Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
25/07/2019 второ гласуване

  Д О К Л А Д ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  № 953-01-34 ОТ 25.07.2019 Г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 17 юли 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 17 юли 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

  (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 26 от 2011 г. и бр. 14 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  „(1) Който не спазва изискванията на чл. 10, ал. 7 и 8 се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 5000 до 25 000 лв.”
  2. Досегашният текст става ал. 2.

  Предложение от н. п. Румен Гечев:
  В § 1, т. 1 числото „1000“ се заменя с „5000“, а числото „5000“се заменя с „15 000“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  „(1) На лице, което извършва трансфер в нарушение на чл. 10, ал. 7 или 8, се налага глоба в размер от 5000 до 10 000 лв. или имуществена санкция в размер от 15000 до 25 000 лв.”
  2. Досегашният текст става ал. 2.

  § 2. В § 2 от Заключителните разпоредби се създава изречение второ: „Заявленията и декларациите, които се подават от юридическите лица в Междуведомствената комисия, е необходимо да бъдат с положен печат.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
  2. Създава се § 1а:
  „§ 1а. Заявленията и декларациите по този закон се подават в Междуведомствената комисия, подпечатани с печата на съответното физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.“


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 3. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 101 от 2017 г.), в § 5 от Допълнителните разпоредби се създава изречение второ: „Заявленията, удостоверенията и декларациите е необходимо да бъдат с положен печат от юридическите лица.“

  Предложение от н.п. Ал. Сабанов, Д. Савеклиева и Д. Бойчев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 3 се изменя така:
  § 3. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн. ДВ, бр. 26 от 2011 г., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 101 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6, ал. 2 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 32, ал. 7“.
  2. В чл. 32 се създава ал. 7:
  „(7) Алинеи 1 - 6 не се прилагат в случаите на временен износ и свързания с него реимпорт на продукти, свързани с отбраната, за изпълнение на задължения по външнотърговски договори или споразумения за ремонт или модернизация, сключени от Министерството на отбраната за нуждите на въоръжените сили на Република България. В тези случаи се прилага Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.).“
  3. В § 5 от допълнителните разпоредби:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Заявленията, удостоверенията и декларациите по този закон се подават, подпечатани с печата на съответното физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн. ДВ, бр. 26 от 2011 г., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 101 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6, ал. 2 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 32, ал. 7“.
  2. В чл. 32 се създава ал. 7:
  „(7) Алинеи 1 - 6 не се прилагат в случаите на временен износ и свързания с него реимпорт на продукти, свързани с отбраната, за изпълнение на задължения по външнотърговски договори или споразумения за ремонт или модернизация, сключени от Министерството на отбраната за нуждите на въоръжените сили на Република България. В тези случаи се прилага Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.).“
  3. В § 5 от допълнителните разпоредби:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Заявленията, удостоверенията и декларациите по този закон се подават, подпечатани с печата на съответното физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.“
  Предложение от н.п. Ал. Сабанов, Д. Савеклиева и Д. Бойчев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създават се § 4 и 5:
  § 4. Неприключилите до влизането в сила на този закон производства по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, образувани по представени от Министерството на отбраната удостоверения за износ на продукти, свързани с отбраната, за изпълнение на задължения по външнотърговски договори или споразумения за ремонт или модернизация, сключени от Министерството на отбраната за нуждите на въоръжените сили на Република България, се прекратяват.
  § 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 4 и 5:
  § 4. Неприключилите до влизането в сила на този закон производства по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, образувани по представени от Министерството на отбраната удостоверения за износ на продукти, свързани с отбраната, за изпълнение на задължения по външнотърговски договори или споразумения за ремонт или модернизация, сключени от Министерството на отбраната за нуждите на въоръжените сили на Република България, се прекратяват.
  § 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума