Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
20/02/2020 проект второ гласуване

  ПРОЕКТ НА Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 902-01-67, внесен от Министерския съвет на 10.12.2019 г. , приет на първо гласуване на 12 февруари 2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 902-01-67, внесен от Министерския съвет на 10.12.2019 г. , приет на първо гласуване на 12 февруари 2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА
  ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

  (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 12 и 77 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.)


  § 1. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думата „представя“ се заменя с „притежава“.
  2. Създава се изречение второ:
  „Проверката на сертификата за акредитация се извършва по служебен път.“
  § 2. В чл. 34а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „Когато при проверката на заявлението и представените документи се установи несъответствие с някое от изискванията, определени в наредбата по чл. 34, ал. 2, заявителят се уведомява писмено и се дава срок, не по-дълъг от един месец от получаването на уведомлението, за отстраняване на несъответствията.“
  2. В ал. 7 основният текст се изменя така:
  “(7) В двумесечен срок от подаване на заявлението по ал. 5 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава лицензия, която съдържа:“
  3. В ал. 9 се създава т. 6:
  „6. неосигурена възможност от притежателя на лицензията да бъде извършена проверка по чл. 34б, ал. 1 в две последователни години.“
  § 3. В чл. 34в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
  2. Алинея 4 се отменя.
  § 4. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „чл. 7” се поставя тире и се добавя
  „в 14-дневен срок от получаване на искането, придружено от техническата документация;“
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения, след извършване на експертиза на проектите в следните срокове:
  а) 14 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират до два броя съоръжения;
  б) 14 дни - за проекти на всеки участък от разпределителен газопровод с дължина до 5 км;
  в) 14 дни - за проект на всеки участък от преносен газопровод с дължина до 10 км;
  г) 14 дни – за проектните части, отнасящи се до проектирането на тръбопроводите и помпените станции за транспортиране на нефт и нефтопродукти;
  д) 14 дни – за проектите на обектите, в които ще функционират ацетиленови генераторни станции, пълначни станции за ацетиленови бутилки и ацетиленопроводите към тях;
  е) 21 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират от 3 до 5 броя съоръжения;
  ж) 21 дни - за проекти на компресорни станции;
  з) 28 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират повече от 5 броя съоръжения;
  и) 30 дни - за проект на енергиен или отоплителен котел в ТЕЦ;
  к) 30 дни - за проект на въжена линия.”;
  в) в т. 3 след думата „съоръженията” се поставя тире и се добавя
  „в 14-дневен срок от получаване на искането, придружено от техническата документация;“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Не подлежат на заверяване инвестиционни проекти на строежи, в които се предвижда монтиране на асансьори.“
  § 5. В чл. 36 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 се създава изречение второ:
  „Когато при проверка на заявлението и представените документи се установи несъответствие с някое от изискванията на закона или наредбата по чл. 31, ал. 1, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в срок, не по-дълъг от един месец от съобщението, и се дава възможност да представи допълнително документи.“
  2. В ал. 6 в началото се добавя „В двумесечен срок от подаване на заявлението по ал. 4 и“.
  § 6. В чл. 36а ал. 4 се изменя така:
  „(4) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36, ал. 1 и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед, когато:
  а) установените нарушения по ал. 3 се извършват системно;
  б) лицето престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 36, ал. 2 и 3;
  в) в две последователни години лицето не осигури възможност да бъде извършена проверка по ал. 1;
  г) по писмено заявление на регистрираното лице.“
  § 7. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Органът за технически надзор регистрира съоръжението в
  14-дневен срок от получаване на заявлението и документите, когато са спазени изискванията на съответната наредба по чл. 31.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  § 8. В чл. 40 думите „писмено разрешение за това“ се заменят с „акт за първоначален технически преглед“.
  § 9. В чл. 41 думите „пускане в експлоатация по чл. 40 и за“ се заличават.
  § 10. В чл. 42, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Първоначалният технически преглед се извършва в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.“
  § 11. В чл. 43 думите „и на разрешения по чл. 40“ се заличават.
  § 12. В чл. 45 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 след думата „опасност” се поставя тире и се добавя „в 14-дневен срок от постъпване на искането“.
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Разрешение по ал. 1, т. 2 се издава на лица, които разполагат с:
  1. учебно-техническа база, учебна документация, пособия и други материали, необходими за провеждане на обучението;
  2. учебен план и учебна/учебни програма/програми, съгласувана/съгласувани от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”;
  3. лектори по теория и практика на професията;
  4. кандидати за обучение, които отговарят на изискванията на приложимата наредба по ал. 2;
  5. подходящи и безопасни съоръжения с повишена опасност, необходими за практическото обучение и провеждане на изпити;
  6. график на обучението с посочени място, дата и час на провеждането му.
  (4) Когато лицето отговаря на изискванията по ал. 3, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” разрешава провеждането на курс по ал. 1, т. 1 в 10-дневен срок от постъпване на искането и удостоверяване на съответните обстоятелства.“
  Форма за търсене
  Ключова дума