Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/03/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-10 от 14.03.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерски съвет на 19 февруари 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерски съвет на 19 февруари 2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 6 март 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.
  Със законопроекта, представен от заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов, ще бъдат прецизирани текстове и отстранени несъвършенства в отделни разпоредби на Закона за чужденците в Република България, Закона за Българските лични документи, Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства, както и на Закона за убежището и бежанците. Едновременно с това ще се постигне съответствие на българското законодателство с разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила.
  Основните цели, които се поставят със законопроекта са:
  1. Да се преустанови възможността за заобикаляне на закона от чужденци, които притежават виза за дългосрочно пребиваване и са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата. Предвижда се ограничаване на броя на търговските представители до трима.
  2. Да се постигне намаляване на административната тежест спрямо висококвалифицираните работници и сезонните работници по отношение на тяхното пребиваване на територията на Република България. При смяна на работодател в периода на пребиваването им в Република България висококвалифицираните работници и сезонните работници следва да кандидатстват за ново право за пребиваване, което е допълнителна административна тежест за тези категории чужденци, тъй като изисква притежаването на виза за дългосрочно пребиваване.
  3. Да се уреди статута и пребиваването на непридружените деца-чужденци чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната до навършване на пълнолетие. Да се прецизират правомощията на компетентните държавни структури по отношение на грижите, които се полагат спрямо тази категория чужденци. Да се въведе нов вид документ, който ще се издава на непридружените деца-чужденци. Необходима е и правна уредба по отношение на разрешаването на спорове между родители на деца-чужденци при предоставяне право на пребиваване в Република България на тези деца.
  4. Да се създаде правна уредба за издаване на удостоверения за пребиваване на членовете на семейството на български граждани, които са граждани на Европейския съюз и са упражнили правото си на свободно движение. Ще се създаде възможност да се откаже право на пребиваване на територията на Република България при установено и доказано фиктивно съжителство или фиктивен брак. С промените в Закона за убежището и бежанците ще се ограничи прилагането на процедурата за събиране на семейства на бежанци само до лица, чиито семейни връзки предшестват влизането им на територията на Република България.
  5. Да се въведе допълнителен срок (2 месеца) за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за продължително пребиваване при правна и фактическа сложност и необходимост от предоставяне на допълнителна информация относно исканото пребиваване.
  6. Да се допълни нова категория чужденци, на които да бъде предоставян статут на дългосрочно пребиваване - лица, ползващи се с международна закрила.
  8. Да се създадат разпоредби с оглед на въвеждането на нова структура, която е компетентна да издава разрешения за продължително пребиваване на чужденци - Дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/групи „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.
  9. Да се въведе задължителното лично явяване на чужденец, който желае да пребивава в Република България, при подаване на заявление за предоставяне на това право.
  10. Да се въведат разпоредби във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение. След оттеглянето си от Европейския съюз Обединеното кралство ще бъде трета страна и влизането и пребиваването на британските граждани в Република България ще се извършва при условията и по реда на Закона за чужденците в Република България и правилника за неговото прилагане. Изключение от това положение ще представляват британски граждани, които са се установили и са изградили трайни връзки с нашата страна и членовете на техните семейства, като в посочените в законопроекта случаи за тях ще бъдат валидни основанията, които са били валидни към 29 март 2019 г. Същевременно предлаганата уредба е изцяло реципрочна на тази, която британската страна ще предложи за гражданите на Европейския съюз, в т.ч. за българските граждани, които към 29 март 2019 г. са се установили и пребивават законно в Обединеното кралство.
  Писмено становище, с което се изразява принципна подкрепа по законопроекта, е постъпило от Българската търговско-промишлена палата.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 13 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерски съвет на 19 февруари 2019 г.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума