Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/02/2019 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 953-01-4 от 13 февруари 2019 г.

  Относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН

  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 6 февруари 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г. в следните области от нейната компетентност:
  ЗАЩИТА НА ПРОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Заложено е изменение на четири директиви, които защитават икономическите интереси на потребителите. Темата за подвеждащото предлагане на продукти с двойно качество в различните държави членки, засяга изменение на съществуващата Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните практики на търговци спрямо потребители, което Република България подкрепя. Това ще направи възможно предлагането на продукт, идентичен на същия продукт, когато съставът или характеристиките на тези продукти се различават съществено, да бъде квалифицирано като заблуждаваща търговска практика. Същевременно българската страна защитава позицията, че предложените изменения в Директивата за правата на потребителите, не трябва да водят до намаляване правата на потребителите при упражняване правото на отказ на договорите, сключени от разстояние и извън търговския обект.
  ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
  През 2019 г. България ще работи за бързото сключване на споразуменията за свободна търговия и за защита на инвестициите със Сингапур, Виетнам, Мексико, Австралия, Нова Зеландия, Индонезия, Китай и др, както и за ефективното прилагане на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония.
  След представяне и обсъждане на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г. се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 13, без “Против” и “Въздържали се“ – двама народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм приема Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г., като я подкрепя в нейната цялост.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума