Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
24/04/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 983-01-17 от 25.04.2019 г.

  по Законопроекта за маслодайната роза, № 902-01-20, внесен от Министерски съвет на 16 април 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за маслодайната роза, № 902-01-20, внесен от Министерски съвет на 16 април 2019 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 24 април 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за маслодайната роза, № 902-01-20.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на земеделието, храните и горите - Вергиния Кръстева – заместник-министър, Елеонора Куцарова – главен експерт в Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ и Диана Филева – главен юрисконсулт в Дирекция „Правна“; от Министерството на икономиката - Десислава Георгиева – началник на отдел в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ и Елиза Дилова – държавен експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Кръстева.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е да се създаде обща правна рамка, която да регламентира същността на всички елементи на производствения процес на българското розово масло и съпътстващите продукти. Да се постигне разграничаване на компетенциите и функциите на отделните органи, осъществяващи политиката и контрол на процеса на производство на българско розово масло и продуктите от маслодайна роза. Да се осигури и взаимодействие и координация между контролните органи на национално и местно ниво. Добрите агрономически практики и използването на сертифициран посадъчен материал при създаване на нови насаждения да осигурят качеството на българското розово масло.
  Със законопроекта се предвижда създаване на публичен регистър за производители, преработватели и обекти за производство на продукти от маслодайна роза, облекчения за малките производители и условия за проследимост и прозрачност на различни етапи от производството и преработката на маслодайната роза.
  С въвеждането на изискване за сключване на договори между регистрираните розопроизводители, розопреработватели и собствениците на обекти за преработка на цвят от маслодайна роза, при изкупуването на розовия цвят ще се подобри пазарната среда и взаимоотношенията между тях.
  С прилагането на унифицирани процедури при осъществяването на официален контрол ще се постигне по-голяма сигурност на участниците в процеса на производство и преработка на маслодайна роза. Определят се подходящи и възпиращи по размер санкции за лицата, извършващи нарушения, свързани с отделните елементи на производствения и преработвателния процес.
  Наличието на хармонизирана национална законодателна рамка за осъществяване на контрол по цялата верига на производство и преработка на маслодайната роза е необходимо, за да се гарантира еднакво прилагане на правилата в сектора и за ефективно функциониране на вътрешния и международния пазар.
  Производството, етикетирането и контролът на продукта със защитено географско указание „Българско розово масло“ ще се осъществяват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343/1 от 2012 г.), Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2014 на Комисията от 25 септември 2014 г. за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo)(ЗГУ) (ОВ, L 283 от 2014 г.).
  Приемането на Закона за маслодайната роза няма да доведе до допълнителни разходи по бюджета на административните органи, провеждащи държавната политика и контрола в сектора на производството и преработването на маслодайната роза.
  Към законопроекта е приложена Цялостна предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
  Народният представител Йордан Апостолов изказа съображения по предложения законопроект и заяви, че са защитени само интересите на розопреработвателите, но не и на розопроизводителите. Той коментира и проблемите в технологията на работа на дестилериите.
  Народният представител Валери Симеонов предложи законопроектът да не се приема, да се отложи и преработи като се защитят и розопроизводителите.
  Народният представител Адлен Шевкед подкрепи законопроекта като посочи необходимостта от гарантиране на изкупуването на розовия цвят и максимален срок между двете гласувания в зала.
  На поставените въпроси отговори заместник-министър Кръстева, която увери народните представители, че съображенията на двата бранша от публичното обсъждане са взети предвид и са отразени в разглеждания законопроект.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 народни представители, 2 гласа „Против” и без „Въздържали се”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за маслодайната роза, № 902-01-20, внесен от Министерски съвет на 16 април 2019 г.


  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума