Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
17/07/2019 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 953-01-33 от 18.07.2019 г.

  по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г., № 920-00-14, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 28.05.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г., № 920-00-14, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 28.05.2019 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 17 юли 2019 г., разгледа и обсъди Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г.
  На заседанието присъства г-жа Юлия Ненкова – председател на Комисията за защита на конкуренцията(КЗК), която представи Годишния доклад за 2018 г. и г-н Димитър Кюмюрджиев – заместник-председател на КЗК.
  Настоящият доклад е внесен в Народното събрание в изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК). В него са отразени постигнатите резултати, основните констатации, изводи и оценки за работата на КЗК през отчетния период, както и поставените пред нея цели за следващата година.
  Като цяло КЗК разполага с необходимите ресурси и експертен капацитет, за да защитава ефективно конкуренцията чрез разрешаването на възникналите пазарни проблеми. По този начин се постига защита и на интересите на гражданите, на участниците на пазарите и на обществото като цяло.
  В Годишния доклад на КЗК за 2018 г. са посочени приоритетите и целите в дейността на Комисията за 2018 г.
  Основен приоритет в работата на КЗК през 2018 г. е да предотвратява прилагането на антиконкурентни практики и да разрешава проблемите при функционирането на пазарната икономика. Чрез отговорния подход при осъществяване на своята дейност Комисията доказва, че има необходимия опит и капацитет за това.
  В областта на производствата по антитръст основните приоритети бяха насочени към това, КЗК да осигури стимулиране на свободната инициатива в стопанската дейност, разширяване на усилията за конкуренция, с оглед повишаване благосъстоянието на потребителите и обществото като цяло.
  КЗК осъществи наблюдение на значими и чувствителни за потребителите и бизнеса сектори на икономиката, като основният фокус беше поставен върху електронната търговия.
  През 2018 г. Комисията постанови три определения, с които предяви твърдения за извършени нарушения под формата на тръжни манипулации, с което продължи борбата си с този вид антиконкурентни практики.
  През 2018 г. КЗК имаше специален фокус и върху производствата по секторни анализи, като най-задълбочен и ефективен инструмент в правомощията на Комисията при анализиране на конкурентната среда в даден икономически сектор. Като резултат бяха образувани 4 производства за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на електроенергийния пазар, медийния пазар, пазара на предоставяне на банкови услуги и пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво.
  През 2018 г. най-честите установени нарушения в областта на нелоялната конкуренция са свързани с недобросъвестно поведение в противоречие с общата забрана за нелоялна конкуренция, следвани от нарушения за имитация и заблуждаваща реклама.
  Статистически дейността на КЗК е следната:
  През 2018 г. КЗК образува общо 1120 производства, от които 132 по Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК), 981 по Закона за обществените поръчки(ЗОП) и 7 по Закона за концесиите(ЗК).
  В периода, който обхваща отчетът, приетите от Комисията определения и решения са общо 1423, т.е. с около 300 повече от 2016 г. и предходните. През отчетния период, Комисията е приключила съответните производства по ЗЗК, ЗОП ИЛИ ЗК, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушение по ЗЗК или за непредоставяне на информация, а останалите са актовете, с които КЗК се е произнесла по други въпроси от нейната компетентност.
  През 2018 г. Комисията подобри изключително много събираемостта на наложените с нейни решения имуществени санкции и глоби. Събраните суми са в размер на 4 398 хил. лв., което е с над пет пъти повече събрани парични вземания спрямо предходната 2017 г.
  През 2018 г. в Комисията са образувани 4 производства, които имат за предмет установяване наличието или липсата на нарушение по Глава трета Забранени споразумения, решения и съгласувани практики от ЗЗК, като 2 от тях са образувани по решения на Комисията на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК (по собствена инициатива), а останалите – по искане на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на ЗЗК.
  През 2018 г. КЗК извърши общо 2 проверки на място по производство от същата година.
  През 2018 г. Комисията постанови 5 решения във връзка с прилагането на чл. 15 от ЗЗК по производства, образувани в периода 2013-2017 г.
  През 2018 г. роят на решенията е по-малък спрямо 2017 г., което се дължи основно на големия брой, образувани производства през предходните години. През 2018 г. определенията за предяваване на твърдения за извършени нарушения по същата причина бележат спад, в сравнение с 2017 г.
  През 2018 г. във връзка с извършена проверка на място Комисията наложи санкция за неизпълнение на задължението за съдействие в размер на 30 хил. лв.
  През 2018 г. са образувани 4 производства с предмет установяване наличието или липсата на извършени нарушения във връзка със злоупотреба с монополно или господстващо положение, образувани по искане на лица, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на ЗЗК. Постановени са 9 решения. Наложени са имуществени санкции и глоби по 1 решение за близо 57 хил.лв.
  През 2018 г. КЗК образува общо 33 производства по уведомления и мотивирани искания за разрешаване на концентрация между предприятия. Комисията постанови общо 32 решения по Глава пета от ЗЗК, като по 21 решения Комисията разрешава концентрация между предприятия, забранява концентрация по две решения, постановява по 3 решения, че сделката не представлява концентрация.
  През отчетния период КЗК е постановила 2 определения за спиране на производството на основание чл. 40, ал. 1 от ЗЗК.
  През 2018 г. КЗК не е наложила глоби по чл. 102 от ЗЗК за извършени нарушения по глава Пета от ЗЗК.
  Комисията е оценила и постановила решения за разрешаване на концентрация между предприятия в различни икономически сектори.
  КЗК е компетентна да осъществява контрол върху концентрациите с национално измерение, а тези, които достигат праговете по чл. 1 от Регламент № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятията попадат под изключителната юрисдикция на Европейската комисия. В тази връзка за изтеклата 2018 г. КЗК извърши анализ на информацията, съдържаща се в общо 415 постъпили по горепосочения ред уведомления и мотивирани искания за концентрация между предприятия.
  През 2018 г. с 2 свои решения Комисията прие секторни анализи на конкурентната среда на медийния пазар в Република България и на пазарите на търговия с храни и бързооборотни стоки.
  През 2018 г. в Комисията са образувани общо 73 производства, имащи за цел установяване наличието или липсата на нарушения по Глава седма от ЗЗК Нелоялна конкуренция (70 производства) и по Глава седма „а“ Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне (3 производства) от ЗЗК. От тях 70 са образувани по искане на лица, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на ЗЗК, 1 – на основание самосезиране въз основа на подадени сигнали от граждани и в резултат на собствени наблюдения върху пазара, и 2 – върнати от ВАС преписки за ново произнасяне.
  С 29 постановените решения Комисията е установила 44 извършени нарушения, представляващи нелоялна конкуренция, като в тази връзка е наложила имуществени санкции и/или глоби по Глава седма и Глава седма „а” от ЗЗК е общо в размер над 2,6 млн.лв.
  Най-честите нарушения в областта на нелоялната конкуренция, установени през 2018 г., са свързани с недобросъвестно поведение в противоречие със забраната за нелоялна конкуренция по чл. 29 от ЗЗК, следвани от недобросъвестно поведение в противоречие със забраната за имитация по чл. 35 от ЗЗК и заблуждаваща реклама по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ЗЗК.
  През 2018 г. КЗК е постановила общо 26 решения, което е с 15 решения повече в сравнение с 2017 г. С тези актове са приети становища по проекти или действащи нормативни или административни актове и установяващи наличието или липсата на противоречие с правилата на конкуренция.
  През 2018 г. в КЗК са депозирани 1420 жалби, с 98 повече в сравнение с 2017 г. По 418 жалби е издадено разпореждане на председателя на КЗК, с което е отказано образуване на производство на основание чл. 201, ал. 1 от ЗОП. Поради невнесена държавна такса е издадено разпореждане за отказ по 223 бр. жалби, а по 54 бр. жалби са оттеглени. Общо постановените актове по ЗОП са 1251 бр.
  През 2018 г. са подадени общо 93 жалби до Върховен административен съд срещу постановените от КЗК решения и определения. ВАС е постановил общо 45 съдебни акта по жалби като 37 акта остават в сила, 4 акта на КЗК са отменени частично, 4 акта са отменени окончателно (на тричленен състав). ВАС се е произнесъл окончателно с 39 решения и определения като с 28 оставя в сила актовете на КЗК, отменя частично 6 акта и отменя изцяло 5 акта на КЗК.
  Народните представители Жельо Бойчев и Петър Кънев поставиха въпроси във връзка с липсата на препоръки в постановените от КЗК решения; отсъствието на информация за ефекта от производствата и анализите на КЗК; за различната бързина при отделните производства; за защитата на интересите на дребните производители в отношенията с търговските вериги.
  Народният представител Димитър Бойчев постави въпроса за сроковете на извършване на секторните анализи.
  На поставените въпроси отговориха Юлия Ненкова и Димитър Кюмюрджиев.
  След гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, 8 гласа „Въздържали се” и без гласове „Против”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да вземе следното решение:

  Проект!

  РЕШЕНИЕ:

  по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията

  РЕШИ:

  Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума