Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
27/03/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-12 от 28 март 2019 г.

  по Проекта на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД - Сопот, № 902-03-4, внесен от Министерски съвет на 05.03.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Проекта на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД - Сопот, № 902-03-4, внесен от Министерски съвет на 05.03.2019 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 27 март 2019 г., разгледа и обсъди Проекта на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи” (ВМЗ) ЕАД - Сопот, № 902-03-4.
  На заседанието присъства Петя Александрова – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
  Проектът на решение бе представен от г-жа Александрова.
  Според вносителя целта на предложения Проект за решение е да се приватизират обособени части по три обобщени позиции от ВМЗ ЕАД Сопот, поради отпаднала необходимост от тях за реализиране на производствената и търговската дейност на дружеството. Същите не се използват и са необходими допълнителни разходи за тяхната поддръжка.
  „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот е включено в т.нар. забранителен списък по чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация с следприватизационен контрол и приватизацията на обособени части от неговото имущество се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след вземане на решение за това от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.
  Становища по Проекта за решение са получени от: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).
  БТПП изразява мнението, че представените документи не са достатъчни, за да се направи преценка за целесъобразността на акта.
  КРИБ изцяло подкрепят предложения Проект за решение и го оценяват като полезен за българската икономика.
  КНСБ подкрепят Проекта за решение, защото предложените за приватизация активи са неактивни, не се използват от години и не са свързани с производствения процес и в тази връзка поддържането им е икономически нецелесъобразно.
  След гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, „Въздържали се” –двама и без гласове „Против”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме Проекта на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД - Сопот, № 902-03-4, внесен от Министерски съвет на 05.03.2019 г.


  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума