Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
10/04/2019 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 953-01-14 от 10.04.2019 г.

  Относно: Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г., № 804-00-6, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 22 юни 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г., № 804-00-6, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 22 юни 2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 10 април 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.
  На заседанието присъстваха: Михаил Владов – и.д. председател и член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Петя Александрова – изпълнителен директор..
  Отчетът беше представен от Петя Александрова.
  През 2017 г. постъпленията от дейностите по приватизация, следприватизационен контрол и процесуално представителство са общо в размер на стойност 5 289 000 лв. През отчетния период агенцията е извършила разходи в размер на 2 863 000 лв.
  През отчетния период агенцията е сключила 6 договора за приватизационна продажба. Постъпленията от приватизационни продажби са общо в размер на 2 467 000 лв. Подготвени са и предложени за продажба 22 обекта, представляващи имоти-частна държавна собственост и обособени части от дружества.
  Извършен е следприватизационен контрол по отношение на 71 приватизационни договора. Приети са плащания по 22 приватизационни договора и са извършени проверки на място по 18. По един договор е начислена неустойка за неизпълнение на задължения. Постъпилите плащания от извършените дейности по следприватизационен кнтрол и процесуално представителство са в размер на 2 533 000 лв.
  През отчетния период от страна на юрисконсултите и юристите от агенцията са изпълнени всички изискуеми и възможни процесуални действия. Общият брой на висящите дела, по които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е страна през 2017 г., е 147 включително и исковите, по които агенцията е ответник.
  След представяне на отчета се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12 народни представители, без гласове “Против” и с един „Въздържал се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:


  Проект!


  РЕШЕНИЕ


  по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол


  РЕШИ:


  Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума