Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
24/07/2019 проект второ гласуване

  П Р О Е К Т НА Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 17 юли 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 17 юли 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

  (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 26 от 2011 г. и бр. 14 от 2015 г.)

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  „(1) Който не спазва изискванията на чл. 10, ал. 7 и 8 се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 5000 до 25 000 лв.”
  2. Досегашният текст става ал. 2.

  Предложение от н. п. Румен Гечев:
  В § 1, т. 1 числото „1000“ се заменя с „5000“, а числото „5000“се заменя с „15 000“.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  „(1) На лице, което извършва трансфер в нарушение на чл. 10, ал. 7 или 8, се налага глоба в размер от 5000 до 10 000 лв. или имуществена санкция в размер от 15000 до 25 000 лв.”
  2. Досегашният текст става ал. 2.

  § 2. В § 2 от Заключителните разпоредби се създава изречение второ: „Заявленията и декларациите, които се подават от юридическите лица в Междуведомствената комисия, е необходимо да бъдат с положен печат.“

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
  2. Създава се § 1а:
  „§ 1а. Заявленията и декларациите по този закон се подават в Междуведомствената комисия, подпечатани с печата на съответното физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.“


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 3. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 101 от 2017 г.), в § 5 от Допълнителните разпоредби се създава изречение второ: „Заявленията, удостоверенията и декларациите е необходимо да бъдат с положен печат от юридическите лица.“

  Предложение от н. п. Ал. Сабанов, Д. Савеклиева и Д. Бойчев:
  Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн. ДВ, бр. 26 от 2011 г., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 101 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Създава се нова т. 2:
  „2. Министерството на отбраната“;
  б) Досегашната т. 2 става т. 3 и в началото се добавя думата „други“.
  2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Създава се нова ал. 2:
  „(2) Лицата по чл. 5, т. 2 могат да извършват износ и/или внос на продукти, свързани с отбраната, без лиценз по ал. 1 след регистриране на вноса и/или износа от министъра на отбраната или от оправомощени от него длъжностни лица.“.
  б) Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“.
  в) Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
  г) Създават се нови ал. 7 и ал. 8:
  „(7) Лицата по чл. 5, т. 2 могат да доставят продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България до територията на приемащата държава членка след регистриране на трансфера от министъра на отбраната или от оправомощени от него длъжностни лица.
  (8) Лицата по чл. 5, т. 2 могат да получават продукти, свързани с отбраната, от територията на държавата членка по произход след деклариране на трансфера в Министерството на отбраната по ред, определен с правилника за прилагане на закона.“
  д) Досегашните ал. 6 и ал. 7 стават съответно ал. 9 и ал. 10 и в тях думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“.
  е) Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 11 и 12.
  3. В чл. 11 след думите „министъра на икономиката“ се добавя „и министъра на отбраната“.
  4. В чл. 32, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9“ се заменят с „чл. 6, ал. 3, 5, 9 и 12“.
  5. Създава се чл. 32а:
  „Чл. 32а. (1) Лицата, подаващи заявления за издаване на удостоверение за внос, износ и трансфер по чл. 6, ал. 2, 7 и 8, представят в Министерството на отбраната документи, удостоверяващи:
  1. страните по конкретната сделка и правото им да извършват съответните дейности;
  2. вида и произхода на продуктите, свързани с отбраната;
  3. крайната употреба и крайния потребител;
  4. условията на доставката.
  (2) Изискванията за вида и съдържанието на документите по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (3) Издаването на удостоверението по ал. 1 се извършва в срок до 7 работни дни от датата на получаване на документите.
  (4) Удостоверението по ал. 1 се издава в 5 екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, вторият се изпраща в Държавна агенция „Национална сигурност", третият се изпраща в Централното митническо управление на Агенция „Митници", четвъртият се изпраща в Министерството на вътрешните работи, а петият остава в Министерството на отбраната.
  (5) Издаденото удостоверение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за същия срок. То може да бъде използвано само от лицето, на което е издадено.
  (6) Лице, на което е издадено удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, е длъжно да върне в Министерството на отбраната оригинала на удостоверението след изпълнението на сделката или след изтичането на срока на валидността му, но не по-късно от 14 дни след изтичането на срока на удостоверението. Лицето, на което е издадено удостоверението, уведомява Министерството на отбраната, в случай че удостоверението няма да бъде използвано. В този случай лицето представя писмено в Министерството на отбраната причините за неизползването на удостоверението и връща издаденото удостоверение.
  (7) Министърът на отбраната в срок от три дни от издаване на удостоверението по ал. 1 уведомява министъра на икономиката, като прилага копие на издаденото удостоверение.“
  6. В чл. 67, ал. 1 след думите „министъра на икономиката“ се добавя „министъра на отбраната“.

  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн. ДВ, бр. 26 от 2011 г., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 101 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 5:
  а) създава се т. 1а:
  „1а. Министерството на отбраната, вкслючително за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;“
  б) в т. 2 след думата „министри“ се добавя „извън т. 1а“.
  2. В чл. 6:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Лицето по чл. 5, т. 1а може да извършва износ и/или внос на продукти, свързани с отбраната, без лиценз по ал. 1 след регистриране на вноса и/или износа от министъра на отбраната или от оправомощени от него длъжностни лица.“;
  б) досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6;
  в) създават се нови ал. 7 и 8:
  „(7) Лицето по чл. 5, т. 1а може да доставя продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България до територията на приемащата държава членка след регистриране на трансфера от министъра на отбраната или от оправомощени от него длъжностни лица.
  (8) Лицето по чл. 5, т. 1а може да получава продукти, свързани с отбраната, от територията на държавата членка по произход след деклариране на трансфера в министерството по ред, определен с правилника за прилагане на закона.“;
  г) досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 9, 10, 11 и 12.
  3. В чл. 11 след думите „министъра на икономиката“ се добавя „и министъра на отбраната“.
  4. В чл. 32, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9“ се заменят с „чл. 6, ал. 3, 5, 9 и 12“.
  5. В глава втора, раздел VI се създава чл. 32а:
  „Чл. 32а. (1) Издаването на удостоверение за внос, износ и трансфер по чл. 6, ал. 2, 7 и 8 се извършва въз основа на документи, удостоверяващи:
  1. страните по конкретната сделка и правото им да извършват съответните дейности;
  2. вида и произхода на продуктите, свързани с отбраната;
  3. крайната употреба и крайния потребител;
  4. условията на доставката.
  (2) Изискванията за вида и съдържанието на документите по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
  (3) Удостоверението по ал. 1 се издава в срок до 7 работни дни от датата на получаване на документите в 4 еднообразни екземпляра – по един за Министерството на отбраната, за Държавна агенция „Национална сигурност", за Централното митническо управление на Агенция „Митници" и за Министерството на вътрешните работи.
  (4) Удостоверението по ал. 1 е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за същия срок. То може да бъде използвано само от лицето, на което е издадено.
  (5) Министърът на отбраната в срок до три дни от издаване на удостоверението по ал. 1 уведомява министъра на икономиката, като прилага копие на издаденото удостоверение.“
  6. В чл. 67, ал. 1 след думите „министъра на икономиката“ се добавя „министъра на отбраната“.
  7. В § 5 от допълнителните разпоредби:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Заявленията, удостоверенията и декларациите по този закон се подават, подпечатани с печата на съответното физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.“


  Предложение от н. п. Ал. Сабанов, Д. Савеклиева и Д. Бойчев:
  Създават се § 4 и 5:
  § 4. Неприключилите към датата на влизането в сила на този закон производства по издаване на удостоверения за износ, внос и трансфер по § 3 относно чл. 6, ал. 2, 7 и 8 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба се довършват по новия ред.
  § 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група предлага да се създадат § 4 и 5:
  § 4. Неприключилите до влизането в сила на този закон производства по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, образувани по представени от Министерството на отбраната удостоверения за износ, внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната, се довършват по новия ред.
  § 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума