Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
24/04/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-19 от 08.05.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-18, внесен от Министерски съвет на 8 април 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-18, внесен от Министерски съвет на 8 април 2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 24 април 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
  Със законопроекта, представен от Лилия Иванова – заместник-министър на икономиката, ще се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 година за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО. Регламентът цели преодоляване на търговски практики, които необосновано дискриминират на географски принцип клиентите и потребителите в рамките на европейския пазар. Така ще се гарантира, че всички клиенти от Европейския съюз ще имат същия достъп до оферти, цени и условия на продажби както гражданите и местните лица на държавата членка, в която е установен търговецът.
  Предвижда се създаване на раздел „Защита от дискриминация“, където са разписани основните текстове, свързани с обща забрана за дискриминация на получателите на услуги по причини, свързани с тяхното гражданство, местопребиваване или място на установяване и забрана за блокиране на географски принцип в нарушение на Регламент (ЕС) 2018/302.
  Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите и Единното звено за контакт са определени за органи, които ще оказват практическо съдействие и помощ на получателите на стоки и услуги във връзка с общата информация, необходима за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/302.
  Законопроектът урежда и последиците от неизпълнението на задълженията по регламента, като се предвижда всички засегнати лица, които са обект на дискриминация, да имат право на съдебна защита по общия ред, предвиден в Гражданския процесуален кодекс, а в случаите, когато получателят на услуги е потребител по смисъла на чл. 2, т. 12 от Регламент (ЕС) 2018/302, търговците да подлежат на контрол по реда на Закона за защита на потребителите.
  Със заключителните разпоредби се правят изменения в Закона за защита на потребителите, които предвиждат Комисията за защита на потребителите да осъществява контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/302 в случаите, когато клиентът е потребител по смисъла на чл. 2, т. 12 от регламента.
  Определен е размерът на глобите и имуществените санкции при неизпълнение на задълженията от страна на търговците, включително при извършването на повторно нарушение.
  Предложените със законопроекта изменения и допълнения няма да доведат до допълнителни разходи за държавния бюджет.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 11 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-18, внесен от Министерски съвет на 8 април 2019 г.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума