Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
26/02/2020 второ гласуване

  Д О К Л А Д ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  № 053-01-11 от 02.03.2020 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2019 г., приет на първо гласуване на 13 декември 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2019 г., приет на първо гласуване на 13 декември 2019 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

  (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г., бр. 47 от 2016 г., бр. 12, 58 и 85 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.)
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Създава се чл. 10а:
  “Чл. 10а. (1) Министърът на икономиката, съгласувано с министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и министъра на енергетиката, издава наредба, с която се определят условията и редът за предоставяне на помощ за предприятия в сектори и подсектори, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод” поради прехвърлянето на разходите за квоти емисии на парникови газове, свързани със схемата за търговия с емисии на Европейския съюз, в цената на електрическата енергия.
  (2) Схемата за предоставяне на помощ по наредбата по ал. 1 се прилага за периода от 1 юли 2019 г. до 31 декември 2020 г., като помощ се предоставя за всеки ценови период.
  (3) Министърът на икономиката организира изпълнението и осъществява координацията на дейностите по изпълнение на наредбата по
  ал. 1 и е администратор на предоставяната държавна помощ.
  (4) Размерът на годишната помощ, осигурена от приходите, генерирани от продажбата чрез търг на квоти за емисии на парникови газове за инсталации, се определя с наредбата по ал. 1 в рамките на регулаторната процедура за ценообразуване в електроенергетиката при спазване на изискването за минимално въздействие върху останалите сектори, които не са изложени на риск от „изтичане на въглерод”.
  (5) Помощта по ал. 1 се предоставя при спазване на всички изисквания относно мерките за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ, като общият размер на компенсацията, предоставена в полза на отраслите и подотраслите, се прави публично достояние в 3-месечен срок след края на всяка година.”

  Предложение от н. п. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  Параграф 1 се изменя така:
  § 1. Създава се чл. 10а:
  “Чл. 10а. (1) Помощ за непреки разходи за емисии се предоставя съгласно Насоките относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 г. (ОВ, С 158/04 от 5 юни 2012 г.), наричани по-нататък „Насоките“, на предприятия, търговци по смисъла на Търговския закон, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод” поради прехвърляне на разходите за квоти емисии на парникови газове, свързани със схемата за търговия с емисии на Европейския съюз, в цената на електрическата енергия и които:
  1. извършват основна икономическа дейност за календарната година, за която се иска помощта, в сектор или подсектор, включен в списъка по приложение II на Насоките, и не по-малко от 60 на сто от годишните им приходи за същия период са от тази дейност;
  2. не са в затруднено положение съгласно критериите в Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение на Европейската комисия (ОВ, С 249/01 от 31 юли 2014 г.);
  3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на предприятието, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която са установени, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
  4. не получават друга държавна или минимална помощ или друга форма на финансиране от Европейския съюз за същите разходи, за които се иска предоставяне на помощта, и
  5. имат потребление на електрическа енергия най-малко 1 GWh през календарната година, за която се иска помощта, при извършване на основната икономическа дейност.
  (2) Помощ за непреки разходи за емисии не се предоставя на предприятие, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта.
  (3) Администратор на помощта за непреки разходи за емисии е министърът на икономиката.
  (4) Помощта за непреки разходи за емисии се осигурява от приходите от продажба чрез търг на квоти за емисии на парникови газове за инсталации по чл. 57, ал. 1 и се изплаща от Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Общият годишен размер на помощта за всички предприятия не може да надвишава 33 млн.лв.
  (5) Условията и редът за предоставяне на помощта за непреки разходи за емисии, включително начинът на изчисляване, изплащане и редът за осъществяване на контрола, се определят с наредба на министъра на икономиката, съгласувана с министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и министъра на енергетиката.
  (6) Министърът на икономиката води публичен регистър за бенефициерите и размера на помощта, която са получили.
  (7) Контролът по предоставянето на помощта за непреки разходи за емисии се осъществява от министъра на икономиката или оправомощени от него длъжности лица. При установяване на неправомерно получена помощ министърът на икономиката предприема действия за възстановяване на предоставената помощ.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. В чл. 57, ал. 1 се създава т. 10:
  „10. предоставяне на помощ на предприятията в сектори и подсектори, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод” поради прехвърлянето на разходите за квоти емисии парникови газове, свързани със схемата за търговия с квоти емисии на Европейския съюз, в цената на електрическата енергия.”

  Предложение от н. п. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  Параграф 2 се изменя така:
  § 2. В чл. 57, ал. 1 се създава т. 10:
  „10. предоставяне на помощ за непреки разходи за емисии по чл. 10а.“
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В § 1:
  а) в т. 6 накрая се добавя „или получава помощ по ред, определен с наредбата по чл. 10а”;
  б) създава се т. 61:
  „61. „Предприятията в сектори и подсектори, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод” поради прехвърлянето на разходите за квоти емисии на парникови газове в цената на електрическата енергия” са предприятията, чиято основна икономическа дейност е в сектори и подсектори, включени в Приложение II на Насоките относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 година (ОJС 158 от 5.6.2012 г.).”
  2. В § 2, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския пaрламент и на Съвета от 14 март 2018 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции и на Решение (ЕС) 2015/1814 (ОВ, L 76 от
  19 март 2018 г.)”.

  Предложение от н. п. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  1. В § 3, т. 1 буква „б“ да отпадне.
  2. Създава се нов § 4:
  § 4. В § 7, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби накрая се добавя „освен в случаите по чл. 10а“.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Предложение от н. п. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  Подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ се изменя така: „Заключителни разпоредби“.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 4. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г. и бр. 17, 41 и 79 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 21, ал. 1:
  а) създава се нова т. 44:
  „44. взаимодейства с министъра на икономиката при определяне интензитета на помощта, свързана с изпълнението на наредбата по чл. 10а от Закона за ограничаване изменението на климата;”
  б) досегашните т. 44 и 45 стават съответно т. 45 и 46.
  2. В чл. 36б, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. за предоставяне на помощ на предприятия в сектори и подсектори, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от “изтичане на въглерод” поради прехвърлянето на разходите за квоти емисии на парникови газове в цената на електрическата енергия.”
  3. В чл. 36г, ал. 5:
  а) създава се нова т. 4:
  „4. изпраща ежегодно до 28 февруари в Министерството на икономиката отчет за дейността си през предходната година, свързана с предоставената помощ на предприятия по реда на наредбата по чл. 10а от Закона за ограничаване изменението на климата;”
  б) досегашната т. 4 става т. 5.
  4. В чл. 36д, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и за предоставяне на помощ на предприятия по чл. 36б, ал. 1, т. 3.”

  Предложение от н. п. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  Параграф 4 става § 5 и се изменя така:
  § 5. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г. и бр. 17, 41 и 79 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 36б:
  а) в ал. 1 се създава т. 3:
  „3. за предоставена помощ на предприятия за непреки разходи за емисии по чл. 10а от Закона за ограничаване изменението на климата.“;
  б) създава се нова ал. 3:
  „(3) Плащането на помощ по ал. 1, т. 3 се извършва еднократно до размера, определен от министъра на икономиката, в последния месец на годината, за която се отнася помощта.“;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
  2. В чл. 36г, ал. 5:
  а) създава се нова т. 4:
  „4. изпраща в Министерството на икономиката информация за изплатената помощ на предприятията за непреки разходи за емисии по чл. 10а от Закона за ограничаване изменението на климата;“
  б) досегашната т. 4 става т. 5.
  3. В чл. 36д, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и за предоставяне на помощ на предприятия за непреки разходи за емисии по чл. 10а от Закона за ограничаване изменението на климата“.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  Предложение от н. п. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  Създава се нов § 6:
  § 6. Предприятията по чл. 10а имат право на помощ за непреки разходи за емисии за 2020 г. само за периода от 1 юли 2020 до 31 декември 2020 г., като общият размер на помощта не може да надвишава половината от размера по чл. 10а, ал. 4.
  Предложението е оттеглено.

  § 5. Наредбата по чл. 10а се прилага и помощта се предоставя след положително решение на Европейската комисия.

  Предложение от н. п. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  Параграф 5 става § 7 и се изменя така:
  § 7. Помощта за непреки разходи за емисии се прилага след постановяване на акт на Европейската комисия за одобряване на помощта.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 5.


  § 6. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 30-дневен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Предложение от н. п. Валентин Николов и Димитър Бойчев:
  Параграф 6 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:


  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума