Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
20/11/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-51 от 21.11.2019 г.

  по законопроекта за възрастните хора, № 954-01-73 внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18.09.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за възрастните хора, № 954-01-73 внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18.09.2019 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 20 ноември 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за възрастните хора, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
  На заседанието присъства Теменужка Златанова – началник отдел „Жизнено равнище“ в Министерството на труда и социалната политика(МТСП).
  Законопроектът бе представен от н.п. Виолета Желева.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е да уреди провеждането на държавната политика в подкрепа на възрастните хора и да им гарантира условия за пълноценен и активен живот и участие във всички сфери на обществения живот, да гарантира интересите на възрастните хора и да осигурява подходяща икономическа, социална и институционална среда за превенция и недопускане на социално изключване, за разширяване и подобряване на формите и условията на достъп на възрастните хора до обществени ресурси. Цел е и държавата да гарантира свободата на възрастните хора да се сдружават.
  Самата работа по законопроекта е започнала през 2012 г. по искане на пенсионерските организации и представеният законопроект е съгласуван с тях.
  Чрез законопроекта се определят органите и механизмите за провеждане на политиката за възрастните хора. Подкрепата за възрастните хора се реализира чрез разработване и реализиране на програми и мерки; грижа за възрастните хора в приемно семейство и насърчителни мерки за възрастните хора с временен характер, които целят постигане на равни възможности на възрастните хора.
  Чрез законопроекта се урежда и финансовото обезпечаване на политиката за подкрепа на възрастните хора посредством създаване на фонд „Подкрепа за възрастните хора”, регламентира се набирането, разходването и контрола на средствата по фонда.
  Създават се нови разпоредби в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за корпоративното подоходно облагане, като се предлага сумите, дарени във фонда, да се приспадат от годишните данъчни основи при облагане на лицата.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието.
  В свои становища Министерството на финансите, Министерството на икономиката и Министерството на труда и социалната политика не подкрепят законопроекта, като считат, че предлаганите в проекта законодателни решения не са целесъобразни, съобразени с икономическото състояние на държавата и обективните възможности на държавния бюджет и бюджетите на общините, демографските проблеми в страната, необходимостта от баланс с интересите на други възрастови групи и пр. В мотивите на законопроекта не се съдържа информация за финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. Счита се още, че създаването на фонд „Подкрепа на възрастните хора” противоречи на Закона за публичните финанси. Данъчното облекчение за дарение във фонда следва да бъде компенсирано с други приходи.
  В последвалата дискусия н.п. Даниела Савеклиева, Димитър Бойчев и Адлен Шевкед поставиха въпроси, свързани с европейската практика в подобно законодателство; с необходимия финансов ресурс за прилагането на законопроекта; с опасността от узаконяване на измами над възрастните хора при оказване на приемна грижа срещу предоставяне на лично имущество.
  Народният представител Христо Проданов изрази становище, че въпреки загрижеността си за възрастните хора, Министерството на труда и социалната политика отхвърля законопроекта.
  На поставените въпроси отговориха Виолета Желева, от името на вносителите, и Теменужка Златанова, от името на МТСП.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 5 гласа, „Въздържали се” - 9 гласа и един глас „Против“,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18.09.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума