Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
24/04/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-20 от 08.05.2019 г.

  по Законопроекта за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 15 април 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 15 април 2019 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 24 април 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, № 902-02-10.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката - Лилия Иванова – заместник-министър и Михаела Мавродинова – държавен експерт в Дирекция „Външноикономическа политика“; от Министерство на външните работи - Маргарита Ганева – директор на Дирекция „Външноикономически отношения“.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Лилия Иванова.
  Извършването на Икономически преглед на страната ни, като едно от действията, заложени в Пътната карта на Република България по присъединяването към ОИСР, е една от задължителните стъпки по пътя на членството на България в ОИСР. Чрез Икономическия преглед на страната ни се цели установяване състоянието на икономиката, финансовата система, секторните политики във връзка със спазването на принципите, споделяни от страните – членки на ОИСР.
  Прегледът продължава 9-12 месеца и включва следните фази: диагностична фаза за събиране на информация; фаза на препоръките – съставя се проект на доклад и препоръките в него се обсъждат с правителството; дискусия в Комитета – окончателният вариант на доклада се представя на всички държави – членки на ОИСР и се обсъжда в Комитета за преглед на икономиката и развитието.
  В рамките на споразумението, в допълнение към Икономическия преглед, екипът на ОИСР ще изготвя в двегодишен период шестмесечни прогнози.
  Извършването на прегледа е на стойност 750 хил. евро и ще се финансира чрез средства, осигурени по бюджета на Министерството на икономиката, като сумата се отпуска за периода от 1 март 2019 до 1 март 2021 г. ОИСР управлява средствата по вноската в съответствие със своите финансови регламенти, правила, процедури и политики.
  Резултатите от работата, под каквато и да е форма, са собственост единствено на ОИСР.
  Възникналите спорове се уреждат в Постоянния арбитражен съд в Париж.
  Разменените писма между министъра на икономиката Емил Караниколов и Алваро Перейра, директор на отдел „Икономика”, секция „Проучвания на страните” на ОИСР, образуват обвързващо споразумение между Република България и ОИСР.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, без „Въздържали се” и „Против”.

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 15 април 2019 г.  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума