Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/10/2020
  Стенограма от заседание
  П Р О Т О К О Л
  № 141

  На 7 октомври 2020 г. се проведе редовно заседание на Комисията по правни въпроси при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  Точка единствена. Обсъждане на Указ № 199 на Президента на Република България, постъпил на 29 септември 2020 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 17 септември 2020 г. и мотивите към указа.

  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по правни въпроси, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 12,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията Анна Александрова.

  * * *


  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Добър ден на всички!
  Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на Комисията по правни въпроси.
  Имате дневния ред:
  Точка единствена. Обсъждане на Указ № 199 на Президента на Република България, постъпил на 29 септември 2020 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 17 септември 2020 г. и мотивите към указа.
  Гости по точка първа и единствена: от Администрацията на Президента на Република България: госпожа Иванка Иванова – съветник по правни въпроси; от Сдружение „Ние гражданите“: господин Владислав Янев, и госпожа Мария Асими.
  Колеги, изказвания по дневния ред? Няма.
  Закривам дебата.
  Подлагам на гласуване така предложения дневен ред.
  Моля, който е „за“, да гласува.
  За – 20, против и въздържал се – няма.

  Преминаваме към точка единствена от дневния ред:
  ОБСЪЖДАНЕ НА УКАЗ № 199 НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПОСТЪПИЛ НА 29 СЕПТЕМВРИ 2020 Г., ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ПРИЕТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. И МОТИВИТЕ КЪМ УКАЗА.
  Уважаема госпожо Иванова, имате думата да представите мотивите на президента – заповядайте, имате думата.
  ИВАНКА ИВАНОВА: Госпожо Председател, благодаря Ви за възможността да представя пред членовете на парламентарната Правна комисия мотивите на президента като вето върху последните изменения и допълнения на Изборния кодекс. Те са в пет точки. Ще започна от последната от тях.
  Според утвърдените европейски стандарти държавата трябва да гарантира простота и стабилност на изборното законодателство и същите тези стандарти изискват определено време преди провеждането на изборите да не бъдат правени съществени промени в правилата за тяхното провеждане. Петата точка от мотивите на президента засяга точно нарушаването на този принцип.
  По отношение на останалите четири ще бъда максимално кратка.
  Първо, по отношение на комбинирането на машинен и хартиен вот. Според мотивите на президента този подход обезсмисля машинното гласуване и излишно усложнява изборния процес – ще има затруднение както по време на гласуването, така и при броенето на гласовете.
  Понеже е въведено изискване потвърдените гласове от машинното гласуване да бъдат сравнявани с броя на отпечатаните от системата контролни разписки, това на практика представлява изискване за ръчна обработка на електронните данни. Чрез него нито ще се постигне ефективен одит на машинното гласуване, нито ще се повиши доверието в изборния резултат. Комбинирането на двата вида гласувания също така няма да доведе и до ограничаване на броя на недействителните бюлетини.
  Относно въпроса за това дали закупуването на машините или тяхното наемане трябва да бъде като решение, поверено на Централната избирателна комисия, становището в мотивите на президента е, че тази отговорност е на законодателя, защото само по себе си решението дали да бъдат наети или закупени машините, представлява развиване на Изборния кодекс, а не обикновено въпрос за неговото прилагане. След като законодателят вече е приел машинното гласуване като форма за упражняване на избирателното право, негова отговорност е да регламентира реда и условията за пълноценното и всеобхватно упражняване на това право.
  По точка втора от мотивите относно данните, които подлежат на вписване в протоколите на секционните избирателни комисии, предвидено е формално обединяването на определени графи, но според становището на президента това няма да улесни работата на секционните избирателни комисии, а напротив – създава се необходимост от допълнителна техническа операция по формиране броя на недействителните, сгрешените и унищожените бюлетини. Това допълнително ще забави и ще утежни работата на секционните избирателни комисии.
  По точка трета от мотивите относно правото на Централната избирателна комисия да възложи директно на фирмата Информационно обслужване компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите. Според становището на президента в това решение има противоречие с принципа на правовата държава. ЦИК би трябвало да е свободна да преценява на коя фирма да възложи извършването на тези дейности. Освен това държавата има задължение по Конституция да предотвратява злоупотребата с монопол и нелоялната конкуренция.
  Отделно от това предвидената норма съдържа и противоречие с чл. 1а от Закона за нормативните актове, според който правилата за поведение, които са определени в нормативните актове, трябва да са общи и да се отнасят до неограничен кръг субекти, а тук поименно се посочва конкретен субект. Конкурсното начало при определяне на икономическия оператор, който би извършил цитираните по-горе дейности, не е просто формална пречка пред дейността на ЦИК, а е сериозна гаранция за обществения интерес и общественото доверие в резултатите от изборите.
  И последно – по точка четвърта по отношение на § 21 от приетия Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс относно отпадането на ограничението на провеждане на национални референдуми по отношение на въпроси, които са от компетентността на Великото народно събрание. Според мотивите на президента това предвиждане е неоправдано смесване на две отделни конституционно установени форми на участие на гражданите в държавната власт и макар да не се оспорва правото на гражданите да решават определени въпроси чрез пряко участие, тоест чрез референдум, има установени ограничения, затова че референдумите трябва да се съобразяват с установените конституционни форми на държавните институции, а нашата Конституция по определени въпроси предвижда решенията да се вземат с Велико народно събрание. Предвиждането на референдум по тези въпроси създава определено несигурност и непредвидимост при евентуалното им провеждане, което отделно съдържа противоречие с основни конституционни принципи. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Иванова, за така представените мотиви.
  Колеги, имате думата за изказвания, мнения, становища и възражения.
  Заповядайте, уважаеми господин Попов.
  ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател,
  Още при приемането на Изборния кодекс – последното негово изменение и допълнение, ние ясно заявихме нашите мотиви и възражения срещу текстовете в Изборния кодекс, които сега са и предмет на ветото на президента. И по отношение на машинното гласуване, и по отношение на данните, подлежащи на вписване в протоколите особено сега при така наречената смесена система, тоест смесена система на гласуване – и с машина, и с хартиена бюлетина, това категорично ще доведе до множество грешки по отношение на протоколите и несъответствия в самите протоколи.
  Споделихме нашите становища и по отношение правомощията на ЦИК, с които им се възлагат новите правомощия в Изборния кодекс, с които тя не може, а и не бива да се справя, защото част от тези компетенции са присъщи и на Народното събрание, и на Министерския съвет – на изпълнителната власт. Не може по този начин да се прехвърля отговорност на Централната избирателна комисия, което на практика ще доведе до невъзможност за провеждане на прозрачен и демократичен избор, какъвто и да е било той.
  По отношение на залегналото в Изборния кодекс на практика едно търговско дружество, а именно Информационно обслужване, също споделям мотивите на президента. Това на практика би довело до монопол в съответната сфера.
  По отношение вече на Закона за прякото участие на гражданите, смятам, че с така приетите промени в Преходни и заключителни разпоредби на Изборния кодекс, се нарушава на практика и конституционният модел на управление в България, защото има както пряка, така и представителната демокрация. Чрез представителната демокрация народът, хората също участват в управлението на държавата, но чрез конституиране на съответните органи, които имат своите правомощия. Не може с референдум да се решават въпроси от компетентността на Великото народно събрание. Ние това го казахме още при приемането на Изборния кодекс. Всички тези мотиви, както и много други, бяха предмет на дебата в пленарната зала, сега пак ги повтаряме. Нашите мотиви на практика се припокриват с тези, заложени във ветото от президента. Ето защо ние ще подкрепим ветото на президента и ще гласуваме против повторното приемане на Изборния кодекс. Благодаря.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
  Колеги, реплики към изказването на господин Попов? Няма.
  Други изказвания?
  Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
  КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Иванова! Често президентът е връщал за ново обсъждане законопроекти – над 20 пъти, включително и Изборния кодекс, но това, струва ми се, е един от най-добре аргументираните и мотивирани укази на президента, доколкото практически в нито една от тези думи, които са написани в няколкото страници мотиви, не може да бъде добросъвестно поставено под съмнение. И както всяко вето на президента, и това всъщност е шанс за Правната комисия на Народното събрание да преразгледа и да обсъди още веднъж определени моменти.
  Сега по отношение на Изборния кодекс този шанс не знам дали ще бъде сезиран, доколкото ние тези въпроси ги обсъждаме в последните четири години многократно без особен успех, а успехът би бил в създаване на много по-ясна и трайна нормативна уредба, както и безусловно въвеждане на машинно гласуване по качествен начин.
  Неслучайно президентът още в началото обяснява какви са целите, които би трябвало да има законодателят, и че трябва да бъдат ограничени манипулирането на вота, изборните фалшификации, броят на недействителните бюлетини. Има и други въпроси на изборния процес, които остават още нерешени – бих споменал този за изборните списъци, но това са тези въпроси, които биха се решили с въвеждане на машинно гласуване. Без то да е панацея е ясно, че въвеждането на изцяло машинно гласуване в големите секции ще сведе до нула броя недействителните бюлетини, ще заличи възможността за сгрешаване – волно или неволно, на протоколите, на пропускане на броене на преференции и така нататък, и така нататък, още повече че това, както знаете, беше решено, включително от същото сегашно мнозинство.
  Въвеждането на хартия обратно в този процес, правилно е отбелязано от президента на Републиката, първо, не само че няма да отстрани пороците, а ще ги направи неизбежни, от една страна, от втора страна, ще обезсмисли до голяма степен голямото усилие – организационно и финансово, за въвеждането на голям брой технически устройства за гласуване.
  Президентът казва, че избраният законодателен подход, който съчетава машинен и хартиен вот, е небалансиран и предизвестен по ефект. Предизвестеният ефект е хаос и огромен брой сгрешени протоколи. Който отхвърля това нещо, което е споделяно от всички експерти, просто поема отговорността за него.
  Описано е във ветото какво трябва да се направи в един изборен закон, ако Вие решите да приемете ветото и да отворим за ново обсъждане закона, а именно да се регламентират пълноценно и всеобхватно условията, редът и организацията, по които ще се състои въвеждането на машинното гласуване. Ние бяхме предложили такива законодателни изменения и сме готови да го направим пак при добра воля от Ваша страна.
  Отбелязано е също така нареченото облекчаване или опростяване на протокола, за което ние възразихме още по време на първите две четения на Законопроекта, с което се губят ценни данни за информацията, ценни информационни данни за организацията на изборния процес и за гарантиране на неговата честност, от една страна. От друга страна, създават се условия за нови смятания и сумирания, които допълнително ще направят така, че практически надали ще има верен протокол накрая на изборния ден.
  По отношение на гласуването, и на еxtremus, в последния момент в пленарна зала на възможността за заобикаляне на Конституцията в частта ѝ за промени на самата конституция, което струва ми се, разумно беше отхвърлено на Правната комисия, но някак си за една вечер се промени становището на управляващото мнозинство, президентът ясно е казал от конституционноправна гледна точка, а и от държавническа струва ми се, защо това решение е неудачно и трябва да бъде преразгледано. Естествено, споделяме мотивите, че не би трябвало да се записват имената на фирми в закон, пък дори тези фирми да са правили едно и също нещо в последните 10 години. Конкурсното начало в случая не бива да бъде заличавано от страна на законодателя. И за това също ми е трудно да намеря аргументи да го защитя поради простата причина, че няма обратните.
  И накрая точка пета от мотивите на президента е за законодателния процес, за който, госпожо Председател, ще ми позволите да не бъда пространен, тъй като в продължение на четири години защитаваме тезите, които са застъпени в указа на президента, и Ви апелирам да подкрепите този указ, това вето – да върнем Закона за ново разглеждане и, надявам се, този път да бъдем на висотата на задачата.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
  Реплики към изказването на господин Зарков? Няма.
  Други изказвания?
  Заповядайте, уважаеми господин Митев.
  ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
  Уважаеми колеги, уважаема госпожо Иванова! Противно на колегата Зарков, който се изказа и изрази становището, че ветото е много добре правно аргументирано, аз бих казал, че това вето е по-скоро с много силен политически подтекст, облечено в правни формулировки и въобще не бих го определил като правно издържано.
  Ще започна отзад напред дотолкова, доколкото в точка пета се съдържат възражения от процедурен характер, а именно по какъв начин и кога е бил приет Законът за изменение и допълнение. Той е приет всъщност изцяло в съответствие с изискванията на Венецианската комисия шест месеца преди датата – първата възможна дата, на редовните парламентарни избори. В този смисъл дори цитатът, който е направен в точка пета, по никакъв начин не подкрепя и не кореспондира с тезата, която се опитва да се прокара, че един такъв закон е приет прекалено късно и едва ли не, не е дал възможност за подготовка на правните субекти, участващи в изборите.
  По отношение на промяната в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Не споделям изводите, които прави президентът. В самата точка се съдържа едно вътрешно противоречие. От една страна, казва се как президентът няма нищо против да бъде разширена възможността за произнасяне на гражданите по по-голям кръг въпроси от сега уредените в Закона, а, от друга страна, когато това се прави, той се обявява срещу едно такова законодателно разрешение.
  Що се отнася до точка трета и въвеждането на „Информационно обслужване“ АД като дружество, на което да му бъде възлагана компютърна обработка на данните от гласуването, многократно по време на обсъждането на Законопроекта – и на първо, и на второ четене, бяхме информирани, че практически Информационно обслужване в исторически план 10 години е единственото дружеството, което печели конкурсът, който е обявяван. Дори и сега да обявите конкурс, надали ще има друго дружество, което да се яви. Аз не разбирам по какъв начин се установява монопол, при положение че Вие нямате други участници, които да участват в този конкурс, за такъв дълъг период от време!
  По точка втора от ветото по отношение на данните, подлежащи на вписване в секционните протоколи. В интерес на истината това е точката, която има най-малко основания – обединяването на тези данни действително ще облекчи секционните комисии. Само човек, който не е виждал секционен протокол, който не го е попълвал, може да напише, че по този начин ще се затруднят комисиите. Точно обратното – по този начин ще се облекчат комисиите. Една от най-често срещаните грешки, една от най-често коригираните в залата, където се обработват данните от районните избирателни комисии, са именно тези данни, които бяха обединени. Комисиите до този момент винаги са ги бъркали и тази информация, за която се претендира, че ще може да извлечете от тях, ако ги запазите, практически не отговаря и не кореспондира с обективната действителност.
  И по отношение на точка първа, която е черешката на тортата в това вето – въвеждането на начин на гласуване не на смесена система, защото това не е изборна система, това е начин на гласуване, а възможността да се гласува с машини и с хартия. Аз смятам, че не ограничава, а напротив – дава по-голяма възможност на гражданите да изберат начин на гласуване. Ако те имат доверие в машините, те ще гласуват с машини. Ако нямат доверие – ще имат възможност да гласуват с хартиени бюлетини като начин, който те припознават като удачен.
  Не мога да разбера тази странна еволюция в президента, който нямаше нищо против да бъде избран с хартиени бюлетини, сега изведнъж този начин на избор той определя като манипулиране на вот, изборни фалшификации, увеличаване на броя на недействителните бюлетини. 2016 г. нямаше такива заявления от негова страна, нямаше такива съмнения при неговия избор, сега изведнъж тези съмнения се появиха в мотивите на ветото. Аз ще подкрепя повторно Законопроекта и ще гласувам срещу ветото по изтъкнатите току-що съображения. Благодаря.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
  Реплики към изказването?
  Заповядайте, госпожо Нитова, и след Вас – господин Попов.
  СМИЛЯНА НИТОВА: Уважаеми господин Митев, аз Ви репликирам само в една част от Вашето изказване – по отношение на защитата Ви, затова че Информационно обслужване е единственият субект, който може да се справи с електронната обработка на изборите и Вашия мотив, че тази фирма 10 години единствена е участвала и е доказала, че може да изпълни такава задача. Но тук се ограничава конкурсното начало и Вие казахте преди малко: „Може би няма да има друг субект.“ Ами нека да видим, може и да има. Може да има и друга фирма, която също може да извършва такава дейност. Смятам, че една и съща фирма, осъществявайки тази дейност толкова години, води някъде до предопределеност на изборите.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Втора реплика – заповядайте, уважаеми господин Попов.
  ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
  Уважаеми колега Митев, в заключението на ветото си, мисля, че президентът говори за липса на предвидимост в законодателството, особено когато се касае за такива важни обществени отношения, каквито се регулират с Изборния кодекс, а именно изборни процес. Защото липсата на прозрачност в тази сфера според мен води до много тежки последици – политически, икономически, социални, липса на доверие в институциите и органите на държавно управление. Само преди една година, същите Вие приехте изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, сега точно обратното. Това е именно липса на непредвидимост.
  По отношение на Закона за референдумите, мисля, че във ветото ясно се коментира, просто не подлежи на някакви допълнителни разсъждения – за прякото участие на гражданите говоря, че в България има конституционен модел, който ясно рамкира компетентността на държавните органи, които са избрани чрез представителна демокрация. Ясно разграничава пряката и представителната демокрация.
  С това, което направихте в Изборния кодекс и по-точно в Закона за прякото участие на гражданите, тези граници са размити. Държавното устройство като такова, което е залегнало в нашата Конституция, започва да придобива съвсем други измерения. Това са част от абсолютно резонните критики на президента към Изборния кодекс. Благодаря.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
  Трета реплика – уважаеми господин Зарков, заповядайте, имате думата.
  КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
  Уважаеми господин Митев, Вашето изказване потвърди първоначалното ми впечатление, че наистина няма как добросъвестно да се опълчи човек върху това вето и ще се опитам да се аргументирам с няколко въпроса, на които Вие да отговорите в дупликата, ако обичате.
  Поставихте под съмнение заключението на президента по отношение на Венецианската комисия, като казахте там за срока, в който е направен Законопроектът. Цитатът на ветото на президента е съгласно Обяснителен протокол към Кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия, в които се твърди, че правила, които често се променят и особено правила, които са усложнени, ще объркат гласоподавателите. Да или не, често се променят правилата на изборното законодателство в България. Ако считате, че не се променят често, може наистина да сте против ветото.
  По отношение на това, което казахте, за Конституцията. Да или не е противоконституционен текстът, който внесохте, освен това той няма да произведе никакъв ефект. Конституцията ни е с пряк ефект и това, че заличихте едни ограничения от Закона за прякото участие на гражданите въобще не значи, че такъв референдум може да се проведе. Той няма да изтърпи конституционна проверка и Вие го знаете като юрист, квалифициран юрист, какъвто сте. Това е прах в очите, заиграване с опасни теми и не Ви прави чест.
  Казахте: в исторически план 10 години е печелила конкурса. Ами готов ли сте да направите обща промяна в законодателството, ако една фирма печели 10 години еднотипни конкурси, да е записано в закона? Фирма Хикс печели за определени инфраструктурни проекти, да го запишем в закона, че само тя ще го прави?!
  Естествено е, че законът важи за бъдеще. Това, че фирмата в исторически план не е имала конкуренти, не значи, че трябва да я заковете нормативно никога да няма. И това също ми се струва въпрос не за юристи и за Правната комисия, а за здрав разум.
  За обединяването на данните имахме възможност да спорим достатъчно. Казвате: само който не е виждал протокол, не знае и как се изготвя протокол. Вие виждали ли сте сгрешените протоколи? Защото, ако сте виждали протоколи, сте виждали и сгрешените, тъй като повече от всеки втори е сгрешен. И знаете ли как щяхме да опростим протоколите? Като въведем напълно машинно гласуване, което да изважда протоколите накрая.
  И накрая за еволюцията при вижданията на президента е доста нахално от Ваша страна, доколкото Вие гласувахте текстовете, които се променят сега – Вие, Вашето мнозинство, Вие лично като участник гласувахте пълно машинно гласуване за над 300 души в секции. Вие! На едни извънредни правни комисии, на едни обсъждания на вето, като сегашното, в един контекст, в който в последния момент се променяше Закона, за да се махнат машините от предишните избори и лично обяснявахте тогава как не е толкова страшно, че ще махнем машините, защото за следващите – парламентарни и президентски, ще ги направим да са само машини за над 300. Вярно ли е, или невярно?
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Заповядайте, уважаеми господин Митев, имате думата за дуплика.
  ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
  Първо към госпожа Кръстева – все пак е дама, за Информационно обслужване, а и от гледна точка на репликата на господин Зарков специално в тази част. Аз първо не бих слагал знак за равенство между Закона за обществените поръчки изобщо и Изборния кодекс в този случай. Очевидно е, че друг участник в този конкурс няма да се появи, в обозримо бъдеще няма да се появи. И това не мисля, че по някакъв начин опорочава изборния резултат, изборния процес до този момент. До този момент – 10 години, сме имали само един участник. Ако приемем това, че има само един участник, който е печелил, и това е монопол, то по този начин можем да стигнем до извод за оспорване дори на нашия избор. Кой е обработвал компютърните данни на последните избори – „Информационно обслужване“ АД, не са ги обработвали други фирми?
  По отношение на репликата на колегата Попов по отношение липсата на предвидимост, липсата на предвидимост в изборното законодателство е факт и тя не е отсега, не е от този състав на Народното събрание, тя е от приемането на Изборния кодекс. Ако се върнем още по-назад, спокойно можем да кажем, че през последните 30 години имаме липса на предвидимост с оглед на чести промени – от различен характер, от различни мнозинства, на изборните правила.
  За Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и това, че по някакъв начин се нарушава конституционен модел, аз не виждам, а и самият колега Зарков каза: тази промяна няма как да доведе, да бъде допуснато тези въпроси да бъдат подложени на референдум и освен това изрази становище за противоконституционност. Аз не бих избързвал с квалификациите дали тази промяна е противоконституционна или не. Нека да бъде сезиран Конституционният съд, нека да се произнесе, нека да имаме ясно изразено становище от органа, който има правомощие да определя една промяна дали е конституционносъобразна или не и тогава да се произнасяме за това дали промяната е конституционносъобразна, дали нарушава конституционен модел или не нарушава такъв.
  По отношение на протоколите. Много протоколи съм виждал след гласуване и потвърждавам: най-честите грешки в протоколите, най-честите поправки са точно в тези точки, които сега се обединяват, тъй като комисиите ги бъркат, не правят някой път разлика между неизползвани бюлетини, сгрешени бюлетини, разместват им местата, в резултат на което контролите – математическите контроли, които са заложени от ЦИК и които се следят при постъпването на протоколите в районните избирателни комисии, не излизат, не се оказват верни именно поради тези грешки. В този случай всъщност това обединяване на тези точки ще помогне работата на секционните избирателни комисии и съответно липсата или силното намаляване на тези грешки, които се допускаха до този момент, а оттам и тези поправки в протоколите специално в тази им част.
  По отношение на въвеждането на машинно гласуване. Колега Зарков, абсолютно не сте прав. Може би визирате заета позиция от господин Данаил Кирилов, който беше тогава председател на Правната комисия и който заявяваше подобни становища. На въпросното заседание, което беше проведено в зала „Запад“ – в другата сграда на Народното събрание, с колегата Емил Димитров тогава – все още народен представител, сме гласували против тези текстове и винаги сме изразявали позицията си, че сме против машинното гласуване с аргумент, че всички световни практики по отношение на въвеждане на машинно гласуване имат негативен, а не позитивен резултат. Винаги сме застъпвали тази теза и поддържаме и към момента това наше становище. Подкрепили сме тези изменения по отношение на въвеждане на машинно гласуване само защото гражданите все пак ще имат възможност да гласуват и с хартиени бюлетини. Благодаря.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
  Колеги, други изказвания?
  Заповядайте, госпожо Клисурска.
  НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз ще взема отношение само по част от направените бележки. Едното е свързано с опростяването на протоколите. Уважаеми колеги, аз останах с впечатлението, че си служим с невярна информация или не се съобразяваме с това, което миналата година ЦИК посочи в докладите си, както и в препоръките към нас като законодатели, как трябва да бъдат опростени протоколите.
  От това, което правим като ревизия в § 10 и изменяме чл. 275 от Изборния кодекс, уважаеми колеги, не само че обединяваме сгрешените, унищожените и недействителните бюлетини, но премахваме в протоколите и реда, по който се нанасят неизползваните бюлетини. Това е изключително порочно и притеснително. Защото аз не разбирам как Вие, когато аргументирахте необходимостта от опростяването на протоколите, не се съобразихте с това, което ЦИК изрично посочва по отношение на протоколите. Всеки от Вас може да си прочете доклада, всеки от Вас може да си прочете препоръките, но отмяната на възможността за нанасяне на отделен ред и на неизползваните бюлетини, в един момент няма да дава ясна и красноречива представа на неизползваните бюлетини какъв е бил техният брой и дали не е злоупотребено с тях.
  Ще взема отношение и по другия важен и ключов въпрос, а той е свързан с това, че миналата година, когато бяха проведени европейските избори, тогава беше направен много сериозен анализ и от една неправителствена организация по отношение на грешките, най-честите грешки, които бяха допускани. Защото ние знаем, че в момента с въвеждането на хартиени бюлетини и машинното гласуване усложняваме процедурата. Има два вида технологии, от които данните ще се пренасят в един общ протокол. 40% от грешките в протоколите са при грешно пренасяне на данните от машинното гласуване в този обединителен протокол. Имаше сканирана информация от протоколите – 40% грешки при нанасянето на данните от машинното гласуване, при прехвърлянето ив в протокола. Така че в момента да си говорим, че ние с това законодателно решение влизаме в същата хипотеза и в същата процедура, е изключително несъстоятелно. Аз си мисля, че аргументите на президента в тази посока са абсолютно обосновани и е необходимо да обърнем внимание както на препоръките на ЦИК от миналата година по отношение на протоколите, така и да обърнем внимание на този анализ и всички грешки, които бяха допуснати, защото аз не смятам, че те няма да бъдат допуснати отново.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисурска.
  Реплики към изказването на госпожа Клисурска? Няма.
  Други изказвания?
  Заповядайте, госпожо Кръстева.
  СМИЛЯНА НИТОВА: Уважаеми колеги, ние ще подкрепим ветото на президента, както заявиха преди малко и Крум Зарков, и Филип Попов. Ще подкрепим ветото, защото мотивите са основателни и всеки един от изложените аргументи сочи към подкрепа на извода, че в този си вид Изборният кодекс не решава проблемите в изборния процес, а именно манипулиране на вота, изборни фалшификации и брой на недействителните бюлетини.
  Ще дам само един пример, който смятам, че е достатъчен. Самият факт, че остава възможността гласуването да се извършва и с хартиена бюлетина, и с машина обезсмисля самото машинно гласуване, тъй като преброяването накрая ще бъде ръчно и съответно отразяването в протоколите. Така че само този аргумент е достатъчен, че в този си вид Законът не решава проблемите, които вече практически сме видели и резултата от гласуването в изборния процес.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Кръстева.
  Реплики към изказването на госпожа Кръстева? Няма.
  Други изказвания?
  Заповядайте, уважаеми господин Вигенин.
  КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаеми колеги, няколко думи бих споделил и аз.
  Първо, не можем да кажем, че липсва предвидимост особено по отношение на Изборния кодекс и съответно промените около машинното гласуване, защото беше абсолютно предвидимо, че промени предстоят и те се правят редовно, тоест има една предвидимост в непредвидимостта на законодателството и може би трябва да свикваме с нея поне в рамките на този парламент.
  Впрочем, въпросът за качеството на законодателството и начинът, по който то се приема, е отбелязан и в Доклада на Европейската комисия и Изборният кодекс е един от примерите, които спокойно се вписват в това, което е отбелязано в Доклада. Казвам на Комисията, тъй като на Европарламента още не е приет. В него също се коментира Изборният закон.
  Аз ще кажа няколко думи за машинното гласуване и начина, по който сега се въвежда тази смесена система, но бих успокоил колегите, тъй като според мен Законът няма да остане и в този му вид. Много скоро ние ще стигнем до момента, в който отново ще премахнете и машините и ще останем само с хартиеното гласуване. Бих се обзаложил, че тази предвидимост в непредвидимостта ще ни доведе и до това много скоро. Почти съм убеден, но да видим.
  Като казвам: и това е, искам да припомня, че в началото на годината Вие ръководехте, госпожо Председател, една работна група, която поощряваше да се обсъди как точно да бъде въведено машинното гласуване, да се изчистят проблемите около него, а всъщност тя се оказа една група за печелене на време и с цел в края на краищата то да бъде обезсмислено, като се вкарат едновременно и машинно, и хартиено гласуване.
  Но искам да припомня, че ключова цел на изборните правила, на изборния процес е да се гарантира, че всеки глас е преброен и че резултатът, който се получава от гласуването, отговаря на самото гласуване. Когато имаме десетки и стотици хиляди невалидни бюлетини, то този ключов принцип в нито едни избори досега не е спазен и от тази гледна точка не можем да твърдим, че изборите в България са изцяло честни и изцяло отговарят на изискванията и на препоръките на международните институции, като Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
  Такъв тип двойна работа, която се очертава за секционните избирателни комисии, не само няма да подобри качеството на изборния процес, а точно обратното, тъй като във всичките доклади и в дискусиите, всеки, който има по-пряк досег с изборния процес, знае, че един от проблемите на изборния процес у нас е капацитетът на секционните избирателни комисии. С тази промяна ние ги натоварваме допълнително, което много добре знаете, че ще доведе до още повече грешки, до още повече проблеми в изборния процес. Вие го знаете, разбира се, но защо го правите, вече мога само да гадая.
  Приемам – и от дискусията, която беше водена в залата, един от аргументите, които бяха изказани от председателя Караянчева, председателят на парламента, че теоретично е възможно да се стигне до момент, в който, да кажем, машините се повреждат, няма възможност да се замени машина, но затова има просто решение и аз бих Ви призовал да приемете ветото на президента и да се възползвате от възможността все пак да подобрим заедно тези правила, като би могло да се разсъждава над вариант да има подготвен резервен вариант. При положение че, тъй като така или иначе допускаме хартиено гласуване в секционни комисии под 300 гласоподаватели, да има и в големите секции подготвена такава възможност, в случай че по някакви причини се провали изцяло и няма възможност да се проведе машинно гласуване, да се премине към хартиено гласуване.
  Но тази двойна паралелна система според мен е невъзможна за реализация, ще доведе до оспорване на изборните резултати – категорично на много места, изцяло най-вероятно, и това, ако го оставите в този вид, според мен е целенасочено създаване на изборна бомба, която ще избухне на следващите избори. Пак казвам, аз допускам, че съвсем скоро ще остане само с хартиени бюлетини.
  Все пак мисля, че президентът Ви дава шанс да подобрите тези правила. Приемете ветото и нека да намерим по-адекватно решение на тези проблеми. Благодаря.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
  Реплики към изказването на господин Вигенин? Няма.
  Други изказвания?
  Заповядайте, уважаеми господин Хамид.
  ХАМИД ХАМИД: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаеми колеги народни представители, указът, с който е наложено вето на част от приетите текстове в Изборния кодекс, следва да бъде уважен.
  Аргументите. Последният законопроект измени или отмени текст, предложен от „Движението за права и свободи” и приет от Народното събрание, с който беше въведено само машинно гласуване за изборите оттук нататък. „Движението за права и свободи” продължава да е на същата позиция, така че ние ще гласуваме против Законопроекта. По другите текстове ще изтъкнем основанията ни в залата. Благодаря.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
  Реплики? Няма.
  Други изказвания?
  Аз ще направя много кратко изказване, уважаеми колеги. Нашата парламентарна група няма да подкрепи ветото на президента. Ще подкрепи Законопроекта, който бяхме гласували в залата, последното изменение. Знаете нашите основни аргументи.
  На първо място, смятаме, че ние сме тук, за да дадем възможност на хората да гласуват и да направим така, че изборният процес да стане привлекателен, а не да ги отблъснем още повече. Голяма част и от нашите, и от избирателите на опозицията не желаят да гласуват на машините, така че ние сме длъжни да осигурим и дадем конституционно заложеното право на българските граждани да гласуват. Аргумент по аргумент ще изложа мотивите си утре в залата. Ще вмъкна само забележката на господин Вигенин. Не желая в реплика да я направя.
  Да, имахме работна група, която направи няколко заседания. Аз смятам, че тя беше доста ползотворна, независимо че не излезе с решение поради, казвам, поради епидемичната обстановка от COVID-19 – много добре знаете всички, въвеждането на извънредното положение и ситуацията, в която беше поставена цялата държава. Само и единство това бяха аргументите и мотивите.
  На следващо място, смятам, че опозицията, ако имаше желание и желаеше да се гласува само и изцяло машинно, щеше в работната група и извън нея да постигне консенсус с всички парламентарно представени партии за въвеждането на машинно броене и решаването на тези проблеми, които цитираха преди малко – недействителни бюлетини, броенето на човешкия фактор и така нататък. Опозицията не пожела да води такъв дебат в тази посока. Господин Зарков лично в работната група е заявявал, че държи да има изцяло машини и единствено с тъч скрийн. Господин Митев е свидетел. Ако някой от колегите е отсъствал, господин Митев със сигурност беше и е свидетел.
  Така че, уважаеми колеги, да заблуждавате някого, може да заблуждавате, но не заблуждавайте българските граждани. Те не са толкова глупави, да ги лишите от правото им да гласуват – който иска с хартиена бюлетина, който иска с машина, нека да има възможността да гласува. Това е наша възможност като законодатели, но ние като техни избиратели сме длъжни да им го осигурим. Благодаря Ви.
  Ако иска някой от колегите от нашата парламентарна група, може да вземе отношение.
  Заповядайте, уважаеми господин Хамид.
  ХАМИД ХАМИД: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Много е интересна темата за конституционно закрепените права всеки да може да гласува, колеги. Много е интересно, че тук – от колко години, може би за десети път и повече, предлагаме текстове, които да гарантират конституционно закрепените права на всички български граждани да могат да гласуват.
  Този дебат е изключително интересен и под реплика искам да попитам: дали всички съзнаваме, че действащите текстове на Изборния кодекс отнемат правото на милиони български граждани да гласуват или фактически го ограничават дотам, че те да нямат възможност да упражнят правото си на глас, независимо дали е хартия, на машина, с есемес, по пощатата или както и да е било? Благодаря.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид.
  Реплика – заповядайте.
  КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Председател.
  Бих казал, че повишаването на тон и децибелите вероятно е последствие от липсата на аргументи. Хубаво е, че обръщаме такова внимание на COVID-19, но сама разбирате, че липсата на резултат от работата на тази работна група няма никаква връзка с пандемията. Има връзка с липсата на желание да се търси адекватно решение.
  Нормално е нашата парламентарна група да държи на единственото според нас правилно и възможно решение, което да осигури честен избор, справедлив, така че всеки глас да бъде адекватно отчетен. Възможността на всеки един да гласува е важна, но също така е важно всеки един глас да бъде отчетен. Когато стотици хиляди гласове не са отчетени заради сгрешени бюлетини, това не е осигуряване на възможност на всеки един български гражданин да бъде отчетен неговият глас в изборите. Защото, това всъщност е най-важното.
  Така че, ако Вие самата и Вашата парламентарна група сте търсили някакъв компромис, то той не е някакъв междинен компромис като не е хартиено, като не е изцяло електронно, дай пък да е електронно или машинно броене. Мисля, че това не е достатъчно сериозно като аргументация.
  И освен това въпросът за машинното гласуване е подкрепян няколко пъти от Вашата парламентарна група и тези аргументи, които днес изваждате, и по време на приемането на Законопроекта също, не присъстваха в предишни обсъждания. А може би – ето уточняващият ми въпрос към Вас, е: каква беше причината преди година Вие да подкрепите машинното гласуване без тези колебания и съмнения, а сега вече да не го подкрепяте едни и същи хора в края на краищата? Благодаря.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
  Други реплики?
  Заповядайте, уважаема госпожо Кръстева.
  СМИЛЯНА НИТОВА: Уважаема госпожо Александрова, преди малко казахте, че Вашите избиратели и избирателите на опозицията не желаят да гласуват машинно. Как стигнахте до този извод например по отношение на избирателите на опозицията? Не сте ли чули, едно от исканията на протестиращите – вече толкова дни, е машинно гласуване?
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Кръстева.
  Нямате право повече на реплика, но заповядайте за лично обяснение. Ако искате, да довършим процедурата?
  Добре, направете го сега извън процедурата.
  КРУМ ЗАРКОВ: Мисля, че е по-коректно да го направя сега, госпожо Председател, за да имате възможност да отговорите, ако прецените за нужно.
  Искам да обясня още веднъж предложението на БСП в рамките на работната група, както и в текстовете, които направихме, между първо и второ четене на този закон, а и по принцип отпреди това. Максимално кратък ще бъда и наистина с цел всички да ни разберат, включително и тези, които ще се изказват утре в залата, за да не стигаме до разбирателство.
  Каква да е машината и що да е вид машината за гласуване, не е въпрос, който се поставя сега от въздуха. В България са проведени няколко на брой експеримента – в експериментални и в реални условия, вследствие на законодателна рамка, която въвеждаше тези експерименти. Тоест определен вид машина в страната ни е тествана. Тя прилича на банкомат, уважаема госпожо Председател, и е с тъч скрийн. От нея се вади разписка, която разписка се пуска в урна. Накрая на деня се вади от нея обща разписка, която по съществото си представлява данни, които се вписват в протокол. Когато непрекъснато говорите за машинното преброяване, моля Ви отчитайте факта, че тази машина, на която се гласува, практически произвежда и машинно преброяване. Друг вариант беше да се попълва хартиена бюлетина и да се вкарва в скенер за преброяване или да се правят преброителни центрове.
  Тези варианти не бяха поставени сериозно на обсъждане поради много причини – Вие казвате: COVID-19, господин Вигенин е по-скоро прав – според мен имаше липса на желание, но както и да е. С тях не е експериментирано, докато с другите е експериментирано. Има подробни доклади на ЦИК, които обясняваха, къде са проблемите при това гласуване.
  Защитаваме от БСП това гласуване не самоцелно, а защото то е, първо, най-лесно; второ, най-сигурно, защото имате ясен протокол, а пък данните в него се проверяват на три места – разписките от бюлетината в урна, флашпамет и памет на самата машина. Шансовете за манипулация практически са нулеви. То представлява по съществото си машинно преброяване.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Господин Зарков, приключете с личното обяснение, моля Ви! Нямате право на изказване. Дадох Ви възможност.
  КРУМ ЗАРКОВ: Права се. Благодаря Ви. Това исках да кажа.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: И аз Ви благодаря, уважаеми господин Зарков за дисциплината.
  Колеги, не знам отзад напред или отпред назад, но, първо, на господин Хамид. По отношение на това противоконституционно ли е, не е ли аз смятам, че ако ние не дадем възможност на всеки един човек, български гражданин да гласува, да, противоконституционно е. И ако това е изцяло машинното гласуване, за мен, да, противоконституционно е. Защото ние сме длъжни да осигурим такава възможност.
  Питате ме: откъде? Уважаема госпожо Кръстева, ами в приемното ми време аз имам и Ваши избиратели, които идват, а не само наши – в моя район, от който съм избрана. Те ми споделят, че желаят да гласуват на хартия. Аз не си го измислям.
  По отношение на господин Вигенин. През 2014 г. именно Политическа партия ГЕРБ въвежда за първи път електронното машинно гласуване. Да, за първи път експериментално в началото, но след това реално. И нека не забравяме, че ние сме тези, които въведохме машинното гласуване с три хиляди машини.
  А по отношение на останалите данни, което господин Зарков каза, във връзка с машинното гласуване, тяхното отчитане, преброяване и така нататък – утре ще изложа подробни аргументи в залата, за това да видите колко секции са отчели разминаване с машините и бюлетините, които са изкарали, в колко от тях има разминаване в протокола, който не съответства – говоря за машинното, изцяло и само за машините. Ние винаги сме подкрепяли машинното гласуване, господин Вигенин, от самото начало. Факт е, че го въвеждаме сега, навсякъде го въвеждаме, във всяка една избирателна секция с над 300 души избиратели. Благодаря за репликите, защото това е важно наистина да се чуе в дебата. Благодаря Ви.
  Колеги, други изказвания?
  Заповядайте, уважаеми господин Ципов.
  КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости на днешното заседание! Да повторя това, което каза председател Александрова, парламентарната група на ГЕРБ ще гласува „за” повторното приемане на Закона и ще изложа накратко аргументите ни защо.
  На първо място, смятаме, че не могат да бъдат споделени мотивите, изложени в наложеното вето от страна на президента, поради няколко причини. Нека да се спра основно на следните аргументи, които ще изложа.
  Смятаме, че предложението, с което се въвежда възможността за избор на избирателя как да гласува – с машинно гласуване или с хартиена бюлетина, изцяло отговаря на основния принцип, че изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и осигурява свободно изразяване на волята на избирателите. Считаме, че даването на възможност избирателят да избере как да гласува, ще отрази именно този основен принцип в изборния процес.
  Уважаеми народни представители, нека да не се заблуждаваме – не само възрастни хора и може би не чак толкова възрастни хора, ще изпитат притеснение, когато застанат пред една машина за гласуване и се объркат – поне първият път, трябва да се върнат назад. Това ще доведе със сигурност до образуване на опашки пред избирателните секции. Дори да има и повече от една машина за гласуване в съответната избирателна секция, ще откаже – има такава възможност, други избиратели, които стоят пред избирателната секция да упражнят своето право на вот.
  Така че смятаме, че българските избиратели са достатъчно добре подготвени и могат да направят този избор. Тези, които са технически грамотни, ако мога така да се изразя, да гласуват на машина, а другите, които изпитват някакви притеснения, да упражнят все пак правото си на вот чрез хартиена бюлетина. Това е основният ни аргумент.
  Искам да се спра и на един друг въпрос, поставен в мотивите на ветото, за правомощията на ЦИК във връзка с това да осигури машините, от една страна, от друга страна, във връзка с осъществяването на компютърната обработка на данните от гласуването.
  Уважаеми народни представители, искам да Ви обърна внимание на действащия текст на чл. 18 от Изборния кодекс: „Отпечатването на хартиените бюлетини, машинното гласуване и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от Централната избирателна комисия.” Не мога да споделя мотивите, които са изложени от президента, че възлагането на правомощия по осигуряването на машините за гласуване е нещо, което е извънредно и което до момента не е съществувало в Изборния кодекс, уважаеми народни представители.
  По отношение на това правомощие на ЦИК във връзка с осъществяването на компютърната обработка на данните от гласуването да го възложи на Информационно обслужване. Нека да задам един такъв въпрос: в момента бюлетините по смисъла на действащото законодателство, действащият Изборен кодекс се отпечатват от Печатницата на БНБ, която може да прецени дали в определени случаи – в повечето такива, тук става дума за изборите за местна власт, се възлага и на останалите печатници? Четиридесет и вторият парламент прие този текст от Изборния кодекс, според който отпечатването на бюлетините се възлага на Печатницата на БНБ. И нека да обърна внимание, че Печатницата на БНБ е също държавно дружество със 100% държавно участие. Така че не мога да споделя такива мотиви, че по някакъв начин се дава монопол тогава, когато се определя със закон, че Информационно обслужване ще се занимава с компютърната обработка на резултатите. По-подробно през утрешния ден ще се спра на останалата част от мотивите, изложени във ветото на президента.
  Но в заключение отново да кажа, че парламентарната група на ГЕРБ ще гласува за повторното приемане на Закона.
  ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Ципов.
  Реплики към изказването на господин Ципов? Няма.
  Други изказвания? Няма.
  Закривам дебата.
  Подлагам на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 17 септември 2020 г.
  Моля, който е „за”, да гласува.
  За – 11, против – 9, въздържал се – 1.
  Приема се Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 17 септември 2020 г.
  С това изчерпахме дневния ред на днешното заседание на Комисията по правни въпроси.
  Благодаря на всички колеги и на всички участници и гости.
  Закривам днешното заседание.


  (Закрито в 15,34 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Анна Александрова
  Форма за търсене
  Ключова дума