Споразумението беше подписано на 5 май 2020 г. между 23 държави членки, сред които е и Република България. Няколко държави – настоящи и бивши членки на Европейския съюз, бивша е една – Великобритания, всички други са: Кралско Швеция, Република Финландия, а Австрия и Ирландия не подписаха Споразумението по редица съображения, като някои от тях са заявили готовност да пристъпят към двустранно прекратяване на инвестиционните си договори, в случай че са налице такива, с останалите държави членки.
Споразумението подлежи на ратификация на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Колеги, имате думата за изказвания, мнения, становища, възражения? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз,
№ 002-02-14, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2020 г.
Моля, който е „за“, да гласува.
За – 20, против и въздържал се – няма.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИНОС МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАНЕВРОПЕЙСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД В ОТГОВОР НА COVID-19 И СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ГАРАНЦИЯ ПРИ ПЪРВО ПОИСКВАНЕ МЕЖДУ ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ГАРАНТИ И ПРИСЪЕДИНЯВАЩИТЕ СЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ ГАРАНТИ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, ПОДПИСАНИ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА НА 9 ЮЛИ 2020 Г. В СОФИЯ И ОТ СТРАНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА НА 24 АВГУСТ 2020 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ, № 002-02-16, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 11.09.2020 Г.
Гости са: от Министерството на финансите: госпожа Маринела Петрова – заместник-министър, и госпожа Росица Димитрова – държавен експерт в дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“.
Уважаема госпожо Петрова, имате думата.
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Благодаря.
Цитираното от Вас Споразумение е сключено във връзка с участието на България в Паневропейския гаранционен фонд, който е част от цялостния пакет от мерки на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19. Създаването на Фонда, който е в размер на 25 млрд. евро, е одобрен от Европейския съвет на 23 април 2020 г.
В рамките на Паневропейския гаранционен фонд ще се предоставят гаранции по операции на ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд, като тези операции могат да бъдат директно финансиране или гаранции за високорискови операции на крайни бенефициери в участващите държави членки, които са жизнеспособни в дългосрочен план, но изпитват краткосрочни ликвидни затруднения поради икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 и които отговарят на изискванията за търговско финансиране на Европейската инвестиционна банка или нейните финансови посредници.
Крайни бенефициери са основно малки и средни предприятия. За тях е определен 65% дял от финансирането по линия на Гаранционния фонд, но могат също така да бъдат и предприятия със средна капитализация, корпорации и публични предприятия, предоставящи важни услуги, по-специално в областта на здравеопазването, медицинските изследвания и образованието, които не могат да получат финансиране по линия на съществуващите продукти на групата на Европейската инвестиционна банка.
Фондът се финансира от държавите – членки на Европейския съюз, като приносът им е под формата на неотменими безусловни гаранции при първо поискване, които ще покриват загубите по операции, финансирани от ЕИБ и ЕИФ. Размерът на гаранцията за всяка участваща държава членка се определя като процент от общия размер на Гаранционния фонд, в съответствие с дела в капитала на банката.
Делът на България в капитала е в размер на 0,21 на сто и съответно гаранцията, която България ще предостави, е в размер на 51,25 млн. евро или 100,2 млн. лв.
Само операции и крайни бенефициери в държавите членки, които имат финансов принос в този фонд, са допустими за финансиране. Приносът на участващите в Гаранционния фонд държави членки се урежда със споразумение за принос между ЕИБ и съответната държава членка, в което се определя размерът на гаранцията, критериите за допустимост, първоначалния избор на продукти, които ще се гарантират по линия на Фонда, нивата на риска, който ще се поема от ЕИБ и ЕИФ, начисляваните такси и лихви във връзка с управлението на Фонда и плащанията по операциите.
Във връзка със споразуменията за принос се сключва и споразумение за гаранция при първо поискване между държавите членки, които са гаранти, и ЕИБ, като в него се уреждат въпросите, свързани с обхвата на предоставената от участващите държави членки гаранция и процедурата по плащане, в случай на активиране на активиране на такава гаранция.
Ако се активира гаранция, всички загуби по операциите на групата на ЕИБ се покриват колективно от всички участващи държави. Делът на всяка държава членка в сумата, подлежаща на възстановяване сума, отново е пропорционален на делът ѝ в Гаранционния фонд – в нашия случай 0, 21 на сто.
Плащанията по активирани гаранции са ограничени до размера на участието на съответната държава членка във Фонда, тоест общият размер на плащанията от България по активирани гаранции няма да надхвърля размера, който посочих преди малко, а именно 51 млн. 251 хил. 027,24 евро.
Първоначалният инвестиционен период на Паневропейския гаранционен фонд ще бъде до 31 декември следващата година, като е възможно той да бъде удължен с 6 месеца, ако има съгласие с мнозинство от 2/3 от участващите държави членки.
Предоставянето на гаранция, в размер до горната левова равностойност във връзка с участието на България в Гаранционния фонд, е предвидена в чл. 70а, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., обн., ДВ, бр. 60 от същата година. Двете споразумения са одобрени с решението по т. 39 от Протокол № 40 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 1 юли 2020 г.
Съгласно условията за създаване на този гаранционен фонд, той ще стартира своята дейност, след като бъдат подписани споразумения за принос с държави членки, чиито общ дял в капитала на ЕИБ е най-малко 60%. Банката информира, че към края на месец август са подписани споразумения за принос от държави членки, чиито общ дялов капитал е 90%. Съгласно изискванията на двете споразумения те влизат в сила от датата на последния подпис, който е положен от ЕИБ на 24 август 2020 г., тъй като двете споразумения подлежат на ратификация от Народното събрание със закон.
На основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България бе договорено с банката споразуменията да влязат в сила за България след получаване от банката на писмо, с което се уведомява ЕИБ, че процедурата по ратификация е приключила. До получаване на уведомлението ЕИБ ще счита подписа на България единствено като временно намерение. Този подход бе съгласуван и одобрен и от Министерството на външните работи. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Колеги, имате думата за изказвания, мнения, становища, възражения. Няма такива.
Закривам дебата.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург, № 002-02-16, внесен от Министерския съвет на 11 септември 2020 г.
Моля, който е „за“, да гласува:
За – 20, против и въздържали се – няма.
Благодаря Ви за участието.
Благодарим на гостите.

Преминаваме към трета точка:
ОБСЪЖДАНЕ ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, № 054-01-85, ВНЕСЕН ОТ ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 17.08.2020 Г.
Гости по точка трета са:
- от Централната избирателна комисия: госпожа Таня Йосифова – заместник-председател, и господин Димитър Димитров – член;
- от „Информационно обслужване“ АД: професор Михаил Константинов – председател на Съвета на директорите, господин Ивайло Филипов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
- от Държавна агенция „Електронно управление“: господин Атанас Темелков – председател, и господин Кирил Дойчинов – главен секретар“;
- от Българския институт за стандартизация: господин Ивелин Буров – председател на Управителния съвет;
- от Българския институт по метрология: господин Златко Халваджиев – главен секретар;
- от Асоциация „Прозрачност без граници“: госпожа Ваня Нушева – програмен директор и преподавател по избирателни системи и изборна администрация“ в СУ „Св. Климент Охридски“;
- от Администрацията на Президентството на Република България: професор Емилия Друмева – секретар по правни въпроси.
Здравейте!
Колеги, преминаваме към Доклада.
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, знаете, че този законопроект се очаква с голямо внимание. Прави ми впечатление, че сред гостите, с изключение на представителя на Асоциация „Прозрачност без граници“, няма други представители на гражданското общество и на експертите-организации. Бих искал да знам имало ли е допитвания до Комисията, имало ли е желание от тяхна страна да участват, и ако „да“, защо такова нещо им е отказано?
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви за въпроса, уважаеми господин Зарков.
Имало е, и не само от цитираното от Вас сдружение, имало е и от извънпарламентарно представени политически партии. С оглед заповедта на председателя на Народното събрание и спазването на противоепидемичните мерки – виждате, че сме достатъчно много и на гъсто, са ограничени участията, и тези, които са се регистрирали и са поискали първи участие в Комисията, са получили такова, основно от държавните институции – хората, които участват в обсъждането.
Знаете, че на първо гласуване бяхме допуснали абсолютно всички желаещи. Пак имаше процедиране по отношение на забавените, тоест на тези, които в последния момент са поискали участие.
КРУМ ЗАРКОВ: Моля, за отношение.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Заповядайте, имате думата.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, намирам това обяснение за недостатъчно. По този кодекс, по тези правила ще гласуват всички български граждани. Дискусията след първо четене и докладът, който виждаме, показва, че вносителите, както и държавната администрация, която до голяма степен е подчинена по един или друг начин на тези вносители, вървят по своя собствен път, без да се интересуват въобще от критиките и забележките, които могат да имат различни експерти и участници в този процес.
Изборният процес ще бъде наблюдаван не само от държавната администрация и от политическите партии, а и от граждански сдружения и международни институции и няма нищо по-нормално от това те да участват в работата и да чуем техните становища.
Това с противоепидемичните мерки, прощавайте, но не го намирам за много сериозно в една зала, в която на пръв поглед може да се преброят около 50 човека. По-скоро ми се струва, че се цели ограничаване на дебата, цели се да не се чуят някои основни неща, които ще бъдат изречени и от политическа сила като БСП, но които са и широко подкрепяни от всички, които разбират от изборен процес. Това ми се струва доста опасен прецедент.
Народното събрание…
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Господин Зарков, моля Ви да бъдете кратък. Искат и колегите думата.
КРУМ ЗАРКОВ: Народното събрание…
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Разбрахме Вашата теза.
КРУМ ЗАРКОВ: Народното събрание и изборният процес трябва да бъдат отворени за участието на гражданите.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Отворени са. Именно по тази причина и заседанието се излъчва онлайн, за да имат достъп всички български граждани до това, което гласуваме.
КРУМ ЗАРКОВ: Заседанието е онлайн…
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Всички становища са получени писмено. Благодаря Ви.
КРУМ ЗАРКОВ: Не, не ми…
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Моля Ви, не нарушавайте реда в Комисията.
КРУМ ЗАРКОВ: Заседанието е онлайн и журналистите в мазето...
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Много Ви моля, политическите изказвания запазете в зала.
КРУМ ЗАРКОВ: Не, аз ще…
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Умолявам Ви, тук сме Комисия по правни въпроси.
КРУМ ЗАРКОВ: Вижте, когато Вие сте изгонили експертите от залата, остават само…
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Не сме изгонили никого, недейте да злоупотребявате.
КРУМ ЗАРКОВ: Е, как!? Вие не сте ги допуснали.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Недейте така! Благодаря Ви.
Заповядайте, уважаеми господин Хамид – имате думата.
ХАМИД ХАМИД: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, скъпи гости! През последните години присъствието на гости леко се изопачи предвид трайната практика в Правна комисия. Основно това се дължи на прекалената демократичност на последните председатели на Правна комисия.
Преди последните двадесет и няколко години неизменна практика беше гости да се канят на дебати на първо четене. Там всички представят своите становища и става хубав дебат. След това на второ четене гости не сме канили никога, колеги, и не сме и допускали. Това става в последните няколко години и сме свидетели как по всеки текст слушаме едни и същи тези, които чухме и на първо четене.
Какъв е смисълът да блокираме заседанието на Правна комисия с повторение на дебата на първо четене? Едни и същи тези повтаряме на две заседания и така се случва, че гостите говорят много повече от членовете на Комисията, повтарят същите си тези и прочитат онези становища, които вече са ни представили в писмен вид и които са в стенограмата и в протокола от заседанието на първо четене. Какъв е смисълът?
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Колеги, преминаваме към Доклада.
„Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“.
Имате думата по наименованието на Закона.
Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона.
Моля, който е „за“, да гласува.
За – 13, против – няма, въздържали се – 7.
Приема се.
Преминаваме към предложение на народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, уважаеми господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, без да се впускам в детайлна защита на нашите предложения, защото Вие ги познавате добре – правим ги за пореден път, само ще кажа, че ние сме на мнение, че не може конституционно закрепено гражданско право да бъде трансформирано в задължение със закон.
Ето, ще Ви изчета принципите в Изборния кодекс – чл. 3 говори за всеобщо равно и пряко избирателно право, тоест правото да гласуваш си е едно право, закрепено в Конституцията, и няма как да бъде трансформирано в задължение. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
Реплики към изказването на господин Хамид?
Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми господин Хамид, уважавам силно упоритостта, с която Вашата политическа сила защитава определени тези – Вие ги предлагате редовно, имате възможност да ги защитите редовно и сега ще гласуваме. А защо да е различно за хората от гражданското общество, които също имат право редовно да защитят тезите си?
И едно нещо! Този параграф и този дебат за задължителното гласуване или не, което е стигало и до Конституционния съд, е едновременно важен и едновременно показателен защо законопроектът, който разглеждаме в момента, не е този, който трябваше да разглеждаме.
Тези тежки въпроси, които отдавна са били предмет на дебат, не бива да бъдат предмет на дебат в този закон. Този закон имаше една цел и затова ние се въздържахме още по неговото наименование. (Реплики на народния представител Димитър Лазаров.)
Този закон имаше за цел (реплика на народния представител Димитър Лазаров: „Това е изказване, госпожо Председател!“)
Този закон…
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Моля Ви, не влизайте в диалог.
Господин Зарков – по-кратко!
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми господин Хамид, обръщам се към Вас, Вие бяхте участник и в работната група, която беше сформирана, където различните парламентарни сили заявиха своите приоритети.
Този закон имаше за цел да направи необратимо машинното гласуване и да изчисти някои от проблемите, които Централната избирателна комисия беше установила, вследствие на проведените през годините експерименти. Вместо това той връща назад вече постигнатото и внася допълнително объркване. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви.
Имате думата за дуплика, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Зарков, благодаря Ви за репликата.
Само към последните думи, ще напомня, че по предложение на „Движението за права и свободи“ сегашния действащ текст в Изборния кодекс – гласуването оттук нататък е само машинно, без хартия оттук нататък във всички избори. Това е факт и никой не може да ни го оспори.
Колкото до задължителното гласуване – репликата, която ми направихте, аз от нея си правя извода, че оттук нататък Вие ще подкрепите и всички наши останали предложения, които осигуряват възможност – било законова, било фактическа, българските граждани да могат да упражняват това свое право, според Вас – задължение, според нас – право, тоест, от една страна, сте за задължително гласуване, а от друга, различни противоконституционни и други законови текстове водят до лишаване на българските граждани от право на глас. Благодаря Ви предварително за подкрепата по тези текстове.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Заповядайте, уважаеми господин Зарков – имате думата за изказване.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам думата, за да заявя, че в днешното заседание на Комисията Българската социалистическа партия няма да подкрепи нито едно от предложенията на „Движението за права и свободи“, няма и да се включи в обсъжданията по тях – те откровено излизат извън предметния обхват на приетия на първо четене Законопроект. Бяха обсъдени по същество няколко пъти в този мандат на парламента. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Колеги, други изказвания?
Заповядайте за реплика, уважаеми господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Господин Зарков, Вашето заявление, че няма да подкрепите предложенията, които излизат извън принципите и обхвата на внесения законопроект, отнася ли се и за Вашите предложения? (Реплика на народния представител Крум Зарков.)
Ще ги оттеглите ли?
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Заповядайте – имате думата за дуплика, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Моля уважаемия господин Лазаров, когато стигнем до нашите предложения, да каже кое точно излиза извън Законопроекта и кое точно не е свързано с машинното гласуване или улесняването му, от една страна.
От друга страна, разликата между нашите и Вашите предложения, уважаеми господин Лазаров, е във факта, че нашите правят така, че машинното гласуване да е възможно, а Вашите го затрудняват. (Вън от залата, от прозорците, се чуват викове: „Оставка, оставка!“)
Присъединявам се и към звуците, които чуваме извън тази зала…
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Отново Ви моля, политическите изказвания запазете за залата. Съвсем коректно и колегиално Ви моля.
Заповядайте за процедура, уважаеми господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви.
Госпожо Председател, обръщам се към Вас – да спазвате Правилника и правилника на Комисията, и да се придържате към обсъждането на второ четене. Не сме на първо четене – кой каквото си иска да заявява. Заявява се и се прави изказване по конкретния текст. Хайде сега ми кажете кой текст обсъждаме?! (Оживление.) Може ли някой да ми каже? (Реплики.)
Не, не гледайте в листа! (Шум и реплики.)
Кой текст обсъждаме? Ние обсъждаме тук политически аргументи на първо четене. Ама, моля Ви се, уважавайте си професията, Вие сте юристи! Аз съм икономист. Поне себе си уважавайте. Текст по текст, придържайте се към Правилника.
Това ми е процедурата, госпожо Председател.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев – ще се постарая да се справя.
Колеги, други изказвания по предложението за създаване на нов параграф? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението.
Който е „за“, да гласува.
За – 2, против – 9, въздържали се – 7.
Преминаваме към § 1 – текст на вносител.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Параграф 1 касае създаването и правилата за създаване на избирателни секции и определяне на местата за гласуване на избирателни секции в чужбина. На първо четене беше подкрепено от Министерството на външните работи – не знам дали те имат представител тук, тогава въпросите ми са към вносителите.
Имам два въпроса.
По същество това, което се казва, е, че избирателни секции извън страната не се образуват, ако е прекратена или преустановена дейността на задграничното ни представителство. Това противоречи на логиката, която следваше изборното ни законодателство досега, а именно водещо да бъде дали страната ни има дипломатически отношения с тази страна и най-важното, разбира се, дали там има български избиратели, които желаят да гласуват.
Въпросите ми са в следния порядък към вносителите. Каква е била практиката досега, когато се е случвало такова нещо и какво ще допринесе тази промяна? Първи въпрос.
Втори въпрос: как се съчетава това с разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 4 от сега действащия ни Изборен кодекс? Според нея ръководителите на дипломатически и консулски представителства на Република България незабавно, не по-късно от 55 дни преди изборния ден, изискват съгласие на приемащата държава при разкриване на избирателни секции в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик.
И третият въпрос, може би най-същественият: какво всъщност се цели с тази поправка – да се улеснят избирателите, или да се улесни администрацията?
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Реплики към изказването на господин Зарков? Няма.
Други изказвания?
Аз имам едно предложение по чл. 83, а. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – § 1 да отпадне.
Мотивите ни за това са: след обсъждане в парламентарната група, с оглед възможността да се получи ограничаване на гласуването на българите в чужбина, предлагаме параграфът да отпадне.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване така направеното предложение от мен по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Моля, който е „за”, да гласува.
За – 20, против и въздържали се – няма.
Преминаваме към предложението на народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, това е старият ред за образуване на секции преди да влязат ограниченията. Няма да го аргументирам. Слушали сте ни много пъти. Смятаме, че по този начин текстът два възможност на по-голям брой български граждани, независимо къде се намират, да гласуват, и по този начин да се увеличи представителността в политиката, за която всички говорим напоследък. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Реплики към изказването на господин Хамид? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов.
Моля, който е „за”, да гласува.
За – 2, против – 9, въздържали се – 7.
Преминаваме към предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на § 1а.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател! Предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители има пряко отношение към организацията на машинното гласуване в България такава, каквато е предвидена в нашето законодателство. Член 18 организира разпределението на правомощията при организиране на изборите между Централната избирателна комисия и Министерския съвет. В едно от неговите изречения, което, за съжаление, често пъти е забравяно, е записано, че органите на изпълнителната власт и другите институции осъществяват дейностите от организационен и технически характер по осигуряването на избирателните комисии, включително с бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали.
Предлагаме в правилното място на този текст да се добави „включително с устройства за гласуване“, тоест с машините, които са необходими за провеждане на изборите. Това е само първата стъпка от поредица наши предложения, в които се опитваме да предотвратим желанието на вносителите на този законопроект да разтоварят и да изолират Министерския съвет от всякакви отговорности по тази тема. Това не е правилно и ще доведе до доста сериозни трудности при организирането на вота. Надяваме се да не е това целта Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Реплики към изказването на господин Зарков?
Заповядайте, уважаеми господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Моята реплика е много кратка. Какво се има предвид под „устройства за гласуване“?
Въпросът ми не е шеговит, а е много сериозен!
Какво се има предвид под „устройства за гласуване”? Ако не е ясно, мога да го поясня после още. Има едни устройства, има втори, има трети, има четвърти – кои устройства?
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Заповядайте, уважаеми господин Зарков, за дуплика.
КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Цонев, има се предвид устройствата според техническите спецификации, изготвени от ЦИК; има се предвид устройствата, които в продължение на няколко години бяха непрекъснато експериментирани в България; има се предвид устройствата, които в продължение на месеци тук прожектирахме, гледахме, виждахме; има се предвид устройствата, за които всички разбраха какво представляват, а именно машина с тактилен екран, на която се натиска, отбелязва се преференцията, дава разписка и се пуска в урната. Просто наистина не знам вече как трябва да го обясним?! И техническите спецификации са написани в ЦИК, включително и след изготвянето на съответните доклади. Устройствата не знаят какви са само тези хора, които не искат да ги видят в урната.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Господин Ципов – за изказване, и след него Вие.
Заповядайте, уважаеми господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости! Нека да напомним какво е съдържанието на действащата разпоредба на ал. 1 на чл. 18, от една страна, а от друга страна, нека и да заявим, че този текст традиционно съществува още от Изборния кодекс, който беше приет 2010 г., а преди това и от останалите изборни закони. Съвсем ясно са разграничени функциите на отговорните органи в изборния процес.
Какво се казва в изречение трето на сега действащата разпоредба на чл. 18, ал. 1?
„Отпечатването на хартиените бюлетини, машинното гласуване и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от Централната избирателна комисия“.
А преди това в изречение второ се казва, че „органите на изпълнителната власт и другите институции осъществяват дейности от организационен и технически характер по осигуряването на избирателните комисии, включително с бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали“. И чак тогава идва изречението, че „Министерският съвет координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото осигуряване на изборите“.
И в този контекст е нашето предложение в Законопроекта, който разглеждаме сега на второ гласуване, за допълване правомощията на Централната избирателна комисия. Няма как на Министерския съвет да се възложи нещо, което е коренно различно от това, което е предвидено в момента в действащия закон. И нека да напомним, че този закон беше приет 2014 г.!
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ципов.
Реплики към изказването на господин Ципов? Няма.
Заповядайте, уважаеми господин Цонев, имате думата.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви.
Да поясня тогава каква е нашата претенция към този текст.
Доколкото ние все пак, да припомня, сме внесли текста за сто процента машинно гласуване, многократно – господин Зарков, обръщам се към Вас, тъй като в случая ние спорим по тази тема, многократно сме обяснявали, че има различни видове машини за гласуване. И никога не сме се съгласявали, че тази с копченцата или с тъчскрина ще бъде тя. Не сме се съгласявали и че трябва да бъде купена или наета. Не сме се съгласявали и с това, че не е посочен държавен орган за одит, сертифициране и така нататък, и така нататък.
Така че въпросът ми е съвсем изконен: защо се предполага, че всички са се били съгласили с точно тази машина и с точно този ред?
Тук ще се съглася с едно по-прежно изказване, че този закон не трябваше да изглежда така и този закон трябваше да бъде изготвян и приеман при един малко по-широк консенсус. Защото ние например знаем поне четири вида машини за гласуване, едната от които е сканираща машина, при която се гласува с хартия, но не броят секционните избирателни комисии, и която отстранява всички дефекти, за които се борим ние, виждам, че и Вие вече. (Шум и реплики.)
Да, да, ние се борим доста отдавна. Миналия път и в залата казах откога. Тоест възможността да бъдат отстранени сегашните дефекти на хартиеното гласуване, които се проявяват най-вече в секционните избирателни комисии, категорично не става само с една машина. Въпрос на разговор, въпрос на сметки, въпрос на организация, въпрос на преценка кое е по-ефективно (реплики от народния представител Хамид Хамид) и международен опит, както ми подсказва колегата Хамид, защото в двете най-големи държави в света е с машини, които броят. Сканират и броят!
Наистина има избиратели, които трудно ще се справят с машината от психологическа гледна точка и това много ясно да се сетите, ако имате дядовци и баби вкъщи. Грамотни, интелигентни, но когато допрат до компютъра – обясняваш, обясняваш обаче не могат да прекрачат границата на онова, в което са.
Така че съвсем резонен е въпросът ми. Ние винаги сме били и оставаме на позицията, че секционните избирателни комисии не бива да броят, не бива да отчитат резултат, това трябва да го прави машина, но може и да не се натиска копченце. Може машината да брои, да сканира и да връща неправилно попълнената бюлетина. И се постига и ефектът да няма невалидни гласове, неправилно попълнени бюлетини.
Така че ще спорим по тази тема, но не ни се дава възможност. Тук се пришпорва Законът и така – ще вървим с всички дефекти.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Реплика към изказването на господин Цонев? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Моля, който е „за“, да гласува.
За – 7, против – 8, въздържали се – 3.
Заповядайте, уважаеми господин Хамид – имате думата за отрицателен вот.
ХАМИД ХАМИД: Гласувах против, колеги, защото господин Зарков още в началото си го пожела – в режим на реципрочност и предвид неговото изказване, че няма да подкрепи нито едно предложение на ДПС. За да не вземам думата за всеки отрицателен вот, аз ще кажа, че няма да подкрепя нито едно предложение на колегите от БСП. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Колеги, преминаваме нататък по Доклада.
Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, уважаеми господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Съвсем накратко. Това е текст за така наречената уседналост. Казвам уседналост, така наречена, защото тя, казвайки български гражданин къде не може да гласува, не казва този гражданин къде може да гласува, тоест това е уседналост наполовина.
Уседналостта е инструмент познат в целия свят, във всички изборни системи, но винаги когато се казва къде не може да гласува едни гражданин, се казва и къде може. Този текст води до фактическа невъзможност български граждани да упражнява правото си на глас.
Смятаме, че режимът, който действаше преди приемането на Изборния кодекс от 2010 г. още, е по-справедлив. Там уседналостта беше от деня на издаване на указа за насрочване на съответния вид избори на държавния глава. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Реплики към изказването на господин Хамид? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф.
Моля, който е „за“, да гласува.
За – 2, против – 9, въздържали се – 7.
Преминаваме към следващото предложение от народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в чл. 38, ал. 2 – т. 7 и 8 да отпаднат.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване така цитираното преди малко предложение.
Моля, който е „за“, да гласува.
За – 2, против – 9, въздържали се – 7.
Преминаваме към § 2 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте.
СТОЯН БОЖИНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От дълго време ВМРО в група „Обединени патриоти“ има желание да бъде ограничен така наречения контролиран вот. Това е стъпка в тази посока, поради което Ви моля да подкрепите отпадането на поредните номера в бюлетината. Който е грамотен, който човек има завършено някакво образование, ще успее да се справи и с по-сложната бюлетина. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Божинов.
Реплики към изказването на господин Божинов?
Няма реплики.
Други изказвания?
Заповядайте, уважаеми колега Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Нашето предложение е да си остане именно старото положение в Избирателния кодекс, а именно „50 дни“ като се спре дотук.
Мотивът ни е, че тази фиксация върху „Информационно обслужване“ АД на практика убива конкурсното начало и не бива държавата да дава такива поводи и такъв пример. Независимо че мотивите на първо четене бяха, че винаги печели „Информационно обслужване“, не бива да се дава служебно предимство на въпросната фирма „Информационно обслужване“ АД. Не е въпрос на недоверие. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев.
Реплики към изказването на господин Байчев? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и група народни представители за отпадането на § 2.
За – 7, против – 13, въздържали се – няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
За – 2, против – 9, въздържали се – 7.
Подлагам на гласуване текста на § 2 по вносител.
За – 13, против – 7, въздържали се – няма.
Приема се текстът на вносител за § 2.
Преминаваме към § 3 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за отпадане на § 3.
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, уважаеми господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Моето предложение е практически да бъде запазен съдебният контрол по отношение на решението на ЦИК, с което се определят изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването. Още повече, при въвеждането на смесен вариант на гласуване – машинно и с хартиени бюлетини, смятам, че няма причина това решение на ЦИК да не подлежи на оспорване по съдебен ред. Честно казано, не видях в мотивите на вносителя достатъчно добро обосноваване на това тяхно предложение да отпадне това решение на ЦИК от кръга на решенията, които подлежат на оспорване. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Реплики към изказването?
Заповядайте, господин Зарков, имате думата за реплика.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми господин Митев, по същество ние сме направили същото предложение. Считаме, че съдебният контрол трябва да бъде възможно най-широк в изборния процес, включително по решенията за ЦИК.
Правя Ви реплика, за да отбележа, че всъщност Вие предлагате по една точка да бъде отменена възможността за съдебен контрол и това са условията, реда и сроковете за възлагане. Условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка, ние предлагаме и върху това да има. Моля Ви да обясните защо предлагате по тази точка да няма съдебен контрол.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Заповядайте.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колега Зарков, тъй като в предходния параграф, който беше подкрепен, практически правомощията на ЦИК по точки 33 и 34 от действащия Изборен кодекс се обединяват в една точка, затова и чисто технически на практика трябва да бъде заличена само едната от точките, ако оставяме съдебния контрол, и затова е направено така. Не е в този смисъл, в който Вие сте го разбрал. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Изказването ми е благодарност за уточнението на господин Митев. В този случай изцяло ни се припокриват предложенията. Надявам се и другите да подкрепят очевидния факт, че съдебният контрол трябва да бъде възможно най-широко разположен върху решенията, които касаят пряко извършването на изборния процес и вносителите да се съобразят с това преобладаващо становище, за да отпадне предложеният § 3.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Колеги, други изказвания? Няма други изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за отпадането на § 3.
За – 7, против – 13, въздържал се – 1.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
За – 9, против – 2, въздържали се – 9.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3.
За – 11, против – 7, въздържали се – 2.
Преминаваме към предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 72.
Имате думата за изказване.
Заповядайте, уважаеми господин Божинов.
СТОЯН БОЖИНОВ: Уважаема госпожо Председател, това е по същата причина. Надявам се да ни подкрепите. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви.
Колеги, други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
За – 2, против – 2, въздържали се – 16.
Преминаваме към текста на § 4 – текст по вносител.
Изказвания?
Правя предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за отпадане на § 4, т. 2.
Заповядайте, уважаема госпожо Нушева.
ВАНЯ НУШЕВА: Благодаря Ви.
Благодаря за така формулираното предложение да отпадне този параграф.
Причините за това са, че всъщност внесеното предложение предвиждаше отпадане на възможността наблюдателите да извършват проверка на системата за машинно гласуване. Правилно е предложението да остане същата разпоредба. Защо? Защото доверието в изборния процес се крепи на възможността всички, включително и официално регистрираните наблюдатели, да имат възможност да се уверят, че системата работи правилно. Всички инструменти за одит и проверка – и от държавни институции, и от наблюдатели, са инструмент за внасяне на повече доверие в изборния процес. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нушева.
Колеги, други изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване така направеното предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, направено от мен.
За – 20, против – няма, въздържали се – няма.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя, заедно с направеното предложение по реда на чл. 83.
За – 20, против – няма, въздържали се – няма.
Преминаваме към предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в чл. 181.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата и подлагам на гласуване направеното предложение от народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов.
За – 2, против – 9, въздържали се – 7.
Преминаваме към § 5 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости на Комисията! Всъщност оттук започва спорът за това дали машинното гласуване ще бъде въведено ексклузивно във всички секции с над 300 души избиратели или както предлагат вносителите от ГЕРБ – ще бъде смесена система.
Мисля, че е очевидно ясно, че голямото предимство и преимущество на машинното гласуване е, че не позволява грешки на действителни бюлетини и подпомага значително изготвянето на протокола. Това преимущество практически ще бъде обезсмислено, ако наред с машината съществува възможност за хартиен вот.
Позволете ми с две изречения да припомня еволюцията на този въпрос през последното Народно събрания, през тази легислатура, това Четиридесет и четвърто народно събрание. Ние тръгнахме от системата на смесено гласуване, тоест на различни видове гласуване. Стигнахме до заключението, че трябва да се гласува само с машинно. Колегата Хамид Хамид имаше репликата за изваждане на химикалката от изборния процес. Това беше подкрепено от народните представители от ГЕРБ преди не много време – преди по-малко от година. Сега отново се връщаме назад във времето.
Не искам да говоря за устойчивостта на законодателството и колко е важна тя за изборния процес, защото то става анекдотично в нашето Народно събрание, за съжаление, но няма никаква логика в така направеното сега предложение.
Затова Ви моля още веднъж: след като държавата ни ще ангажира сравнително голям ресурс, след като това отне доста време и включително за провеждането на експерименти, нека да не обезсмисляме това усилие и да дадем възможност на този технически въпрос, който е за машините, да възпроизведе и политическия ефект, който е честни, възможно най-честни избори и отстраняване на грешките в него.
Затова Ви моля, вместо да подкрепяме предложението на вносителя, да подкрепим предложението на Корнелия Нинова и група народни представители – предложението на БСП, което внася яснота по въпроса, и да вървим към изцяло машинно гласуване в големите секции в страната.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Колеги, реплики към изказването на господин Зарков? Няма.
Изказване – господин Иванов.
Заповядайте, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, скъпи гости! Ще си позволя да направя кратко изказване във връзка с това предложение, именно да подчертая колко е важно, а и когато предлагаме нещо и ние като законодатели и като народни представители, да влагаме и прилагаме личния пример. Наскоро, в едни последни избори, не мога да кажа, че бяха отъждествени с машинно гласуване, а именно за прекия избор, който се проведе в събота на колегите от БСП за избора на нов председател на Българската социалистическа партия. Тук говорим именно да отпадне възможността на хората да изберат, когато имат едно задължително условие да гласуват, да изберат между хартиена бюлетина или машинно гласуване. Мисля, че 85% от всичките членове на БСП – това беше изнесено от пресконференция на Българската социалистическа партия, са гласували на хартия. Така че не трябва на тези български граждани да им забраняваме или да ограничаваме възможността за гласуване.
Затова мисля да не подкрепя това предложение, направено от Корнелия Нинова и група народни представители и именно да остане възможността на българския избирател да гласува и хартиено, и машинно – по своя собствена преценка. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Заповядайте, уважаеми господин Зарков, имате думата за реплика.
КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Иванов, предлагам Ви да изкоментирате изборите на БСП, когато пряко в ГЕРБ изберете следващия си председател. Преди това можете само да се поучите от демократичността на нашата партия.
Няма да влизам в тези заявки, но искам да ви поставя един конкретен въпрос, а той е: след като сте толкова убеден и личният Ви избор подсказва, моля, кажете как гласувахте Вие при последните изменения през месец април 2019 г., които направиха така, че да се гласува само с машини? Вашият глас тогава и Вашето вътрешно убеждение какво Ви говореше?
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Заповядайте, уважаеми господин Митев. Имате думата за втора реплика.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Уважаеми колега Иванов, всъщност Вие не сте прав, тъй като не е въпросът само, че беше произведен изборът на колегите от БСП за техен председател с хартиени бюлетини, беше препоръчано всички ние да се поучим и да въведем този модел. Ние даже, в интерес на истината, сме в пълно отстъпление от тази тяхна препоръка, тъй като въвеждаме и възможност за машинно гласуване. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Има ли други реплики към изказването на господин Иванов? Няма.
Заповядайте, уважаеми господин Иванов, имате думата за дуплика.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател, благодаря Ви, колеги репликиращи.
Само да кажа, че законодателната инициатива и правото на гласуване на всеки народен представител и измененията, ако има такива виждания, са една еволюция. Както казваме, и от 2013 г., когато е имало последни дебати за обсъждане на Изборния кодекс – тогава по времето на други управляващи, понеже от началото на заседанието зовяхте за отвореност, аз тогава не си спомням да е имало отворено заседание на Правната комисия при това обсъждане, не помня да е било излъчено и в интернет. Това е във връзка с демократичността и обсъждането на Изборния кодекс пред българските граждани, а както виждаме и българските медии са тук и излъчват.
Ще допълня, без да се заяждам, че демократичното право на избор в 296 общини в България, както обявиха от БСП, явно е проведено успешно. И честит нов, стар председател на Българската социалистическа партия. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Колеги, други изказвания?
Заповядайте, уважаема госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаема госпожо Председател, колеги, гости! Позволете ми да върна историята през миналата година, когато имаше възможност за гласуване с хартиени бюлетини и машинно гласуване. Тогава бяха направени доста анализи по отношение на техническите пропуски, които бяха възникнали по време на гласуването с двата вида варианти на хората. Четиридесет процента от секциите, в които тогава имаше възможност за машинно и хартиено гласуване, отчетоха пропуски и грешки при прехвърлянето на резултатите в протоколите от машинното гласуване.
Смятам, че всички си спомняте колко ненавременна беше тогава реакцията на Централната избирателна комисия по отношение на въвеждането на указанията, обученията на секционните комисии. Представете си сега хипотезата, в която ще влезем отново – двойната възможност за гласуване с хартиени бюлетини и с машини ще доведе до същите технически пропуски при нанасянето на протоколите.
Аз смятам, че наистина трябва да помислим разумно да вървим напред по отношение на това: искаме ли толкова много, стотици хиляди недействителни бюлетини да не отчитат реално гласа на българския гласоподавател?
В тази връзка смятам, че нашето предложение е изключително адекватно и резонно, а то е такова, въведено още през 2014 г. с този Изборен кодекс. Явно Вие се опитвате да избегнете всячески възможността за въвеждането на машинното гласуване. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Клисурска.
Реплики?
Заповядайте за първа реплика, уважаеми господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Госпожо Клисурска, да подчертая, че е много важно да сме коректни в изказванията си и да кажем, че през 2014 г. има с няколко десетки хиляди повече недействителни бюлетини за провеждане на изборите за народни представители.
Другото, което искам да кажа, че членовете в секционните избирателни комисии, в Централната избирателна комисия и районните общински избирателни комисии има членове, излъчени от Българската социалистическа партия и от всички парламентарно представени партии. Мисля, че с дружни усилия указанията и методологията, която Вие коментирате, че е неясна или опорочава по някаква степен вота на българския избирател, трябва да се постараем да не се случва повече.
Пак да подчертая, че през 2014 г. спрямо 2017 г. изборите за Народно събрание – недействителните бюлетини, за които Вие споменахте, са с няколко десетки хиляди по-малко. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Други реплики към изказването на госпожа Клисурска?
Заповядайте, имате думата за дуплика.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Иванов, колеги! Преди малко имаше призиви за политически изказвания. Моето не беше политическо. Ако говорим за недействителни бюлетини, ще върна лентата преди няколко месеца, местните избори, които се проведоха преди една година. Шестстотин хиляди недействителни бюлетини, защото тогава беше взето решение изцяло на местни избори да няма машинно гласуване.
Ако говорим за връщане на лентата, аз говорих за европейските избори през миналата година и за техническите пропуски, които възникнаха при възможността за въвеждане на данните от протоколите в двата вида гласуване.
Аз съм убедена, че когато има прехвърляне на резултати от един в друг протокол, техническите грешки ще са много, те ще са неминуеми. Показаха го всички анализи и данни и в доклада на ЦИК, и Института за развитие на публичната среда. Така че смятам, че правилната посока, в която трябва да вървим, е изцяло машинно гласуване.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисурска.
Уважаема госпожо Нушева, имате думата.
ВАНЯ НУШЕВА: Може би само едно допълнение към този въпрос, въз основа на нашите наблюдения на изборите през 2019 г. И предишния път имах възможността да споделя, сега пак ще посоча цифрите. Имахме наблюдения за много важната роля на секционните комисии към това да насочат избирателите към машините или да ги откажат. В две съседни секции – Комисията в едната секция насочваше избирателите само към хартиените бюлетини, 24% бяха гласували с машини, в съседната 74% бяха гласували, защото не бяха насочвани към хартиените бюлетини.
Това, което искам да кажа тук, е следното. Ние не просто създаваме още една възможност за гласуване за избирателите, но трябва да държим сметка за последиците от това решение. Това решение е половинчато – запазва съществуващото положение и на практика ще се отрази върху работата на секционните избирателни комисии. Имаше много грешки при пренасяне на данните от машинното гласуване в окончателните протоколи. Секционните комисии бяха поставяни в ситуация да смятат на ръка резултати, които машината вече е сметнала. По този начин се обезсмисля именно позитивният ефект от машинното гласуване.
Призовавам Ви да стигнете до едно финално решение – дали ще се прилага машинно гласуване или не, защото едновременното използване на двете технологии за гласуване и за броене не само обезсмисля ефекта, но и натоварва изборната администрация. Наистина е нужно смело решение от страна на народните представители, което да даде яснота, каква технология в изборния процес ще използваме.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нушева.
Заповядайте, уважаеми професор Константинов.
Имате думата.
МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Тук искам да припомня някои числа. Тази катастрофа с 600 хиляди недействителни гласа от миналата година. (Реплика извън микрофоните.) Това са недействителни гласове от 8 милиона гласа, защото на местните избори се гласуваше за четири неща, тоест имаше 8 милиона гласа, от които 600 хиляди недействителни. Това безспорно е много, но не е това, което се чува, че това е от 3 милиона гласували. Това е категорично невярно.
Искам да Ви припомня кога в местните избори настъпи тази катастрофа. До 2011 г., когато нямаше преференции за общински съветници, недействителните гласове бяха 3, 4%. Пак е неприятно, но е в някакви норми. През 2015 г., когато се въведоха преференциите, и 2019 г., когато продължиха преференциите, на изборите само за общински съветници недействителните гласове бяха 15%, при недействителни за кметски избори 3, 4%. Връзката е толкова очевидна, че не се нуждаем от доказателства.
Ако искате пък да Ви кажа най-голямата катастрофа на всички времена в българските избори, е през 1999 г., когато 33 на сто от гласовете за общински съветници бяха недействителни. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря на професор Константинов.
Колега Зарков, заповядайте за изказване.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Помня комисията, в която уважаемият професор Константинов застъпи и подкрепи решението да няма машинно гласуване за местните избори, защото те са много сложни – и тапети, и протоколът ще е колко километра.
Сега, защото са били много сложни, е имало огромен брой недействителни гласове. Вината била в преференциите. Може преференциите да имат елемент към това. Сигурно имат, но разберете, преференциите са достижение и то не подлежи вече на преговори. Преференциите са там, където са. И нашата работа е сега да направим така, че с преференции да могат хората да гласуват така, че бюлетината им да е действителна. Всеки недействителен глас е трагедия поради простата причина, че това значи, че някой е направил усилието да участва в политическия процес на страната, отишъл е да гласува и поради една или друга причина неговия глас е безвъзвратно загубен. Поради това техническото решение – и това е основният елемент за тази борба, е повсеместното въвеждане на машинно гласуване. Вместо това да се случва, всеки път се намира някакъв начин да се връщаме назад и наистина започва да става много трудно разбираемо.
ПРЕДС. ХРИСТИАН АНГЕЛОВ: Благодаря, колега Зарков.
Реплики? Не виждам.
Господин Ципов, заповядайте за изказване.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Под формата на изказване нека всъщност да видим какво точно предлага госпожа Корнелия Нинова и група народни представители. В чл. 206, ал. 1 думите „може по свой избор да“ – да отпаднат.
Какво ще се получи всъщност, уважаеми народни представители, ако гласуваме това предложение. Ще се получи следната редакция на ал. 1: „В избирателната секция избирателят гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване, ако секцията е определена за машинно гласуване“.
Второто предложение: ал. 3 да отпадне. Алинея 3 гласи следното: „Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина“.
Всеки един от Вас може да си направи изводите какво всъщност е предложението на госпожа Корнелия Нинова и група народни представители.
ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаеми колега Ципов.
Господин Зарков, заповядайте за реплика.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ципов, понеже може би всеки наистина може да си прави изводи, но Вие очевидно не сте разбрал, да Ви обясня. В избирателна секция махаме „може по свой избор“, но оставяме да се гласува „с хартиена“ – в онези, които са определени от Закона с хартиени, тоест тези под 300. И с машина – там, където е определено, че се гласува в Закона, тоест тези над 300. Отпада ал. 3, която дава право на избор. Избирателят вече няма да има избор, според нашето предложение, а когато е вписан в секция с над 300, ще гласува само с машина, а когато е вписан в секция с под 300, ще гласува само с хартия. Ако не сте разбрал, имаме тук и други колеги, поканете и експертите, които изгониха, да Ви обяснят.
ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, колега Зарков, за репликата.
Други реплики?
Господин Ципов, заповядайте.
Няма да ползвате дуплика.
Други изказвания не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 7, против – 10, въздържал се – 1.
Не се подкрепя предложението.
Преминаваме към следващото предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов параграф за замяна на думи в чл. 212, ал. 1. (Шум и реплики.)
Извинявам се, пропуснахме да гласуваме текста на вносител.
Подлагам на гласуване текста на вносител за § 5 по отношение на чл. 206.
Който е „за“ този параграф, моля да гласува.
За – 13, против – 7.
Подкрепя се текста на вносител за § 5.
Сега вече преминаваме към предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов § 5а и за изменение на чл. 212, ал. 1.
Изказвания по това предложение? Няма изказвания, тъй като е със същия смисъл на вече гласуваното предложение.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова за създаване на нов параграф.
За – 7, против – 13, въздържали се – няма.
С 13 гласа „против“ не се подкрепя предложението на госпожа Корнелия Нинова. (Шум и реплики извън микрофоните.)
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 6 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Имате думата за изказвания.
Няма изказвания, закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители в § 6.
За – 7, против – 11, въздържали се – няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6.
За – 13, против – 7, въздържали се – няма.
Преминаваме към § 7 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за отпадане на § 7.
Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Заповядайте, уважаеми господин Ципов, имате думата за изказване.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми народни представители, уважаеми гости! Заедно с група народни представители сме направили предложение за редакция на ал. 2.
Искам по реда на чл. 83, ал. 2, т. 5 да направя предложение за редакция на ал. 2 на чл. 213а и съдържанието на ал. 2 да придобие следния характер: „Държавна агенция „Електронно управление“, съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология, удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“, Българския институт по метрология и председателя на Управителния съвет на Българския институт по стандартизация.“
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря ви, уважаеми господин Ципов.
Заповядайте, имате думата.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Таня Йосифова, заместник-председател на Централната избирателна комисия.
Първо, искам да изразя позицията на Централната избирателна комисия, която ние вече сме представили в Доклада до Народното събрание от месец февруари и предложенията за усъвършенстване на законодателството, и я поддържаме. Смятаме, че беше необходимо на един по-ранен етап да се извърши широк дебат и да се прецизира видът на устройствата за гласуване с активното участие на Централната избирателна комисия. Но тъй като сме в периода на разглеждане на Законопроекта между първо и второ четене, настояваме изрично законодателят ясно и категорично да регламентира дали устройствата за гласуване ще се купуват или наемат.
Също така поддържаме, че придобиването, съхранението, логистиката, транспортът трябва да се извършат от Министерския съвет, който при необходимост да възлага тези функции на други държавни органи от изпълнителната власт. Но, ако все пак се приеме, че Централната избирателна комисия е субектът, който придобива или наема устройствата за гласуване, изрично следва да се предвиди това правомощие на Централната избирателна комисия да възлага на други държавни органи от изпълнителната власт съхранението, логистиката и транспорта. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Йосифова.
Колеги, други изказвания?
Заповядайте, имате думата.
ИВЕЛИН БУРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! На предишното заседание на първо гласуване имах възможност да се изкажа по конкретните текстове и главно по § 7.
Извинявайте, за протокола – Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация.
Ще представя становището на Българския институт за стандартизация по въпросния § 7. Най-напред обаче ще обърна внимание на терминологията. Повече от 30 години се занимавам със стандартизация. В стандартизацията има едно много строго правило за единство и свързаност на терминологията. Самите устройства тук – и в действащия Изборен кодекс, и в предложенията са наречени по три различни начина. Кой е верният?
Искам да Ви обърна внимание също така, че чл. 213 на действащия кодекс има заглавие и то е „Система. Изисквания“. И по-нататък, в ал. 2 всичките изисквания към електронната система – как се проектира, осъществява и как се поддържа, са развити в 17 точки. Всичките тези 17 точки, материята, която е в тези 17 точки, е много по-подробно развита в серията стандарти – 27000, и предишния път имах възможност да го кажа.
Освен тези 17 точки на ал. 2, през миналата година, преди изборите за Европейски парламент, ЦИК са разписали подробна техническа спецификация, която започва с тези 17 точки на ал. 2 и по-нататък на 14 страници подробно всичко е разписано – като се започне с изисквания към хардуерната конфигурация на устройствата, се премине към общото описание на процесите – какво се прави преди изборния ден, какво се прави непосредствено преди изборния ден, какво се прави по време на изборния ден и какво се прави, когато завърши изборният ден.
Нещо повече. Има и подробно разписани изисквания към сервизните дейности, има изисквания към софтуерната реализация и конфигурация и има изисквания към сигурността на устройствата за електронно машинно гласуване. Всичките тези подробно разписани изисквания също се съдържат в серията стандарти – 27000. Искам да обърна внимание, че серията е повече от 30 стандарта, това са стотици страници.
Искам да обърна внимание и на още нещо – има приета Национална стратегия за киберсигурност. Тя препраща също към тази серия стандарти – 27000. Искам да обърна внимание и на Закона за киребсигурността и Наредбата за мрежова информационна сигурност – оставям настрана мрежовата, но информационната сигурност. Само ще Ви прочета в Допълнителните разпоредби § 1: „Наредбата е съобразена с групата стандарти ISO/IEC 27000“, тоест цялата тази материя е обхваната от тази група стандарти.
Нещо повече, в тази група стандарти е казано и кой оценява съответствието с изискванията на тези стандарти. Това определено са органи за сертификация на системи за информационна сигурност, акредитирани по стандарта – 27001. Направих си труда да проверя – в Българската служба за акредитация има пет акредитирани такива органи за сертификация. Аз лично знам поне още пет, които работят в България под чужда акредитация, тъй като те тук са със статут на представителства или клонове, тоест имаме ги всичките изисквания. Имаме стратегия, имаме законодателство, имаме добра практика.
Поздравления за колегите от ЦИК – спецификацията е развита много подробно и в пълно съответствие. Имаме всичко това. Имаме и органите за сертификация, а отиваме да преоткриваме топлата вода и велосипеда.
Аз до този момент така и не съм разбрал защо е посочен Българският институт за стандартизация да извършва това упражнение. Единствено колегите от Българския институт по метрология са най-близо до това – те имат лаборатории, те одобряват типа на средства за измерване, те имат лаборатория за изпитване на игрални автомати, включително софтуера, самите средства за измерване също имат софтуер. Те са най-близо до това да го направят, но ние защо сме там, така и не мога да разбера. И предния път го заявих това. Нито подобни дейности – одитиране, извинявайте, няма как да я произнеса думата „тестване“, в цялото техническо законодателство и във всички стандарти се използва думата „изпитване“. Тук-таме съм срещал и „тестване“ и „изпитване“. Та одит, изпитване, сертификация и всички удостоверявания – тези неща ги няма в предмета на дейност на Българския институт за стандартизация. Този предмет на дейност е определен с нашия устав. Щом споменавам „устав“, искам да Ви обърна внимание, че ние не сме държавна администрация.
Тъй като съм на 99% сигурен, че нашето предложение няма да се приеме, очевидно е намерението на всяка цена да бъде държавен орган, обръщам се към Вас, уважаема госпожо Председател и уважаеми дами и господа народни представители, бъдете така добри, извадете Българския институт за стандартизация от това упражнение. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Буров.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване, първо, предложението на Корнелия Нинова и група народни представители за отпадане на § 7.
За – 7, против – 15, въздържали се – няма.
Преминаваме към предложението на господин Ципов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
За – 13, против – 7, въздържали се – 2.
Сега подлагам на гласуване предложението на народните представители Красимир Ципов и група народни представители, заедно с предложението по чл. 83, което току-що гласувахме.
За – 13, против – 7, въздържали се – 2.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, заедно с току що гласуваните предложения на господин Ципов и група народни представители и по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
За – 13, против – 7, въздържали се – 2.
Преминаваме към предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаването на нов § 7 в чл. 215.
Изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз не знам доколко вече има смисъл от изказвания, след като преди малко чухме аргументи, които не подлежат на никакво съмнение, изказани по възможно най-експертния и най-добронамерен начин, които не срещнаха никакво разбиране. Така че чудя се вече какъв е смисълът от това да се говори.
И все пак, от уважение към тези, които ни наблюдават, искам да кажа, че нашето предложение тук съдържа всъщност в себе си и онези малки технически, но важни промени, които биха улеснили провеждането на избора и биха подобрили законодателството във връзка с въвеждането на машинното гласуване. Те надали ще бъдат подкрепени, имайки предвид посоката, в която върви този законопроект, но са тук и са налице, и много ясно показват, че е ясно това, което трябва да се направи – това са несъществени изменения на Закона, които обаче биха улеснили администрацията в неговото тълкуване, следователно прилагане, и ние, естествено, ще ги подкрепим.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Реплики към изказването? Няма.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 7, против – 13, въздържали се – няма.
Преминаваме към предложението на Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на § 7а.
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Нинова и група народни представители.
За – 7, против – 13, въздържали се – няма.
Преминаваме към следващото предложение на госпожа Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на § 7б.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам го на гласуване.
За – 7, против – 13, въздържали се – няма.
Преминаваме към предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на § 7в.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
За – 7, против – 13, въздържали се – няма.
Преминаваме към предложение на народния представител Корнелия Нинова за създаване на § 7г.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Моля, който е „за“, да гласува „за“.
За – 7, против – 13, въздържали се – няма.
Преминаваме към предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф.
Заповядайте, уважаеми господин Божинов, имате думата.
СТОЯН БОЖИНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! И аз като господин Зарков ще кажа дали трябва да даваме някакви аргументи? След като не се прие да няма номера, най-добре да се върнем към цветните бюлетини, за да знаят всички тези неграмотни хора как да гласуват.
Моля Ви се отново да подкрепите нашето предложение. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Божинов.
Реплики към изказването на господин Божинов? Няма реплики.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
За – 2, против – 7, въздържали се – 9.
Преминаваме към § 8 – текст на вносител, предложение на народния представител Христиан Митев, предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
До тук.
Имате думата.
Заповядайте, уважаеми господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Моето изказване ще е не само по отношение на § 8, но и свързаните с него § 9, § 15 и § 16, които се отнасят до създаването на специални правила за избор на Велико народно събрание. Аз ще си позволя тук да повторя аргументите ми от първото четене на този законопроект, а именно, че съгласно чл. 157 от Конституцията изборите за Велико народно събрание се произвеждат по общия ред, а именно по реда за избор на народни представители в обикновеното Народно събрание, както в момента се съдържат такива разпоредби именно в Глава 15 на Изборния кодекс.
Наименованието не следва да се променя, съответно не трябва да бъде създавана и специална глава за правила за избор на народни представители във Велико народно събрание, както ще видите по-късно в § 15, който се прави. Това ще бъде не само в разрез с конституционната норма, но, за съжаление, ще доведе до по-ниска представителност, която се гарантира от пропорционалната избирателна система, която действа в момента.
Предлаганата механична смесена система – 200 народни представители във Велико народно събрание да се избират пропорционално, 200 мажоритарно, и то само в един единствен тур, ще доведе до облагодетелстване на големите политически сили, ощетява малките партии и води практически до ниска представителност на орган, който е орган на учредителната власт и орган, който практически решава най-съществените въпроси, свързани с държавното устройство и с държавното управление на страната, поради което ние предлагаме отпадането на тези текстове. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Реплики към изказването на господин Митев? Няма реплики.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
За – 9, против – 2, въздържали се – 9.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители да отпадне § 8.
За – 9, против – 2, въздържали се – 9.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8.
За – 9, против – 9, въздържали се – няма. (Шум и реплики извън микрофоните.)
Колегите от ДПС не гласуват. Гласувате ли?
Не, не гласуват.
Девет „за“ и 9 „въздържали се. (Реплика от народния представител Хамид Хамид извън микрофоните.)
За § 8, да:
9 – за, 9 – въздържали се.
Не се приема.
Преминаваме към § 9 по вносител – текст на вносител. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. До тук.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, уважаема госпожо Нитова.
СМИЛЯНА НИТОВА: Уважаеми колеги! Ние сме предложили в чл. 248 думите „както и за Велико народно събрание“ – да се заличат, със следните мотиви: изобщо темата за Велико народно събрание не стои на дневен ред.
Ние сме заявили нашата позиция и затова държим този текст да се коригира по съответния начин.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нитова.
Реплики към изказването на госпожа Нитова? Няма.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за отпадане на § 9.
За – 9, против – 9, въздържали се – няма.
Преминаваме към гласуване на текста на вносител за § 9.
За – 9, против – 11, въздържали се – няма.
Не се приема.
Преминаваме към предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 261, а също така и предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в чл. 261.
ХАМИД ХАМИД: Оттегляме го.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Оттегляте го.
За протокола: господин Хамид оттегля предложението за създаване на нов параграф в чл. 261.
Имате думата за изказвания. Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
За – 2, против – 9, въздържали се – 7.
Преминаваме към предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 262 и предложение на народния представител Искрен Веселинов за създаване на нов параграф в чл. 265.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нови параграфи в чл. 262 и в чл. 265.
За – 2, против – 9, въздържали се – 7.
С това двете предложения не се приемат.
Параграф 10 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Имате думата за изказвания. Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 7, против – 13, въздържали се – няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10.
За – 13, против – 7, въздържали се – няма.
Преминаваме към § 11 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 7, против – 13, въздържали се – няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11.
За – 13, против – 7, въздържали се – няма.
Преминаваме към предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на § 11а.
Имате думата за изказвания. Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаването на § 11а.
За – 7, против – 13, въздържали се – няма.
Преминаваме към § 12 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за отпадането на § 12.
За – 7, против – 13, въздържали се – няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 12.
За – 13, против – 7, въздържали се – няма.
Преминаваме към предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов § 12.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаването на нов § 12.
За – 7, против – 13, въздържали се – няма.
Преминаваме към § 13 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, стигаме до един много важен текст, който няма нищо общо с машинното гласуване, но вносителите са решили, че трябва да бъде обсъждан. Става дума за съдържанието на протоколите или по-точно за това: какво става ясно на един човек, когато прочете протокола преди да се отвори избирателната кутия и каква информация съдържа той?
Действително няколко пъти бяхме сезирани с необходимостта да бъде опростен протоколът. Това опростяване обаче ще трябва да стане много внимателно, защото може да засенчи прозрачността в изборния процес. И мисля, че това, което предлагате, е най-малко опасно поради следните причини: предлага се някои текстове да бъдат окрупнени. Така например броят на избирателите в избирателния списък и броят на тези, дописани в допълнителния списък, тоест, които са се явили, досега се отбелязват поотделно. Вие предлагате те да бъдат вкарани в една точка и не става ясно това означава ли, че няма да бъде ясен броят на всеки един от тези категории избиратели или ще бъде сумирана тази цифра, това число по-скоро, извинявайте. И това е важна информация да знаем колко от избирателите са били допълнени в изборния ден.
Има и други такива елементи. Броят на недействителните бюлетини, за който няколко пъти говорихме и който щеше да бъде ограничен практически до нула, ако бяхме въвели наистина машинното гласуване, броят на различните видове недействителни бюлетини в момента трябва да се отразява на различни места. Сега Вие го правите да се отразява на едно и също място и въобще не е ясно до какво ще доведе това. Но може би по-лошо, има цели сектори информация, които просто изчезват. Така например вече няма да бъде ясно от протокола какъв е броят на унищожените от секционната избирателна комисия бюлетини. Няма да бъде ясен броят на неизползваните бюлетини. Това заслужава най-малкото по-сериозни обяснения защо се правят, не може да бъде обяснено просто с опростяване на протокола.
Още веднъж да кажа: протоколът ще бъде максимално опростен и неговото изготвяне ще бъде максимално опростено, ако се ползват данните, автоматично генерирани от самата машина. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Колеги, реплика към изказването на господин Зарков? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Госпожо Председател, държа да Ви предупредя, че текстове като този Ви оставят абсолютно сами зад този изборен кодекс с Вашите партньори. Надяваме се, разбирате какво означава това.
Надяваме се, разбирате какво означава това.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Ако позволите, само в реплика да отбележа, че текстът е изцяло съобразен с препоръките на ЦИК в неговия доклад и нищо извън него. Благодаря Ви.
Заповядайте, уважаема госпожо Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря Ви.
Да, наистина има предложения за облекчаване на протоколите. Те са резонни, но много внимателно трябва да се прецени кои данни да бъдат премахнати и кои да останат.
Тук бих искала да подкрепя бележките, които са отправени – броят на неизползваните бюлетини не може да бъде заличен току-така. Това е много важна контролна величина. Броят на хората, които са вписани допълнително в избирателните списъци, също е необходимо да бъде ясен, да бъде видим, още повече че ние имаме един голям нерешен проблем с избирателните списъци. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Този текст цели да опрости съставянето на секционния протокол. Най-голямото опростяване на този протокол е резултатът да идва от машината. Това, което Ви предложихме – дали ще е със сканиране, или как? И си противоречите – единия път така, пък другия път иначе. Ваша работа. Имате мнозинство, окей, но нямате аргументи.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Бих искала да чуя госпожа Йосифова за мнението на ЦИК.
Заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: По този въпрос ще се въздържа от коментар, тъй като конкретно не сме го обсъдили, нямахме време. Така че впоследствие можем да вземем отношение.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 9, против – 13, въздържали се – няма.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 13. (Шум и реплики извън микрофоните.)
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Тринадесет са с гласа на господин Найденов и с гласа на господин Нотев, които са делегирали гласове.
Единствените гласове „въздържал се“. Господин Нотев и господин Найденов гласуват „въздържал се“ по отношение на главата за Велико народно събрание и текстовете, свързани с тях, така че 13 гласа са на колегите от ВОЛЯ и колегата Нотев.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 13.
За – 13, против – 7, въздържал се – 2.
Преминаваме към § 14 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Изказвания?
Заповядайте, уважаема директор Митева.
ИВА МИТЕВА: Искам да обърна внимание в чл. 281, предвид дебата, който беше малко по-рано, с Евроизборите и изборите за президент по отношение на определянето на резултата от машинното гласуване и гласуването с хартия.
Предвид различните текстове в главата за президент и за Народно събрание, ЦИК е възприела практика да не се сумират гласовете от машинното и хартиеното гласуване при Евроизборите, както се е направило при изборите за президент, поради което предлагам думата „съответно“, която е проблемът в ал. 3 на чл. 281, да се замени с „поотделно“, така както е и при изборите за президент, за да няма противоречива практика и противоречиво прилагане.
Само да обърна внимание, че текстът така е приет изначало, защото при избори за Народно събрание има два листа заради преференцията и заради това думата е „съответно“. Законодателят е нямал предвид да не се прибавят резултатите от машината към хартията.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Митева.
Господин Митев, заповядайте, имате думата.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Аз възприемам мотивите, които директор Митева изложи и правя такова предложение в смисъла, в който тя току-що го обоснова, по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Други изказвания има ли? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 7, против – 13, въздържали се – 2.
Подлагам на гласуване предложението на господин Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
За – 13, против – няма, въздържали се – 9.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, заедно с приетото предложение по чл. 83.
За – 13, против – 7, въздържали се – 2.
Преминаваме към предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в чл. 298.
Заповядайте, уважаеми господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Това е текстът, който намира малко по-справедлив праг за така нареченото достижение в кавички, достижение, което води до огромен брой недействителни гласове. Текстът е насочен срещу определени фамилии, кланове и бизнес групички, които пренареждат и обръщат цели общински съвети, поради прекалено ниските прагове на валидност на преференциите при общински избори, национални избори и така нататък. Ще го аргументираме подробно в залата. Толкова. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов.
За – 2, против – 7, въздържали се – 13.
Сега отиваме към § 15 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители за заличаване на § 15.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за отпадане на § 15.
Имате думата за изказвания. Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
За – 9, против – няма, въздържали се – 9. (Шум и реплики извън микрофоните.)
ИВА МИТЕВА: Това е, ако бяхте приели текстовете за Велико – другите, тука да отпадне за Великото, защото се дублират. (Реплика на народния представител Хамид Хамид извън микрофоните.)
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Вие сте „за“ ли? За.
Отменям гласуването.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
За – 11, против – няма, въздържали се – 9.
Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 11, против – няма, въздържали се – 9.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 15.
За – 9, против – 11. Единадесет гласа „против“.
Преминаваме към § 16 – текст на вносител.
Изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ: Няма как да подкрепим този текст, тъй като Великото народно събрание не е на дневен ред на обществото. Не смятаме, че трябва да занимаваме хората, избирателите с Велико народно събрание, при положение че настоящите проблеми, които те поставят, могат да бъдат решени и с решение на обикновено народно събрание.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев.
Реплики? Няма.
Заповядайте, уважаеми господин Ципов, за изказване.
Имате думата.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Предложението, което сме направили и в Законопроекта, и между първо и второ гласуване, е, да бъдат съвсем ясно регламентирани правилата за произвеждане на избори за Велико народно събрание. Тези правила отразяват нашите виждания. И тук ми позволете да обърна внимание, че и към настоящия момент има предложения, свързани особено с главата за съдебната власт в действащите текстове на Конституцията, по които може да има предложения, които да се възприемат и гласуват от Велико народно събрание.
Именно поради тази причина и поради това, че в Проекта за Конституция предлагаме промяна и в съотношението на членовете на двата съвета, които ще бъдат евентуално образувани, по които трябва да се произнесе Велико народно събрание, а именно Съвета на прокурорите и следователите и Съвета на съдиите, смятаме, че това наше предложение трябва да бъде гласувано в Изборния кодекс.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ципов.
Реплики към изказването на господин Ципов? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, уважаема госпожо Нушева.
ВАНЯ НУШЕВА: Благодаря Ви.
Тук ще си позволя да коментирам предложението за промяна в избирателната система, което беше предложено и което наистина отпада. Добре, че отпада. Позволявам си да коментирам в качеството на преподавател по Избирателни системи и изборна администрация в Софийския университет.
Предложената система за промяна така, както е дефинирана за Велико народно събрание – смесена система с мажоритарен избор в един тур, крие редица рискове и проблеми, които, искрено се надявам, повече да не стоят на вниманието на народните представители в този парламент. Няма да изтъквам всичките мотиви, които в нашето становище са посочени вече, като намаляване на представителността на парламенти и така нататък. Ще си позволя само коментари по отношение на три критични пункта.
Тогава, когато става въпрос за учредителната власт на една държава, каквото е Великото народно събрание, не е допустимо да играем с математически формули, които променят представителството на българските избиратели, променят, дават аванс на представителство на едни политически партии за сметка на други.
Защо? Защото в крайна сметка смисълът от учредителната власт на една държава е да създаде такава Конституция, която отразява мнението на българските граждани, в най-голяма степен съответства на това, което мислят да поставят като основи за обществения договор.
Вторият компонент, втората ми бележка е по отношение на това: какъв модел на демокрация и на функциониране на институциите искаме да имаме в нашето общество? Най-общо моделите демокрация се групират в две категории – консенсусни и мажоритарни. Консенсусните демокрации са тези, които в голяма степен се създават и благодарение на избирателната система, на пропорционалната избирателна система, която дава възможност за широко представителство на избирателите в парламента. Такива са моделите демокрации като Германия, като Австрия, като Белгия, като Холандия. Аз съм убедена, че голяма част от народните представители, ако не всички, считат, че тези демокрации са пример за едни стабилни устойчиви демокрации, които интегрират всички ключови политически фактори в рамките на парламента, на парламентарния живот и на парламентарните институции.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Прощавайте, госпожо Председател, това изказване във връзка с обсъждания текст ли е, или…
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Моля Ви, не вземайте думата без да съм Ви я дала.
ВАНЯ НУШЕВА: Мога ли да довърша?
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Бъдете по-кратка.
ВАНЯ НУШЕВА: Вторият тип демокрации – мажоритарните демокрации – Великобритания, Щатите, Франция до определена степан. Нали виждате какво се случва в момента в тези общества? Движението на жълтите жилетки, големите бунтове, които се случват… (Шум и реплики извън микрофоните.)
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Госпожо Председател, мисля да се придържаме към обсъждания текст и да се цени времето на народните представители.
ПРЕДС. АННА АЛАКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нушева.
Не влизайте и не си вземайте думата сами. Много Ви моля, колеги – от нашата парламентарна група!
ВАНЯ НУШЕВА: Опитвам се да Ви кажа нещо.
ПРЕДС. АННА АЛАКСАНДРОВА: Моля Ви, ориентирайте се към приключване.
ВАНЯ НУШЕВА: Опитвам се да Ви кажа нещо, че тогава, когато ограничаваме представителството, всъщност създаваме условия за едни конфликти, на които сме свидетели в момента – протести… (Силен шум.)
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, госпожо Нушева, разбрахме идеята Ви и темата.
Благодаря Ви, колеги.
Други изказвания?
Заповядайте, уважаема госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги и гости! Аз смятам, че не на нашето внимание трябва да седи разглеждането на въпроса, свързан с този раздел „Велико народно събрание“. На всички нас ни е ясно, че този раздел трябва да бъде отворен и той да бъде разглеждан, но при конструирането на едно ново Народно събрание.
Смятам, че с този раздел, който отваряме в момента, нарушаваме и стандартите на Венецианската комисия. Предстоят парламентарни избори – надявам се, предсрочни. Това, което въвеждаме в момента с този раздел „Велико народно събрание“, изцяло нарушава основните принципи и стандарти на Венецианската комисия. Едното е промяна на избирателната система, а другото е границите на изборните райони.
Защо си го позволяваме и какво налага това? Въпросът ми е към вносителите. Още повече дебата по отношение на това в колко тура да бъдат изборите по отношение на мажоритарния вот – да го има ли, и всички останали теми, смятам, че нямаме право да ги отваряме днес.
Напротив, нашето задължение като Правна комисия беше да отговорим на онези потребности, онези проблеми, които възникнаха по отношение на одитирането, сертифицирането на машинното гласуване. С тези раздели и с тези предложения, които правим в момента, ние по никакъв начин не отговаряме на онази потребност на българското общество, която възниква, а тя е свързана само и единствено със задължителното въвеждане на машинното гласуване и категорично не е сега моментът за обсъждане на въпроси, свързани с Велико народно събрание.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисурска.
Реплика или изказване, господин Лазаров?
Реплика – заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Кратка реплика.
Този Изборен кодекс, който в момента коментираме, изменяме – и миналата година, и по-миналата година, ами той беше приет няколко месеца преди да бъдат проведени изборите 2014 г. (Реплика извън микрофоните.)
Три месеца, да.
Ама той дори не беше изпратен. Госпожа Манолова дори не го беше изпратила на Венецианската комисия за становище. И въпреки това, Кодексът беше приет, изборите след 2014 г. нееднократно се провеждаха, включително и президентски, местни. Хайде, моля Ви се, не говорете сега за стандартите – препоръчителните, на Венецианската комисия. Да, трябва да се спазват, но те са препоръчителни. Припомням – действащият в момента Кодекс. Даже и до момента – покажете ми становище на Венецианската комисия, ами той не беше изпратен.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров.
Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Клисурска.
КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Лазаров, колеги! Аз смятам, че отговорността на нас в това Велико народно събрание е да не повтаряме грешки, които са допускани, или пропуски, които са важни. Зададените стандарти са основополагащи и аз смятам, че нашата отговорност е в крайна сметка да се придържаме към тях. Връщането в миналото за една или друга грешка и за един или друг пропуск не ни прави по-добри народни представители.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Колеги, други изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нушева, аз Ви благодаря за търпението и за това, че сте тук. Не е лесно да се говори в тази зала, както забелязахте. Няма да кажа нито дума за идеите Ви за Велико народно събрание, които са направени само и единствено с политически цели, при това по толкова безобразно, безотговорно – аматьорски начин, че не заслужават вниманието на когото и да било, първо.
Второ, за тези, които все още имат търпение да ни гледат. Моля, имайте предвид, че след като в началото не допуснаха експерти от признати институции, не допуснаха и госпожа Мая Манолова, която иначе споменават много пъти, но не я допуснаха, за да им отговори, вече няма в залата нито един от хората, които участваха и които са им вменени отговорности по този Кодекс.
Уважаемият представител на Българския институт за стандартизация обясни с думи прости защо това, което е написано, е неизпълнимо. Госпожа Нушева, която преподава „Избирателни системи“ обяснява защо това, което са написали като начин на избор на Велико народно събрание, разрушава елементарните изисквания за представителност на върховния, на супремния изразител на суверенитета. Въпреки това те ги прекъсват, спират, изнервят се – и това не е само защото сме с маски и е топло в залата, а защото откровено нямат никаква чувствителност към нито един от резонните аргументи.
Законодателният процес в това Народно събрание е пълен фарс. За съжаление, не е смешен, опасен е…
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Само ще Ви прекъсна за секунда.
Много Ви моля, господин Зарков, без характеристики на законодателния процес, а по темата. Както колегите заявиха, на второ гласуване сме.
КРУМ ЗАРКОВ: Законодателният процес ще бъде оценен не от господин Зарков, не от госпожа Нушева…
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаван колега сте, моля Ви, придържайте се към Правилника.
КРУМ ЗАРКОВ: …не от някой друг, а от международните наблюдатели и най-накрая от българския избирател. И колкото по-бързо стане това, толкова по-добре.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители за § 16, в който § 16 се заличава.
За – 11, против – 9, въздържали се – няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за отпадане на § 16.
За – 11, против – 9, въздържали се – няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Красимир Ципов и група народни представители.
За – 9, против – 9, въздържали се – 2.
Не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 16 по вносител.
За – 9, против – 9, въздържали се – 2.
Не се приема.
Преминаваме към предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 325.
Свързани са със следващия параграф, предложен от Искрен Веселинов и група народни представители, за създаването на нов параграф в чл. 326.
И докладвам предложението на Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 328.
Имате думата за изказвания.
Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложенията на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаването на нов параграф в чл. 326.
За – 2, против – 2, въздържали се – …
Отменете гласуването.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване но нов параграф в чл. 326.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов за създаването на нов § 328.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Сега подлагам на гласуване предложението на колегата Искрен Веселинов за текста на чл. 328 – за създаване на нов параграф в чл. 328.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Не се приемат предложенията.
Преминаваме към § 17 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. До тук.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 7, против – 11, въздържали се – няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 17.
За – 11, против – 7, въздържали се – няма.
Преминаваме към предложението на народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в чл. 350.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Преминаваме към предложението на народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в чл. 360.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладвания текст.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Преминаваме към предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 371.
Следващият параграф – предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 372.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 371.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаването на нов параграф в чл. 372.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Преминаваме към предложението на Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в чл. 386.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение.
За – 2, против – 7, въздържали се – 11.
Преминаваме към предложение на Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в чл. 396.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в чл. 396.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Преминаваме към предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в чл. 397.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Преминаваме към предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 421.
След това докладвам предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 422.
Докладвам предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 423.
Докладвам предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 432.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаването на нов параграф в чл. 421.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаването на нов параграф в чл. 422.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 423.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в чл. 432.
За – 2, против – 9, въздържали се – 9.
Преминаваме към § 18 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 7, против – 11, въздържали се – няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 18.
За – 11, против – 7, въздържали се – няма.
Преминаваме към § 19 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 7, против – 11, въздържали се – няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 19.
За – 11, против – 7, въздържали се – няма.
Преминаваме към § 20 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за § 20.
За – 7, против – 11, въздържали се – няма.
Преминаваме към предложение на народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в чл. 454. (Шум и реплики.)
Не сме гласували § 20, прощавайте.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 20.
За – 11, против – 7, въздържали се – няма.
Приема се текста на вносителя за § 20.
Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в чл. 454.
Изказвания? Няма изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение.
За – 2, против – 7, въздържали се – 11.
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители за създаване на § 20а в чл. 475.
Изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Направените предложения съобразяват досегашната административнонаказателна практика на Централната избирателна комисия, целят подобряването и улесняването на административнонаказателната дейност на Комисията. Предвижда се възможност актовете за установяване на административни нарушения в хипотезата на чл. 475, алинеи 1 и 2 да бъдат съставени в отсъствие на нарушителя.
Също така при определени хипотези е предвидено – това е вече в следващите параграфи, да има възможност наказателните постановления да се издават освен от председателя на ЦИК и от упълномощени от него длъжностни лица. Това в момента не е така и се оказа, че само единствено председателят може да издава наказателни постановления. Установява се и специален ред за връчване на актове за установяване на административни нарушения, като актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи, се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване на таблото за обявление и в интернет страницата на съответния орган. Последният случай, актът за установяване на административно нарушение, се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставяне на съобщението.
Предвижда се също така правилата на Закона за административните нарушения и наказания да се прилагат съответно за административнонаказателните производства, доколкото с Кодекса не е установен различен ред от вида за връчване на актовете за установяване на административни нарушения и е облекчен. Той съответства и е подобен на реда, който установихме в Закона за електронните съобщения и Закона за авторско право и сродни права. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Реплики? Няма.
Уважаема госпожо Йосифова, аз тъкмо щях да Ви помоля да се изкажете във връзка с предложението на колегите.
Заповядайте, имате думата.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря, госпожо Александрова.
Централната избирателна комисия смята, че предложенията, които са от § 20а до § 20г преодоляват някои недостатъци в процеса на административното наказване, както спомена господин Митев, и ги подкрепяме като цяло.
Имаме някои конкретни бележки след обсъждане в Централната избирателна комисия. Специално § 20а: „В чл. 475 се създава ал. 3“. Вместо посочената редакция, предлагаме: „Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят неприсъствено“ – не „могат да се съставят и в отсъствието на нарушителя“, защото тази редакция оставя съмнението дали се върви по реда на ЗАН или се създава нова процедура. По-ясно ще бъде, ако отпадне „могат да...“ и съюзът „и“, а „се съставят неприсъствено или в отсъствието на нарушителя“.
Също така в § 20б: „Оправомощени от него длъжностни лица“. Следва да се има предвид не само членовете на Комисията, но и администрация, юрисконсулти, главни юрисконсулти, които да могат да се явяват и по делата, защото това също е проблем при нас с административното наказване.
На следващо място § 20в, чл. 496а – подкрепяме го. Единствено имаме бележки по редакцията да не се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, а писмо по пощата с известие за доставяне. Това са ни предложенията. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Аз Ви благодаря, уважаема госпожо Йосифова.
Колеги, други изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: По първото Ви предложение: „се съставят неприсъствено“. Вариантът е „могат да бъдат съставени“. Очевидно, ако нарушителят не е налице, ще бъде съставено, но някак си не ми звучи добре – нарушителят е установен, там е, но да му се съставя акта неприсъствено след определен период от време. Не мога да разбера какви са съображенията, кое Ви притеснява?
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Заповядайте, уважаема госпожо Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Проблемът при нас е, че в изборния ден няма как да се съставят присъствено и на това основание съдилищата приемат, че не сме спазили разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания и ни отменят решенията. А ако се посочи, че се съставят неприсъствено във всички случаи, защото това е спецификата на изборния процес, смятаме, че наистина ще се преодолее този недостатък и се създава, както е видно, един нов ред, като ЗАН се прилага субсидиарно, доколкото не е предвидено нещо специфично.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Все пак това би било атакуемо, защото ще позволи да бъдат съставени актове. Все пак касае се за упражняване на избирателни права, за агитация, за всякакви други нарушения. Но това означава, че задължително се съставят неприсъствено – това би означавало, че би могло да се злоупотребява.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Господин Лазаров, само с една добавка, че това касае социологията, но независимо от това нашата парламентарна група имахме предложение в посока да бъдат обявявани социологическите проучвания още в деня на изборния ден, което не срещна одобрение. Не бихме могли да го подкрепим, да. (Шум и реплики.)
За актовете, да.
Заповядайте.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Като уточнение само, независимо че госпожа Александрова го каза, става въпрос единствено за хипотезата, при която имаме нарушаване на забраната за оповестяване на резултатите на социологически проучвания в изборния ден, която в момента е действаща. Практически това, което се случва, може би недостатъчно ясно го казаха от Комисията, е, че голяма част от техните актове в случая падат, тъй като те няма как да връчат съответния акт в изборния ден на съответния собственик или представляващ на съответната социологическа агенция. Оттам нататък без да се произнася по материалната законосъобразност на акта и на това дали има нарушение на закона, съдът изцяло и само на формалното основание на неспазване на процедурата, която е предвидена в Закона за административните нарушения и наказания, отменя актовете. Това е всъщност и основния мотив за това предложение. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители за създаването на § 20а.
За – 2, против – няма, въздържали се – 16.
Преминаваме към предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители за създаване на § 20б.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение.
За – 2, против – няма, въздържали се – 16.
Преминаваме към предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители за създаване на § 20в.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение.
За – 2, против – няма, въздържали се – 16.
Преминаваме към предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители за създаване на § 20г.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване текста на току-що докладваното предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители.
За – 2, против – няма, въздържали се – 16.
Преминаваме към предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение.
За – няма, против – 9, въздържали се – 9.
Преминаваме към § 21 – текст на вносител и предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за отпадането на § 21.
Изказвания?
Заповядайте, уважаема госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаема госпожо Председател, колеги и гости! Изразявам категоричното недоумение от отстъплението по отношение на това на местни избори да няма машинно гласуване и оставането на варианта хартиени бюлетини.
Ще върна дебата отпреди час – 600 хиляди недействителни бюлетини, искаме това нещо да се проявява на всички местни избори? Аз смятам, че това, което предлагате, е изключително недопустимо и в тази връзка е нашето предложение този параграф да отпадне.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисурска.
Реплики? Няма.
Заповядайте, уважаеми господин Митев – за изказване.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, всъщност в този параграф, аз доколкото си спомням, никога не е присъствал и не са били включени местните избори по отношение на определяне и задължение за въвеждане на машинно гласуване по отношение на тях. Дори, когато беше дебатиран през 2019 г., многократно бяха изложени аргументи защо това не е целесъобразно, защо то може да доведе до безкрайни оспорвания и всъщност абсолютна нестабилност на избора на органи на местна власт. В този смисъл правилно в тази редакция не са включени местните избори.
А по отношение на действителните бюлетини, все по-често ми се струва, че трябва да казваме защо са толкова много недействителните бюлетини на местни избори. Колкото и на Вас да не Ви се вярва, много са заради проблемите на избирателите с преференциите по време на местни избори, и то специално преференциите, свързани с избор на общински съветници. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Колеги, други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за отпадането на § 21.
За – 7, против – 9, въздържали се – 2.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21.
За – 13, против – 7, въздържали се – няма.
Преминаваме към предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители за създаване на нов параграф в Приложение № 1 към чл. 248.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на господин Красимир Ципов и група народни представители.
За – 9, против – 9, въздържали се – няма.
Предложението не се приема.
Преминаваме към предложение на народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение.
За – няма, против – 7, въздържали се – 11.
Преминаваме към предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в Методиката за определяне на резултатите от гласуването.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение.
За – няма, против – 7, въздържали се – 11.
Преминаваме към предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в Приложение № 4 към чл. 452, ал. 1 в Методиката.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение.
За – 2, против – 7, въздържали се – 9.
Преминаваме към предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаване на нов параграф в Методиката за определяне на резултатите от гласуването.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение.
За – няма, против – 7, въздържали се – 9.
Преминаваме към предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители за създаване на нов параграф в Приложение № 6 към чл. 306г.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване току-що докладваното предложение.
За – 9, против – 9, въздържали се – няма.
Не се приема.
Преминаваме към „Преходни и заключителни разпоредби“.
Изказвания по наименованието на подразделението? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението.
За – 18, против – няма, въздържали се – няма.
Преминаваме към § 22 – текст на вносител.
Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители за заличаване на § 22.
Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители – § 22 се отменя.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за отпадане на § 22.
Изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, това е текстът, който предвиждаше възможност за два последователни дни. Затова ние още на първо четене се възпротивихме и поддържаме становището, че такава възможност не бива да бъде предоставяна.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Добре.
Всички сме го предложили – да, за отпадането на 48... (Шум и реплики извън микрофоните.)
Едновременно ли да го подложа? Нямате нищо против.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Госпожа Председател, само да се отбележи, че групата народни представители от ГЕРБ също е предложила отпадането на текста.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Да, аз го докладвах. На господин Ципов и група народни представители – на господин Ципов, Христиан Митев и на госпожа Корнелия Нинова и група народни представители.
Подлагам на гласуване докладваните предложения за отпадане на § 22. С текст да отпадне § 22.
За – 18, против – няма, въздържали се – няма.
ИВА МИТЕВА: В тази връзка „Преходните и заключителните разпоредби“ трябва да станат само „заключителни“, защото няма „преходни“. (Шум и реплики извън микрофоните.)
Да, то е правно-техническо, ще се оправи. Просто обръщам внимание.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Преминаваме към § 23 – текст на вносител.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 23.
За – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Преминаваме към предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на § 24.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
За – 7, против – 11, въздържали се – няма.
Преминаваме към предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване така докладваното предложение.
За – 9, против – няма, въздържали се – 9.
Не се приема.
Докладвам предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нов параграф в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване така представеното предложение.
За – 2, против – няма, въздържали се – 16.
Последно, преди да завърши Доклада: подлагам на гласуване заглавие на чл. 213а – „Удостоверяване на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване“.
Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване така докладвания текст.
За – 11, против – 7, въздържали се – няма.
Уважаеми колеги, с това изчерпахме Доклада по точка трета от дневния ред на Комисията, с което закривам днешното заседание на Комисията по правни въпроси.
Искам да благодаря на всички гости и на всички колеги, които взеха участие в днешното заседание! Благодаря Ви.

(Закрито в 15,40 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Анна АЛЕКСАНДРОВА
Форма за търсене
Ключова дума