Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
21/05/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 053-01-13 от 21.05.2020 г.


  Относно: Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД – Горна Оряховица, № 002-03-3, внесен от Министерски съвет на 2 март 2020 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД – Горна Оряховица, № 002-03-3, внесен от Министерски съвет на 2 март 2020 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 20 май 2020 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Проекта на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД – Горна Оряховица.
  „Летище Горна Оряховица“ ЕООД, гр. Горна Оряховица e дружество, включено в приложението към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Със свое писмо до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, управителят на търговското дружество е предложил за продажба недвижим имот – неоперативен актив, собственост на дружеството.
  Изпълнителният директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол е изразил становище, че гореописаният имот притежава характеристиките на „Обособена част“ по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, продажбата на обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, включени в списъка – Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се извършва въз основа на решение, прието от Народното събрание, по предложение на Министерския съвет.
  Предложеният за продажба недвижим имот е част от мерките, които се предприемат от „Летище Горна Оряховица“ ЕАД за подобряване на финансовото състояние на дружеството чрез продажбата на неоперативни активи. След влизане в сила, на 08 юли 2016 г., на договора за отдаване на концесия на Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица, търговското дружество „Летище Горна Оряховица“ ЕАД прекратява извършването на основната си дейност като летищен оператор по наземно обслужване. В резултат на това финансово-икономическите резултати на търговското дружество са влошени, като основни източници на приходи на „Летища Горна Оряховица“ ЕООД остават продажбата и отдаването под наем на активи собственост на дружеството. Дружеството изпитва недостиг на финансов ресурс за поддръжка на неоперативните си активи, което води до амортизирането и разрушаването, а в последствие и до обезценяването им.
  През 2018 г., след проведена тръжна процедура, е сключен договор за отдаване под наем на посочения актив. Но реализираните до момента приходи от отдаване под наем са крайно недостатъчни, като с тях трябва да се покриват разходи по задължителни застраховки, местни данъци върху недвижимото имущество, такса битови отпадъци, амортизационни отчисления, средства за работна заплата, осигурителни вноски, консумативи и други. Пред дружеството предстои и покриването на разходи, извършени и предявени от останалите собственици в сградата. В средносрочен план дружеството изпитва затруднения, поради което продажбата на актива ще осигури приходи, които биха гарантирали финансовата му стабилност в бъдещ период. Очакваните приходи от продажбата са в размер на около 125 хил. лева.
  След представяне и обсъждане на проекта на решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 14, без „Против“ и „Въздържали се“ – 6 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме Проекта на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД – Горна Оряховица, № 002-03-3, внесен от Министерски съвет на 2 март 2020 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума