Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
17/07/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-32 от 18.07.2019 г.

  Относно: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11 юли 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11 юли 2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 17 юли 2019 г. съвместно с Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г.
  Докладът, представен от Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет, се състои от три раздела – Оценка на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност, Политики за защита на националната сигурност и Основни изводи за състоянието на националната сигурност, като икономическата сигурност е засегната във всеки един от тях. Анализирани са основните макроикономически показатели – БВП, брутната добавена стойност и средногодишната инфлация. Отчетена е благоприятна динамика на пазара на труда, потвърдена и от намаляването на коефициента на безработица; повишаване на цените на храните с 1,8 %, на енергийните стоки с 6,4 % и на услугите с 4,3%; значително свиване на инфлацията на годишна база, повлияно от спада в международните цени на суровия нефт. Направени са изводи за изпреварващ ръст на вноса. Засегнато е влиянието върху икономиката ни на туризма, продължилата забраната на Руската федерация за внос на определени продукти, Brexit, преките чуждестранни инвестиции.
  След представяне на доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 11, „Против“ - един и „Въздържали се“ – 6 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11 юли 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:
  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума