Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
27/05/2020 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  № 053-01-14 от 29.05.2020 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 902-01-67, внесен от Министерския съвет на 10.12.2019 г., приет на първо гласуване на 12 февруари 2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 902-01-67, внесен от Министерския съвет на 10.12.2019 г., приет на първо гласуване на 12 февруари 2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА
  ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

  (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 12 и 77 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думата „представя“ се заменя с „притежава“.
  2. Създава се изречение второ:
  „Проверката на сертификата за акредитация се извършва по служебен път.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 11, ал. 2 думата „представя“ се заменя с „притежава“ и се създава изречение второ: „Проверката на сертификата за акредитация се извършва по служебен път.“

  § 2. В чл. 34а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „Когато при проверката на заявлението и представените документи се установи несъответствие с някое от изискванията, определени в наредбата по чл. 34, ал. 2, заявителят се уведомява писмено и се дава срок, не по-дълъг от един месец от получаването на уведомлението, за отстраняване на несъответствията.“
  2. В ал. 7 основният текст се изменя така:
  “(7) В двумесечен срок от подаване на заявлението по ал. 5 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава лицензия, която съдържа:“
  3. В ал. 9 се създава т. 6:
  „6. неосигурена възможност от притежателя на лицензията да бъде извършена проверка по чл. 34б, ал. 1 в две последователни години.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 34а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 :
  а) в т. 1 след думата „регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
  б) в т. 3 думата „специалността“ се заменя със „специалност, свързана с проектирането, производството, поддържането, ремонтирането, преустройването или техническия надзор на съоръжение с повишена опасност“.
  2. В ал. 3, т. 1, буква „а“ думата „специалността“ се заменя със „специалност, свързана с проектирането, производството, поддържането, ремонтирането, преустройването или техническия надзор на съоръжение с повишена опасност“.
  3. В ал. 5 думите „ от търговския регистър“ се заличават и се създава изречение второ: „Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава лицензията или мотивирано отказва издаването й в двумесечен срок от подаване на заявлението.“
  4. В ал. 6 думите „могат да“ се заличават, а думите „ да изискват“ се заменят с „могат да изискват“.
  5. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Когато при разглеждане на заявлението и представените документи и/или при проверката на място се установят непълноти и/или несъответствия с изискванията на ал. 2 или 3 и ал. 4, заявителят се уведомява писмено и се дава срок, не по-дълъг от един месец от получаването на уведомлението, за отстраняването им. Уведомяването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Срокът по ал. 5 спира да тече до отстраняване на непълнотите и/или несъответствията.“
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:
  а) в т. 1 след думата „адреса“ се добавя „на управление“;
  б) в т. 2 думите „по БУЛСТАТ“ се заличават;
  в) в т. 5 в началото се добавя „номер и“.
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея в изречение първо накрая се добавя „или не са отстранили непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 7, или не са заплатили държавна такса по чл. 43“.
  8. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея се създава т. 6:
  „6. неподаване на заявление за проверка по чл. 34б и/или когато лице по чл. 34а, ал. 1 не предостави достъп в помещенията и до местата, в които се извършва дейността в две последователни години.“
  9. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
  10. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 34б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За извършване на проверката по ал.1 лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал. 1 подават заявление по образец до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, придружено от документ за платена държавна такса по чл. 43. Заявлението се подава не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 9 месеца от датата на извършената последна проверка.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в т. 1 думите „подходящ срок“ се заменят със „ срок, не по-дълъг от един месец.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

  § 3. В чл. 34в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
  2. Алинея 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.

  § 4. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „чл. 7” се поставя тире и се добавя
  „в 14-дневен срок от получаване на искането, придружено от техническата документация;“
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения, след извършване на експертиза на проектите в следните срокове:
  а) 14 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират до два броя съоръжения;
  б) 14 дни - за проекти на всеки участък от разпределителен газопровод с дължина до 5 км;
  в) 14 дни - за проект на всеки участък от преносен газопровод с дължина до 10 км;
  г) 14 дни – за проектните части, отнасящи се до проектирането на тръбопроводите и помпените станции за транспортиране на нефт и нефтопродукти;
  д) 14 дни – за проектите на обектите, в които ще функционират ацетиленови генераторни станции, пълначни станции за ацетиленови бутилки и ацетиленопроводите към тях;
  е) 21 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират от 3 до 5 броя съоръжения;
  ж) 21 дни - за проекти на компресорни станции;
  з) 28 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират повече от 5 броя съоръжения;
  и) 30 дни - за проект на енергиен или отоплителен котел в ТЕЦ;
  к) 30 дни - за проект на въжена линия.”;
  в) в т. 3 след думата „съоръженията” се поставя тире и се добавя
  „в 14-дневен срок от получаване на искането, придружено от техническата документация;“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Не подлежат на заверяване инвестиционни проекти на строежи, в които се предвижда монтиране на асансьори.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „от получаване на заявление по образец, придружено от техническата документация и документ за платена държавна такса по чл. 43“;
  б) в т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „в 14-дневен срок“;
  в) точка 2 се изменя така:
  „2. инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения, след извършване на експертиза на проектите в срок:
  а) 14 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират до два броя съоръжения;
  б) 14 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират автомобилни газоснабдителни станции, газоснабдителни станции, пунктове за пълнене на бутилки с втечнен въглеводороден газ и пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове;
  в) 14 дни - за проекти на обекти, в които ще функционира участък от разпределителен газопровод с дължина до 5 км;
  г) 14 дни - за проект на обекти, в които ще функционира участък от преносен газопровод с дължина до 10 км;
  д) 14 дни – за проектните части, отнасящи се до проектирането на тръбопроводите и помпените станции за транспортиране на нефт и нефтопродукти;
  е) 14 дни – за проектите на обектите, в които ще функционират ацетиленови генераторни станции, пълначни станции за ацетиленови бутилки и ацетиленопроводите към тях;
  ж) 21 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират от 3 до 5 броя съоръжения;
  з) 21 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират компресорни станции;
  и) 28 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират повече от 5 броя съоръжения;
  к) 30 дни - за проект на топлоелектрическа централа, в който ще функционират съоръжения под налягане (котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода);
  л) 30 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират въжени линии“.
  г) в т. 3 накрая се поставя тире и се добавя „в 14-дневен срок“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Не подлежат на заверяване инвестиционни проекти на строежи, в които се предвижда монтиране на асансьори.“

  § 5. В чл. 36 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 се създава изречение второ:
  „Когато при проверка на заявлението и представените документи се установи несъответствие с някое от изискванията на закона или наредбата по чл. 31, ал. 1, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в срок, не по-дълъг от един месец от съобщението, и се дава възможност да представи допълнително документи.“
  2. В ал. 6 в началото се добавя „В двумесечен срок от подаване на заявлението по ал. 4 и“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
  2. В ал. 4 думите „от търговския регистър“ се заличават и се създава изречение второ: „В двумесечен срок от подаването на заявлението председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" вписват лицето в регистъра по ал. 1 и му издават удостоверение за вписване или мотивирано отказват регистрацията.“
  3. В ал. 5, изречение второ думите „да изискват“ се заменят с „могат да изискват“.
  4. Създава се нова ал. 6:
  “(6) Когато при разглеждане на заявлението и представените документи и/или при проверката на място се установят непълноти и/или несъответствия с изискванията на ал. 2 или 3, заявителят се уведомява писмено и се дава срок, не по-дълъг от един месец от получаването на уведомлението, за отстраняването им. Уведомяването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Срокът по ал. 4 спира да тече до отстраняване на непълнотите и/или несъответствията.“
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думите „не отговаря на изискванията“ се добавя „или не е отстранило непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 6, или не е заплатило държавна такса по чл. 43“.
  6. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

  § 6. В чл. 36а ал. 4 се изменя така:
  „(4) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36, ал. 1 и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед, когато:
  а) установените нарушения по ал. 3 се извършват системно;
  б) лицето престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 36, ал. 2 и 3;
  в) в две последователни години лицето не осигури възможност да бъде извършена проверка по ал. 1;
  г) по писмено заявление на регистрираното лице.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7 :
  § 7. В чл. 36а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За извършване на проверката по ал. 1 лицата, вписани в регистъра и получили удостоверение по чл. 36, ал. 1, подават заявление по образец до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него лица, придружено от документ за платена държавна такса по чл. 43. Заявлението се подава не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 9 месеца от датата на извършената последна проверка.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в т. 1 думите „подходящ срок“ се заменят със „ срок, не по-дълъг от един месец“.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36, ал. 1 и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед, когато:
  1. установените нарушения по ал. 4 се извършват системно;
  2. лицето престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 36, ал. 2 и 3;
  3. лицето не е подало заявление за проверка по ал. 2 и/или не е предоставило достъп в помещенията, в които се извършва дейността в две последователни години;
  4. е подадено писмено заявление от регистрираното лице.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея навсякъде думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

  § 7. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Органът за технически надзор регистрира съоръжението в
  14-дневен срок от получаване на заявлението и документите, когато са спазени изискванията на съответната наредба по чл. 31.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.

  § 8. В чл. 40 думите „писмено разрешение за това“ се заменят с „акт за първоначален технически преглед“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.

  § 9. В чл. 41 думите „пускане в експлоатация по чл. 40 и за“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.

  § 10. В чл. 42, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Първоначалният технически преглед се извършва в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Първоначалният технически преглед се извършва в 14-дневен срок от подаването на заявление“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато проверките и прегледите по ал. 1, с изключение на внезапните, се извършват от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, ползвателите подават заявление по образец, придружено с документ за платена държавна такса по чл. 43.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  § 11. В чл. 43 думите „и на разрешения по чл. 40“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.

  Комисията предлага да се създаде § 13:
  § 13. В чл. 44 след думата „обслужването“ се добавя „и/или управлението“ и изречение второ се заличава.

  § 12. В чл. 45 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 след думата „опасност” се поставя тире и се добавя „в 14-дневен срок от постъпване на искането“.
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Разрешение по ал. 1, т. 2 се издава на лица, които разполагат с:
  1. учебно-техническа база, учебна документация, пособия и други материали, необходими за провеждане на обучението;
  2. учебен план и учебна/учебни програма/програми, съгласувана/съгласувани от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”;
  3. лектори по теория и практика на професията;
  4. кандидати за обучение, които отговарят на изискванията на приложимата наредба по ал. 2;
  5. подходящи и безопасни съоръжения с повишена опасност, необходими за практическото обучение и провеждане на изпити;
  6. график на обучението с посочени място, дата и час на провеждането му.
  (4) Когато лицето отговаря на изискванията по ал. 3, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” разрешава провеждането на курс по ал. 1, т. 1 в 10-дневен срок от постъпване на искането и удостоверяване на съответните обстоятелства.“
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14:
  § 14. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Правоспособност за обслужване и/или управление на съоръжения с повишена опасност се придобива след обучение, организирано от обучаваща организация по Закона за професионалното образование и обучение.“
  2. В ал. 2 след думата „обслужване“ се добавя „и/или управление“.

  Комисията предлага да се създаде § 15:
  § 15. В чл. 46, ал. 1, т. 2 след думата „обслужване“ се добавя „и/или управление.


  Комисията предлага да се създаде § 16:
  § 16. В чл. 57 след думата „обслужват“ се добавя „и/или управляват.

  Комисията предлага да се създаде подразделение „Заключителна разпоредба“ с § 17:

  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 14, т. 1, относно чл. 45, ал. 1, която влиза в сила от 1 юли 2021 г.“
  ПЕТЪР КЪНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ
  Форма за търсене
  Ключова дума