Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
18/12/2019 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-57 от 16.12.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 902-01-54, внесен от Министерски съвет на 16 октомври 2019 г., приет на първо гласуване на 15 ноември 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 902-01-54, внесен от Министерски съвет на 16 октомври 2019 г., приет на първо гласуване на 15 ноември 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА
  ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ
  И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ

  (Обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г., бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от 2018 г. и бр. 83 и 94 от 2019 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 4 се правят следните допълнения:
  1. Създава се ал. 5:
  „(5) Нетната стойност на активите на всеки подфонд в колективната инвестиционна схема следва да отговоря на изискванията на чл. 9, ал. 1.“
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Колективната инвестиционна схема или неин подфонд може да има отделни класове дялове с обща инвестиционна политика и специфични характеристики, които не трябва да се отразяват неблагоприятно на другите класове дялове на същия фонд или подфонд.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Колективна инвестиционна схема може да използва в наименованието си обозначението "фонд на паричния пазар", „ФПП“ или друго обозначение на български или на чужд език, което предполага, че е фонд на паричния пазар, само ако отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар (OB, L 169/8 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1131”.”
  2. В ал. 5 думата „означение“ се заменя с „обозначението“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Колективна инвестиционна схема може да включи в наименованието си обозначението "фонд на паричния пазар", „ФПП“ или друго обозначение на български или на чужд език, което предполага, че е фонд на паричния пазар, само ако отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар (OB, L 169/8 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1131”.”
  2. В ал. 5 думата „означение“ се заменя с „обозначението“.

  § 3. Създава се чл. 10а:
  „Чл. 10а. Инвестиционното дружество осигурява и прилага адекватни и ефективни вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали от служителите си за действителни или възможни нарушения на този закон и актовете по прилагането му.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) За издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, което ще е фонд на паричния пазар, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд, който ще е фонд на паричния пазар, се подава заявление до комисията съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131. Към заявлението се прилагат документите по чл. 4, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1131.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  5. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 7, 8 и 9.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Създава се чл. 12а:
  „Чл. 12а. (1) Когато е издаден лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд, инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество на договорния фонд, може да подаде заявление до комисията съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131 за издаване на лиценз за извършване на дейност като фонд на паричния пазар, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд като фонд на паричния пазар.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по чл. 4, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1131.
  (3) Комисията се произнася по заявлението по ал. 1 по реда на
  чл. 12, ал. 4-8 и в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1131.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 13 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 10:
  „10. условията и реда за емитиране и обратно изкупуване на акции на дружеството срещу съвкупност от финансовите инструменти по чл. 21, ал. 8 и 9, ако такова е предвидено.“
  2. В ал. 2 се създава т. 14:
  „14. условията и реда за емитиране и обратно изкупуване на дялове на фонда срещу съвкупност от финансовите инструменти по чл. 21, ал. 8 и 9, ако такова е предвидено.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „комисията по предложение на“ се заличават.
  2. В ал. 2, изречение второ думата „Комисията“ се заменя със „Заместник-председателят“.
  3. В ал. 5 думата „Комисията“ се заменя със „Заместник-председателят“.
  4. В ал. 7 думата „комисията“ се заменя със „заместник-председателя“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“;
  б) в т. 6 след думите „системно нарушава разпоредбите на този закон“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу изпирането на пари“, а думите „по прилагането му“ се заменят с „по прилагането им“.
  2. В ал. 2 думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Комисията може да отнеме издадения лиценз за извършване на дейност като фонд на паричния пазар, съответно разрешението за организиране и управление на фонд на паричния пазар, в случаите по ал. 1 и 2 и в случаите по чл. 41, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2017/1131.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“;
  б) в т. 6 след думите „системно нарушава разпоредбите на този закон“ се добавя „на Закона за мерките срещу изпирането на пари“, а думите „по прилагането му“ се заменят с „по прилагането им“.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Комисията може да отнеме издадения лиценз за извършване на дейност като фонд на паричния пазар, съответно разрешението за организиране и управление на фонд на паричния пазар, в случаите по ал. 1 и 2 и в случаите по чл. 41, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131.“

  § 9. В чл. 21 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 8 накрая се добавя „по ред, определен в правилата му“.
  2. В ал. 9 накрая се добавя „по ред, определен в правилата му“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  Предложение от н.п. Даниела Савеклиева:
  Създава се нов § 10:
  „§ 10. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
  (1) Депозитарят не може да бъде едно и също лице с управляващото дружество на колективната инвестиционна схема.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Депозитарят не може да бъде едно и също лице с управляващото дружество на колективната инвестиционна схема.“
  § 10. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Общите референтни параметри за сценариите, използвани при стрес тестовете на фонд на паричния пазар, които се извършват в съответствие с чл. 28 от Регламент (EС) 2017/1131, се определят с насоките на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) по чл. 28, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2017/1131, за които комисията е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор, като допълнителни изисквания могат да се предвидят в наредба.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.

  Предложение от н.п. Даниела Савеклиева:
  Създават се нови § 12 и 13:
  § 12. В чл. 34 изречение последно се заличава.
  § 13. В чл. 35а, ал. 4, в текста преди т. 1 след думите „са получени и“ се добавя „дали всички парични средства на колективната инвестиционна схема са“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 12 и 13:
  § 12. В чл. 34 изречение трето се заличава.
  § 13. В чл. 35а, ал. 4, в текста преди т. 1 след думите „са получени и“ се добавя „дали всички парични средства на колективната инвестиционна схема са“.

  § 11. В чл. 37 се създава ал. 8:
  „(8) Депозитарят осигурява и прилага адекватни и ефективни вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали от служителите си за действителни или възможни нарушения на този закон и актовете по прилагането му.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 14.

  § 12. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Независимо от ограниченията по ал. 1–3, колективната инвестиционна схема не може да комбинира инвестициите в прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, влоговете при това лице, както и експозицията към същото лице, възникнала в резултат на сделки с извънборсово търгувани деривативни финансови инструменти, когато в резултат на това комбиниране общата стойност на тези инвестиции ще надвиши 20 на сто от активите й.“
  2. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Колективната инвестиционна схема може да инвестира до 25 на сто от активите си в облигации, издадени от кредитна институция със седалище в държава членка, която подлежи на надзор с цел защита на притежателите на облигации, включително на изискването набраните от емисията облигации средства да бъдат инвестирани в активи, които през целия период на емисията осигуряват покритие на претенциите във връзка с облигациите и които в случай на несъстоятелност на емитента да бъдат използвани приоритетно за изплащане на задълженията към притежателите на облигации. Общата стойност на инвестициите по изречение първо, надхвърлящи ограничението по ал. 1 за експозиции към един емитент, не може да надхвърля 80 на сто от активите на колективната инвестиционна схема. Комисията уведомява Европейската комисия за категориите облигации и емитенти, които съгласно българското законодателство отговарят на изискванията на изречение първо.“
  3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след думите „ал. 6“ се добавя „и 7“.
  4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
  „(9) Инвестиционните ограничения по ал. 1-7 не могат да бъдат комбинирани, когато в резултат на това комбиниране общата стойност на инвестициите на колективната инвестиционна схема в прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, влоговете при това лице, както и експозицията към същото лице, възникнала в резултат на сделки с деривативни финансови инструменти съгласно ал. 1-7, ще надвиши 35 на сто от активите й.“
  5. Досегашната ал. 9 се отменя.
  6. В ал. 10 думите „ал. 1–9“ се заменят с „предходните алинеи“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 15.

  § 13. В чл. 48 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „дяловете на едно и също предприятие“ се заменят с „дялове на една и съща колективна инвестиционна схема или друго предприятие“.
  2. В ал. 3 думите „колективни инвестиционни схеми или предприятия“ се заменят с „колективни инвестиционни схеми или други предприятия“ и думите „такси при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на тази колективна инвестиционна схема“ се заменят с „такси от инвестиращата колективна инвестиционна схема при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на колективните инвестиционни схеми или другите предприятия за колективно инвестиране, в които тя инвестира“.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 16:
  § 16. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „дяловете на едно и също предприятие“ се заменят с „дялове на една и съща колективна инвестиционна схема или друго предприятие“.
  2. В ал. 3 след думите „схеми или“ се добавя „други“, а думите „такси при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на тази колективна инвестиционна схема“ се заменят с „такси от инвестиращата колективна инвестиционна схема при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на колективните инвестиционни схеми или другите предприятия за колективно инвестиране, в които тя инвестира“.

  § 14. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Значително влияние по смисъла на изречение първо е налице в случаите на пряко или непряко притежаване на 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание на емитент, определени съгласно чл. 145 и 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”
  2. В ал. 3 думата „стойност“ се заменя със „сума“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 17:
  § 17. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Значително влияние по смисъла на изречение първо е налице в случаите на пряко или непряко притежаване на 20 на сто или повече от гласовете в общото събрание на емитент, определени съгласно чл. 145 и 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”
  2. В ал. 3 думата „стойност“ се заменя със „сума“.

  § 15. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 10:
  „(10) Проспектът на колективна инвестиционна схема, която има различни класове дялове, съдържа описание на характеристиките, които са специфични за всеки клас с ясно посочване на разликите между отделните класове.“
  2. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 18.

  § 16. В чл. 56, ал. 2 думите „въз основа на предложение на заместник-председателя комисията“ се заменят със „заместник-председателят“ и думата „тя“ се заменя с „той“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 19.

  § 17. В чл. 60, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 20:
  § 20. В чл. 60, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти“.

  § 18. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 4 след думите „дялове на“ се добавя „други“.
  2. В ал. 6 накрая се добавя „или по чл. 201“.
  3. Създава се нова ал. 7:
  „(7) За управляващо дружество, което управлява фонд на паричния пазар, се прилагат изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131.“
  4. Създава се нова ал. 8:
  „(8) Управляващо дружество, може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, без да има издаден лиценз по чл. 201, при условие че портфейлът на управлявания алтернативен инвестиционен фонд включва само финансови инструменти. Управляващо дружество може да управлява портфейл на алтернативен инвестиционен фонд по делегация, само ако притежава лиценз за допълнителните услуги по ал. 2, т. 2, като управлението е само по отношение на портфейл, включващ финансови инструменти.“
  5. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 9 и 10.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 21.

  § 19. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо думите „ал. 1 и 3“ се заменят с „ал. 1 или 3“ и се създава изречение четвърто: „Комисията е компетентен орган по прилагането на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на управляващите дружества.“
  2. В ал. 7 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 6“.
  3. Създава се ал. 11:
  „(11) Условията и редът за издаване на разрешение по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на управляващо дружество се определят с наредба.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 22:
  § 22. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „ал. 1 и 3“ се заменят с „ал. 1 или 3“ и се създава изречение четвърто: „Комисията е компетентен орган по прилагането на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на управляващите дружества.“
  2. В ал. 7 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 6“.
  3. Създава се ал. 11:
  „(11) Условията и редът за издаване на разрешение по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на управляващо дружество се определят с наредба.“

  § 20. Член 91 се изменя така:
  „Чл. 91. (1) При нарушение на изискванията към собствения капитал по чл. 90, ал. 2, съответно по чл. 90, ал. 6, управляващото дружество е длъжно да уведоми комисията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, като посочи и причините, довели до спадането на собствения капитал.
  (2) В случаите по ал. 1 комисията по предложение на заместник-председателя може след преценка на причините, довели до спадането на собствения капитал, и при отчитане на интересите на инвеститорите да определи срок, в който дружеството да възстанови стойността на собствения си капитал до размера по чл. 90, aл. 2, съответно по чл. 90, ал. 6, или изрично да се откаже от издадения лиценз.
  (3) При нарушение на някое от изискванията за ликвидност, определени в наредба, управляващото дружество е длъжно да уведоми заместник-председателя в 7-дневен срок от извършване на нарушението, като посочи причините за нарушението и предложи конкретни мерки за неговото отстраняване. Нарушението следва да бъде отстранено в срок до един месец от неговото извършване. Заместник-председателят в 7-дневен срок от уведомяването по изречение първо може да определи други мерки за отстраняване на нарушението.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 23.

  § 21. В чл. 92, ал. 1 думите „финансовата година със съдържание“ се заменят с „финансовата година, изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти, със съдържание“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24:
  § 24. В чл. 92, ал. 1 след думите „финансовата година“ се добавя „изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти“.
  § 22. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст на ал. 1 след думите „член на управителен“ се добавя „или контролен“.
  2. В ал. 2, изречение второ след думата „управлява“ се добавя
  „и представлява“.
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. В ал. 4 думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 1 и 2“.
  5. В ал. 7, изречение първо думите „ал. 1, 3 и 5“ се заменят с „ал. 1“ и накрая на изречението се добавя „въз основа на документи, определени с наредба“, а в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя
  „а когато са изискани допълнителни документи и информация - в 15-дневен срок от представянето им, съответно от изтичане на срока за предоставянето им“.
  6. В ал. 8:
  а) в т. 2 накрая се добавя „или“;
  б) създават се т. 3-7:
  „3. три години в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор, или
  4. пет години на длъжност с ръководни функции във финансовото управление на предприятие от нефинансовия сектор, през който период управляваните активи са на стойност над 1 500 000 лв., или
  5. общо две години в субект по т. 1, 2 и 3 и три години в субект по
  т. 4, или
  6. общо една година в субект по т. 1, 2 и 3 и четири години в субект по т. 4, или
  7. общо три години в субект по т. 1, 2 и 3 и две години в субект по
  т. 4.“
  7. В ал. 9 думите „ал. 1–5“ се заменят с „ал. 1, 2, 4 и 5“ и се създава изречение второ: „Управляващото дружество е длъжно в 2-месечен срок от прилагане на принудителната административна мярка да подаде заявление по ал. 7 като предложи лице, което отговаря на изискванията на този член.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 25, като предлага в т. 1 думите „основния текст на ал. 1“ да се заменят с „ал. 1, в текста преди т. 1“, а в т. 5 думите „се поставя запетая и“ да се заличат.

  § 23. В чл. 95 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 думите „ал. 3-7“ се заменят с „ал. 4-8“.
  2. В ал. 5 думите „Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)“ се заменят с „ЕОЦКП“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 26.

  § 24. В чл. 96, ал. 3 думите „ал. 3-7“ се заменят с „ал. 4-8“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 27.

  § 25. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
  2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 13“ се заменят с „по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 13“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 28, като предлага в текста преди т. 1 думите „и допълнения“ да се заличат.

  § 26. В чл. 100, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“.
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. управляващото дружество престане да отговаря на изискванията за капиталова адекватност;“.
  3. Създават се нови т. 5 и 6:
  „5. управляващото дружество не възстанови стойността на собствения си капитал или не се откаже изрично от издадения лиценз в срока по чл. 91, ал. 2;
  6. управляващото дружество престане да отговаря на изискванията за ликвидност, установени с наредба, и не предложи в 7-дневен срок от извършването на нарушението мерки за привеждането му в съответствие с тези изисквания или в срока по чл. 91, ал. 3 не отстрани нарушението;“.
  4. Досегашната т. 5 става т. 7.
  5. Досегашната т. 6 става т. 8 и в нея след думите „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу изпирането на пари“.
  6. Досегашната т. 7 става т. 9.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 29, като предлага в т. 1 думите „основния текст“ да се заменят с „текста преди т. 1“, а в т. 5 думите „се поставя запетая и“ да се заличат.

  § 27. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Управляващо дружество, което се отказва от лиценза си и е предоставяло услугите по чл. 86, ал. 2, т. 2–4, към уведомлението за решението за отказ от лиценз представя план за уреждане на отношенията си с клиентите. Комисията отнема лиценза на дружеството след представянето на документи, доказващи уреждането на тези отношения.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „по чл. 86, ал. 2,
  т. 2 и 3“ се заменят с „по чл. 86, ал. 2, т. 2-4“.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 30.

  § 28. В чл. 104, ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. прилагат и осигуряват адекватни и ефективни вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали от служителите на управляващото дружество за действителни или възможни нарушения на този закон и актовете по прилагането му;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 31.

  § 29. В чл. 106 се създава ал. 7:
  „(7) Споразумението между колективна инвестиционна схема и контрагент във връзка със суап за обща доходност или други деривативни финансови инструменти със същите характеристики следва да се разглежда като делегиране на функциите по управление на инвестициите съгласно ал. 3, когато контрагентът има правомощия за вземане на решения относно състава или управлението на инвестиционния портфейл на колективна инвестиционна схема или за базисните експозиции на дериватните финансови инструменти.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 32.

  § 30. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4:
  а) в т. 12 след думите „политиката за задържане се прилага“ се добавя „както по отношение на неразсрочената част, така“;
  б) в т. 14 думите „лицето, и съответната колективна инвестиционна схема“ се заменят с „лицето, на съответната колективна инвестиционна схема и на съответния служител“.
  2. В ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „като отговарят и следят за тяхното прилагане“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 33, като предлага в т. 2 думите „се поставя запетая и“ да се заличат.

  § 31. В чл. 119, ал. 2 думите „разпоредбите на този закон“ се заменят с „чл. 117, ал. 1 и чл. 118“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 34.

  § 32. В чл. 120 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Управляващо дружество, което е получило правото да извършва дейност на територията на Република България по реда на глава десета“ се заменят с „Управляващо дружество с произход от друга държава членка, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно Директива 2009/65/ЕО“;
  2. В ал. 4 думите „чл. 12, ал. 3-5“ се заменят с „чл. 12, ал. 4-6 и 8“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 35:
  § 35. В чл. 120 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „което е получило правото да извършва дейност на територията на Република България по реда на глава десета“ се заменят със „с произход от друга държава членка, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно Директива 2009/65/ЕО“;
  2. В ал. 4 думите „чл. 12, ал. 3-5“ се заменят с „чл. 12, ал. 4-6 и 8“.

  § 33. В чл. 131, ал. 1 думите „този закон и актовете по прилагането му“ се заменят с „глава седма“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 36.

  § 34. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В 7-дневен срок от датата, на която преобразуването поражда действие, управляващото дружество на приемащата или новоучредена колективна инвестиционна схема представя в комисията издадения от централния регистър на ценни книжа акт за дерегистрация на съответните емисии дялове, съответно акт за регистрация на приемащата или новоучредена колективна инвестиционна схема, както и окончателен доклад на одитора по чл. 150.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Въз основа на представените документи в 14-дневен срок от получаването им комисията отписва прекратените в резултат на преобразуването договорни фондове като емитент и техните емисии от водения от комисията регистър.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 37.

  § 35. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Договорният фонд се заличава от регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор след приключването на ликвидацията въз основа на уведомление от ликвидатора на фонда, към което се прилагат документи, определени в наредба.“
  2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 38.

  § 36. В чл. 178 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 11 се отменя.
  2. В ал. 2 т. 7 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 39.

  § 37. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“;
  б) точка 6 се изменя така:
  „6. грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон, Закона за мерките срещу изпирането на пари или на актовете по прилагането им.“
  2. В основния текст на ал. 2 думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 40:
  § 40. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“;
  б) в т. 6 след думите „този закон“ се добавя „на Закона за мерките срещу изпирането на пари“, а думата „му“ се заменя с „им“.
  2. В ал. 2, в текста преди т. 1 думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“.

  § 38. В чл. 183 ал. 3 се изменя така:
  „(3) За националния инвестиционен фонд от отворен тип се прилага съответно чл. 22.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 41.

  § 39. В чл. 185 думите „чл. 34-37“ се заменят с „чл. 25 и чл. 34-37“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 42:
  § 42. В чл. 185 след думите „правилата на“ се добавя „чл. 25 и“.

  § 40. В чл. 191 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  „Годишният финансов отчет се изготвя съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти.“
  2. В ал. 2, т. 1 думите „финансов отчет в срок“ се заменят с „финансов отчет, изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти, в срок“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 43:
  § 43. В чл. 191 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Годишният финансов отчет се изготвя съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти.“
  2. В ал. 2, т. 1 след думите „финансов отчет“ се добавя „изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти“.

  § 41. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Алтернативен инвестиционен фонд може да използва в наименованието си обозначението „фонд на паричния пазар”, „ФПП“ или друго обозначение на български или на чужд език, което предполага, че е фонд на паричния пазар, само ако отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131.“
  2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 44.

  § 42. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) Лицата по ал. 8 спазват процедурите за регистрация от комисията съгласно чл. 14 и 14а от Регламент (ЕС) № 345/2013, съответно
  чл. 15 и 15а от Регламент (ЕС) № 346/2013.“
  2. Създава се нова ал. 11:
  „(11) Лицата, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, използващи в наименованието си обозначението „фонд на паричния пазар“, „ФПП“ или друго обозначение на български или на чужд език, което предполага, че са фондове на паричния пазар, осъществяват дейността си при спазване на изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) 2017/1131.“
  3. Досегашните ал. 11-13 стават съответно ал. 12-14.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 45.

  § 43. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Когато лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, иска да управлява алтернативен инвестиционен фонд, който ще е фонд на паричния пазар, то трябва да подаде заявление до комисията, към което прилага освен документите по ал. 2, т. 2 и тези по чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1131.“
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 2 или ал. 4“ се заменят с „по ал. 2, 4 или 5“.
  3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
  6. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
  7. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
  8. Досегашните ал. 11-13 стават съответно ал. 12-14.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 46.

  § 44. В чл. 202 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 думите „заемни средства или произходът на средствата, с които тези лица са направили вноски“ и запетаята след тях се заменят със „средства, произходът на които“.
  2. В ал. 2 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Комисията може да откаже издаването на разрешение по
  чл. 201, ал. 5 в случаите по чл. 5, параграфи 4 и 7 от Регламент (ЕС) 2017/1131.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 47.

  § 45. В чл. 204, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“.
  2. В т. 6 думите „чл. 271“ се заменят с „чл. 264“, а след думите „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу изпирането на пари“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 48, като предлага в т. 1 думите „основния текст“ да се заменят с „текста преди т. 1“, а в т. 2 думите „се поставя запетая и“ да се заличат.

  § 46. В чл. 208 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
  2. В ал. 5 думите „чл. 201, ал. 6-12“ се заменят с „чл. 201, ал. 7-13“.
  3. В ал. 6 думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.
  4. В ал. 7 думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 49.

  Комисията предлага да се създаде нов § 50:
  § 50. В чл. 209, ал. 2 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.

  § 47. В чл. 212, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“.
  2. В т. 6 след думите „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу изпирането на пари“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 51, като предлага в т. 1 думите „основния текст“ да се заменят с „текста преди т. 1“, а в т. 2 думите „се поставя запетая и“ да се заличат.

  § 48. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 4:
  „4. уставът, правилата и другите учредителни актове на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява, или проекти на тези документи за алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят възнамерява да управлява;“
  б) досегашната т. 4 става т. 5.
  2. В ал. 3 думите „представянето му с всички документи по ал. 2“ се заменят с „получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - в едномесечен срок от получаването им, съответно от изтичане на срока за предоставянето им“ и думите „ал. 5–7 и 11“ се заменят с „ал. 6–8 и 12“.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) За лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 прагове, се прилагат съответно глава деветнадесета и чл. 242.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 52 като предлага в т. 3 думата „нова“ да се заличи.

  § 49. В чл. 216 се създават ал. 5-7:
  „(5) Лице, регистрирано по този раздел, което не започне да извършва дейност в срок 12 месеца от вписването в регистъра, прекрати управлението на алтернативни инвестиционни фондове или не е извършвало дейността по управление на алтернативни инвестиционни фондове повече от 6 месеца, е длъжно в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство да уведоми комисията с оглед отписването му от регистъра на комисията.
  (6) Редът и условията за отписване на лице, регистрирано по този раздел, се уреждат в наредба.
  (7) Допълнителни изисквания и условия по отношение на лицата, регистрирани по този раздел, могат да се установят с наредба.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 53.

  § 50. В чл. 226, ал. 1 след думите „годишен отчет“ се поставя запетая, добавя се „изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти“ и се поставя запетая.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 54:
  § 54. В чл. 226, ал. 1 след думите „годишен отчет“ се добавя „изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти“.

  Предложение от н.п. Даниела Савеклиева:
  Създава се нов § 55:
  „§ 55. В чл. 227, ал. 3 числото „231“ се заменя с „224“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 55:
  § 55. В чл. 227, ал. 3 думите „чл. 231“ се заменят с „чл. 224“.

  § 51. В чл. 229 се създава ал. 8:
  „(8) Общите референтни параметри за сценариите, използвани при стрес тестовете, които се извършват в съответствие с чл. 28 от Регламент (EС) 2017/1131, на алтернативен инвестиционен фонд, който е фонд на паричния пазар, се определят с насоките на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) по чл. 28, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2017/1131, за които комисията е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор, като допълнителни изисквания могат да се предвидят в наредба.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 56 като предлага в ал. 8 думите „Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)“ да се заменят с „ЕОЦКП“.

  § 52. В чл. 235 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст на ал. 1 думите „в комисията годишен отчет“ се заменят с „в комисията, а по целесъобразност и на компетентния орган на държавата членка по произход на съответния алтернативен инвестиционен фонд, когато този орган е различен от комисията, годишен отчет“.
  2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „и се публикува на интернет страницата на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, до 4 месеца от завършването на финансовата година“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 57:
  § 57. В чл. 235 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 след думите „в комисията“ се добавя „а по целесъобразност и на компетентния орган на държавата членка по произход на съответния алтернативен инвестиционен фонд, когато този орган е различен от комисията“.
  2. В ал. 3 накрая се добавя „и се публикува на интернет страницата на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, до 4 месеца от завършването на финансовата година“.

  § 53. В чл. 236, ал. 1, т. 2, буква „в“ думата „рисковете“ се заменя с „пазарния риск, ликвидния риск, риска от контрагента и на други рискове, включително оперативния риск“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 58.

  § 54. В чл. 237, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст накрая се поставя запетая и се добавя „както и при поискване“.
  2. В т. 1, буква „г“ накрая се поставя запетая и се добавя „както и всяка предоставена гаранция съгласно уговорените условия за ливъридж“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 59:
  § 59. В чл. 237, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В текста преди т. 1 накрая се добавя „както и при поискване“.
  2. В т. 1, буква „г“ накрая се добавя „както и всяка предоставена гаранция съгласно уговорените условия за ливъридж“.

  § 55. В чл. 240, ал. 2 в основния текст думите „държава членка по произход“ се заменят с „определена като референтна държава членка“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 60 като предлага думите „основния текст“ да се заменят с „текста преди т. 1“.
  § 56. В чл. 243, ал. 2 думите „заместник-председателят“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 61.

  § 57. В чл. 246, ал. 2 думите „държава членка по произход“ се заменят с „референтна държава членка“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 62.

  § 58. В основния текст на чл. 251, ал. 1 след думите „алтернативен инвестиционен фонд“ се добавя „на професионални инвеститори“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 63:
  § 63. В чл. 251, ал. 1, в текста преди т. 1 след думите „алтернативен инвестиционен фонд“ се добавя „на професионални инвеститори“.

  § 59. В чл. 264 се създава ал. 9:
  „(9) Когато установи, че управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, както и колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране, извършва сделки или операции в нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по прилагането му, комисията, съответно заместник-председателят, може да приложи мярка по ал. 1. Комисията, съответно заместник-председателят, уведомява Държавна агенция „Национална сигурност“ за откриване на производството по прилагане на принудителната административна мярка.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 64.

  § 60. В чл. 270, ал. 1 думите „съобщение най-малко в един централен всекидневник“ се заменят с „информация на интернет страницата на комисията“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 65.

  § 61. В чл. 273 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 7:
  „7 . Регламент (ЕС) 2017/1131 и/или на актовете по прилагането му се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.;“
  б) досегашната т. 7 става т. 8;
  в) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „член 6“ се заменят с „член 4, ал. 5 и 6, чл. 6“, след думите „чл. 10, ал. 5“ се поставя запетая и се добавя „чл. 10а“, след думите „чл. 18, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 37, ал. 8“, след думите „чл. 91“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 3“, думите „чл. 93, ал. 1-5“ се заменят с „чл. 93, ал. 1, 2, 4 и 5“, а след думите
  „чл. 98, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „чл. 194, ал. 4, чл. 197, ал. 11,
  чл. 216, ал. 5“;
  г) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „чл. 101, ал. 2“ се заменят с „чл. 101, ал. 3“, думите „чл. 107“ и запетаята след тях се заличават, а думите „чл. 156“ се заменят с „чл. 156, ал. 1 и 2“;
  д) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея думите „чл. 86, ал. 6–8“ се заменят с „чл. 86, ал. 6, 8-10“;
  е) досегашната т. 11 става т. 12.
  2. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 7:
  „7. за нарушения по ал. 1, т. 7 – от 20 000 до 40 000 лв.;“
  б) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „т. 7“ се заменят с „т. 8“;
  в) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „т. 8“ се заменят с „т. 9“;
  г) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „т. 9“ се заменят с
  „т. 10“;
  д) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея думите „т. 10“ се заменят с
  „т. 11“;
  е) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „т. 11“ се заменят с
  „т. 12“.
  3. В ал. 5:
  а) създава се нова т. 7:
  „7. за нарушения по ал. 1, т. 7 – от 20 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 100 000 лв.;“
  б) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „т. 7“ се заменят с „т. 8“;
  в) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „т. 8“ се заменят с „т. 9“;
  г) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „т. 9“ се заменят с
  „т. 10“;
  д) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея думите „т. 10“ се заменят с
  „т. 11“;
  е) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „т. 11“ се заменят с
  „т. 12“;
  ж) досегашната т. 12 става т. 13.

  Предложение от н.п. Даниела Савеклиева:
  В § 61 се създават т. 4 - 6:
  „4. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Който предостави или допусне да бъде предоставена невярна информация във връзка с осъществявания от комисията и заместник-председателя надзор върху дейността на управляващо дружество, лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране, се наказва с глоба от 1 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.“.
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) За нарушение по ал. 6 на юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 100 000 лв.“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 8.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 66:
  § 66. В чл. 273 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „ал. 1, 6 и 13“ се заменят с „ал. 1, 6 и 14“
  б) създава се нова т. 7:
  „7 . Регламент (ЕС) 2017/1131 и/или на актовете по прилагането му се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.;“
  в) досегашната т. 7 става т. 8;
  г) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „член 6“ се заменят с „член 4, ал. 5 и 6, чл. 6“, след думите „чл. 10, ал. 5“ се поставя запетая и се добавя „чл. 10а“, след думите „чл. 18, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 37, ал. 8“, след думите „чл. 91“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 3“, думите „чл. 93, ал. 1-5“ се заменят с „чл. 93, ал. 1, 2, 4 и 5“, а след думите
  „чл. 98, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „чл. 194, ал. 4, чл. 197, ал. 11,
  чл. 216, ал. 5“;
  д) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „чл. 101, ал. 2“ се заменят с „чл. 101, ал. 3“, думите „чл. 107“ и запетаята след тях се заличават, а след думите „чл. 156“ се добавя „ал. 1 и 2“;
  е) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея думите „чл. 86, ал. 6–8“ се заменят с „чл. 86, ал. 6, 8-10“;
  ж) досегашната т. 11 става т. 12.
  2. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 7:
  „7. за нарушения по ал. 1, т. 7 – от 20 000 до 40 000 лв.;“
  б) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „т. 7“ се заменят с „т. 8“;
  в) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „т. 8“ се заменят с „т. 9“;
  г) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „т. 9“ се заменят с
  „т. 10“;
  д) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея думите „т. 10“ се заменят с
  „т. 11“;
  е) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „т. 11“ се заменят с
  „т. 12“.
  3. В ал. 5:
  а) създава се нова т. 7:
  „7. за нарушения по ал. 1, т. 7 – от 20 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 100 000 лв.;“
  б) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „т. 7“ се заменят с „т. 8“;
  в) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „т. 8“ се заменят с „т. 9“;
  г) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „т. 9“ се заменят с
  „т. 10“;
  д) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея думите „т. 10“ се заменят с
  „т. 11“;
  е) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „т. 11“ се заменят с
  „т. 12“;
  ж) досегашната т. 12 става т. 13.
  4. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Който предостави или допусне да бъде предоставена невярна информация във връзка с осъществявания от комисията и заместник-председателя надзор върху дейността на управляващо дружество, лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране, се наказва с глоба от 1 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.“.
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) За нарушение по ал. 6 на юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 100 000 лв.“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 8.“

  § 62. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Комисията и заместник-председателят оповестяват“ се заменят с „Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява“ и думите „всяка приложена мярка“ се заменят с „всяка приложена принудителна административна мярка“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Комисията, съответно заместник-председателят, след като извърши преценка във всеки конкретен случай дали оповестяването на лични данни – за физическо лице, или на идентификационни данни – за юридическо лице, може да причини вреди на инвеститорите, на лицето, спрямо което е приложена принудителната административна мярка, съответно е наложено наказанието, и/или на засегнатите лица, несъответстващи на извършеното нарушение, както и дали публикуването на информацията би застрашило стабилността на финансовите пазари или би повлияло на образувано наказателно производство, може:
  1. да отложи оповестяването на информацията по ал. 1;
  2. да оповести информацията по ал. 1 без данни за лицето, на което е приложена мярката, съответно е наложено наказанието;
  3. да не публикува информацията по ал. 1.“
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Комисията, съответно заместник-председателят, взема решение по ал. 3, т. 3, когато отлагането на оповестяването по ал. 3, т. 1 или оповестяването на информацията по ал. 1, т. 2 не са достатъчни, за да се гарантира, че стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на риск или когато ефектът от публикуването на информацията би бил несъразмерен спрямо тежестта на нарушението.“
  4. Създават се нови ал. 5 и 6:
  „(5) При отпадане на основанията по ал. 3 комисията, съответно заместник-председателят, оповестява информацията по ал. 1 в пълен обем.
  (6) Заместник-председателят оповестява всяка информация, свързана с обжалване на принудителните административни мерки и наказателни постановления, които са оповестени. На оповестяване подлежат и решенията, с които са отменени принудителните административни мерки или наказателните постановления.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Комисията създава условия информацията по ал. 1–6 да остане публикувана на интернет страницата й за период не по-малък от 5 години, при спазване на Закона за защита на личните данни.“
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „Комисията информира“ се заменят с „Комисията, съответно заместник-председателят, информира“.
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 9.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 67:
  § 67. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Комисията и заместник-председателят оповестяват“ се заменят с „Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява“ и след думите „всяка приложена“ се добавя „принудителна административна“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Комисията, съответно заместник-председателят, след като извърши преценка във всеки конкретен случай дали оповестяването на лични данни – за физическо лице, или на идентификационни данни – за юридическо лице, може да причини вреди на инвеститорите, на лицето, спрямо което е приложена принудителната административна мярка, съответно е наложено наказанието, и/или на засегнатите лица, несъответстващи на извършеното нарушение, както и дали публикуването на информацията би застрашило стабилността на финансовите пазари или би повлияло на образувано наказателно производство, може:
  1. да отложи оповестяването на информацията по ал. 1;
  2. да оповести информацията по ал. 1 без данни за лицето, на което е приложена мярката, съответно е наложено наказанието;
  3. да не публикува информацията по ал. 1.“
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Комисията, съответно заместник-председателят, взема решение по ал. 3, т. 3, когато отлагането на оповестяването по ал. 3, т. 1 или оповестяването на информацията по ал. 1, т. 2 не са достатъчни, за да се гарантира, че стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на риск или когато ефектът от публикуването на информацията би бил несъразмерен спрямо тежестта на нарушението.“
  4. Създават се нови ал. 5 и 6:
  „(5) При отпадане на основанията по ал. 3 комисията, съответно заместник-председателят, оповестява информацията по ал. 1 в пълен обем.
  (6) Заместник-председателят оповестява всяка информация, свързана с обжалване на принудителните административни мерки и наказателни постановления, които са оповестени. На оповестяване подлежат и решенията, с които са отменени принудителните административни мерки или наказателните постановления.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Комисията създава условия информацията по ал. 1–6 да остане публикувана на интернет страницата й за период не по-малък от 5 години, при спазване на Закона за защита на личните данни.“
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея след думата „Комисията“ се добавя „съответно заместник-председателят“.
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 9.

  § 63. В § 2а от допълнителните разпоредби се създава т. 4:
  „4. Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 68.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 64. (1) Инвестиционните дружества и депозитарите привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 10а, съответно на чл. 37,
  ал. 8, в 4-месечен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) Управляващите дружества привеждат своето управление и представителство в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
  (3) Колективните инвестиционни схеми, като отчитат интересите на притежателите на дялове, привеждат активите си в съответствие с чл. 49, ал. 1 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 69.

  § 65. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и
  бр. 12, 17 и 42 от 2019 г.), в приложението към чл. 27, ал. 1 в раздел II, т. I се правят следните изменения и допълнения:

  1. Ред 16 се изменя така:

  16. от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по
  чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по
  чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности по чл. 198, ал. 1 от същия закон 4 000 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд

  2. След ред 16 се създават редове 16а-16е:

  16а. от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по
  чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1 и 2 от същия закон 4 500 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
  16б. от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по
  чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1 и 5 от същия закон
  5 000 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
  16в. от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по
  чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1, ал. 2 и 5 от същия закон 5 500 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
  16г. от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по
  чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, регистрирано по
  чл. 197, ал. 4 от същия закон 2 000 лв. + 1 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
  16д. от алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195,
  ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чиито активи надхвърлят праговете по чл. 197, ал. 1 от същия закон 4 000 лв.
  16е. от алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195,
  ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чиито активи не надхвърлят праговете по чл. 197, ал. 1 от същия закон 2 000 лв.


  Предложение от н.п. Даниела Савеклиева:
  В § 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 1:
  „1. В чл. 30, ал. 1, т. 7 се изменя така:
  „7. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове, включително фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции;“
  2. Точки 1 и 2 стават съответно т. 2 и 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 70:
  § 70. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12, 17, 42, 83 и 94 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 30, ал. 1 т. 7 се изменя така:
  „7. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове, включително фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции;“
  2. В приложението към чл. 27, ал. 1, в раздел II, т. I:
  а) Ред 16 се изменя така:

  16. от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по
  чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по
  чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности по чл. 198, ал. 1 от същия закон 4 000 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд

  б) След ред 16 се създават редове 16а-16е:

  16а. от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по
  чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1 и 2 от същия закон 4 500 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
  16б. от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по
  чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1 и 5 от същия закон
  5 000 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
  16в. от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по
  чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1, ал. 2 и 5 от същия закон 5 500 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
  16г. от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по
  чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, регистрирано по
  чл. 197, ал. 4 от същия закон 2 000 лв. + 1 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
  16д. от алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195,
  ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чиито активи надхвърлят праговете по чл. 197, ал. 1 от същия закон 4 000 лв.
  16е. от алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195,
  ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чиито активи не надхвърлят праговете по чл. 197, ал. 1 от същия закон 2 000 лв.

  § 66. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 24 и 98 от 2018 г. и
  бр. 17 от 2019 г.) в чл. 290 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 10:
  „(10) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни задължението си по
  чл. 281, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до
  50 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 100 000 лв.“
  2. Досегашните ал. 10, 11 и 12 стават съответно ал. 11, 12 и 13.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 71:
  § 71. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 24 и 98 от 2018 г. и
  бр. 17, 83 и 94 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 290:
  а) създава се нова ал. 10:
  „(10) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни задължението си по
  чл. 281, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до
  50 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 100 000 лв.“
  б) досегашните ал. 10, 11 и 12 стават съответно ал. 11, 12 и 13.
  2. В Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 83 от 2019 г.) в § 80 от преходните и заключителни разпоредби думата „тримесечен“ се заменя с „4-месечен“.“

  Предложение от н.п. Даниела Савеклиева:
  Създават се § 72 и 73:
  „§ 72. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм., бр. 63 и бр. 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и бр. 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67, 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34 , 59 63, 80, 84, 86 и бр. 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и бр. 109 от 2007 г., бр. 67 и бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42, 93 от 2009 г., бр. 43 и бр. 101 от 2010 г., бр. 57 и бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и бр. 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и бр. 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62, 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и бр. 95 от 2017 г., бр. 7, 15, 20, 24 и бр. 77 от 2018 г., бр. 17 и бр. 83 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 128 се правят следните изменения:
  а) в ал. 2 думите след думата „посредници“ се поставя запетая, а думите „и лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 и 5“ се заменят с думите „регулирани пазари, съответно пазарни оператори, централни депозитари на ценни книжа и клирингови институции“;
  б) в ал. 4 думите „Българска народна банка“ се поставя запетая, а думите „и на лицата по чл. 131, ал. 2, т. 4 и 5“ се заменят с думите „регулирани пазари, съответно пазарни оператори, централни депозитари на ценни книжа и клирингови институции“.
  § 73. В Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 83 от 2019 г.) в § 80 думата „тримесечен“ се заменя с „четиримесечен“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, като предложението относно създаването на § 73 е отразено на систематичното му място в § 71, т. 2.

  Комисията предлага да се създаде § 72:
  § 72. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34 , 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г., бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г., бр. 17, 83 и 94 от 2019 г.) в чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „и лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 и 5“ се заменят с „регулирани пазари, съответно пазарни оператори, централни депозитари на ценни книжа и клирингови институции“.
  2. В ал. 4 думите „и на лицата по чл. 131, ал. 2, т. 4 и 5“ се заменят с „регулирани пазари, съответно пазарни оператори, централни депозитари на ценни книжа и клирингови институции“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума