Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
30/05/2019 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  № 953-01-21 от 29.05.2019 г.


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-18, внесен от Министерски съвет на 8 април 2019 г., приет на първо гласуване на 9 май 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-18, внесен от Министерски съвет на 8 април 2019 г., приет на първо гласуване на 9 май 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

  (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм., бр. 83 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 97 от 2016 г. и бр. 21 от 2018 г., бр.17, 24 и 34 от 2019 г.)

  Комисия подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 23, ал. 1 се създава т. 4:
  „4. обща информация във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 60/1 от 2 март 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (EC) 2018/302”.”
  Комисия подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Създава се чл. 23а:
  „Чл. 23а. Единното звено за контакт и Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите оказват практическо съдействие и помощ на получателите на услуги във връзка с информацията по чл. 23, ал. 1.”

  Комисия подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В глава четвърта, раздел III се създава чл. 23а:
  „Чл. 23а. Единното звено за контакт и Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите оказват практическо съдействие и помощ на получателите на услуги във връзка с информацията по чл. 23, ал. 1.”

  § 3. В чл. 24 ал. 5 и 6 се отменят.
  Комисия подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В глава пета се създава раздел IV с чл. 29а и 29б:
  „Раздел IV
  Защита от дискриминация
  Чл. 29а. (1) Доставчиците на услуги не могат да дискриминират пряко или непряко получателя на услугата по причини, свързани с гражданство, местопребиваване или място на установяване.
  (2) Общите условия за достъп, които са определени, прилагани и предоставени на разположение на широката общественост от доставчиците на услуги, не могат да съдържат дискриминационни разпоредби, свързани с гражданството, местопребиваването или мястото на установяване на получателя на услугата.
  (3) Доставчиците на услуги, които са търговци по смисъла на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) 2018/302, не могат да блокират на географски принцип или да прилагат други форми на дискриминация в нарушение на Регламент (ЕС) 2018/302.
  (4) Забраните по ал. 2 и 3 не изключват възможността да се прилагат различни условия за достъп, когато те са пряко оправдани от обективни критерии.
  Чл. 29б. (1) Доставчиците на услуги и търговците по смисъла на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) 2018/302 носят отговорност за нарушения по чл. 29а и по чл. 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2018/302 по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (2) В случаите, когато получателят на услуги е потребител по смисъла на чл. 2, т. 12 от Регламент (ЕС) 2018/302, лицата по ал. 1 подлежат на контрол по реда на Закона за защита на потребителите.”

  Комисия подкрепя текста на вносителя за § 4, като предлага в чл. 29б, ал. 2 думите „по смисъла на чл. 2, т. 12 от Регламент (ЕС) 2018/302“ да се заличат.
  Комисия предлага да се създаде подразделение „Допълнителна разпоредба“ с нов § 5:
  „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 5. С този закон се предвиждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО.“


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисия подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 5. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 37 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
  1. Създава се чл. 129а:
  „Чл. 129а. Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите оказва съдействие на потребителите в случай на спор между потребител и търговец, възникнал от прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L60/1 от 2 март 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (EC) 2018/302”.”
  2. В чл. 186, ал. 2 се създава т. 12:
  „12. Регламент (ЕС) 2018/302.“
  3. В чл. 191 се създава ал. 7:
  „(7) Комисията за защита на потребителите осъществява контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/302 в случаите, когато клиентът е потребител по смисъла на чл. 2, т. 12 от същия регламент.“
  4. Създава се чл. 225г:
  „Чл. 225г. (1) На търговец по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/302, който не спази изискванията на чл. 3, 4 и 5 от регламента в случаите, когато клиентът е потребител по смисъла на чл. 2, т. 12 от същия регламент, се налага глоба от 500 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за всеки отделен случай.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 6000 лв., а имуществената санкция е в размер от 2000 до 10 000 лв.”

  Комисия подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 37 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
  1. В глава пета, раздел III се създава чл. 129а:
  „Чл. 129а. Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите оказва съдействие на потребителите в случай на спор между потребител и търговец, възникнал от прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L60/1 от 2 март 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (EC) 2018/302”.”
  2. В чл. 186, ал. 2 се създава т. 12:
  „12. Регламент (ЕС) 2018/302.“
  3. В чл. 191 се създава ал. 7:
  „(7) Комисията за защита на потребителите осъществява контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/302 в случаите, когато клиентът е потребител.“
  4. Създава се чл. 225г:
  „Чл. 225г. (1) На търговец по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/302, който не спази изискванията на чл. 3, 4 и 5 от регламента в случаите, когато клиентът е потребител, се налага глоба от 500 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за всеки отделен случай.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 6000 лв., а имуществената санкция е в размер от 2000 до 10 000 лв.”

  § 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисия подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума