Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/03/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-9 от 07.03.2019 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерски съвет на 26.02.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерски съвет на 26.02.2019 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 6 март 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).
  На заседанието присъстваха: от Министерството на туризма – Ирена Георгиева – заместник-министър и Екатерина Дацова – директор на Дирекция „Управление на морските плажове“; представители на браншови организации от туристическия бизнес и на работодателски организации.
  Законопроектът бе представен от Ирена Георгиева.
  Според вносителя целта на законопроекта е с предложените промени да се създаде възможност заповедите на министъра на туризма, с които се нарежда провеждането на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, изключителна държавна собственост, да подлежат на предварително изпълнение.
  Втората група промени се отнасят до забрана за поставяне на плажни принадлежности и палатки, както и за преминаването, паркирането и престоя на пътни превозни средства (ППС) върху подвижни, неподвижни и облесени дюни, освен в случаите на разрешено строителство.
  Предложени са и съществени промени в административнонаказателните разпоредби на ЗУЧК, като се предвижда препращане към правилата за реализиране на административнонаказателното производство в съответния закон в случаите, в които се засяга област на регулиране, попадаща в компетентността на друг административен орган.
  Със законопроекта се създават два нови публични регистъра – на класифицираните морски плажове и на групираните морски плажове.
  Към законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
  В последвалата дискусия становища изразиха и зададоха въпроси към вносителите н.п. Валери Симеонов и Димитър Бойчев – пресилена е санкцията за поставяне на плажни принадлежности върху дюните; необходимост от диференциране на поставянето на видове преместваеми обекти; необходимост от достъп до плажа на ППС (например линейки); равнопоставен достъп до плажната ивица (платена и безплатна зона); прекалено диференциране на проверяващите и санкциониращите органи.
  На зададените въпроси отговориха представителите на Министерството на туризма.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 13 гласа, без гласове „Въздържали се” и „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерски съвет на 26.02.2019 г.  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума