Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
18/07/2019 проект второ гласуване

  РАБОТЕН Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерски съвет на 5 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 3 юли 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерски съвет на 5 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 3 юли 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за публичните предприятия

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.

  Чл. 1. (1) Този закон урежда начина за определяне и публично оповестяване на държавната политика в областта на публичните предприятия, въвеждането на стандарти за добро корпоративно управление на публичните предприятия, както и задълженията за оповестяване и прозрачност на дейността на публичните предприятия и органите им за управление.
  (2) Държавната политика по отношение на публичните предприятия се определя и осъществява от Министерския съвет.
  (3) Общинските политики по отношение на публичните предприятия се определят и осъществяват от общинските съвети.

  Чл. 2. Публични предприятия са:
  1. търговските дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние.
  2. дъщерните дружества на търговските дружества по т. 1 и предприятията по т. 3, ако чрез тях държавата/общината контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние.
  3. Държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

  Предложение от Десислав Чуколов и група народни представители:
  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Изискванията на този закон не се прилагат за дружества по ал. 1, които осъществяват дейност като кредитни институции, и за техните дъщерни дружества.“

  Чл. 3. Органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат съответно разпоредбите на глави втора, пета, шеста и седма.

  Чл. 4. Публичните предприятия се разделят на категориите „микро”, „малки”, „средни” и „големи” въз основа на критериите, описани в глава втора, раздел I и раздел II от Закона за счетоводството.

  Глава втора
  ПРИНЦИПИ НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава втора.

  Чл. 5. Публичните предприятия са юридически лица, които се създават и управляват в интерес на гражданите и обществото с цел постигане на максимална стойност за обществото чрез ефективно разпределение на ресурсите, когато е необходимо:
  1. да се елиминират съществуващи пазарни дефекти;
  2. да се предоставят стоки или услуги от стратегическо значение или такива, свързани с националната сигурност или развитие;
  3. да се управлява стратегическо за държавата имущество.

  Чл. 6. (1) Стопанската дейност на публичните предприятия се извършва при равни условия с другите икономически оператори и не се допускат злоупотреби с монополно или господстващо положение или нелоялна конкуренция.
  (2) Членовете на органите за управление и контрол действат информирано, добросъвестно, с дължимата грижа и внимание и в най-добрия интерес на предприятието и собствениците на капитала.
  (3) Всички съдружници/акционери в публичните предприятия се третират еднакво.

  Чл. 7. (1) На публичните предприятия могат да бъдат възлагани задължения за извършване на обществена услуга или изпълнение на цели на публичната политика от органите, упражняващи правата на държавата/общината, в рамките на техните компетенции или по ред, определен със закон.
  (2) Задълженията по ал. 1 се конкретизират чрез посочване на задълженото публично предприятие, съдържанието на задължението, срока и условията, при които то следва да бъде изпълнено, както и други условия, ако има такива. Информацията се публикува от органа, упражняващ правата на държавата/общината, и от Агенцията за публичните предприятия и инвестициите на интернет страниците им.
  (3) Разходите на публичните предприятия, в изпълнение на задължения по ал. 1, се финансират от държавния/общинския бюджет или по ред, определен със закон, и се оповестяват в годишния финансов отчет.

  Предложение от Петър Кънев и група народни представители:
  В чл. 7, ал. 2, изречение второ се изменя така: „Информацията се публикува на интернет страницата на органа, упражняващ правата на държавата/общината.“

  Чл. 8. Публичните предприятия, на които са възложени задължения за извършване на обществени услуги и/или цели на публичната политика, прилагат същите правила за публично оповестяване по глава седма като предприятията, категоризирани като „големи”.

  Чл. 9. (1) Основната правна форма на търговските дружества с държавно участие в капитала е „акционерно дружество“. Правната форма „дружество с ограничена отговорност“ е допустима за „микро”, „малки” и „средни“ предприятия.
  (2) Промяна в правната форма се извършва, в случай че за период от три последователни финансови години дадено търговско дружество с държавно участие в капитала отговаря на критериите за „голямо“ предприятие, в срок от 1 година.

  Чл. 10. (1) Министерският съвет одобрява политика за участието на държавата в публичните предприятия. Политиката съдържа обосновка на причините държавата да притежава участие в публичните предприятия и целите, които си поставя това участие, ролята на държавата в ръководенето на публичните предприятия, изпълнението на политиката, както и ролята и отговорностите на министрите, упражняващи правата на държавата и другите държавни организации, участващи в изпълнението.
  (2) Политиката за участието на държавата в публичните предприятия се разработва от Агенцията за публичните предприятия и инвестициите в сътрудничество с органите, упражняващи правата на държавата в предприятията и другите държавни организации, участващи в нейното осъществяване.
  (3) Политиката за участието на държавата в публичните предприятия се актуализира при необходимост, но най-малко на всеки 4 години, въз основа на предложения, представени от Агенцията за публичните предприятия и инвестициите.
  (4) Политиката за участието на държавата в публичните предприятия се публикува на интернет страниците на Министерския съвет и на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите.

  Предложение от Петър Кънев и група народни представители:
  В чл. 10, ал. 4 думата „страниците“ се заменя със „страницата“, а думите „и на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите“ се заличават.

  Глава трета
  КООРДИНИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЪРЖАВАТА В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета.

  Чл. 11. (1) Агенцията за публичните предприятия и инвестициите изпълнява функциите на звено, което осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение.
  (2) Изпълнителният директор на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите се отчита пред Министерския съвет и работи под надзора на министър-председателя или на определен от него заместник министър-председател.
  (3) За членове на изпълнителния съвет на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите се назначават лица с висше образование – магистър, с минимум 10 години професионален опит в областта на финансите, държавното управление и/или реалния сектор на икономиката, от които 3 години на ръководна длъжност.

  Чл. 12. Агенцията за публичните предприятия и инвестициите осъществява функциите по чл. 11, ал. 1, като:
  1. разработва политиката за участието на държавата в публичните предприятия;
  2. извършва мониторинг на изпълнението на политиката за участието на държавата в публичните предприятия и изготвя нейната актуализация;
  3. подпомага органите, упражняващи правата на държавата при определяне на общите стратегически цели на предприятията и ключовите показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели в бизнес програмите на предприятията;
  4. извършва мониторинг на дейността на публичните предприятия и изготвя обобщен доклад за предходната година във формат и обхват, определени в закона;
  5. осъществява сътрудничество с други държавни администрации, неправителствени и международни институции по въпроси, свързани с ръководенето на публичните предприятия;
  6. публикува актуална информация и отчети за дейността на публичните предприятия, включително финансова и нефинансова информация за предприятията;
  7. разработва методиката по чл. 20 и извършва мониторинг на процедурите на подбор, номиниране и назначаване на членове на органи за управление и контрол в съответствие с методиката;
  8. извършва оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия и прави предложения за подобряване на тяхното управление;
  9. при делегиране от Министерския съвет упражнява правата на държавата в публични предприятия;
  10. при поискване оказва съдействие на общините по отношение на ръководенето на общинските публични предприятия;
  11. изготвя оценка и анализ на одобрените бизнес програми на публичните предприятия и на тяхното изпълнение, както и препоръки по отношение на рисковете и ефектите върху публичните финанси, включително за потенциалните ефекти и рискове върху показателите за консолидирания дълг и дефицит/излишък на сектор „Държавно управление“;
  12. дава указания по прилагането на закона.

  Предложение от Петър Кънев и група народни представители:
  В чл. 12 се правят следните изменения:
  а) точка 7 се изменя така:
  „7. извършва мониторинг на процедурите за номиниране, подбор и назначаване на членове на органи за управление и контрол“;
  б) точка 9 отпада;
  в) досегашните точки 10, 11 и 12 стават съответно 9, 10 и 11.


  Глава четвърта
  ПРАВОМОЩИЯ НА ДЪРЖАВАТА В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.

  Чл. 13. Министерският съвет упражнява правата на държавата в публичните предприятия. Министерският съвет може да делегира тези права на министрите съобразно отрасловата им компетентност и/или на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите.

  Предложение от Петър Кънев и група народни представители:
  В чл. 13 думите „и/или на Агенцията за публичните предприятия и инвестиции“ да се заличат.

  Чл. 14. Министерският съвет:
  1. одобрява политика за участието на държавата в публичните предприятия, както и нейната актуализация въз основа на предложенията на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите;
  2. създава нови търговски дружества с държавно участие;
  3. одобрява общата дивидентна политика.

  Чл. 15. (1) Органът, упражняващ правата на държавата, взема решенията от компетентността на общото събрание на съдружниците/акционерите в едноличните публични предприятия и упражнява правата на съдружник/акционер в публичните предприятия, в които държавата не е едноличен собственик на капитала.
  (2) Когато публично предприятие участва в друго дружество, правата му като съдружник/акционер или едноличен собственик се упражняват от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено от него лице.
  (3) Решенията по ал. 1 и 2 се оформят в протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

  Чл. 16. Органът, упражняващ правата на държавата като съдружник/акционер в публично предприятие, участва лично или чрез упълномощен представител в събранията на съдружниците/акционерите, представлява в тях държавните дялове/акции и гласува на базата на броя на притежаваните от държавата дялове/акции. При упълномощаване в пълномощното се указва начинът на гласуване по всяка точка от дневния ред.

  Чл. 17. (1) Органът, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала или съдружник/акционер, със съдействието на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите определя общите стратегически цели и оценява резултатите от дейността на предприятието и ръководните му органи.
  (2) Органът, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала, съответно общото събрание, одобрява бизнес програмите и включените в тях ключови показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели, приети от надзорния съвет, съответно от съвета на директорите, със съдействието на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите.
  (3) Агенцията за публичните предприятия и инвестициите извършва оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия. Резултатите от оценката се предоставят на органа, упражняващ правата на държавата, заедно с предложения за подобряване на управлението на публичното предприятие.
  (4) Редът за сключване на договори за възлагане на контрола с членовете на надзорния съвет, когато това е приложимо, и на договори за възлагане на управлението с членовете на съвета на директорите се урежда с правилника за прилагане на закона.

  Чл. 18. Органът, упражняващ правата на държавата, не се намесва в управлението или в текущата оперативна дейност на публичното предприятие и спазва правата му по отношение на упражняването на всички права на собственост в съответните дъщерни дружества.

  Чл. 19. Редът за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала се определя от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона.

  Глава пета
  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ И НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИ
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава пета.

  Чл. 20. Подборът, номинирането и назначаването на членове на органи за управление и контрол в едноличните публични предприятия и определянето на кандидатите за заемането на тези длъжности в публичните предприятия, в които държавата е съдружник/акционер, се уреждат в методика, приета от Министерския съвет, при съобразяване с изискванията на специалните закони.

  Чл. 21. (1) Всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават чрез структуриран и прозрачен процес на номиниране. Номинациите се основават на професионалните и личните качества на кандидатите.
  (2) В състава на надзорните съвети и на съветите на директорите се включват независими членове. Броят на независимите членове следва да бъде повече от половината от общия брой на членовете на съответния орган. Не са независими членове представителите на държавата в органите на управление и контрол.
  (3) Независимият член на съвета не може да бъде:
  1. служител в публичното предприятие;
  2. акционер/съдружник, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с предприятието лице;
  3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното предприятие;
  4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
  5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.
  (4) Членовете на управителните съвети в акционерните дружества с двустепенна структура са независими от държавата, съответно от общината.

  Предложение от н. п. Александър Сабанов:
  В чл. 21, ал. 2, изречение първо след думите „независими членове“ се добавя „и членове, като представители на работниците и служителите, определени по реда и условията на Кодекса на труда.“

  Чл. 22. (1) Кандидатите за членове в органите за управление и контрол трябва да отговарят на определени критерии по отношение на репутация и почтеност, подходящо образование, професионален опит и умения, подходящи за нуждите на публичните предприятия, както и възможност да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.
  (2) Всички представители на държавата в органите на управление и контрол на публичните предприятия е необходимо да отговарят на изискванията по ал. 1. Представителят на държавата има същите права, задължения и отговорности като останалите членове на органите на управление и контрол, включително правото да получава възнаграждение и задължението да не разкрива търговски тайни на публичното предприятие.

  Чл. 23. Не могат да бъдат членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия физически лица, които са народни представители, министри, заместник-министри, членове на политически кабинети, областни управители и техните заместници, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, председатели на държавни агенции, членове на държавни комисии и регулаторни органи, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители на държавни институции, създадени със закон или акт на Министерския съвет, и изпълнителни директори и членове на надзорния и изпълнителния съвет на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите.

  Чл. 24. В акционерните дружества с двустепенна система на управление надзорният съвет избира и назначава членовете на управителния съвет в съответствие с Национален кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия по корпоративно управление към Българската фондова борса и Комисията за финансов надзор.

  Чл. 25. Съветите на директорите и надзорните съвети в публичните предприятия, категоризирани като „големи“, се състоят най-малко от петима членове. Председателят на такъв съвет винаги трябва да бъде негов независим член.

  Чл. 26. Съветите на директорите и надзорните и управителните съвети могат да създават специални комитети измежду своите членове, като комитети за възнагражденията или за управление на риска, които подготвят решенията, които се вземат от съвета. Правомощията за вземане на решения не се делегират на комитети. Комитетите се председателстват от независим член на съвета.

  Чл. 27. Всички съвети изготвят годишни самооценки на своята дейност и ефективност. Оценките и заключенията от тях се представят на органа, упражняващ правата на държавата и на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите.

  Предложение от Петър Кънев и група народни представители:
  1. Глава пета се изменя така:
  „Глава пета
  Изисквания към органите за управление и контрол

  Чл. 20. Управител или член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие може да бъде български гражданин, който:
  1. има придобито висше образование;
  2. има най-малко 5 години професионален опит;
  3. не е поставен под запрещение;
  4. не e осъждан за умишлени престъпления от общ характер;
  5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
  6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните 2 години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  8. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
  9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  Чл. 21. (1) В състава на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет се включват лица с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от съответното публично предприятие дейности.
  (2) Съветите на директорите, управителните и надзорните съвети могат да създават специални комитети измежду своите членове , като комитети по възнагражденията или за управление на риска. Комитетите подготвят решения, които се приемат от съответните съвети.
  (3) Всички съвети изготвят годишни самооценки на своята дейност и ефективност, които се представят на органа, упражняващ правата на държавата и на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
  Чл. 22. (1) Съветите на директорите и надзорните съвети на публични предприятия, категоризирани като „големи“, се състоят най-малко от петима членове. Председателят на такъв съвет винаги трябва да е независим член.
  (2) Най-малко един от членовете на надзорния съвет или от неизпълнителните членове на съвета на директорите на публично предприятие, в което държавата е едноличен собственик, трябва да e независим.
  (3) В съветите на директорите и в надзорните съвети на публични предприятия, в които държавата е едноличен собственик, категоризирани като „големи“, независимите членове трябва да са не повече от една трета.
  Чл. 23. (1) Независимите членове трябва да отговарят на изискванията по чл. 20.
  (2) Независим член не може да бъде:
  1. служител в публичното предприятие ;
  2. акционер/съдружник в същото публичното предприятие;
  3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
  4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество.
  (3) Номинации за независими членове могат да правят признатите за представителни на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, професионални и съсловни организации.
  Чл. 24. (1) Договорът за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява предсрочно при:
  1. смърт;
  2. подаване на оставка;
  3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
  4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
  5. несъвместимост по чл. 20, т.6, 8 и 9;
  6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
  7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  (2) Освен в случаите по ал. 1, договорът на независим член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява предсрочно и при възникване на несъвместимост по чл. 23, ал.2.“
  2. Член 28 и следващите се преномерират съответно.  Глава шеста
  СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава шеста.

  Чл. 28. Счетоводството на публичните предприятия се извършва в съответствие със Закона за счетоводството. Публичните предприятия съставят финансовите си отчети на базата на Националните счетоводни стандарти или на Международните счетоводни стандарти в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, като публичните предприятия, категоризирани като „големи“, задължително прилагат Международните счетоводни стандарти.

  Чл. 29. Годишните и консолидираните отчети на публичните предприятия подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит. Одитите се изпълняват стриктно в съответствие с международните одиторски стандарти.

  Чл. 30. Вътрешният одит на публичните предприятия се организира в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

  Глава седма
  ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава седма.

  Чл. 31. Публичните предприятия публикуват финансова и нефинансова информация за предприятието в съответствие с разпоредбите на този закон, правилника за неговото прилагане и приложимото законодателство.

  Чл. 32. (1) Публичните предприятия изготвят тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади и ги предоставят на органа, упражняващ правата на държавата и на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите, по ред, формат, съдържание и срокове, определени в правилника за прилагане на закона. Към публичните предприятия, категоризирани като „големи“, се прилагат завишени изисквания за разкриване на информация.
  (2) Агенцията за публичните предприятия и инвестициите публикува получената по ал. 1 информация на своята интернет страница.
  (3) Финансовите отчети съдържат най-малко счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към тях, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, придружени с анализ на дейността.
  (4) Нефинансовата информация включва най-малко елементите от нефинансовата декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за оценка на риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху околната среда, сделките между свързани лица и отчет за членовете на управителните и контролните органи, включително отчет за тяхното възнаграждение, отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика.

  Чл. 33. Агенцията за публичните предприятия и инвестициите отговаря за изготвянето на годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия в България. Обобщеният доклад прави преглед на резултатите от дейността на предприятията, както и анализ на дейността на предприятията по сектори и на всички публични предприятия, категоризирани като „големи“. В обобщения доклад се прави и оценка на спазването от публичните предприятия на приложимите стандарти за корпоративно управление и оповестяване. Обобщеният доклад съдържа и информация относно изпълнението на държавната политика по отношение на публичните предприятия.

  Чл. 34. (1) Агенцията за публичните предприятия и инвестициите представя обобщения доклад за съответната година за одобрение от Министерския съвет в срок до 31 октомври на следващата година. Министерският съвет представя на Народното събрание обобщения доклад за информация в едномесечен срок от одобряването му.
  (2) Агенцията за публичните предприятия и инвестициите публикува обобщения доклад на своята интернет страница, както и в печатна форма.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Бизнес програма“ е документ за планиране на дейността на публичното предприятие за период най-малко три години, съдържащ и ключови показатели за изпълнение на заложените финансови и нефинансови цели.
  2. „Доминиращо влияние“ се предполага в случаите, в които държавата пряко или непряко притежава повече от 50 на сто от записания капитал на предприятието, контролира мнозинството от гласовете, свързани с акциите/дяловете, емитирани от предприятието, или може да назначи повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на предприятието.
  3. „Максимална стойност за обществото“ означава постигането на добавена стойност за гражданите посредством осигуряване на дългосрочна стойност на инвестициите и приходи за държавния бюджет от търговската дейност на публичните дружества или чрез най-ефективно разпределение на ресурсите при извършване на обществени услуги или изпълнение на цели на публичната политика.
  4. „Нефинансови цели“ са цели на публичното предприятие, които произтичат от общата стратегическа цел, определена за публичното предприятие, и от нормативни актове и документи за планиране на политиката и са свързани с осъществяване на функциите, определени за публичното предприятие.
  5. „Обществени услуги“ са образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности.
  6. „Общи стратегически цели“ са цели, които държавата/общината желае да постигне чрез участие в публичното предприятие и които произтичат от нормативни актове и документи за планиране на политиката.
  7. „Орган, упражняващ правата на държавата“ е:
  а) административен орган, който по закон или съгласно разпореждане на Министерския съвет упражнява правата на държавата в капитала на публично предприятие по чл. 2, т. 1 и 3;
  б) публично предприятие по чл. 2, т. 2, когато упражнява правата на собственост в друго публично предприятие.
  8. „Пазарни дефекти“ са случаите, в които разпределението на стоки и услуги на свободния пазар е неефективно и неефикасно.
  9. „Представители на държавата в органите на управление и контрол на публичните предприятия“ са държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, които са избрани или определени в органите за управление и контрол.
  10. „Стандарти за добро корпоративно управление“ са стандартите, включени в Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за корпоративно управление на публичните предприятия.
  11. „Финансови цели“ са цели на публичното предприятие, свързани с финансовата му дейност (включително рентабилност, структура на капитала, оборот, печалба и дивиденти).
  12. „Членове на органи за управление и контрол“ са членовете на надзорните съвети и управителните съвети в акционерните дружества с двустепенна структура, членовете на съветите на директорите в акционерните дружества с едностепенна структура, управителите и контрольорите в дружествата с ограничена отговорност и членовете на управителните съвети и изпълнителните директори в държавните предприятия, образувани със закон.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. (1) Не могат да се създават държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, ако се предвижда те да извършват предимно стопанска дейност, която би могла да се осъществява от частен оператор с цел печалба.
  (2) Министерският съвет възлага на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите изготвянето на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност – предимно търговска или предимно публични функции и политики. Анализът се представя на Министерски съвет в срок до 12 месеца от влизането в сила на закона. Въз основа на анализа Министерският съвет в срок до 3 години приема програма за преобразуване.
  (3) Съществуващите държавни предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които осъществяват предимно търговска дейност, се преобразуват в еднолични търговски дружества при съответното приложение на разпоредбите на част втора, дял трети, глава шестнадесета, раздел III на Търговския закон.
  (4) Съществуващите държавни предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които осъществяват предимно публични функции и политики, се реорганизират в административни структури при спазване на действащата нормативна уредба или се включват в консолидираната фискална програма съгласно чл. 13, ал. 4 или чл. 171 от Закона за публичните финанси.

  § 3. (1) В 3-месечен срок от обнародването на закона Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите.
  (2) В 6-месечен срок от обнародването на закона Министерският съвет приема правилник за неговото прилагане и методиката по чл. 20.
  (3) В 6-месечен срок от обнародването на закона Министерският съвет привежда в съответствие подзаконовата нормативна уредба.

  § 4. Агенцията за публичните предприятия и инвестициите дава указания по прилагането на закона.

  § 5. (1) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се преименува на Агенция за публичните предприятия и инвестициите.
  (2) В Агенцията за публичните предприятия и инвестициите се влива Българската агенция за инвестиции.
  (3) Дейността, бюджетите, активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и на Българската агенция за инвестиции преминават към Агенцията за публичните предприятия и инвестициите. Висящите дела към датата на влизането на закона в сила се продължават от Агенцията за публичните предприятия и инвестициите до тяхното приключване във всички инстанции.
  (4) Трудовите и служебните правоотношения на ръководителите и служителите в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Българската агенция за инвестиции се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
  (5) Извън случаите по ал. 4 служебните и трудовите правоотношения на служителите от администрациите по ал. 1 и 2, чиито функции не преминават към Агенцията за публичните предприятия и инвестициите, се уреждат от изпълнителния директор на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, съответно при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 или чл. 106, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за държавния служител.
  (6) Агенцията за публичните предприятия и инвестициите встъпва в правата и задълженията на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и на Българската агенция за инвестиции по сключените от тях договори, включително по Оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз.
  (7) Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол продължава да упражнява правомощията си като Надзорен съвет на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите от датата на влизането в сила на закона.
  (8) Изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол продължава да упражнява правомощията си като Изпълнителен съвет на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите от датата на влизането в сила на закона.
  (9) В случай че член на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 3, правомощията му се прекратяват от датата на влизането в сила на закона. Членовете на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, които отговарят на изискванията по чл. 11, ал. 3, продължават да упражняват правомощията си като членове на изпълнителния съвет на Агенцията за публичните предприятия.
  (10) Правомощията на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции се прекратяват от датата на влизането в сила на закона.

  Предложение от Десислав Чуколов и група народни представители:
  В § 5се правят следите изменения:
  1. В ал. 1 думите „Агенция за публичните предприятия и инвестиции“ се заменят с „Агенция за публичните предприятия и контрол“
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 3 става ал. 2 и в нея думата „бюджет“ се заменя с „бюджетът“, а думите „и на Българската агенция за инвестиции“ се заличават.
  4. Алинея 4 става ал. 3 и в нея думите „и Българската агенция за инвестиции“ се заличават.
  5. Алинея 5 става ал. 4 и в нея думите „администрациите по ал. 1 и 2“ се заменят с „администрацията“
  6. Алинея 6 става ал. 5 и в нея думите „и на Българската агенция за инвестиции“ се заличават, а думата „тях“ се заменя с „нея“.
  7. Алинеи 7, 8 и 9 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
  8. Алинея 10 се отменя.

  § 6. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 7, 8, 64 и 90 от 2018 г. ) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1 се създава ал. 5:
  „(5) Продажбата на обособени части по ал. 2, т. 3 и 4 може да се извършва чрез електронната платформа по чл. 3а.“
  2. В чл. 3:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Забранява се приватизацията на държавното участие в капитала на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговските дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях, освен когато решението за приватизация е взето от:
  1. Народното събрание, по предложение на Министерския съвет - за търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговския дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
  2. Министерския съвет - за обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с изключение на обособени части от лечебни заведения, за които се прилага чл. 28, ал. 10.”;
  б) в ал. 3:
  аа) точка 1 се отменя;
  бб) точка 3 се изменя така:
  „3. Агенцията за публичните предприятия и инвестициите - за:
  а) обособени части от лечебни заведения - при условията на чл. 28, ал. 9;
  б) имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв.“;
  в) алинея 4 се изменя така:
  „(4) В случаите на новообразувано дружество с държавно участие решение за приватизация се приема от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В случаите на новообразувано дружество с общинско участие решение за приватизация се приема от общинския съвет.“
  3. В чл. 4, ал. 2 думите „търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества“ се заменят с „търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала“.
  4. В чл. 5, ал. 2, след думата „представителство” се добавя „или на дейности, свързани с функциите й по Закона за публичните предприятия“.
  5. В чл. 11 ал. 2 се отменя.
  6. Заглавието на глава трета „а“ се изменя така:
  „Агенция за публичните предприятия и инвестициите“.
  7. Член 22а се изменя така:
  „Чл. 22а. (1) С този закон се определят функциите на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите, наричана „Агенцията”.
  (2) Агенцията за публичните предприятия и инвестициите е администрация към Министерския съвет за осъществяване на приватизация и следприватизационен контрол в случаите, предвидени в този закон, за насърчаване на инвестициите съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и за осъществяване координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, съгласно Закона за публичните предприятия. Агенцията за публичните предприятия и инвестициите извършва дейности по чл. 42 от Закона за концесиите.
  (3) Агенцията за публичните предприятия и инвестициите е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Изпълнителният директор на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката.
  (4) Органи за управление на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите са:
  1. надзорен съвет;
  2. изпълнителен съвет.”
  8. Член 22б се изменя така:
  „Чл. 22б. (1) Агенцията организира и осъществява процеса на приватизация, осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи в случаите, предвидени в този закон, подпомага осъществяването на държавната политика за насърчаване на инвестициите в случаите, предвидени в Закона за насърчаване на инвестициите, извършва дейности по чл. 42 от Закона за концесиите и осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, съгласно Закона за публичните предприятия.
  (2) При осъществяване на функциите си по ал. 1 Агенцията:
  1. събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност;
  2. извършва маркетинг;
  3. възлага на трети лица извършването на дейности съгласно чл. 5;
  4. подготвя и сключва сделките за приватизация;
  5. осъществява действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите за приватизация неустойки, лихви, обезщетения, предявяване на банкови гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други действия в случаите на неизпълнение; може да предприема действия за разваляне на приватизационните договори, когато са налице основанията за това;
  6. контролира и приема всички плащания по приватизационни договори, включително сключени по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;
  7. извършва проверки относно изпълнението на поетите с приватизационни договори задължения в приватизираните обекти и изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори;
  8. дава разрешение, съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато това е предвидено в приватизационни договори;
  9. издава удостоверения за извършените плащания и при поискване за изпълнение на други поети с приватизационните договори задължения;
  10. сключва спогодби или споразумения за разсрочване на поети с приватизационните договори задължения в случаите, предвидени в този закон;
  11. може да предявява искове за реално изпълнение на неизпълнени парични или имащи парично изражение задължения, поети с приватизационните договори, за които в приватизационните договори не са предвидени неустойки или обезщетения в случай на неизпълнението им;
  12. може да предявява искове, свързани със или произтичащи от сключени приватизационни договори или от сключени спогодби, или споразумение по т. 10 във връзка с чл. 22б¹, ал. 1-4, или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж;
  13. в случаите, предвидени в Закона за концесиите, Агенцията извършва независим контрол на изпълнението на определени концесионни договори и извършва действия по възлагане на държавна концесия и по изпълнението и прекратяването на концесионния договор за тази концесия;
  14. осъществява информационно обслужване на инвеститорите;
  15. извършва инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;
  16. осъществява индивидуално административно обслужване на инвеститори по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
  17. изготвя годишен план за привличане и обслужване на инвеститори и го представя за одобряване на министъра на икономиката до 31 декември на предходната година; за текущата година планът се актуализира по тримесечия; във връзка с годишния план по тази точка изготвя тримесечни доклади за дейността си, които представя на министъра на икономиката;
  18. изготвя годишен доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното насърчаване, който представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет;
  19. поддържа страница в интернет с информация за:
  а) инвестиционния и бизнес климат в страната;
  б) терени и индустриални зони за осъществяване на инвестиции по региони в страната с икономически и инвестиционен профил на региона;
  в) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект и ползване на насърчителните мерки по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
  г) издадените сертификати по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
  д) интернет страниците на общините, на които е публикувана информацията по чл. 22и, т. 7 от Закона за насърчаване на инвестициите;
  20. издава документ, удостоверяващ изпълнението на инвестиционния проект, по искане на инвеститора или на съответния компетентен орган на местната или централната власт по повод прилагането на съответната насърчителна мярка съгласно Закона за насърчаване на инвестициите; когато издаването на документа се иска от сертифициран инвеститор, разноските, свързани с изготвянето на счетоводни и одиторски доклади, са за негова сметка;
  21. разработва политиката за участието на държавата в публичните предприятия;
  22. извършва мониторинг на изпълнението на политиката за участието на държавата в публичните предприятия и изготвя нейната актуализация;
  23. подпомага отрасловите министри при определяне на общите стратегически цели на предприятията и ключовите показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели в бизнес програмите на предприятията;
  24. извършва мониторинг на дейността на публичните предприятия и изготвя обобщен доклад за предходната година във формат и обхват, определени в Закона за публичните предприятия;
  25. осъществява сътрудничество с други държавни администрации, неправителствени и международни институции по въпроси, свързани с ръководенето на публичните предприятия;
  26. публикува актуална информация и отчети за дейността на публичните предприятия, включително финансова и нефинансова информация за предприятията;
  27. разработва методиката по чл. 20 от Закона за публичните предприятия и извършва мониторинг на процедурите на подбор, номиниране и назначаване на членове на органи за управление и контрол в съответствие с методиката;
  28. извършва оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия и прави предложения за подобряване на тяхното управление;
  29. при делегиране от Министерския съвет упражнява правата на държавата в публични предприятия;
  30. изготвя оценка и анализ на одобрените бизнес програми на публичните предприятия и на тяхното изпълнение, както и препоръки по отношение на рисковете и ефектите върху публичните финанси, включително за потенциалните ефекти и рискове върху показателите за консолидирания дълг и дефицит/излишък на сектор „Държавно управление“;
  31. при поискване оказва съдействие на общините по отношение на ръководенето на общинските публични предприятия.
  (3) Агенцията осъществява правомощията си по следприватизационен контрол и в случаите на сключени приватизационни сделки по реда на чл. 32, ал. 1, т. 5, когато купувачът освен заплащането на покупната цена е поел допълнителни задължения.
  (4) Когато в приватизационен договор не е предвиден срок за упражняване на правомощието по чл. 22б, ал. 2, т. 8, Агенцията упражнява това правомощие до пълното и окончателно изпълнение на всички задължения, предвидени в договора.“
  9. Създава се чл. 22б¹:
  „Чл. 22б¹. (1) По искане на купувачите по договори за приватизация на дружества, за които не е открито производство по несъстоятелност или които не са в производство по ликвидация и спрямо които Агенцията има вземания за неустойки и/или вземания за цена, присъдени с влязло в сила съдебно решение, или за които е издаден изпълнителен лист, Агенцията може да сключи с тях спогодба или споразумение за разсрочване на вземането при наличие или представяне на обезпечение, което покрива размера на вземането и дължимите лихви за периода на разсрочването. Спогодба или споразумение може да се сключи и за неустойки, начислени от и предявени на купувачите за доброволно плащане, заедно с дължимите лихви.
  (2) Периодът на разсрочване по ал. 1 може да е до 5 години считано от датата на подписването на спогодбата или споразумението, като при подписването на спогодбата или споразумението купувачът трябва да е заплатил не по-малко от 5 на сто от задължението.
  (3) При сключване на спогодба или споразумение по ал. 1 се съставя погасителен план, определящ размера на вноските в рамките на периода на разсрочване и падежите на вноските. При изпадане в забава от страна на купувача за заплащане на три вноски, съответно на която и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план цялото задължение става незабавно изискуемо.
  (4) От деня на сключването на спогодбата или споразумението по ал. 1 образуваните изпълнителни дела за събиране на вземанията - предмет на спогодбата или споразумението, се спират, като делата се възобновяват по искане на Агенцията при изпадане в забава от страна на купувача за заплащане на три вноски, съответно на която и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план. Периодът, през който изпълнителното производство е спряно, не се отчита с оглед прилагането на чл. 433, ал. 1, т. 8 от Гражданския процесуален кодекс.“
  10. В чл. 22г ал. 4 се отменя.
  11. В чл. 22д, ал. 1 т. 7 се отменя.
  12. Членове 23 и 24 се отменят.
  13. В чл. 25 ал. 1 се отменя.
  14. В чл. 28:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) На търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала се забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Агенцията за публичните предприятия и инвестициите, съответно на общинските съвети.“;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) За търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и търговски дружества, чиито дялове или акции сасобственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, забраната по ал. 1 има сила след приемане на изрично решение за забрана от Агенцията за публичните предприятия и инвестициите. Решението се приема след приемане на решение за приватизация от Народното събрание и едновременно с възлагане изготвянето на анализ на правното състояние.”;
  в) в ал. 9 думите „включени в списъка по чл. 3, ал. 1“ се заменят със „с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и дружества, чиито дялове или акции са собственост на дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала“;
  г) в ал. 10 след думите „лечебни заведения" запетаята и думите „които са включени в списъка по приложение № 1 към чл. 3, ал. 1" се заличават.
  15. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 „Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях“ се отменя.
  16. Навсякъде думите „Агенция за приватизация и следприватизационен контрол“ и „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят съответно с „Агенция за публичните предприятия и инвестициите“ и с „Агенцията за публичните предприятия и инвестициите“.
  17. Започналите процедури по обявеното за приватизация държавно участие в капитала на всички търговски дружества, с изключение на посочените в § 6, т. 2, буква „а” се продължават по досегашния ред.

  Предложение от Десислав Чуколов и група народни представители:
  В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 букви „а“ и „б“ се отменят, а точката се изменя така:
  „2. В чл. 3, ал. 4 се изменя така:
  „(4) В случаите на новообразувано дружество с държавно участие, решение за приватизация се приема от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В случаите на новообразувано дружество с общинско участие, решение за приватизация се приема от общинския съвет.“
  2. В т. 7 думите „Изпълнителният директор на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката“ се заличават.
  3. В т. 8 думите „подпомага осъществяването на държавната политика за насърчаване на инвестициите в случаите, предвидени в Закона за насърчаване на инвестициите“ се заличават, точки 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 се отменят, а т. 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 стават съответно 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24.
  4. В т. 14 буква „г“ се изменя така:
  „г) в ал. 10 накрая се добавя „като продажбата им може да се извършва чрез електронната платформа по чл. 3а, ал. 1“;
  5. Точка 15 се изменя така:
  „15. В чл. 31, ал. 3 текстът „най-малко в два централни ежедневника“ се заменя с „на интернет страницата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“.
  6. Точка 16 се изменя така:
  „16. В чл. 32, ал. 3 се добавя т. 3 със следното съдържание:
  „т. 3. електронен търг“
  7. Точка 17 се изменя така:
  „17. Навсякъде думите „Агенция за приватизация и следприватизационен контрол“ и „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят съответно с „Агенция за публичните предприятия и контрол“ и с „Агенцията за публичните предприятия и контрол“.“

  Предложение от н. п. Валентина Найденова:
  В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, в чл. 1 на предложената нова ал. 5, след думите “ по чл. 3а“ се поставя запетая и се добавя следния текст: „с изключение на включените в списък-приложение № 1, по чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол“.
  2. В т. 2 на чл. 3, ал. 3, точка „бб“ - отпада.
  3. В т. 14:
  а) буква. „в“ – отпада.
  б) буква. „г“ – отпада.
  4. Точка 15 – отпада.
  5. Точки 16 и 17 стават съответно т. 15 и 16.

  Предложение от н. п. Александър Сабанов:
  В § 6:
  1. Създава се т. 8а:
  «8а. В чл. 22в, ал. 1 придобива следната радакция:
  (1) Надзорният съвет се състои от 7 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. Всяка парламентарна група, както и призната представителна организация на работниците и служителите на национално равнище по чл. 34 от КТ може да предложи до три лица за членове на надзорния съвет, които имат завършено висше образование отговарящ на изискванията на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните предприятия. Най-малко един от членовете на Надзорния съвет следва да бъде лице, предложено от призната представителна организация на работниците и служителите на национално равнище по чл. 34 от КТ.»
  2. Точка 10 отпада.
  3. Точка 11 отпада.
  4. Създава се нова т. 11а, с която в чл. 22д, ал. 1 се създава нова т. 8:
  «8. одобрява предложенията за назначаване и освобождаване на независимите членове в надзорните съвети и съветите на директорите на публичните предприятия, както и води публичен регистър на независимите членове.»

  § 7. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 99 от 1997 г.; бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 32, 61 от 2015 г., бр. 85 и 96 от 2017 г. и бр. 20 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 11а:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „Чл. 11а. (1) Агенцията за публичните предприятия и инвестициите, наричана по-нататък „Агенцията“ подпомага министъра на икономиката при осъществяване на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите.“;
  б) алинеи 2 и 3 се отменят.
  2. Член 11б се отменя.

  Предложение от Десислав Чуколов и група народни представители:
  Параграф 7 се изменя така:
  „§ 7. В § 6 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 3.08.2018 г.) думите „В едногодишен срок от обнародването на този закон“ се заменят с „До 03.11.2019 г.“

  § 8. В чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 38 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 7, 30, 38, 77 и 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2019 г. - бр. 23 от 2019 г.) накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия“.

  § 9. В чл. 107а, ал. 2 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г.) накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия“.

  § 10. В Закона за сделките с компенсаторни инструменти (обн., ДВ, бр. 47 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2003 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 18 от 2010 г. и бр. 61 от 2015 г.) навсякъде думите „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за публичните предприятия и инвестициите“.

  § 11. В Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1995 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 12, 90, 103 и 111 от 1999 г., бр. 1, бр. 92 от 2000 г., бр. 28 и 46 от 2002 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 33 от 2006 г., бр. 12 и 32 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.), в чл. 12а, ал. 2 думите „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за публичните предприятия и инвестициите“.

  § 12. В Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 20, 21, 41 и 98 от 2018 г. и бр. 1 и 17 от 2019 г.) навсякъде думите „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за публичните предприятия и инвестициите“.

  § 13. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г. и бр. 25 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 45а ал. 2 и 3 се отменят.
  2. В чл. 57 ал. 1 се отменя.
  3. Навсякъде думите „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за публичните предприятия и инвестициите“.

  § 14. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 71 от 2016 г., бр. 13 и 103 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.), в чл. 3, ал. 1, т. 13 думите „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за публичните предприятия и инвестициите“.

  § 15. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г. и бр. 25 от 2019 г.) навсякъде думите „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за публичните предприятия и инвестициите“.

  § 16. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56 и 77 от 2018 г. и бр. 1, 24 и 34 от 2019 г.), в чл. 25, ал. 2 думите „Българската агенция за инвестиции“ се заменят с „Агенцията за публичните предприятия и инвестициите“.

  Предложение от Десислав Чуколов и група народни представители:
  Параграф 16 се отменя.

  § 17. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.) навсякъде думите „Българската агенция за инвестиции“ се заменят с „Агенцията за публичните предприятия и инвестициите“.

  Предложение от Десислав Чуколов и група народни представители:
  Параграф 17 се отменя.

  Предложение от н. п. Александър Сабанов:
  В § 18. В Кодекса на труда (обн., ДВ….) се правят следните изменения и допълнения:
  В чл. 7 от КТ се добавя ново съдържание на ал. 3 и се създава нова ал. 4, както следва:
  а) „(3) Представители на работниците и служителите, като членове на всеки един от органите за управление и контрол в публични предприятия със списъчен състав над 50 души се определят от националните ръководства на представителните организации на работниците и служителите при спазване изискванията на чл. 22, ал. 1 от ЗПП, както следва:
  По предложение на представителните синдикални организации от предприятието след обсъждане с работниците и служителите в съответното предприятие.
  По предложение на представителите на браншови/отраслови синдикални организации след обсъждане с работниците и служителите в съответното предприятие, в което няма изградени представителни синдикални организации.
  б) „(4) Броят на членовете във всеки един от органите на управление и контрол на публичните предприятия по ал. 3 със списъчен състав на работниците и служителите до 250 човека е 1 член, а за предприятия с над 250 човека са 2-ма членове.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума