Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
10/07/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-30 от 12.07.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 10 юли 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за измерванията.
  Със законопроекта, представен от Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, се цели сроковете, за някои извършвани от Българския институт по метрология услуги, да бъдат уредени на ниво закон, тъй като те са със специфичен характер и изискват технологично време, различно от посоченото в чл. 57, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 5а, ал. 3 от Закона за администрацията. Касае се за срока за предоставяне на услуга „765 Одобряване на типа на средствата за измерване, в т.ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване“, „1297 Първоначална проверка на средствата за измерване“, „1065 Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол“ и „446 Метрологична експертиза на средствата за измерване“. Законопроектът е в изпълнение на решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет, което има за цел намаляване на административната тежест.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 20 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума