Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
03/07/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-28 от 03.07.2019 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 24.06.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 24.06.2019 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 3 юли 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на туризма - министър Николина Ангелкова и Екатерина Дацова – директор на дирекция „ Управление на морските плажове”.
  Законопроектът бе представен от министър Николина Ангелкова.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е създаването на специална цялостна уредба на концесиите за услуга с обект морски плаж; постигането на пълно съответствие с Директива 2014/23/ЕС; преодоляване на празноти и пропуски в Закона за концесиите; облекчение на административната тежест и създаване на възможност срокът на процедурите да бъде намален.
  Морските плажове попадат в Изключенията по чл.10, т. 8 от Директива 2014/23/ЕС, където изрично е посочено за кои услуги не се прилага последната.
  Включването на процедурите по възлагане на концесия за услуга на морски плаж в Закона за концесиите влиза в противоречие с чл. 10, т. 8 от Директива 2014/23/ЕС и затова е предложена препратка в Закона за концесиите към Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
  В тази връзка се предлага създаването на нови разпоредби в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, като в нова глава „Възлагане на концесия за морски плаж” са разписани нормите за условията за провеждане на открита процедура за определяне на концесионер; обектите, подлежащи на концесия; изисквания към концесионера; задълженията на министъра на туризма и на Министерски съвет в процеса; действията на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура; изисквания към документацията за концесия на морски плаж; правила за приключване или прекратяване на процедурата по концесиониране; изисквания към съдържанието на концесионния договор.
  В други нови глави са разписани разпоредбите за: изпълнение на концесионния договор; договора за подизпълнение; изменението и прекратяването на концесионния договор; текущия контрол по изпълнението на сключените концесионни договори.
  В законопроекта е предвидено четиридесет на сто от сумата на концесионното възнаграждение и четиридесет на сто от наемната цена да постъпват като приход по бюджета на Министерството на туризма.
  Очаква се настоящата промяна в нормативната уредба да създаде трайна бизнес среда и да бъде предпоставка за увеличаване на инвестициите в сектора „Туризъм”.

  Към законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
  В последвалата дискусия народните представители от ПГ на „Обединени патриоти“ поставиха въпросите за категоризацията на плажовете, за цените на другите услуги по Черноморието, за общия брой на плажовете и отдадените под наем и концесия; за проблемите до сега в процеса на концесионирането, за причините за слабия туристически сезон 2019.
  Народният представител Станислав Владимиров постави въпроса за ръста на туристите по Черноморието през последните години.
  Народният представител Димитър Бойчев изрази становище за необходимостта от категоризация на плажовете с оглед определяне на диференцирани цени с оглед атрактивността на плажовете.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, „Против” – 1 глас и „Въздържали се” –3 гласа,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 24.06.2019 г.

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума