Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
19/02/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 053-01-10 от 19.02.2020 г.

  по Проекта за решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център” ЕАД – Варна, № 002-03-2, внесен от Министерския съвет на 07.02.2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Проекта за решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център” ЕАД – Варна, № 002-03-2, внесен от Министерския съвет на 07.02.2020 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 19 февруари 2020 г., разгледа и обсъди Проекта за решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център” ЕАД – Варна, а именно на моторен кораб „Атанас Димитров“.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на транспорта,
  информационните технологии и съобщенията: Велик Занчев -
  заместник-министър и Албена Лазарова – директор на Дирекция
  „Концесии“.
  Законопроектът бе представен от Велик Занчев.
  Агенцията за публичните предприятия и контрол е изразила писмено становище, че моторен кораб „Атанас Димитров“ притежава характеристиките на обособена част и в съответствие с чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол Народното събрание взема решение за приватизация на обособени части от обекти, включени в т.нар. „забранителен списък” за приватизация.
  Моторен кораб „Атанас Димитров“ е произведен през 1969 г. в корабостроителния завод в Бургас. Корабът е пътнически, с метален корпус. От 2008 г. „Български морски квалификационен център” ЕАД е собственик на кораба по силата на внесена апортна непарична вноска в капитала на дружеството от тогавашния акционер Параходство Български Морски Флот и е заприходен като актив със стойност 49 762 лв. Корабът се е ползвал за туристически крайбрежни плавания, но от 2014 не се използва и не се вписва в предмета на дейност на дружеството.
  Отчетените приходи, за периода от придобиването на кораба до 31.12.2019 г. са в размер на 132 х. лв. Те са формирани от почасовото отдаване на кораба за мероприятия на борда. Отчетените разходи за поддръжка, експлоатация, работни заплати, амортизация и други разходи, са в размер на 887 хил. лв. Общият размер на отчетените загуби възлиза на 755 хил. лв.
  Към 31.12.2019 г. счетоводната остатъчна стойност на актива е нула лв. Полезният „живот“ на моторен кораб „Атанас Димитров“ е 50 години и към днешна дата той е изчерпан. Последният класов ремонт на кораба е направен през м. април 2010 г. След тази дата корабът не е излизал на сух док.
  Към настоящия момент корабът не е в експлоатация, всички документи и сертификати са изтекли през 2015 г. Корабът се намира на неработен кей в неексплоатационен режим и с един човек – пазач.
  Рискове, които правят кораба относително опасен:
  • Близо тон гориво в дъното на танка, което е неизкачваемо;
  • Екологичен риск може да настъпи при сблъсък с друго плавателно средство, при което да възникне разлив;
  • Съществува риск и от пожар;
  • Евентуален риск от кражба на имущество или консумативи от кораба;
  • Допълнителен финансов разход, покриващ престоя на кораба, както и възможен финансов риск при възникване на неблагоприятни последствия при авария.
  За моторен кораб „Атанас Димитров“ няма правена оценка за продажбата му. Решението на едноличния собственик на капитала на дружеството от 2015 г. е продажбата на кораба да се осъществи чрез Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, сега Агенция за публичните предприятия и контрол.
  В последвалата дискусия народните представители от ПГ „БСП за България“ поставиха въпроси за наличието на други кораби в квалификационния център и за разпореждането със средствата от приватизацията на кораба.
  На поставените въпроси отговори заместник-министър Занчев.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 7 гласа, „Въздържали се” – 8, без гласове „Против”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не приеме Проекта за решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център” ЕАД – Варна, № 002-03-2, внесен от Министерския съвет на 07.02.2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума