Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
24/07/2019 второ гласуване

  Д О К Л А Д ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  № 953-01-35 от 25.07.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 17 юли 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 17 юли 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за измерванията

  (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 12 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Българският институт по метрология разпространява единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната чрез калибриране.
  (5) Продължителността за извършване на калибрирането се определя от Българския институт по метрология и не може да е повече от 12 месеца.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 19, ал. 2 думите „чл. 17, ал. 2, т. 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 17, ал. 2, т. 4 и 5 и ал. 4“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Създава се чл. 29а:
  „Чл. 29а. (1) Одобряването на типа на средствата за измерване включва:
  1. преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
  2. изследване на типа средство за измерване;
  3. оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
  4. издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.
  (2) Срокът за изпълнение на етапите за одобряване на типа е:
  1. за преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване:
  а) до 30 дни от подаването на заявлението - за средства за измерване от неодобрен тип, който за средствата за измерване по чл. 29, ал. 3 може да включва и проучване на опита на други органи по метрология при метрологичния контрол на заявените за ограничено одобряване на типа средства за измерване;
  б) до 20 дни от подаването на заявлението - за средствата за измерване по чл. 29, ал. 2;
  в) до 20 дни от подаването на заявлението за средствата за измерване за продължаване на срока на валидност на одобрен тип и за продължаване на срока на валидност на ограничено одобряване на типа;
  2. за оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него - до 30 дни от получаване на протоколите от изпитване;
  3. за издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване - до три дни от приемането на доклада за одобряване на типа на средството за измерване.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. Създава се чл. 29а:
  „Чл. 29а. (1) Одобряването на типа на средствата за измерване включва:
  1. преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
  2. изследване на типа средство за измерване;
  3. оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
  4. издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.
  (2) Срокът за изпълнение на етапите за одобряване на типа е за:
  1. преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване, който е до:
  а) 30 дни от подаването на заявлението - за средства за измерване от неодобрен тип, като за средствата за измерване по чл. 29, ал. 3 този срок може да включва и проучване на опита на други органи по метрология при метрологичния контрол на заявените за ограничено одобряване на типа средства за измерване;
  б) 20 дни от подаването на заявлението - за средствата за измерване по чл. 29, ал. 2;
  в) 20 дни от подаването на заявлението за средствата за измерване за продължаване на срока на валидност на одобрен тип и за продължаване на срока на валидност на ограничено одобряване на типа;
  2. оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него - до 30 дни от получаване на протоколите от изпитване;
  3. издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване - до три дни от приемането на доклада за одобряване на типа на средството за измерване.“

  § 4. В чл. 39 се създава ал. 3:
  „(3) Срокът за извършване на първоначалната проверка на средствата за измерване е един месец от датата на заявяването й, освен в случаите, когато заявителят е посочил по-дълъг срок.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 39 се създава ал. 3:
  „(3) Срокът за извършване на първоначалната проверка на средствата за измерване е до 30 дни от датата на заявяването й, освен в случаите, когато заявителят е посочил по-дълъг срок.“

  § 5. В чл. 58 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Председателят на Българския институт по метрология определя служители и срок за извършване на метрологичната експертиза в 7-дневен срок от получаването на искането. Срокът за извършване на метрологичната експертиза е не по-дълъг от 12 месеца от получаването на искането.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 58, ал. 2 се създава изречение второ: „Срокът за извършване на метрологичната експертиза е не по-дълъг от 12 месеца от получаване на искането.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума