Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
21/10/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 053-01-34 от 22.10.2020 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 21 октомври 2020 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия.
  Законопроектът, представен от н. п. Даниела Дариткова, има за цел удължаване на срока за привеждане в съответствие на съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия с изискванията на закона. Такъв подход към момента е възприет по отношение на лечебните заведения по чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения. С удължаването на срока ще се даде възможност на всички останали публични предприятия, които не са привели в съответствие съставите на органите си за управление, да го направят в 16-месечен срок от влизането в сила на Закона за публичните предприятия.
  В хода на дискусията н. п. Христо Проданов заяви, че удължаването на срока е необходимо, предвид обявените на интернет страниците на много от министерствата предстоящи конкурси. Той изрази мнение, че това се прави в нарушение на Закона за публичните предприятия, тъй като подборът и провеждането на конкурсните процедури е възложено като задължение на Агенцията за публични предприятия и контрол.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 18 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:
  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума